Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल August 9th, 2021 at 05:37 pm

अतिक्रमण माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलाम ४ नुसार विभागाअंतर्गत स्वयं प्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करणे बाबद
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम २०१५ अंतर्गत माहिती मिळवण्या बाबद
अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग दि. ०९/१२/२०१५ रोजीची संकेत स्थळावरील माहिती
 माहिती अधिकार अधिनियम ०९/१२/२०१५
अतिक्रमण विभागात उपलब्ध असलेल्या कागद पात्रांची यादी
 केंद्रीय माहितीचा अधिकार अन्वये प्रसिद्ध करण्याची माहिती