Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

शेवटचा बदल November 25th, 2022 at 06:40 am

Pay & Park Department

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२२-२३

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२१-२२

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०_1
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

६०(अ ) विनिर्दिष्ट माहिती (१३ मुद्दे)

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्राप्त अर्ज .
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पे अँड पार्क सर्व मॅप
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत अंतर्गत सन २०१८-१९
भाईंदर (प.)रेल्वे स्टेशन जवळ स्काय वॉल्क खाली पेय अँड पार्क (वाहनतळ)ठेका पद्धतीने चालविणे बाबत (आदेश ब्लॅक लिस्ट)
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत करारनामा श्रुती एन्टरप्राइसेस
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पेय अँड पार्क (वाहनतळ)ठेका पद्धतीने चालविणे बाबत
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सुधारित आदेश ब्लॅक लिस्ट
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पेय अँड पार्क (वाहनतळ)ठेका पद्धतीने चालविणे बाबत ठराव 17-12-2018