Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

शेवटचा बदल January 18th, 2023 at 11:51 am

इ-टेंडरिंग आणि आपत्ती विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

आपत्ती व्यवस्थापन
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2022-23
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2021-22
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2020-21
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2019-20
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2018-19

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2017-18

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2016-17

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2015-16

ई- टेंडर
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत आस्थापना विभागाची माहिती मिळणेबाबत 5/5/2018
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत आस्थापना विभागाची माहिती मिळणेबाबत ०७/०४/२०१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत आस्थापना विभागाची माहिती मिळणेबाबत २८/०३/२०१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महापौर नरेंद्र लालचंद्र मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेली पत्रे मिळणेबाबत २६/४/२०१८
२०१२ ते आजपर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची स्थापना आणि देखभाल करण्यासाठी मंजूर झालेल्या बिलांचा वर्षनिहाय तपशील मिळणेबाबत 
वॉर्ड ३६, ३७ आणि ३८ शांतीनगर मीरा रोड येथे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याबाबत आवश्यक तपशील मिळणेबाबत
वॉर्ड ३६, ३७ आणि ३८ शांतीनगर मीरा रोड येथे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याबाबत आवश्यक तपशील मिळणेबाबत
दिनांक २२/०२/१८ च्या पहिल्या मजल्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज मिळणेबाबत 
सीसीटीव्ही कॅमेरा निरिक्षण बाबत