Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

शेवटचा बदल January 13th, 2023 at 11:45 am

लेखापरिक्षण विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०२१-२२

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१५-१६

६०(अ ) नुसार प्रसिद्ध करावयाची माहिती (१३ मुद्दे )
13 मुददे 2022-23
माहिती अधिकार अपिल 2022-23
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सन 2010-11, 2011-12 या वर्षाचे AG Report अहवालाची माहिती देणेबाबत…स्मरणपत्र क्र. 01
लेखापरीक्षण विभागाची माहिती मिळणेबाबत
लेखापरीक्षण विभागाकडील सीसीटीव्ही कॅमेराबाबत व मंजूर केलेल्या बिलाबाबत  अपील अर्ज
लेखापरीक्षण विभागाकडील सीसीटीव्ही कॅमेराबाबत व मंजूर केलेल्या बिलाबाबत  सुनावणी
महापौर नरेंद्र मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेली पत्रे मिळणेबाबत
आमदार नरेंद्र मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेली विविध विभागीय तक्रार अर्जाची पत्रे मिळणेबाबत
आमदार नरेंद्र मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेली विविध विभागीय तक्रार अर्जाची पत्रे मिळणेबाबत
प्रोपोजल रजिस्टर ची माहिती मिळणेबाबत
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची देखभाल माहिती मिळणे
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची माहिती मिळणे याबाबत
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची देखभाल व दुरुस्तीची माहिती मिळणे याबाबत
सन २००५ ते २०१० ऑडिट रिपोर्ट बाबत
केंद्र शासन माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसारलेख परीक्षण विभाग कडील जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या रजिस्टर च्या छायांकित प्रति व अद्ययावत ठेवण्यात आलेल्या रजिस्टरची माहितीची मागणी .
प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्यलेखापरीक्षक मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांचे समोरील माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १९(१) अन्वये दाखल केलेले पहिले अपील .
 गटारावरील दुरुस्ती पेव्हर ब्लॉक यांचे ऑडिट व त्यांची बिले याबाबत माहिती अपील
पालिकेत झालेल्या ४१ कोटी कर थकबाकी घोट्याळ्याबद्दल माहिती मिळणे बाबत
गृह निर्माण संस्थांना सुक्या व ओल्या कचऱ्याचे डब्बे खरेदी करून वाटप करणे कामाच्या देयक प्रमाणपत्रांच्या छायांकित प्रति मिळणे बाबत
पालिकेत झालेल्या ४१ कोटी कर थकबाकी घोट्याळ्याबद्दल माहिती मिळणे बाबत

पाणीपुरवठा पानाच्या पाईपलाईन खर्चाबाबत व अनधिकृत बांधकामाबाबत

सरकारी पैशाने स्कूटर खरेदी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यावर केलेल्या कार्यवाही बद्दल माहिती मिळणे

भुयारी गटार योजनेच्या झालेल्या कामाबद्दल

महानगरपालिकेस सन २०१५-१६ या वर्षात राज्य सरकार व केंद्र सरकार कडून मिळालेल्या निधी बाबत माहिती मिळणे

मागील पाच वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वाहनाच्या निधी बाबत

मागील पाच वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वाहनाच्या निधी बाबत

भुयारी गटार प्रकल्प बाबत माहिती मिळणे बाबत

लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे बाबत

वनविभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील ठेक्याने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन बाबत

मनपा आयुक्त अच्युत हांगे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून दिलेल्या आदेशाची सत्यप्रत मिळणे बाबत

निविदा क्रमांक ४५२ व ४६२ बाबत माहिती मिळणे बाबत

अहवालाच्या सत्यप्रत करून मिळणे बाबत

मागील तीन वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे बाबत

प्रभारी आयुक्त भारत शितोळे यांच्या कार्यकाळाबद्दल

pachwork बाबत माहिती मिळणे बाबत

किती प्रकारची रजिस्टर लेखापरीक्षण विभागात ठेवली कुजत याबात माहिती मिळणे बाबत

बिल रजिस्टर ची छायांकित प्रत मिळणे बाबत

महापौर स्वेच्छानिर्णय निधी अंतर्गत फर्निचर च्या केलेल्या कामाबाबत माहिती मिळणे बाबत

सन २०१२-१३ च्या वित्तीय वर्षाकरिता केलेल्या लेखापरीक्षणाच्या अहवालाची प्रत मिळणे बाबत

कर विभागाच्या लेखापरीक्षण अहवालाबाबत

भुयारी गटार योजनेच्या कामासंबंधीच्या रॉयल्टी बाबत माहिती मिळणे

सन २०१५-१६ वर्षात आयुक्त कार्यालयाच्या पत्रव्यवहाराची माहिती मिळणे बाबत

बी . पी .एल लाभार्थी पुनर्निरीक्षण कामाची माहिती मिळणे बाबत

बिल रजिस्टर ची छायांकित प्रत मिळणे बाबत

वाहन विभागाची निविदा विषयीची माहिती मिळणे बाबत

भुयारी गटार योजनेच्या बिलामध्ये झालेल्या ६ करोड रुपयाच्या गडबडी बद्दल माहिती मिळणे बाबत

आपले सरकार व व्ही .एम .एस अर्जाबद्दल माहिती मिळणे बाबत

ठेकेदारास देयक मंजूर करणे बाबतची माहिती

सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवालाची माहिती मिळणे बाबत

मे . गजानन construction व आशापूरा construction कंपनी यांच्या बिलाच्या तपशील बाबत

भूमिगत गटार योनेअंतर्गत ठेकेदाराला चुकीचे जास्त रक्कम दिल्याबाबतची माहिती मिळणे बाबत

मे . गजानन construction व आशापूरा construction कंपनी यांच्या बिलाच्या तपशील बाबत

 ठेकेदाराला०९,५८,०५० रुपये चुकीचे जास्त रक्कम दिल्याबाबतची माहिती मिळणे बाबत

भुयारी गटार प्रकल्प बाबत माहिती मिळणे बाबत

सेव्हरेज विभागाच्या RA बिल बाबत माहिती मिळणे बाबत

सेव्हरेज विभागाच्या RA बिल बाबत माहिती मिळणे बाबत

सेव्हरेज विभागाच्या RA बिल बाबत माहिती मिळणे बाबत अपील

सेव्हरेज विभागाच्या RA बिल बाबत माहिती मिळणे बाबत अपील

ठेकेदाराला अंदाजित रुपये २,३२,८६९ जास्त दिल्याबाबत माहिती मिळणे

ठेकेदाराला अंदाजित रुपये २,२९,९३२ जास्त दिल्याबाबत माहिती मिळणे

ठेकेदाराला अंदाजित रुपये ३,३१,१०२ जास्त दिल्याबाबत माहिती मिळणे

ठेकेदाराला अंदाजित रुपये ८५,८३१ जास्त दिल्याबाबत माहिती मिळणे

ठेकेदाराला अंदाजित रुपय १० लाख जास्त दिल्याबाबत माहिती मिळणे

ठेकेदाराला अंदाजित रुपये ७,६६,७४० जास्त दिल्याबाबत माहिती मिळणे

भुयारी गटार योजनेत रुपये २०. लाख गडबड झाल्याची माहिती मिळणे बाबत

भुयारी गटार योजनेत ठेकेदाराला रुपये १,४४,५२२ जास्त दिल्याबाबत माहिती मिळणे बाबत

भुयारी गटार योजनेत रुपये २०. लाख गडबड झाल्याची माहिती मिळणे बाबत

वॉर्ड क्र . ८ च्या पाईपलाईन बाबत

सेव्हरेज विभागाच्या RA बिल बाबत माहिती मिळणे बाबत

मधुकर सुर्वे लेखाधिकारी यांना दिलेल्या अधिकाराबद्दल माहिती मिळणे

२०१३ च्या जमाखर्च चा अहवाल मिळणे बाबत

परिवहन उपक्रम बसेसची माहिती मिळणे बाबत

सन २००६-०७ पशुब २०१६-१७ पर्यंत शासकीय लेखापरीक्षणाचे अहवाल

आर्थिक देयकाबद्दल तपशीलवार माहिती

कर विभाग व नगररचना विभागाचा ऑडिट रिपोर्ट मिळणे बाबत

पालिकेमार्फत आयोजित वार्षिक समारंभ व इतर कार्यक्रम यावर झालेला खर्चाची माहिती मिळणे बाबत

सन २०१३-१४ ते २०१६-१७ पर्यंतचे अहवाल मिळणे बाबत श्री.प्रदिप जंगम

सन २०१३-१४ या अर्थी वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे बाबत

तोडक कार्यवाहीच्या खर्चाबाबतची माहिती मिळणे बाबत

सन २०१७-१८ प्रस्ताव रजिस्टर ची प्रत मिळणे बाबत

सन २०१२-१७ पर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे बाबत

सन २००२-१७ पर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे बाबत

 लेखापरीक्षण अहवालाच्या अनुपालन अहवालाची मिळणे बाबत

 लेखापरीक्षण अहवालाच्या अनुपालन अहवालाची मिळणे बाबत

मार्च २०१० नन्तरचे कॅग रिपोर्ट मिळणे बाबत

महानगपालिका सुरक्षा रक्षक ठेकेदार यांना दरमहा देण्यात येणाऱ्या देयकांच्या लेखापरीक्षण बाबत

सफाई कामगार उन्नती कल्याणासाठी ५ टक्के खर्चाबाबतची माहिती मिळणे बाबत

शास्तीची प्रकाराने निकाली काढण्यासाठी उपायुक्त यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीमधील तपशील व निर्णय माहिती मिळणे बाबत

भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची वार्षिक ऑडिट संदर्भात माहिती मिळने बाबत

लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे बाबत

महापौर नरेंद्र मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेली पत्रे मिळणेबाबत

आमदार नरेंद्र मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेली विविध विभागीय तक्रार अर्जाची पत्रे मिळणेबाबत

प्रोपोजल रजिस्टर ची प्रत मिळणे बाबत

जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ मधील रजिस्टर च्या छायांकित प्रत मिळणे बाबत

रजिस्टर च्या छायांकित प्रत मिळणे बाबत

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची देखभाल व दुरुस्तीची माहिती मिळणे याबाबत

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची माहिती मिळणे याबाबत

सन २००५ ते २०१० मधील ऑडिट रिपोर्ट ची माहिती मिळणे बाबत

अधिकारी यांच्या कार्यालयीन हालचाली अवलोकनाची वेळ द्यावी

सन २०१४ ते आजपर्यंत च्या ऑडिट रिपोर्ट बाबत माहिती मिळणेबाबत

लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे बाबत

लेखापरीक्षण अहवाल मिळणे बाबत

गटारावरील दुरुस्ती पेव्हर ब्लॉक यांचे ऑडिट व त्यांची बिले याबाबत माहिती अपील

सन २०१५ ते १७ मधील आवक जावक क्रमांकाची मस्टर ची कॉपी दाखवणे बाबत

स्थानिक निधी लेखापरीक्षणात घेण्यात आलेल्या आक्षेपाबाबत

मे . गजानन construction व आशापूरा construction कंपनी यांच्या बिलाच्या तपशील बाबत

लेखापरीक्षण विभागाने जमा केलेल्या कागदपत्राबाबत

प्रज्ञा फोटो चित्रीकरण या कंपनीस दिलेली बिले व ऑर्डर्स बद्दल

गृह निर्माण संस्थांना सुक्या व ओल्या कचऱ्याचे डब्बे खरेदी करून वाटप करणे कामाच्या देयक प्रमाणपत्रांच्या छायांकित प्रति मिळणे बाबत

ऑडिट अहवालाची माहिती मिळणे बाबत

पालिकेमध्ये झालेल्या दिनांक २८/०३/२०१९ च्या विशेष सभे संदर्भात माहिती मिळणे बाबत

अपिलीय अधिकारी यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील कागदपत्रांची माहिती मिळणे बाबत

लेखापरीक्षण विभागाची सन २०१० ते २०१५ पर्यंतची माहिती मिळणे बाबत

पालिकेमध्ये झालेल्या दिनांक २८/०३/२०१९ च्या विशेष सभे संदर्भात माहिती मिळणे बाबत

कलम ४(१) ब नुसार माहिती मिळणे बाबत

कलम १०६(१)A व ब नुसार माहिती मिळणे बाबत

मीरा भाईंदर पालिकेची मालकी नसलेल्या रस्त्यासाठी निधी खर्च केल्याबाबत माहिती मिळणे बाबत

अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देणेबाबत

मा. आयुक्त यांनी दिलेल्या कामाचे आदेश व अधिकार बाबत महिती मिळणे

सन २०१० ते १२ मधील AG रिपोर्ट ची माहिती मिळणे बाबत

सन २०१५-१६ मधील वार्षिक अहवालाची माहिती मिळणे बाबत

सन २०१९ ते आजपर्यंत मुख्य रजिस्टर ची प्रत मिळणे बाबत

केतन मेहता यांनी केलेल्या लेखी तक्रार व त्याला दिलेले उत्तर याची माहिती मिळणे बाबत

स्टँडिंग कंमीटी मध्ये घेतलेल्या टेंडर बद्दल माहिती

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची देखभाल व दुरुस्तीची माहिती मिळणे याबाबत अपिल

काळ्या यादीत नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांची माहिती मिळणे बाबत

विजय गजधार सोमाणी यांना पालिकेमार्फत देण्यात आलेल्या ठेक्यांची माहिती मिळणे बाबत

महापालिकेच्या जण माहिती अधिकाऱ्याबद्दल माहिती मिळणे बाबत

श्री निपाणे यांच्या सेवानिवृत्ती नंतर श्री शरद बेलवते यांना दिलेल्या आदेशाची व इतर माहिती मिळणे बाबत

शासनाकडून मिरा भाईंदर पालिकेत आलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती मिळणे बाबत

श्री निपाणे यांच्या सेवानिवृत्ती नंतर श्री शरद बेलवते यांना दिलेल्या आदेशाची व इतर माहिती मिळणे बाबत

 मिरा भाईंदर महापालिका सर्व. बांधकाम विभागातील मंजूर काम सोसायटीना दिलेल्या ठेक्यातील ठेकेदारांना ज्यादा रकमेच्या मंजुरीबाबत -अपिल

सबवे च्या ऑडिटची संपूर्ण तपशीलवार माहिती मिळणे बाबत

अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती ,महिला व दिव्यांग यांना दिलेल्या राखीव व आरक्षित कामाची माहिती मिळणे बाबत

०४/०१/२०२१ रोजीच्या पत्रावर करण्यात आलेल्या कार्यवाही माहिती मिळणे बाबत

०४/०१/२०२१ रोजीच्या पत्रावर करण्यात आलेल्या कार्यवाही माहिती मिळणे बाबत

विविध विभागांच्या झालेल्या लेख परीक्षण बद्दल तपशीलवार माहिती मिळणे बाबत

वाचनालयाच्या बांधकामाची माहिती मिळणे बाबत

लेखापरीक्षण कार्यालयाकडील सन २००३-०४ ते २०१४-१५ पर्यंतचे वार्षिक अहवाल बाबत माहिती मिळणे बाबत

मनपा क्षेत्रातील माहिती अधिकारी सक्रिय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या माहिती अधिकार व उत्तराची प्रत मिळणे बाबत

लेखापरीक्षण विभागाची माहिती मिळणे बाबत

कंत्राटदारांच्या थकीत देयकाबद्दल वस्तुनिष्ठ माहिती मिळणे बाबत

परिपत्रकेनुसार केलेल्या कार्यवाही बाबत माहिती मिळणे बाबत

सेक्शन ६० (अ ) ची माहिती मिळणे बाबत

विभागावार सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा बद्दल माहिती

लेखापरीक्षण विभागाची माहिती मिळणे बाबत

AG रिपोर्ट अहवालाची माहिती मिळणे बाबत

लेखापरीक्षण विभागाची माहिती मिळणे बाबत -6

श्री निपाणे यांच्या सेवानिवृत्ती नंतर श्री शरद बेलवते यांना दिलेल्या आदेशाची व इतर माहिती मिळणे बाबत

१७ मुद्द्यांची माहिती मिळणे बाबत

दिग्विजय चव्हाण मुख्य लेखापरीक्षक यांच्या नियुक्ती बाबत माहिती मिळणे बाबत

१७ मुद्द्यांची माहिती मिळणे बाबत

अदा करण्यात आलेल्या रकमांचा तपशील मिळणे बाबत

दाखल केलेल्या तक्रारीची माहिती मिळणे बाबत

दिलीप जंगम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची माहिती मिळणे बाबत