मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

कार्यालयीन परिपत्रके


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 02-12-2021
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 01-12-2021
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 01-12-2021
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 01-12-2021
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 01-12-2021
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 01-12-2021
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 01-12-2021
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 01-12-2021
Census Department कलम ४(१) (ख) नुसार माहिती - जनगणना कार्यालय 01-12-2021
Town Secretary मा. महासभा दि. 01.12.2021 रोजीची टिपणी 01-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 01-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-11-2021
Garden & Tree Department उद्याने, मैदाने व दुभाजके, वृक्ष लागवड यांची माहिती (डॉक्युमेंट्री) व माझी वसुंधराचे व्हिडीओ गाण 30-11-2021
Health Department शासन आदेश -२७/११/२०२१:- कोविड-१९ नियमावली 29-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी 22-11-2021
General Administration and Establishment Department J.E बदली बाबत 22-11-2021
Water Supply प्रेस नोट-पाणी पुरवठा विभाग 18-11-2021
Ward Office - 5 मिरा भाईंदर महानगरपालिका, प्रभाग जागा क्र. 22 (अ) प्रभाग निहाय मतदार यादी प्रसिध्दी दि.17/11/2021 17-11-2021
General Administration and Establishment Department आदेश 17-11-2021
General Administration and Establishment Department आदेश 16-11-2021