Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

Office Circulars


Department Title Date
Stores Department सन 2023-24 या वित्तीय वर्षात महानगरपालिकेच्या वर्ग-4 कर्मचा-यांकरिता छत्र्या, रेनकोट व गमबूट वस्तुरु 07-06-2023
Computer Department परिपत्रक :-शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणेबाबत . 06-06-2023
General Administration and Establishment Department परिपत्रक- जागतिक पर्यावरण दिन 02-06-2023
General Administration and Establishment Department परिपत्रक माहे जून २०२३ 30-05-2023
General Administration and Establishment Department परिपत्रक-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना 23-05-2023
General Administration and Establishment Department आदेश – प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी तसेच निविदा मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या कार्यपद्धतीब 22-05-2023
General Administration and Establishment Department आदेश – शासन निर्णयानुसार सर्व विभागामार्फ़त रु.10 लाख रकमेपर्यंतची (करांसहित) कामे परपत्रके मागव 22-05-2023
General Administration and Establishment Department आदेश – शहर विकास विभागामार्फ़त शहरातील विकास प्रस्तावांच्या मान्यतेबाबत. 22-05-2023
General Administration and Establishment Department उपायुक्त पदाच्या कार्यभाराबाबत 10-05-2023
General Administration and Establishment Department सुधारित परिपत्रक- 1 मे महाराष्ट्र दिन 2023 30-04-2023
General Administration and Establishment Department परिपत्रक- 1 मे महाराष्ट्र दिन 2023 26-04-2023
Accounts hjgjhgjghj 14-04-2023
Accounts sdaasd 14-04-2023
General Administration and Establishment Department कार्यालयीन आदेश - राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियान राबविण 12-04-2023
General Administration and Establishment Department राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनास केलेल्या शिफ 05-04-2023
Public Relation परिपत्रक-फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, डॉक्यूमेंट्री व जनजागृती करणेकामी जनजागृतीकामी माहिती व ज 03-04-2023
General Administration and Establishment Department स्वच्छोत्सव-2023 च्या अनुषंगाने सर्व संगणक चालक तथा लिपीक यांनी उपस्थित राहणेबाबत. 03-04-2023
General Administration and Establishment Department शुक्रवार दि.14 एप्रिल 2023 रोजी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीबाबत 03-04-2023
General Administration and Establishment Department परिपत्रक- शुक्रवार दि.14 एप्रिल 2023 रोजी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीबाबत 03-04-2023
Animal Husbandry प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, 2009 25-01-2023