मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यादेश

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 प्रशासन कार्यालयीन कार्यादेश 2018-08-06
2 संगणक विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-07-24
3 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-06-21
4 लेखापरिक्षण कार्यादेश 2018-06-21
5 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६९१-७०१ /२०१८ 2018-04-05
6 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६७७-६९० /२०१८ 2018-04-05
7 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३४१-३५० / २०१७ 2017-10-03
8 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४६१-४७० / २०१७ 2017-01-05
9 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४५१-४६० / २०१७ 2017-01-05
10 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४४१-४५० / २०१७ 2017-01-05
11 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४७१-४७५/ २०१७ 2017-01-05
12 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४३१-४४० / २०१७ 2017-01-03
13 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४२१-४३० / २०१७ 2016-12-29
14 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४११-४२० / २०१७ 2016-12-26
15 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागाकरिता संगणक कन्झुमेबल स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत. 2016-11-24
16 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४०१-४१० / २०१७ 2016-11-17
17 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३९१-४०० / २०१७ 2016-11-15
18 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३८१-३९० / २०१७ 2016-11-09
19 महिला व बालकल्याण बालवाडी विदयार्थ्यांना सकस आहार पुरविणे पुरविणेबाबत 2016-10-27
20 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३७१-३८० / २०१७ 2016-10-26
21 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३६१-३७० / २०१७ 2016-10-20
22 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - १९ / १० / २०१६ 2016-10-19
23 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-10
24 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यायोजन आदेश - दि. ३० / १२ / २०१५ 2016-10-07
25 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३५१-३६० / २०१७ 2016-10-06
26 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३३१-३४० / २०१७ 2016-09-30
27 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३२१-३३० / २०१७ 2016-09-30
28 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३११-३२० / २०१७ 2016-09-30
29 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग मा. वृक्ष प्राधिकारण समिती सभा दि. २७ / ०९ / २०१६ मधील ठराव क्र. ०८ ते ठराव क्र. १४ मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 2016-09-29
30 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३०१-३१० / २०१७ 2016-09-29
31 बांधकाम विभाग कार्यादेश २९१-३०० / २०१७ 2016-09-29
32 इतर आदेश - अद्यावत कर्तव्यसूची तयार करणेबाबत . दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
33 इतर आदेश - गोपनीय अहवालाचे मूल्यमापन करणे. दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
34 बांधकाम विभाग कार्यादेश २६१-२७० / २०१७ 2016-09-19
35 बांधकाम विभाग कार्यादेश २८१-२९० / २०१७ 2016-09-19
36 बांधकाम विभाग कार्यादेश २७१-२८० / २०१७ 2016-09-19
37 बांधकाम विभाग कार्यादेश २५१-२६० / २०१७ 2016-09-08
38 बांधकाम विभाग कार्यादेश २४१-२५० / २०१७ 2016-08-30
39 बांधकाम विभाग कार्यादेश २३१-२४० / २०१७ 2016-08-22
40 बांधकाम विभाग कार्यादेश २२१-२३० / २०१७ 2016-08-22
41 बांधकाम विभाग कार्यादेश २११-२२० / २०१७ 2016-08-22
42 बांधकाम विभाग कार्यादेश १९१-२०० / २०१७ 2016-08-12
43 बांधकाम विभाग कार्यादेश १८१-१९० / २०१७ 2016-08-12
44 बांधकाम विभाग कार्यादेश १७१-१८० / २०१७ 2016-08-05
45 बांधकाम विभाग कार्यादेश १६१-१७० / २०१७ 2016-07-29
46 बांधकाम विभाग कार्यादेश १५१-१६० / २०१७ 2016-07-22
47 बांधकाम विभाग कार्यादेश १४१-१५० / २०१७ 2016-07-22
48 बांधकाम विभाग कार्यादेश १३१-१४० / २०१७ 2016-07-13
49 बांधकाम विभाग कार्यादेश १२१-१३० / २०१७ 2016-07-02
50 बांधकाम विभाग कार्यादेश १११-१२० / २०१७ 2016-07-02
51 बांधकाम विभाग कार्यादेश ९१-१०० / २०१७ 2016-06-22
52 बांधकाम विभाग कार्यादेश ८१-९० / २०१७ 2016-06-09
53 बांधकाम विभाग कार्यादेश ७१-८० / २०१७ 2016-06-09
54 बांधकाम विभाग कार्यादेश ५१-६० / २०१७ 2016-05-05
55 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४१-५० / २०१७ 2016-05-05
56 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६१-७० / २०१७ 2016-05-05
57 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३१-४० / २०१७ 2016-04-28
58 बांधकाम विभाग कार्यादेश २१-३० / २०१७ 2016-04-28
59 बांधकाम विभाग कार्यादेश ११-२० / २०१७ 2016-04-18
60 बांधकाम विभाग कार्यादेश ०१-१० / २०१७ 2016-04-06