Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल March 10th, 2022 at 07:35 am

Garden & Tree Department

उप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण)

Contact no.सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष
अधिकारी
Contact no.
 संजय शिंदे९९२०४०७७७७श्रीम. कांचन गायकवाड९४०४६९६५६०
Ward office no. 1,2 & 3
Park SuperintendentContact no.E-mail
 हंसराज मेश्राम०२२-२८१०३४०९ / ८४२२८११३०५mbmc.garden@gmail.com / garden@mbmc.gov.in
Ward office no. 4,5 & 6
Park Superintendent Contact no. E-mail
 नागेश विरकर ०२२-२८१८४५५३ / ८४२२८११४२२ mbmc.garden@gmail.com / garden@mbmc.gov.in

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना २८/२/२००२ रोजी झाली असून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत मा.वृक्ष प्राधिकरण समिती दि. १९/६/२००३ पासुन अस्तिवात आली असुन सदर समितीचे अध्यक्ष मा. आयुक्त सो. असतात. उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाचे कामकाज महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार कामकाज करण्यात येते.

उदयान विभाग :-
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उद्याने-७९, स्मशाने-१४, मैदाने-१२ व दुभाजके-२० विकसीत करुन सुशोभिकरण करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत सदर ठिकाणची निगा व देखभाल विभागामार्फत करण्यात येते.
 • मिरा – भाईंदर हे शहर हरित व सुंदर रहावे याकरिता सर्व उद्याने, मैदाने, चौपाट्या, स्मशाने व दुभाजकांचे सुशोभिकरण केलेले असुन (पान-फुलांनी सजवलेले आहेत) त्यांची योग्य ती निगा व देखभाल करण्यात येते.
 • नागरीकांच्या मॉर्निंग वॉककरिता उद्याने, मैदाने सकाळी ५:०० ते सकाळी ९:०० या वेळेत खुली ठेवण्यात आलेली आहेत.
 • उद्यानांमध्ये लहान मुलांसाठी खेळण्याकरिता आत्याधुनिक खेळणी बसविण्यात आलेली आहेत. तसेच उद्याने व मैदानामध्ये खुल्या जागेतील व्यायामाचे साहित्य बसविण्यात आलेले आहे.
 • तसेच सन 2021-22 मध्ये नविन 3 उद्याने व 2 मैदाने विकसीत करण्याचे काम चालू असून विकसीत करुन नागरीकांसाठी खुली करण्यात येणार आहेत.
वृक्ष प्राधिकरण विभाग :-
 • महानगरपालिकेच्या संपुर्ण क्षेत्रात वृक्षारोपण करुन मिरा-भाईंदर “हरित शहर” करण्याचे काम करण्यात येते. नविन विकसीत केलेले रस्ते, मैदाने, उद्याने, व इतर महापालिकेच्या जागेमध्ये वृक्ष लागवड करुन त्यांची निगा व देखभाल करण्यात येते.
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रतीवर्षी “५ जुन ’जागतीक पर्यावरण दिन” व १६ जुन “वटवृक्ष दिन” साजरा केला जातो. भारताच्या एकुण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र जंगलव्याप्त असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने अमृतवने विकसीत केलेली आहेत. मियावॉकी पध्दतीने भारतीय प्रजातीच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आलेली आहे. त्याकरीता पर्यावरणाचा समतोल साधण्याच्या अनुषंगाने लोकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वृक्षदिंडी, वृक्षारोपण इ. उपक्रम राबविण्यात येत असतात. प्रदुषणामुळे होणाऱ्या अनेक समस्यांवर एकमेव उपाय म्हणजे जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करणे हा आहे. त्यादृष्टीने उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागामार्फत वृक्ष लागवड केली जाते.
 • सन 2021 मध्ये पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये भारतीय प्रजातीच्या 3000 रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे.
 • प्रदुषणमुक्त शहर ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच पर्यावरणात वाढ होऊन शहर प्रदुषणमुक्त होणेसाठी वृक्षतोडीवर कडक निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण जतन अधिनियम १९७५ चे प्रकरण ८ कलम २१ (१) अन्वये वृक्ष तोड करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे विभागाकडून दाखल करण्यात येतात.
 • खाजगी जागेतील धोकादायक/विकासकामातील झाडे काढणेकामी या विभागामार्फत पाहणी करुन परवानगी देण्यात येते.
 • मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात फुले, फळे, औषधी वनस्पती यांचे भव्य प्रदर्शन भरविण्यात येते.
 • वृक्ष प्राधिकरण समितीवर तज्ञ व्यक्तींची सदस्य म्हणुन नेमणुक करण्यात आलेली आहे.
 • राष्ट्रीय हरित लवाद, नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे लोक जैव विविधता रजिस्टर (PBR) तयार करण्यात आलेले आहे.
विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांची यादी( प्रभाग समिती क्र. १,२ व ३ )
Index.No.NameपदContact
1 संजय शिंदेउप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण)९९२०४०७७७७
2 कांचन गायकवाडसहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी९४०४६९६५६०
3 हंसराज मेश्रामप्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक८४२२८११३०५
4 योगेश म्हात्रेलिपीक९८३३७१२३३४
विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांची यादी( प्रभाग समिती क्र. ४,५ व ६ )
Index.No.NameपदContact
1 संजय शिंदेउप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण)९९२०४०७७७७
2 कांचन गायकवाडसहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी९४०४६९६५६०
3 नागेश विरकरप्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक७०४५२१४२३४
4 राजेंद्र पांगळJunior Engineer८४२२८११४४५
5 गणेश गोडगेलिपीक९९६७७०७०२७
6 रणजित भामरेलिपीक७२०८०३५४३८
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4(1) ख अन्वये 17 मुद्दयांची माहिती
कलम 4(1)(ख)(एक)
1. सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव

उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग,

Mira Bhaindar Municipal Corporation

2. संपूर्ण पत्ता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), मांडली तलाव जवळ, भाईंदर (प) ता.जि. ठाणे – 401 101

दूरध्वनी – 28184553

ई-मेल :- mbmc.garden@gmail.com

3. Office Head

संजय शिंदे.

मा. उप-आयुक्त्, मिरा भाईंदर महानगरपालिका

4. कोणत्या खात्याच्या अधिनस्त हे कार्यालय आहे ॽ नगरविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई,महाराष्ट्र राज्य्
5. कामाचा अहवाल कोणत्या कार्यालयाकडे सादर केला जातो ॽ कामाचा अहवाल मा.उप-आयुक्त यांच्या मार्फत मा.अति.आयुक्त व मा.आयुक्त यांच्याकडे सादर केला जातो.
6. कार्यकक्षा: भौगोलिक Mira Bhaindar Municipal Corporation
7. अंगीकृत व्रत
8. ध्येय/धोरण

1) नियमातील तरतुदीनुसार आरक्षीत जागेत उदयाने विकसित

करणे व त्यांची निगा व देखभाल करणे.

2) महानगरपालिका क्षेत्रात वृक्षांची लागवड करणे त्यांची निगा व देखभाल करणे,

3) वृक्षतोडीवर निर्बंध घालणे.

9. साध्य
10. प्रत्यक्ष कार्य

1)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949

2)   महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व  अधिनियम, 1975, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण आणि संवर्धन नियम 2009, सह शासन आदेश, अधिसुचना

11. जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात तपशील

1)   नागरीकांच्या मनोरंजना करीता व शहराच्या सौंदर्याकरीता उद्याने विकसीत करणे.

2)   शालेय विद्यार्थांना उद्यानामध्ये सहली करीता परवानगी देणे.

3)   मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत वृक्षारोपण करणे.

4)   फळे, फुले व भाजीपाला लागवडीची आवड नागरिकांमध्ये निर्माण व्हावी यासाठी फुले,फळे, भाजीपाला प्रदर्शनाचे आयोजन करणे.

5)   शहरातील नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक जागृती तसेच आवड निर्माण करणे. तसेच नागरिक व विद्यार्थ्यांचा वृक्ष संवर्धनामध्ये सहभाग वाढवणे या उद्देशाने हरित पर्यावरण महोत्सवाचे आयोजन करणे.

6)   मोकळ्या जागा व  तलाव याठिकाणी वृक्ष लागवड करून सुशोभिकरण करणे.

7)   रस्ता दुभाजक  व रस्त्याच्या केडेने  वृक्ष  लागवड करणे.

8)   दर ५ वर्षांनी शहरातील वृक्षांची वृक्षगणना करणे.

9)   वनमहोत्सव, जागतिक पर्यावरण दिना निमित्त जनजागृती विषयक कार्यक्रम करणे.

10) पावसाळी हंगामात, धार्मिक  सणानिमित्त व इतर  महत्वाच्या   दिवसानिमित्त  रोपांचे  मोफत वाटप करणे.

11) वृक्ष छाटणीस परवानगी देणे.

12) मिळकतीमधील बांधकाम नकाशा मान्य करणेसाठी,बांधकाम पुर्व ना हरकत दाखला देणे.

13) प्रत्यक्ष बांधकामास अडथळा करणारे वृक्ष काढणे/ वृक्षांचे पुनर्रोपण करणेस परवानगी देणे.

14) धोकादायक वृक्ष काढणेस परवानगी देणे.

15) पुनर्रोपण करणेच्या बदल्यात भरलेली अनामत रक्कम परत करणे.

16) अनधिकृत वृक्ष तोडीबाबत कारवाई करणे.

17)   हरित आच्छादन वाढवणे.

12. स्थावर मालमत्ता
13. कार्यालयीन वेळ आणि दूरध्वनी क्रमांक

सकाळी 09.45 वा. पासून सायंकाळी 06.15 वा. पर्यंत

दूरध्वनी क्र. :- 28184553

वेबसाईट :- www.mbmc.gov.in

14 प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता  
15. Period of weekly leave and special services सर्व शनिवार व रविवार तसेच शासनाने घोषित केलेल्या सार्वजनिक सुट्टयांचे दिवस.

कलम 4(1)(ख)(दोन)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यकक्षा

 

No.

 

अधिकाऱ्याचे नाव संबंधित विभाग

कोणत्या कायदया/नियम/

शासन निर्णय व परिपत्रकानुसार

 
1.

 संजय शिंदे.

उप-आयुक्त,

Mira Bhaindar Municipal Corporation

1) उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

प्रभाग क्र. 1,2 व 3

1)   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

2)   महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009

2) उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

प्रभाग क्र.4,5 व 6

 
2.

 हंसराज मेश्राम

प्र. उप.मुख्य उदयान अधिक्षक

Mira Bhaindar Municipal Corporation

उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

प्रभाग क्र. 1,2 व 3

1)   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

2)   महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009

 
3.

 नागेश विरकर

प्र. उप.मुख्य उदयान अधिक्षक

मिरा भाईेंदर महानगरपालिका

उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

प्रभाग क्र. 4,5 व 6

1) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

2) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009

कलम 4(1)(ख)(तीन)

निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायीत्व प्रणाली व ठरविण्यात आलेली मानके

कामाचे स्वरुप    :- माहिती अधिकारात माहिती देणे

संबंधित तरतुद    :- उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागासंबंधित असणारी माहिती देणे

अधिनियमाचे नाव :- माहिती अधिकार अधिनियम 2005 (भारत सरकार राजपत्र 22/12/2005)

नियम           :- माहिती अधिकार अधिनियम 2005

शासन निर्णय     :-

परिपत्रक         :-

कार्यालयीन आदेश :-

No. कामाचे स्वरुप कामासाठी जबाबदार व्यक्ती अभिप्राय
       
       

 कलम 4 (1) (ख) (चार)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागामध्ये होणाऱ्या कामाचे प्रकटीकरण

 संघटनाचे लक्ष (वार्षीक) 

No. काम / कार्य कामाचे प्रमाण आर्थिक लक्ष दिवस / तास पूर्ण करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी तक्रार निवारण अधिकारी अभिप्राय
               
               

 कलम 4(1)(ख)(पाच)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागामध्ये त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्याकडून वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, सूचना, नियमपुस्त‍िका आणि अभिलेख

No. सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषय संबंधित शासकिय निर्णय / कार्यालयीन आदेश / नियम वगैरेंचा क्र. व तारीख अभिप्राय असल्यास
1 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949    
2 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009    

कलम 4(1)(ख)(सहा)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण

No. विषय दस्तऐवज/ धारीणी/ नोंदवही यापैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध धारीणी क्रमांक/ नोंदवही तपशिल किती काळापर्यंत ही माहिती सांभाळून ठेवली जाते
1 आवक रजिस्टर नोंदवही प्रमाणसुची 80 म. मा.नगरसेवक, नागरिक, सरकारी पत्र यांची नोंद घेणे. शासकीय अधिनियमाप्रमाणे
2 जावक रजिस्ट्र नोंदवही Gen 40 M मा.नगरसेवक, नागरिक, सरकारी पत्र व कार्यालयीन पत्र व्यवहाराच्या नोंद घेणे. शासकीय अधिनियमाप्रमाणे
3 स्टॉक रजिस्टर नोंदवही नमुना नं. 116 विभागात मागवलेल्या सामानाची नोंद घेणे. शासकीय अधिनियमाप्रमाणे
4 जंगम मालमत्ता नोंदवही नमुना नं. 114 विभागात मागवलेल्या सामानाची नोंद घेणे. शासकीय अधिनियमाप्रमाणे
5

किरकोळ पावती बुक

(सर्वसाधारण)

नोंदवही नमुना नं. 02 वनीकरणाची रोपे विक्री, अनामत रक्कम घेणे इत्यादी कामाकरिता शासकीय अधिनियमाप्रमाणे
6 पाहणी फी पावती बुक नोंदवही पावती पुस्तक झाडांची छाटणी करणे, झाड काढणे बाबत आलेल्या पत्रावर पाहणी फी घेणे. शासकीय अधिनियमाप्रमाणे
7 पोटकिर्द नोंदवही नमुना नं. 78 रोजनिशी पावतीच्या रकमांची नोंद घेणे. शासकीय अधिनियमाप्रमाणे

कलम 4(1)(ख)(सात)

आपले धोरण तयार करण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात, लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदन केले जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थ्‍ोचा तपशिल 

Index.

No.

कोणत्या विषयासंबधी सल्लामसलत व्यवस्थेची कार्यपध्दत संबधित शासकीय निर्णय/कार्यालयीन आदेश /राजपत्र वगैरेंचा No, तारीख

पुनर्लोकनाचा काळ

(Periodicity)

1. आर्थिक / प्रशासकीय

मा. वृक्षप्राधिकरण समिती सभा

मा. स्थायी समिती सभा

मा. महासभा

1)   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

2)   महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009

 

सदर अधिनियमाप्रमाणे

1   धोरणात्मक निर्णय

2   धोरणाची अंमलबजावणी 

कलम 4(1)(ख)(आठ)

मिराBhaindar Corporation उद्यान वृक्ष प्राधिकरण समित्या, परिषदा अथवा मंडळाच्या बैठकीचे तपशील.

Index.

No.

समिती, मंडळ वा परिषदेची संरचना समिती, मंडळ वा परिषदेचा उद्देश समितीची उद्दिष्टे समिती, मंडळ वा परिषदेच्या बैठकीची संख्या त्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची जनतेस मुभा आहे का? त्या बैठकीस इतिवृत्त जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे का ? त्या बैठकीचे इतिवृत्त

(1)

 

मा. वृक्षप्राधिकरण  समिती सभा महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन व अधिनियम 1975, (2009 पर्यंत सुधारलेला) प्रकरण क्र.2 कलम 3(1) अन्वये चर्चा करुन सर्वानुमते लोकापयोगी निर्णय घेणे. 45 दिवसात एकदा नाही होय

नगरसचिव

Departments

कलम 4(1)(ख)(नऊ)

मिराBhaindar Corporation उद्यान वृक्षप्राधिकरण कार्यालयातील

अधिकारी   कर्मचायांची यादी.

No. अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे अधिकार पद Departments नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक
1) Dr. Sambhai Panpatte अतिरिक्त-आयुक्त प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6  
2)  संजय शिंदे उप. आयुक्त प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6  
3)  कांचन गायकवाड सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6  
4)  हंसराज मेश्राम प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3 01/06/2000
5)  नागेश विरकर प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 03/07/2003
6)  राजेंद्र पांगळ Junior Engineer प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6  
7)  योगेश म्हात्रे लिपीक प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3  
8)  गणेश गोडगे लिपीक प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 27/06/2007
9)  रणजित भामरे  
10)  दत्तात्रय जाधव प्र. मुकादम प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3 01/01/2000
11)  विलास साळवी वाहन चालक  
12)  अच्युत नलावडे वाहन चालक  
13)  सुरेश म्हात्रे वाहन चालक 01/01/2000
14)  शिवराम महाले माळी 08/10/2003
15)  जयराम खुताडे माळी 01/10/2003
16)  जयराम बुजड मजुर 08/10/2003
17) संजीव हरी पाटील मजुर 08/10/2003
18)  जोजेफ परेरा मजुर 17/07/2007
19)  चंद्रा दयत मजुर 08/10/2003
20)  व्ही. छन्नास्वामी सफाई कामगार 01/01/2004
21)  रमेश पाटील सफाई कामगार  
22)  शेषेराव अल्हाट सफाई कामगार 07/04/1991
23)  रमेश लोखंडे सफाई कामगार  
24)  हरेश चनाल सफाई कामगार 05/05/2002
25)  बाळु विंगियन सफाई कामगार  
26)  श्रीधर पाटील सफाई कामगार 01/09/1986
27)  प्रशांत हांडे रखवालदार  
No. अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे अधिकार पद Departments नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक
28)  सत्यवेल पेरुमल सफाई कामगार    
29)  अरुण पाटील सफाई कामगार  
30)  सुहास बागुल गवंडी  
31)  लक्ष्मण मेमाणे सफाई कामगार  
32)  कोलंजी मुनीयन सफाई कामगार  
33)  मधुकर हिंदोळा रखवालदार  
34) दिनेश राऊत वाहनचालक  
35)  देवेंद्र माळी मजूर  
36)  सुभाष जाधव माळी  
37) कल्पेश विशे रखवालदार 10/04/2012
38) रतन नामदेव उमाप सफाई कामगार  
39) राजू आव्हाड सफाई कामगार  
40) मुनियन सुब्रमणी सफाई कामगार  
41) विरुमुत्तु छल्लन सफाई कामगार  
42) पावाडे कुमारस्वामी सफाई कामगार  
43) दत्तात्रय गबाळे माळी  
44) वसंत जुनघरे सफाई कामगार  
45) राजू रामस्वामी सफाई कामगार  
46) राजप्पन आरमुर्गन सफाई कामगार  
47) अंजामणि मायावन सफाई कामगार  
48) देवअबु रामनिजम सफाई कामगार  
49) सुब्रमणी एस. पावाडे सफाई कामगार  

कलम 4(1)(ख)(दहा)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन

No. अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे अधिकार पद मासिक वेतन
1) Dr. Sambhai Panpatte अतिरिक्त-आयुक्त मासिक वेतना बाबतची माहिती आस्थापना विभाग यांच्याकडे उपलब्ध आहे.
2) संजय शिंदे उप. आयुक्त
3) कांचन गायकवाड सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी
4) हंसराज मेश्राम प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक
5) नागेश विरकर प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक
6) राजेंद्र पांगळ Junior Engineer
7) योगेश म्हात्रे लिपीक
8) गणेश गोडगे लिपीक
9) रणजित भामरे
10) दत्तात्रय जाधव प्र. मुकादम
11) विलास साळवी वाहन चालक
12) अच्युत नलावडे वाहन चालक
13) सुरेश म्हात्रे वाहन चालक
14) शिवराम महाले माळी
15) जयराम खुताडे माळी
16) जयराम बुजड मजुर
17) संजीव हरी पाटील मजुर
18) जोजेफ परेरा मजुर
19) चंद्रा दयत मजुर
20) व्ही. छन्नास्वामी सफाई कामगार
21) रमेश पाटील सफाई कामगार
22) शेषेराव अल्हाट सफाई कामगार
23) रमेश लोखंडे सफाई कामगार
24) हरेश चनाल सफाई कामगार
25) बाळु विंगियन सफाई कामगार
26) श्रीधर पाटील सफाई कामगार
27) प्रशांत हांडे रखवालदार
No. अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे अधिकार पद मासिक वेतन
28) सत्यवेल पेरुमल सफाई कामगार मासिक वेतना बाबतची माहिती आस्थापना विभाग यांच्याकडे उपलब्ध आहे.
29)अरुण पाटील सफाई कामगार
30) सुहास बागुल गवंडी
31) लक्ष्मण मेमाणे सफाई कामगार
32) कोलंजी मुनीयन सफाई कामगार
33) मधुकर हिंदोळा रखवालदार
34) दिनेश राऊत वाहनचालक
35) देवेंद्र माळी मजूर
36) सुभाष जाधव माळी
37) कल्पेश विशे रखवालदार
38) रतन नामदेव उमाप सफाई कामगार
39) राजू आव्हाड सफाई कामगार
40) मुनियन सुब्रमणी सफाई कामगार
41) विरुमुत्तु छल्लन सफाई कामगार
42) पावाडे कुमारस्वामी सफाई कामगार
43) दत्तात्रय गबाळे माळी
44) वसंत जुनघरे सफाई कामगार
45) राजू रामस्वामी सफाई कामगार
46) राजप्पन आरमुर्गन सफाई कामगार
47) अंजामणि मायावन सफाई कामगार
48) देवअबु रामनिजम सफाई कामगार
49) सुब्रमणी एस. पावाडे सफाई कामगार

कलम 4(1)(ख)(अकरा)

सर्व योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमुन दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल

 • अंदाज पत्रकाची प्रत प्रसिध्द करावी (रुपयांमध्ये)
 • मंजुर रकमेपैकी वाटून झालेल्या रकमेचा तपशील प्रसिध्द करावा.  (रुपयांमध्ये)

उदयान व वृक्षप्राधिकरण अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सन 2021-22

                                   उदयान विभाग                 (रुपये लाखात)

No. लेखाशिर्ष

करण्यात आलेली तरतूद

(रुपये लाखात)

1. स्थायी आस्थापना 100.00
2. उद्याने अस्थायी आस्थापना/सुरक्षा रक्षक 600.00
3. माती/शेणखत/सफेद रेती पुरवठा करणे 75.00
4. खते/किटकनाशके व बुरशीनाशके 5.00
5. मजुर पुरवठा 900.00
6. वाहन पेट्रोल इंधन-वाहन भाडे/दुरुस्ती/खरेदी 20.00
7. जुनी खेळणी / बँचेस दुरुस्ती 50.00
8. टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे/ नविन टँकर खरेदी करणे 100.00
9. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान विकसित करणे 50.00
10. नवीन खेळणी/बँचेस/व्यायामाचे साहित्य बसविणे 200.00
11. ठिबक/तुषारसंच बसविणे 10.00
12.

जैव विविधता उद्यान (बांधकाम)

अ) मनपा हिस्सा

100.00
ब) शासन अनुदान 100.00
13. आरक्षण क्र. 221 मा. बाळासाहेब ठाकरे मैदान विकसित करणे 50.00
14. उद्यानात शिल्पकला पुतळे बसविणे 10.00
15. सेंद्रिय (कंपोस्ट)/गांडुळ खत तयार करणे 10.00
16. कुंपणे, उद्यानाची दुरुस्ती / रंगरंगोटी करणे 200.00
17. उद्याने/दुभाजक सुशोभिकरण करणे 200.00
18. आर.जी. क्षेत्र उद्याने/नर्सरी विकसित 10.00
19. मेजर कौस्तुभ राणे जॉगर्स पार्क विकसित 200.00
  एकुण 2990.00
         वृक्ष प्राधिकरण         (रुपये लाखात)
No. लेखाशिर्ष

करण्यात आलेली तरतूद

(रुपये लाखात)

1. वृक्षारोपण / सामाजिक वनीकरण / निसर्ग उद्यान 75.00
2. खते / किटकनाशके व बुरशीनाशके 20.00
3. वृक्षगणना जिओ टॅगिंग 10.00
4. संरक्षण पिंजरे खरेदी/झाडांच्या संरक्षणार्थ विटेचे कठडे बांधणे 25.00
5. संरक्षण पिंजरे दुरुस्ती करणे 10.00
6. अवजारे/साहित्य खरेदी 15.00
7. लालमाती / शेणखत पुरवठा करणे 50.00
8. फळे/फुले प्रदर्शन, ग्रीन हाऊस बांधणे/ नर्सरी तयार करणे 10.00
9. झाडांच्या बुंध्याभोवती रोगप्रतिबंधकासाठी बोर्डो पेस्ट लावणे 30.00
10. मजुर पुरवठा / वृक्षारोपण निगा व देखभाल 100.00
11. तिवरांची लागवड (Mangroves Plantation) 25.00
12. बाधित वृक्षतोडणी / किरकोळ / अकस्मित खर्च 5.00
13. अभ्यास / प्रशिक्षण दौरा 10.00
14. वाहन पेट्रोल इंधन-वाहन भाडे/दुरुस्ती 75.00
15. वाहन खरेदी करणे 75.00
16. टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे 50.00
17. झाडांच्या फांद्यांपासुन ठोकळे बनविणे 30.00
18. अमृत योजना हरीत पट्टे खर्च (अनूदान) 200.00
19. अमृत योजना हरीत पट्टे (स्वनिधी) 50.00
  एकुण 865.00

कलम 4(1)(ख)(बारा)

अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा तपशिल

विभागाशी संबंधित नाही

 कलम 4(1)(ख)(तेरा)

ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील 

No. परवाना धारकाचे नाव परवान्याचा प्रकार परवाना क्रमांक दिनांका पासून दिनांका पर्यंत साधारण अटी परवान्याची विस्तृत माहिती
               
 • वृक्षाची छाटणी / मुळासहित काढणे कामी पाहणी फी रु. 100 प्रती झाड घेवून परवानगी देणे
 • विकास कामातील झाड मुळासहित काढणेबाबत प्रती झाड रु.5000/- अनामत रक्कम घेवून परवानगी देणे.

कलम 4(1)(ख)(चौदा)

माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रकाशित करणे

No. दस्तऐवजाचा प्रकार विषय कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात माहिती मिळविण्याची पध्दती जबाबदार व्यक्ती
           

कलम 4(1)(ख)(पंधरा)

मिराBhaindar Corporation उद्यान वृक्षप्राधिकरण विभागात उपलब्ध  माहिती नागरिकांना पुरविण्यासाठी  असलेल्या सुविधा.

सुविधांचा प्रकार :

 • परस्पर संवादी संकेत स्थळाची इंटरॅक्टिव्ह वेबसाईट) माहिती.- www.mbmc.gov.in)
 • अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती.- नगरभवन कार्यालय, Garden & Tree Department

 (कार्यालयीन वेळेत)

 • कामाच्या तपासणीच्या संदर्भांत उपलब्ध सुविधांची माहिती.-नगरभवन कार्यालय, उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग (कार्यालयीन वेळेत)
 • नमुने मिळवण्याच्या संदर्भांत उपलब्ध सुविधांची माहिती. – नगरभवन कार्यालय, Garden & Tree Department 

Index.

No.

उपलब्ध सुविधा वेळ कार्यपध्दती स्थान जबाबदार व्यक्ती
1

टपाल स्विकारणे व

टपाल निर्गमित करणे

सकाळी 09:45 वा. ते सायंकाळी 6.15 वा.

प्रभाग क्र. 1, 2 व 3

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, नगरभवन, भाईंदर (प) ता.जि. ठाणे

संबंधित लिपिक
प्रभाग क्र. 4, 5 व 6  स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, मिरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107
2 मनपा क्षेत्रातील 79 Gardens, 14 मैदाने, विविध शोभिवंत झाडे व अत्याधुनिक खेळणी लावून नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली आहेत.

सकाळी 05.00 वा.

ते 09:00 वा.

संध्याकाळी

5:00 वा. ते 09.00 वा.

सदर ठिकाणी दैनंदिन कामगार पाठवून उद्याने, मैदानांची देखभाल केली जाते.

 

मिरा-भाईंदर

महानगरपालिका क्षेत्र

प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक

प्र.स.क्र.1,2 व 3

प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक

प्र.स.क्र 4, 5 व 6

कलम 4(1)(ख)(सोळा)

जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची माहिती 

Index.

No.

जन माहिती अधिकारी (कलम 5 (1) अनुसार) कार्यकक्षा / विभाग पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक व ईमेल

प्रथम अपिलीय प्राधिकारी

(कलम 19 अनुसार)

1.

 हंसराज मेश्राम

प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक

प्र.स.क्र.

1, 2 व 3

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), पहिला मजला, मांडली तलावसमोर, Bhaindar (प.)

फोन नं. 28184553

ईमेल: Park tree Authority Department / mbmc.garden@gmail.com

श्री. संजय शिंदे

उप-आयुक्त

2.

 नागेश विरकर

प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक

प्र.स.क्र.

 4 ,5 6

प्रभाग कार्यालय क्र. 4,

स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, मिरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107.

फोन नं. 28103409

Email: Park tree Authority Department / mbmc.garden@gmail.com

 

No.

सहाय्यक माहिती अधिकाऱ्याचे Name

 

कार्यकक्षा / विभाग

 

Address/  दूरध्वनी No,
1.  योगेश म्हात्रे

प्र.स.क्र.

1, 2 व 3

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), पहिला मजला, मांडली तलावसमोर, Bhaindar (प.) 28184553
2.  गणेश गोडगे

प्र.स.क्र.

 4, 5 6

प्रभाग कार्यालय क्र. 4, स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, मिरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107.

28103409 

 

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात माझी वसुंधरा अभियानातर्गत दि.11 ते 13 मार्च 2022 या कालावधीत आयोजित केलेल्या “वन महोत्सव २०२२” कार्यक्रमास उपस्थित राहणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढुण पुर्न:रोपण करणे कामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत. DocScanner Jan 25, 2022 4-16 PM

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 08 येथील सरोगी आर्केड जवळील गटार बांधकामातील बाधित झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे व पुर्न:रोपन करणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाकरीता व आरक्षण क्र. 122 आगरी भवन येथे वृक्षारोपण करणेकरीता नारळाची व इतर फळांची रोपे खरेदी करणे कामाची ऑफलाईन निविदा महापालिकेच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे कामाची नाेटीस प्रसिध्द करणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील बाधीत होणारी / धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे
संकेतस्थळावर जाहीर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्यासाठी सेवाभावी संस्था,खाजगी संस्था,विकासक,व्यापारी संस्था,बँक,क्लब (रोटरी लायन्स) इत्यादींना जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अटीशर्तीवर दुभाजक यांचे निगा व देखभाल करणेकामी आवाहन तृतीय मुदतवाढ सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारण) अधिनियम 1975 चे कलम 3 (3) अन्वये वृक्ष प्राधिकरण समितीवर बिनसरकारी संघटनेचे सदस्य नियुक्ती करणे.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम 1975 च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन अधिनियमाच्या कलम 8(3) अन्वये या नोटीसव्दारे असे जाहिर करण्यात येत की मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन व्दितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणेबाबत._Letter
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन व्दितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणे
उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग, प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱी झाडे मुळासहित काढण्यास परवानगी देण्यास जाहीर वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील/ धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना २७.०१.२०२१
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील/ धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन प्रथम मुदतवाढ
स्थानिक दर्तमानपत्रात जाहिरात देण्याबाबत २१.०१.२०२१
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाच्या जाहीर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत. २१.०१.२०२१
उद्याने, मैदाने, स्मशाने व दुभाजक यांची यादी 11.01.2021
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दुभाजक यांची जाहिरात लावण्याच्या व सेवाभावी सेवार्थ सेवा करण्याच्या अटी वर निगा व देखभाल करणे.
उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागाची जाहिर नोटीस सुचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत २९.१२.२०२०
उद्यान व वृक्षप्राधिकरणाची संकेतस्थळावर जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत ०४.१२.२०२०
जाहीर आवाहन संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
पब्लिक नोटीस
1
Press Note (7)
वृक्ष लागवड 2019
वृक्ष लागवड_!
वृक्ष लागवड_2
वृक्ष लागवड_3
वृक्ष लागवड_4

वृक्ष लागवड_5

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील कनकीया येथील आरक्षण क्र. 269 उद्यानाच्या बाजुला असलेल्या मलनिसारण केंद्र (STP) नं. 05 येथे शोभिवंत झाडे व गवत लावून सुशोभिकरण करणे कामाची निविदा प्रसिध्द करणेबाबत