Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल June 9th, 2022 at 04:35 am

Library

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय, मिरारोड (पु.) येथे दुसऱ्या मजल्यावर वाचनालय व अभ्यासिका असुन सदर ठिकाणी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराथी या भाषेतील 20,000 ग्रंथ
वाचकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. तसेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय येथे एकूण 65 नियतकालिके (47 मासिके, 7 पाक्षिके, 11 साप्ताहिके) घेतली जातात.
वाचकांची दिवाळी अंकांची आवड लक्षात घेता 150 ते 200 दिवाळी अंक दरवर्षी उपलब्ध करुन दिले जातात. मिरा-भाईंदर परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सुविधा उपलब्ध केलेली
आहे. वरील ठिकाण 30 मोफत वृत्तपत्र वाचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

मिरा भाईंदर शहराचे भौगोलिक क्षेत्र 79.40 चौ. किमी इतके विस्तृत आहे. मिरा भाईंदर नगरपरिषद काळात शहरातील नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन वाचनालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर सन 13 फेब्रुवारी 1993 रोजी नव्याने बांधण्यात आलेल्या नगरभवन इमारतीमध्ये नगरवाचनालय या नावाने सुसज्ज्‍ वाचनालय सुरु करण्यात आले.

भाईंदर शहरातवाचनालयाकरिता मिळालेला उत्तम प्रतिसाद व इतर भागातील नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन मिरा रोड (पुर्व) येथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय दि. 01 नोव्हेंबर 2010 रोजी स्थापना करण्यात आले. तदृनंतर भाईंदर (पुर्व) येथे प्रभाग समिती कार्यालय इमारतीमध्ये ग्रंथालय सुरु करण्यात आले. अशाप्रकारे संपुर्ण मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना वाचनालय/ग्रंथालयाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली.

ग्रंथालयाचा स्थापनेनंतर शहरातील विदयार्थ्यांच्या सोयीकरीता ग्रंथालयासोबत अभ्यासिकाही सुरु करण्यात आल्या आहेत. विदयार्थ्यांच्या वाठत्या संख्येमुळे अन्य 7 ठिकाणी अभ्यासिका सुरु आहेत. तसेच एकुण 4 ठिकाणी नागरिकांकरीता मोफतवृत्तपत्र वाचनाची सोय करण्यात आली आहे.

ग्रंथालयात उपलब्ध करुन देण्यात विपुल ग्रंथसंपदेमुळे नागरिक खुश आहेत. वाचनालयाकडुन वाचनालय सभासद नोंदणी व विदयार्थ्यांकरिता अभ्यासिका नोंदणीबाबतच्या सेवेबाबतही नागरिक संतुष्ट आहेत. यामुळेच वरील दोन्ही करीता नागरिक व विदयार्थ्याचा प्रतिसाद दिवसांगणिकवाढत आहे. यापुढेही ग्रंथालय व अभ्यासिकेची संख्या वाढविण्याचा महानगरपालिकेचा मानस आहे

नगरवाचनालयाची स्थापना 13 फेब्रुवारी 1994 रोजी करण्यात आली आहे. सध्या नगरभवन येथील वाचनालयात मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराथी या भाषेतील 21,565 ग्रंथांचा समावेश
आहे. नगरवाचनालयात एकूण 65 नियतकालिके (47 मासिके, 7 पाक्षिके, 11 साप्ताहिके) घेतली जातात. वाचकांची दिवाळी अंकांची आवड लक्षात घेता 150 ते 200 दिवाळी अंक दरवर्षी
उपलब्ध करुन दिले जातात. नगरवाचनालयात संदर्भ विभाग समृध्द असून वाचक वाचनालयात ब्रिटानिका, वर्ल्ड बुक इत्यादी नावाजलेल्या संदर्भ ग्रंथांचा लाभ घेत आहेत. त्याचप्रमाणे
एम.पी.एस.सी./यु.पी.एस.सी. या स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक असणारे ग्रंथ वाचनालयात उपलब्ध आहेत. नगरवाचनालयात मिरा-भाईंदर परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची
सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. शहरातील नागरिकांना वाचनालयात दररोज 34 वृत्तपत्रांची मोफत वाचनाची सोय केलेली आहे.

आरक्षण क्र.100, विरंगुळा केंद्र या इमारतीतील पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर विदयार्थ्यांकरीता मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे  अभ्यासिकेची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

प्रभाग समिती कार्यालय क्रमांक 3 भाईंदर (पु.) येथील इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावर वाचनालय व पहिल्या / तिसऱ्या मजल्यावर अभ्यासिकेची सेवा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.
प्रभाग समिती कार्यालय क्रमांक 3 वाचनालयात मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराथी या भाषेतील 6451 ग्रंथ आहेत. तसेच या वाचनालयात एकूण 37 नियतकालिके (20 मासिके, 7 पाक्षिके,
10 साप्ताहिके) घेतली जातात. वाचकांची दिवाळी अंकांची आवड लक्षात घेता 73 ते 100 दिवाळी अंक दरवर्षी उपलब्ध करुन दिले जातात. मिरा-भाईंदर परिसरातील विद्यार्थ्यांना
अभ्यासिकेची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. दररोज 13 वृत्तपत्रांची मोफत वाचनाची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

हनुमान नगर वाचनालय, भाईदर (पू.) येथे तळमजल्यावर वाचनालय व पहिल्या मजल्यावर अभ्यासिका असुन सदर ठिकाणी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराथी या भाषेतील 5,200 ग्रंथ
वाचकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. तसेच वरील ठिकाणी 06 मोफत वृत्तपत्र वाचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

सावित्रीबाई फुले अभ्यासिका, यशवंत गार्डन जवळ, भाईंदर (पू.) ईमारतीमधील तळमजल्यावर अभ्यासिका असुन त्याव्दारे परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सुविधा उपलब्ध
करुन देण्यात आली आहे.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय, मिरारोड (पु.) येथे दुसऱ्या मजल्यावर वाचनालय व अभ्यासिका असुन सदर ठिकाणी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराथी या भाषेतील 20,000 ग्रंथ
वाचकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. तसेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रंथालय येथे एकूण 65 नियतकालिके (47 मासिके, 7 पाक्षिके, 11 साप्ताहिके) घेतली जातात.
वाचकांची दिवाळी अंकांची आवड लक्षात घेता 150 ते 200 दिवाळी अंक दरवर्षी उपलब्ध करुन दिले जातात. मिरा-भाईंदर परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सुविधा उपलब्ध केलेली
आहे. वरील ठिकाण 30 मोफत वृत्तपत्र वाचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

ॲमेनिटी ओपन स्पेस अभ्यासिका, पुनम गार्डन, मिरा रोड (पू.) ईमारतीमधील पहिल्या मजल्यावर अभ्यासिका असुन त्याव्दारे परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सुविधा
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

जरीमरी तलाव अभ्यासिका, साई कॉम्पलेक्स जवळ, काशिमिरा, मिरा रोड (पु.) येथे तळमजल्यावर अभ्यासिका असुन त्याव्दारे परिसरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सुविधा उपलब्ध
करुन देण्यात आली आहे.

No. अभ्यासिकांची माहिती
01 नगरवाचनालय अभ्यासिका, डॉ.बाबासाहेबआंबेडकरभवन, दुसरा व तिसरा मजला. मांडली तलाव जवळ, भाईंदर (प.)
02 राष्ट्रपिता महात्मा गांधीग्रंथालय व अभ्यासिका, दुसरा मजला, मिरारोड (पु.)
03 प्रभाग समिती कार्यालयक्रं 3 वाचनालय अभ्यासिका दुसरा मजला व तिसरा मजला, तलाव रोड, भाईंदर (प.)  
04 हनुमाननगरवाचनालयवअभ्यासिका, तळमजलावपहीलामजला, हनुमाननगर.भाईंदर(पु.)  
05 आरक्षणक्र.100 अभ्यासिका, पहिला मजला व दुसरा मजला, विरंगुळा केद्र, भाईंदर (प.)
06 अभ्यासिका, जरीमरी तलाव लगत ईमारत, साई कॉम्पलेक्स जवळ, काशिमिरा
07 कै.विलासरावदेशमुखभवनजांगीडॲमिनीटीहॉल, दुसऱ्यामजलाअभ्यासिकामिरारोड (पू.)
08 आ.क्र.318 सिल्व्ह रसरीता, दुसरा मजला अभ्यासिका, काशीगाव
09 सावित्री बाई फुलेअ भ्यासिका, पहिल्या मजला यशवंत गार्डन जवळ, भाईंदर (पू)
10 ॲमिनिटी ओपन स्पेस अभ्यासिका, पहिल्या मजला पुनम गार्डन, मिरारोड (पू.)
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना वाचन साहित्य
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिकेची सेवा उपलब्ध करुन देणे.
 • मोफत वृतपत्र वाचनाची सोय.
 • भाईंदर (प.), भाईंदर (पुर्व) ,मिरारोड व काशिमिरा येथे वाचनालय/अभ्यासिका कार्यरत आहेत.
 • शासकिय / निमशासकीय /खाजगी/लोकप्रतिनिधी/पदाधिकारी/ नगरसेवकइ. पत्रव्यवहार.
 • महापालिकाक्षेत्रातनवीन वाचनालय/अभ्यासिका स्थापन करणे.
 • सर्व वाचनालयाकरीता नवीन ग्रंथ, नियतकालिके यांची खरेदी करुन वाचकांना उपलब्ध करुन देणे.
No. अधिकार पद अर्थिक अधिकार संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल —– —–
लिपीक —– —–
No. अधिकार पद प्रशासनिक अधिकार संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
No. अधिकार पद फौजदारी अधिकार संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
No. अधिकार पद अर्धन्यायिक अधिकार संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
No. अधिकार पद न्यायिक अधिकार संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
 
No. अधिकार पद अर्थिक कर्तव्ये संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
No. अधिकार पद प्रशासनिक कर्तव्ये संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
No. अधिकार पद फौजदारी कर्तव्ये संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
No. अधिकार पद अर्धन्यायिक कर्तव्ये संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
No. अधिकार पद न्यायिक कर्तव्ये संबधित कायदा/नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार शेरा
ग्रंथपाल गैरलागू —–
लिपीक गैरलागू —–
नमुना क चालु व वर्षासाठी (सन 2021-2022) (आकडेलाखात)
No. अंदाजपत्रक मंजुर रक्कम नियोजित वापर शेरा (असल्यास)
1. स्थायीआस्थापना 23.22 आस्थापनाविभागामार्फत
2. सार्वजनिक वाचनालय पुस्तक खरेदी 25.00 निरंक
3. वाचनालय रिडींग रुम व्यवस्था/ ई वाचनालय 10.00 बांधकामविभागामार्फत
4. वाचनालय सुरक्षा / इतरखर्च 35.00 आस्थापनाविभागामार्फत
5. वाचनालयविकास/अभ्यासिका 20.00 बांधकामविभागामार्फत
एकूण 113.22
नमुना खमागील व वर्षासाठी (सन 2020-2021) (आकडेलाखात)
No. अंदाजपत्रक मंजुर रक्कम नियोजित वापर शेरा (असल्यास)
1. सार्वजनिक वाचनालय पुस्तक खरेदी/ शाळापुस्तकेखरेदी 25.00
2. नियतकालिके खरेदी
3. नमुने छपाई, स्टेशनरी
4. वाचनालय रिडींग रुम व्यवस्था/ ई वाचनालय 5.00
5. वाचनालय इतर सुरक्षाखर्च 50.00 34.21
6. वाचनालयविकास/अभ्यासिका 20.00 02.03
Index.No. Designation कायदेशीर तरतुद जबाबदारी व कर्तव्ये
1) उपायुक्त   सर्व वाचनालये, अभ्यासिका यांचे व्यवस्थापन करणे.
2) सहा. आयुक्त   सर्व वाचनालये, अभ्यासिकांचे व्यवस्थापन करण्यासंबंधी प्रस्ताव सादर करणे.
3) ग्रंथपाल  
 1. ग्रंथ खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही करणे.
 2. अभ्यासिकेचे कामकाज पाहणे.
 3. सर्व वाचनालये, व अभ्यासिका येथे येणाऱ्या सभासदांवर / विद्यार्थ्यांवर पर्यवेक्षण करणे.
 4. माहिती अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
4) लिपिक (1)  
 1. सभासदबनविणे, चलनबनविणेमुख्यालयातजमाकरणे.
 2. ग्रंथसोपस्कराचीसर्वकार्येकरणे. सहा. जनमाहितीअधिकारीम्हणुनकामपाहणे.
5) लिपिक (2)  
 1. ग्रंथ देवघेव विभाग सांभाळणे व त्याच्या नोंदी घेणे.
 2. वाचनालयाची स्वच्छते संबंधीचे, सुरक्षा संबंधीचे पर्यवेक्षण करुन अनुपालन अहवाल सादर करणे.
 
No.अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांवDesignationमोबाईल क्र.
1.यशोधरा शिंदेलिपिक9870520126
2.चंद्रा पुसूमुतूमजुर9619541276
3.भरत पाटीलशिपाई9967412337
4.प्रभात सोलंकीसफाई कामगार7738218843
5.सुजाता टेळेसंगणक चालक9920456551
6.स्वागत बांडयासंगणक चालक9594267358

राष्ट्रापिता महात्मा गांधी ग्रंथालय, मिरारोड (पुर्व)

No.अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांवDesignationमोबाईल क्र.
1.उदयराणेलिपिक8169724968
2.राजेश अ. कांबळेसफाई कामगार9004488446  
3.रघुनाथ तारमाळेमजुर7021955679

विभागीयवाचनालय, प्र.स.का.क्र. 3, तलावरोड, भाईंदर (पुर्व)

No.अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नांवDesignationमोबाईल क्र.
1.भावना सुतारबा.शिक्षिका9834471896
2.मोरेश्वर मेहेरमुकादम8551098843
3.क्रिष्णपिल्लई गणपतीसफाई कामगार9967883469
4.रोहीणी शिवगणसफाई कामगार7738657057

हनुमान नगर वाचनालय, भाईंदर (पुर्व)

No.अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांवDesignationमोबाईल क्र.
1.भारती कातकडेरखवालदार8169403096

जरीमरी तलाव वाचनालय, काशीगाव

No.Designationअधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नांवमोबाईल क्र.
1.निरंक

सावित्री बाई फुले अभ्यासिका भाईंदर (पुर्व)

No.अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांवDesignationमोबाईल क्र.
1.हेमंत पांडुरंग पाटीलसफाईकामगार8425062686

ॲमिनिटी ओपन स्पेस अभ्यासिका मिरारोड (पुर्व)

No.अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांवDesignationमोबाईल क्र.
1.श्रीपयानीवेल गोविंदनश्रीपयानीवेल गोविंदन8097875540
Index.No. Designation अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव कामाचात पशिल Services पुरवण्याची विहीत मुदत Services मुदतीतन पुरविल्यास तक्रार करावयाचा अधिकाऱ्याचे Name हुद्दा
1 सहा-आयुक्त दिलीप जगदाळे वाचनालय विभागाच्या कामाचा आढावा घेणे 7 दिवस उप-आयुक्त (वाचनालय)
2 लिपिक

यशोधरा शिंदे

मिराभाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व वाचनालयाचे व्यवस्थापन, मा. पदाधिकारी व अधिकारी तसेच सभासद , नागरिक यांच्या पत्रावर कार्यवाही करणे .केंद्र शासन माहीती अधिकार ,जनहित याचिका संबधित पत्रव्यवहार ग्रंथ खरेदी निविदा ग्रंथा संबधीत कामे तसेच आवक. जावक पोटर्कीद/ चलन व इतर ग्रंथालयीन सर्व कामे पाहणे 7 दिवस उप-आयुक्त (वाचनालय)
3 लिपीक

उदयराणे

वाचनालयाचे कामकाज पाहणे, क्रेंद्र शासन माहिती अधिकार संबंधित पत्र व्यवहार, आवक-जावक ग्रंथालय/ अभ्यासिकेचे नविन सभासद बनविणे पोटर्कीद लिहीणे व चलन बनविणे इ. कामे करणे. 7 दिवस उप-आयुक्त (वाचनालय)
4

बा. शिक्षिका / लिपिक

(अर्धवेळ)

भावनासुतार

वाचनालयाचे कामकाज पाहणे, ग्रंथालय/ अभ्यासिकेचे नविन सभासद बनविणे, पोटर्कीद लिहीणे व चलन बनविणे इ. कामेकरणे. 7 दिवस उप-आयुक्त (वाचनालय)