Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल October 28th, 2021 at 12:58 pm

लेखा खाते माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
01 ते 17 मुद्यांची माहिती सन 2020-21 (लेखा विभाग)
केंद्रिय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सन 2020 (दि.01 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2020) चा वार्षिक अहवाल (लेखा विभाग)
माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४(१) (ब) १६

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील लेखा विभागातील माहिती संदर्भात अधिकारी, सहाय्य्क माहिती अधिकारी आणि अपिलिय अधिकारी यांची तपशिलावर माहिती

माहिती अधिकारी
अक्र माहिती अधिकाऱ्याचे नाव अधिकार पद माहिती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा संपुर्ण पत्ता/दुरध्व्नीि क्र. ई-मेल आयडी अपिलीय प्राधिकारी
  1 श्री.सुरेश के. घोलप लेखाधिकारी लेखा विभागातील माहिती पुरवणे मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१ मो.नं. ९२०९२७४७३७ निरंक मुख्यलेखाधिकरी
सहाय्य्क माहिती अधिकारी
अक्र सहाय्य्क माहिती अधिकाऱ्याचे नाव अधिेकार पद सहा.माहिती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा संपुर्ण पत्ता/दुरध्व्‍नी क्र.
1 श्रीम.विनया मिरांडा लिपिक माहिती अधिेकारी यांना माहिती पुरविणे मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१
2 श्री.चंद्रकांत अहिरराव लिपिक माहिती अधिेकारी यांना माहिती पुरविणे मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१
अपिलीय अधिकारी
अक्र अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव अधिकार पद अपिलीय प्राधिकारी म्हणून संबंधी अपिलीय प्राधिकारी अहवाल देणारे माहिती अधिकारी संपुर्ण पत्ता/दुरध्व्‍नी क्र.
1 श्री. शरद बेलवटे मुख्यलेखाधिकारी लेखा विभागासंबंधी अपिलीय अधिकारी 1. श्री. सुरेश के. घोलप 2. श्रीम. विनया मिरांडा 3. श्री.चंद्रकांत अहिरराव मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१