मिरा भाईंदर महानगरपालिका
लेखा खाते

विभाग प्रमुख श्री.शरद द.बेलवटे  ( मुख्यलेखाधिकारी )
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक २८१९३०२८ / २८१९२८२८
ई- मेल mbmc.acntdept@gmail.com  

अर्थसंकल्प २०१३-२०१४ 

अर्थसंकल्प २०१४-२०१५ 

अर्थसंकल्प २०१५-२०१६ 

अर्थसंकल्प २०१६-२००१७ 

अर्थसंकल्प २०१७ - २०१८ 

अर्थसंकल्प २०१८-२०१९  

Audit reports

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामाचे स्वरूप

पुर्नविनियोजना बाबत


शेवटचा बदल : 13-08-2018