Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

भुयारी गटार नियोजन

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मिरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मलनि:सारण केंद्र, भुयारी गटार नियोजन व त्याच्या स्वच्छतेची प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी केली.