Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल November 18th, 2022 at 09:49 am

अंतर्गत लेखापरिक्षण विभाग

Department head Contact no. E-mail
 मंजिरी डिमेलो( प्र .मुख्य लेखापरीक्षक ) ०२२- २८१९२८२८  Ext- १४१ /  8422811222 audit@mbmc.gov.in
प्रस्तावना
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम-105 (1) व कलम 106 च्या तरतुदीप्रमाणे अनुसुची “ड” प्रकरण 3 च्या नियम 5 नुसार विहित केलेली सर्व कर्तव्य पार पाडणे. लेखापरीक्षण कार्यालयामार्फत मनपाच्या निधीतुन खर्च झालेल्या रक्कमांचे लेखापरीक्षण तसेच मनपाच्या सर्व विभागाच्या कामकाजाचे पुर्वलेखापरीक्षण व उत्तर (पश्चात) लेखापरीक्षण करण्यात येते.
कर्मचारी माहिती
पदनिहायक कर्मचारी पदसंख्या
मुख्य लेखापरीक्षक 1
उप-मुख्यलेखापरीक्षक 1
सहा. लेखापरीक्षक 1
लिपीक 0
शिपाई 2
सफाई कामगार 1
संगणक चालक, अस्थायी 2
अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये
No.पदनिहाय कर्मचारीContact no.माहिती
1     मंजिरी डिमेलो
( मुख्य लेखापरीक्षक )

022-28192828

Ext-141

 

·      महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 105(1) व कलम 106 च्या तरतुदीप्रमाणे अनसुची “ड” प्रकरण 3 च्या नियम 5 नुसार विहित केलेली सर्व कर्तव्य पार पाडणे.

·      महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 47 अन्वये अन्य कर्तव्ये पार पाडणे.

·      महानगरपालिकेच्या निधीतुन खर्च झालेल्या रकमांचे लेखापरीक्षण करणे.

·      महानगरपालिकेच्या लेखापरिक्षेसंबधी महानगरपालिकेकडुन किंवा स्थायी समितीकडुन व परिवहन निधीच्या लेखापरिक्षेसंबंधी परिवहन समितीने निर्देशित केल्याप्रमाणे लेखापरीक्षण करणे.

·      विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामाकाजवर नियंत्रण ठेवणे

·      विभागातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल पुनर्विलोकन करणे.

2
२)  चारुशिला खरपडे
(लेखापरीक्षा अधिकारी)

022-28192828

Ext-161

Ext-158

 

·            महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे लेखापरीक्षणाचे कामकाज करणे.

·            विभागातील दैनंदिन प्राप्त पत्रे, शासन पत्रव्यवहाराची कामे पाहणे.

·            विभागस्तरीय व कार्यालयीन अभिलेख्याचे वर्षेनिहाय केलेल्या लेखापरिक्षण अहवालाबाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांच्या आदेशानुसार कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

·            माहितीचा अधिकार – 2005 अंतर्गत माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी म्हणुन कामकाज करणे.

·            मुख्यलेखापरीक्षक यांनी सांगितलेली इतर कर्तव्य पार पाडणे.

3लेखापरीक्षक (रिक्त पद) 

·          महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे महसुलाच्या लेख्यांची तपासणी करुन वार्षिक अहवाल करणेकामी वरिष्ठांना सहाय्यक करणे.

·          लेखापरीक्षण कार्यालयामार्फत केलेल्या अहवालाबाबत शिबीर आयोजित करणे. तसेच संबंधीत विभागाकडून अनुपालन करुन घेणेची कार्यवाही करणे.

·            मुख्यलेखापरीक्षक यांनी सांगितलेली इतर कर्तव्य पार पाडणे.

4वरिष्ठ लिपीक  (लेखा परीक्षण) (रिक्त पद) 

·        देयकांची व प्रस्तावाची आवक-जावक कार्यनोंदवहीत नोंद घेणे.

·        विभागात दैनंदिनरित्या प्राप्त होणारा पत्रव्यवहार मुख्य लेखापरिक्षक यांच्या निदर्शनास आणून संबंधित अधिका-यांना पुढील कार्यवाही करणेकरिता अवगत करणे.

·        माहिती अधिकार अधिनियम – 2005 अन्वये सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणून काम करणे.

·          वरिष्ठांनी सांगितलेली इतर कामे करणे.

5

 

लिपीक  (रिक्त पद)

022-28192828

Ext-133

 

·      देयकांची व प्रस्तावाची आवक-जावक कार्यनोंदवहीत नोंद घेणे.

·      विभागात दैनंदिनरित्या प्राप्त होणारा पत्रव्यवहार मुख्य लेखापरिक्षक यांच्या निदर्शनास आणून संबंधित अधिका-यांना पुढील कार्यवाही करणेकरिता अवगत करणे.

·      वरिष्ठांनी सांगितलेली इतर कामे करणे.

6

2) तानाजी इंगोले

(शिपाई)

3) नरेश निजाई
(सफाई कामगार)

 

·            प्रस्तावांचे वाटप करणे व दैनंदिन कामे करणे.

·            वरिष्ठांनी सांगितलेली इतर कामे करणे.

7संगणक चालक
(अस्थायी)
 ·            संगणकाद्वारे विभागातील सर्व कामकाज पार पाडणे.
अधिकारी व कर्मचारी यांचा कर्तव्यसुची तपशील(JOBCHART)

Index.

No.

अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम

आकृतीबंध 2019 नुसार मंजूर पदसंख्या

कार्यरत पदसंख्या

कर्तव्य व जबाबदारी

1

 

मुख्यलेखापरीक्षक

 

प्रतिनियुक्ती (1)

प्रतिनियुक्ती (1)

1.   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 105(1) व कलम 106 च्या तरतुदीप्रमाणे अनसुची “ड” प्रकरण 3 च्या नियम 5 नुसार विहित केलेली सर्व कर्तव्य पार पाडणे.

2.   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 47 अन्वये अन्य कर्तव्ये पार पाडणे.

3.   महानगरपालिकेच्या लेख्याची तपासणी व लेखापरिक्षण अहवाल मा.स्थायी समितीस सादर करणे.

4.   महानगरपालिकेच्या निधीतुन खर्च झालेल्या रकमांचे लेखापरिक्षण करणे.

5.   महानगरपालिकेच्या लेखापरिक्षेसंबधी महानगरपालिकेकडुन किंवा स्थायी समितीकडुन व परिवहन निधीच्या लेखापरिक्षेसंबंधी परिवहन समितीने निर्देशित केल्याप्रमाणे लेखापरीक्षण करणे.

6.   विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामाकाजवर नियंत्रण ठेवणे

7.  विभागातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल पुनर्विलोकन करणे.

2

उप.मुख्य लेखापरिक्षक

 

 

 

 

1

1

1.  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे लेखापरीक्षणाचे कामकाज करणे.

2.  विभागातील दैनंदिन प्राप्त पत्रे, शासन पत्रव्यवहाराची कामे पाहणे.

3.  विभागस्तरीय व कार्यालयीन अभिलेख्याचे वर्षेनिहाय केलेल्या लेखापरिक्षण अहवालाबाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांच्या आदेशानुसार कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

4.  माहितीचा अधिकार – 2005 अंतर्गत अपिलीय अधिकारी म्हणुन कामकाज करणे.

5.  मुख्यलेखापरीक्षक यांनी सांगितलेली इतर कर्तव्य पार पाडणे.

3

 

लेखापरीक्षा अधिकारी

2

1

1. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे लेखापरीक्षणाचे कामकाज करणे.

2. माहिती अधिकार – 2005 अंतर्गत माहिती अधिकारी म्हणुन कामकाज करणे.

3. विभागस्तरीय व कार्यालयीन अभिलेख्याचे वर्षेनिहाय केलेल्या लेखापरिक्षण अहवालाबाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांच्या आदेशानुसार मा. स्थायी समितीस केलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर करुन त्यासंबंधी पत्रव्यवहार करणे.

4. विभागातील दैनंदिन प्राप्त पत्रे, शासन पत्रव्यवहाराची कामे पाहणे.

5. मुख्यलेखापरीक्षक यांनी सांगितलेली इतर कर्तव्य पार पाडणे.

4

लेखापरीक्षक

2

रिक्त पद

1.  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे महसुलाच्या लेख्यांची तपासणी करुन वार्षिक अहवाल करणेकामी वरिष्ठांना सहाय्यक करणे.

2.  लेखापरीक्षण कार्यालयामार्फत केलेल्या अहवालाबाबत शिबीर आयोजित करणे. तसेच संबंधीत विभागाकडून अनुपालन करुन घेणेची कार्यवाही करणे.

3. मुख्यलेखापरीक्षक यांनी सांगितलेली इतर कर्तव्य पार पाडणे.

5

वरिष्ठ लिपीक (लेखा परीक्षण)

1

रिक्त पद

1.   देयकांची व प्रस्तावाची आवक-जावक कार्यनोंदवहीत नोंद घेणे.

2.   विभागात दैनंदिनरित्या प्राप्त होणारा पत्रव्यवहार मुख्य लेखापरिक्षक यांच्या निदर्शनास आणून संबंधित अधिका-यांना पुढील कार्यवाही करणेकरिता अवगत करणे.

3.   माहिती अधिकार अधिनियम – 2005 अन्वये सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणून काम करणे.

4.   वरिष्ठांनी सांगितलेली इतर कामे करणे.

6

लिपीक

 

1

रिक्त पद

1.  देयकांची व प्रस्तावाची आवक-जावक कार्यनोंदवहीत नोंद घेणे.

2.  विभागात दैनंदिनरित्या प्राप्त होणारा पत्रव्यवहार मुख्य लेखापरिक्षक यांच्या निदर्शनास आणून संबंधित अधिका-यांना पुढील कार्यवाही करणेकरिता अवगत करणे.

3.  वरिष्ठांनी सांगितलेली इतर कामे करणे.

शासन निर्णय
  • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 105(1) व कलम 106 च्या तरतुदीप्रमाणे अनसुची “ड” प्रकरण 3 च्या नियम 5 नुसार विहित केलेली सर्व कर्तव्य पार पाडणे.
  • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 47 अन्वये अन्य कर्तव्ये पार पाडणे.
Circulars
  • स्थानिक निधी , महालेखापाल व लेखापरीक्षण अहवालातील प्रलंबित परिच्छेदांचे जलद गतीने अनुपालन सादर करण्यासंदर्भात
  • प्रत्येक महिन्यामध्ये शिबिर आयोजित करण्यात येते.
लेखापरीक्षण अहवाल

सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून अहवालाचे अंतिमीकरण करण्याचे काम प्रस्तावित आहे तसेच सन २०१८-१९ व २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणाचे काम हाती घेतले आहे.

साप्ताहिके
वार्षिक जमा खर्च
माहिती अधिकार पत्र/उत्तर माहिती (माहितीचा अधिकारी प्राप्त अपील व उत्तरे )
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१) ख अन्वये १७ मुद्द्यांची माहिती, ६०(अ) विनिर्दिष्ट माहिती प्रकट करणे
लेखापरीक्षण अहवाल

वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २०१६-२०१७

वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २०१५-२०१६ 

वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २०१४-२०१५

 वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २०१३-२०१४

 वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २०१२-२०१३

वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २०११-२०१२

वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २०१०-२०११
वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २००९-२०१०
वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २००८-२००९
वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २००७-२००८
वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २००६-२००७
वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २००५-२००६
वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २००४-२००५
वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल २००३-२००४
लेखी परीक्षण अहवाल २००२/०३ ते २०१३/२०१४
 आक्शेप ऑडिट विषय १३ – १४ ORIGINAL २०.०३. २०१७