Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल August 17th, 2022 at 09:43 am

उद्यान आणि वृक्ष विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२२-२३

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयातील प्रकाशित माहिती मिळणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीत विविध ठिकाणी हरित जागा विकसित करण्यासंबंधी माहिती मिळणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रभाग ५ मध्ये सन २०११ ते २०१८ पर्यंतचा वृक्षप्राधिकरणाचा तपशील मिळणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागातील स्थायी व अस्थायी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मौजे नवघर येथील सर्वे क्र. ६२,६३,६४(नवीन) , २८९,२९०,२९१(जुना) या भूखंडावरील आरक्षण क्र. २६९(उद्यान) विकसित करणे या कामाशी संबंधित माहिती मिळणेबाबत 
उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागद्वारे देण्यात आलेल्या पर्यावरण ना हरकत दाखल्याची माहिती मिळणेबाबत 
सन १९९६ ते २०१८ दरम्यान झाडे तोडण्यासाठी एमबीएमसीने दिलेल्या परवानगीची/आदेशाची प्रत मिळणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभाग कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशील
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभाग कार्यालयातील जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत