Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल October 18th, 2021 at 08:21 am

जन्म मृत्यू विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील गेल्या ५ वर्षांपासून ते आज मिती पर्यंत माहिती अधिकार दिलेल्या व्यक्तींची नवे त्यांच्या राहत्या पत्त्या सहित व मोबाईल नंबर सहित
मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील गेल्या ५ वर्षांपासून ते आज मिती पर्यंत माहिती अधिकार दिलेल्या व्यक्तींची नवे त्यांच्या राहत्या पत्त्या सहित व मोबाईल नंबर सहित
मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील जन्म-मृत्यु विभाग या कार्यालयातील कामांचा व कर्तव्य यांचा तपशील
 मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ६० अन्वये मागितलेली माहिती
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_७
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_८
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_९
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१०
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_११
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१२ Ans
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१२
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१३ Ans
केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१३
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
१३ मुद्दे माहिती 2019-20
१३ मुद्दे माहिती 2018-19
१३ मुद्दे माहिती 2017-18
१३ मुद्दे माहिती 2016-17