Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल January 28th, 2022 at 10:15 am

संगणक विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

१३ मुदयांची सन २०१९-२० ची  माहिती
१३ मुद्दे माहिती २०१९-२०
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती

DMS Server login n passward delivery challan account (1)केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा 28042021 (2)

Digitized data delivery sing off account (1)

account scan (1)   

ब्रिजेश शर्मा

 श्री. ब्रिजेश शर्मा

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा 28042021 (1)

DMS Server login n passward delivery challan account

Digitized data delivery sing off account

account scan

माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ अंतर्गत बी.एल.अग्रवाल यांचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. आपल्या विभागाची Year wise Information about Imp

श्री.श्रावण कुमार मिश्रा आर.टी.आय. अर्ज
श्री.जंगम प्रदीप दिलीप आर.टी.आय. अर्ज
श्री. विपुल काकुभाऊ कामदार आर.टी.आय. अर्ज
श्री मनोज कपाडिया आर.टी.आय. अर्ज
श्री वसंत बळीराम माने आर.टी.आय.अर्ज
श्री शौकत अली शेख आर.टी.आय. अर्ज
श्री राजू दामोदर शेवन्ते आर.टी.आय. अर्ज
वली मोहम्मद शेख आर.टी.आय. अर्ज
कृष्ण सि गुप्ता आर.टी.आय. अर्ज
प्रमोद जयराम सामंत आर.टी.आय. अर्ज
राजू दामोदर शेवन्ते आर.टी.आय. अर्ज
भगवती शर्मा आर.टी.आय. अर्ज
माहिती अधिकार श्री.प्रविण परमार सन.2014-19-20 पर्यतची तरतुद माहिती

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सन 2021 (दि.01 जानेवारी, 2021 ते 31 डिसेंबर, 2021) चा वार्षिक अहवाल

विषय :- केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये मागील एका वर्षापासून आजपावेतो माहितीच्या अधिकाराखाली केल्या गेलेल्या एकूण माहितीचे अर्ज व तक्रारी बाबतची माहिती तसेच केलेली कार्यवाही.

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये Disclosure of Specified information under section 60A of Maharashtra Municipal Act. and others points. rti 01 rti 01केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम,2005 अंतर्गत माहिती देणेबाबत- श्री. विनीत शाह Scan

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळणेबाबत. Information required 2005. on RTI/ 1513/GAD/Vachnalays Commissioner/ Encroachment and Ward office 04/06 to control the legal

केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत माहीती देणेबाबत.- श्री विनीत शाह

केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत माहीती देणेबाबत-श्री. आबाजी सावंत