Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल September 7th, 2022 at 06:49 am

Election

विभागप्रमुख

दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी No,

मेल

सहा. निवडणुक अधिकारी

022-28192828 Ext. 123

(निवडणुक विभाग) Ext.166

election@mbmc.gov.in

electionmbmc@gmail.com

प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे कामकाज लोकाभिमुख व गतिमान होण्याच्या दृष्टीकोनातून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने मुख्य कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर मा. उपायुक्त (मु.) यांच्याकडील जा.क्र.मनपा/सा.प्र./40/2015 दि.10/04/2015 अन्वये महानगरपालिका स्तरावर निवडणुक विषयक कामकाजा करीता निवडणुक कक्ष स्वतंत्रयरित्या स्थापन करण्यात आला आहे. सदर विभागातुन महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुक/पोटनिवडणुका तसेच मतदार जनजागृती,मतदार नोंदणी, शासनाचे विविध कार्यक्रम यासाठी शासनाशी/राज्य निवडणुक आयोगाशी समन्वय साधुन त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार कामे पार पाडली जातात.

                                                                                          मा. आयुक्त (निवडणुक अधिकारी)

                                                                                                                  ↓
                                                                                              मा. अति. आयुक्त  (निवडणुक)
                                                                                                                  ↓                
                                                                                        मा उपायुक्त (उप.निवडणुक अधिकारी)
                                                                                                                  ↓                   
                                                                                    सहा. आयुक्त  (सहा. निवडणुक अधिकरी)
                                                                                                                  ↓
                                                                                                    लिपिक (निवडणुक)
                                                                                                                 ↓                
                                                                                                  ठेका संगणकचालक (-//-)
                                                                                                                 ↓                 
                                                                                                        शिपाई (-//-)
                                                                                                                ↓                   
                                                                                                 सफाई कामगार (-//-)

 

जॉबचार्ट

Index.No.

अधिकार पद (Designation)

जबाबदारी कर्तव्ये

१.

आयुक्त तथा निवडणुक अधिकारी

निवडणुकी संदर्भातील सर्व कामकाजावर पर्यवेक्षक करणे व निर्णय घेणे.

२.

उपायुक्त (मु.) तथा उप.निवडणुक अधिकरी

 निवडणुक विभागातील सर्व कामकाजावर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे.

३.

सहा.निवडणुक अधिकारी

1.   निवडणुक विभागातील सर्व कामकाज पाहणे.

2.   शासनाशी पत्रव्यवहार करणे.

3.   राज्य निवडणुक आयोगाशी पत्रव्यवहार करणे.

4.   निवडणुकी संदर्भातील माहीती तयार करून पुरविणे.

5.   लिपीक/संगणक चालक व शिपाई यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे.

6.   लोकप्रतिनिधी/नागरीक/पत्रकार यांना माहीती देणे.

7.   मतदार नोंदणी करीता कार्यक्रमांचे सुचने प्रमाणे नियोजन करणे.

8.   मतदार जनजागृती करीता विविध उपाययोजना अंमलात आणणे.

४.

लिपीक

श्री. कैलास शेवंते

1.  निवडणुक विभागातील सर्व पत्रव्यवहार सांभाळणे.

2.  वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करणे. बैठकीस उपस्थित राहणे.

3.  प्राप्त झालेल्या अर्जावर आवश्यक ती कार्यवाही करुन तसा अहवाल /माहिती सादर करणे .

4.  आवक – जावक  पत्रव्यवहार स्विकारणे व पाठविणे..

5.  देयक सादर करणे.

6.  प्रस्ताव सादर करणे.

7.  निवडणुक साहित्याच्या नोंदी घेणे.

8.  लेखा परिक्षण आक्षेपाची पुर्तता करणे.

9.  माहिती अधिकारीतील अर्जावर कार्यवाही करणे.

10.शासनाचे पत्र, लोकप्रतिनिधी पत्र, नगरसेवकांची पत्र, पदाधिकारीयांचे पत्रावर मुदतीत कार्यवाही करणे

5.

संगणकचालक (ठेका)

श्री. सुर्यकांत पाटील

आपले सरकार, माहिती अधिकार नगरसेवकांची पत्र, पीजीपोर्टल वरील तक्रारी, दैनंदिन ई-मेल check करणे, प्रस्ताव, देयके सादर करुन संगणकात नोंद घेणे, दैनंदिन आवक जावक संगणकात नोंद घेणे, कार्यालयीन कामकाजाचे संगणकावर टाईपिंग करणे,  वरिष्ठांनी दिलेले कामकाज करणे.

6.

शिपाई

1. राजेंद्र सु. शेट्टी

मजूर

1. संजय मुं. खरोटे

 1. टपाल वाटप करणे,पत्र वापरासाठी मंत्रालय/ठाणे/कोकण भवन/ईतर मनपा/शासकिय कार्यालये येथे जाणे.

 2. नियमित कार्यालयीन कामे करणे.

 3. वरिष्ठाच्या आदेशांचे पालन करणे

5. शिपाई संदर्भात सर्व कामे पार पाडणे.

Employees माहिती दुरध्वनी No,

Index.No.

कर्मचाऱ्यांची नावे

 Designation

Employees वर्ग

Employees संकेताक No.

मोबाईल No,

1.

श्री. कैलास शेवंते

लिपिक, निवडणुक

03

840

8422811478

2.

श्री. सुर्यकांत पाटील

संगणक चालक (ठेका), निवडणुक

03

 

3.

श्री. राजेंद्र शेट्टी

सफाई कामगार, निवडणुक

04

253

022-28192828

Ext.166

4.

श्री. संजय खरोटे

मजुर/शिपाई, निवडणुक

04

1283

 

शासन निर्णय

Index.No.

शासन निर्णया नुसार दिलेले विषय

शासन निर्णय No, Date

अभिप्राय (असल्यास)

1

निवडणुक कक्ष स्थापना

जा.क्र.मनपा/सा.प्र./40/2015 दिनांक 10/04/2015.

सार्वत्रिक निवडणुक/पोट निवडणुक संबधित कामकाज जबाबदारी निश्चिती.

2

निवडणुक विभागासाठी अधिकारी / कर्मचारी नेमणुक

शासन निर्णय क्र:-संकिर्ण-2016/प्र.क्र.215/ उदयोग-4 दि. 24/08/2017

सार्वत्रिक  निवडणुक/पोट निवडणुक संबधित निवडणुक विभागाचे कामकाज पाहणे करीता अधिकारी / कर्मचारी नेमणुक.

3

महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत.

जा.क्र. मनपा/नि.वि./156/2021-22, दि. 31/03/2022

नागरीकां करीता वेबसाईडवर माहीती प्रसिध्द करणे.

अंदाज पत्रक (सन 2022-2023)

Index.No.

अंदाज पत्रकिय शिर्षाचे वर्णन

 

अनुदान

 

नियोजित वापर (क्षेत्र  कामाचा तपशिल)

 

अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात

अभिप्राय

 

1

सार्वत्रिक निवडणुक/ पोटनिवडणुक 2022-23

रु.10 कोटी

निवडणुक विभागातील कामकाजासाठी खर्च

(सार्वत्रिक निवडणुक -2022)

—–

महापालिकेची ऑगस्ट 2022 मध्ये मुदत संपत आहे

Regarding publication of draft voter list for ward no. 10 election 1-3635
Regarding publication of draft voter list for ward no. 10 election 3,636-6,966
Regarding publication of draft voter list for ward no. 10 election 6,967-10,333
Regarding publication of draft voter list for Ward no. 10 election 10,334-15,050
Regarding publication of draft voter list for Ward no. 10 election 15,051-19,212
Regarding publication of draft voter list for Ward no. 10 election 19,213-20,709
Election all officers detail
Adesh paid news
Acharsanhita Bharari Pathak
Prapatra-7 final
Antim umedvar yadi 2017
Maghar yadi 2017
Nomination Form details
Reports Nomination Form Filled Report 29-07-2017
Press note(Town secretory department)
Press note(Town secretory department)
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 29-07-2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 29-07-2017
Election all officers detail
Supplementary List Ward
Draft list
Antim prabhag rachana map
Antim prabhag rachana map image
Last notification
Notice about Genral election Of Mira bhainder Municiple corporation to be held in the year 2017
Election appendix 14
Election appendix 15
General election 2017( प्रारूप प्रभाग रचना )
General election 2017 ( प्रारूप प्रभाग रचना ) - साधा नकाशा
नमुना -2
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 1 च्या जागा क्रमांक अ,ब,क,ड, ची सार्वत्रिक निवडणुक” बाबत PDF
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 13 च्या जागा क्रमांक अ,ब,क,ड, ची सार्वत्रिक निवडणुक” बाबत
नमुना -३ “वैधरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी” बाबत
Nomination Form details 2/8/2017
Nomination Form details 1/8/2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 31-07-2017
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (1(A) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (1(B) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (1(C) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (1(D) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (6(A) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (6(B) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (6(C) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (6(D) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (7(A) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (7(B) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (7(C) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (7(D) 31/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (1(A) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (1(B) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (1(C) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (1(D) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (6(A) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (6(B) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (6(C) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (6(D) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (7(A) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (7(B) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (7(C) 29/7/2017)
Mira Bhainder municiple corporation ward no. (7(D) 29/7/2017)
Reports Nomination Form Filled Report 29-07-2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 29-07-2017
एम.बी.एम.सी सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ नमुना २ नामनिर्देशन पत्राची सूचना
मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ साठी स्थानिक प्रचलित दर निश्चित करणे बाबत
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक ऑगस्ट,२०१७- प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम
Press note(Town secretory department)
महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारित कार्यक्रम
Voter list program
Final ward map
Antim prabhag rachana map
Antim prabhag rachana map image
Last notification
Notice about General election Of Mira Bhainder Municiple corporation to be held in the year 2017
Election appendix 14
Election appendix 15
General election 2017( प्रारूप प्रभाग रचना )

General election 2017 ( प्रारूप प्रभाग रचना ) - साधा नकाशा

विषय – राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा

  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १३
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १४
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १५
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १६
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ५   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १७
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ६   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १८
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ७   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १९
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ८   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २०
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ९  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २१
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १०   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २२
 प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ११   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २३
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १२   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २४
  Ward Formation - Collective   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २४
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २५
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २६
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २७
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २८
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ५   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २९
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ६   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३०
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ७   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३१
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ८ प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३२
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ९   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३३
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १०   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३४
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ११   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३५
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १२   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३६
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १३   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३७
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १४   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३८
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १५   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३९
प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १६   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४०
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १७   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४१
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १८   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४२
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १९   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४३
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २०   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४४
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २१   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४५
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २२   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४६
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २३   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४७