Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल March 16th, 2022 at 10:47 am

Social Development Department

Department head Contact no. E-mail
दिपाली  जोशी  8422811411 samajvikas@mbmc.gov.in
प्रस्तावना

केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्तींसाठी समान संधी, संरक्षा व समान सहभाग कायदा 1995 दि.01.01.1996 पासून लागू करण्यात आलेला होता. सदर कायदयातील कलम 40 नुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तींकरीता समाजविकास विभागा अंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

समाजविकास विभागाची कर्तव्यसुची
No.अधिकारी कर्मचारी यांचे नाव

Designation

 

कर्तव्यसुची

 

1

स्वप्निल सावंत

उप-आयुक्त (समाजविकास विभाग)

 • समाजविकास विभागाचे प्रमुख
 • समाजविकास विभागाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण व नियोजन
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 49 मध्ये विहित केलेल्या अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
 • समाजविकास विभाग प्रमुख म्हणून अधिनस्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे
 • शासन/मंत्रालय स्तरावरील बैठकांना मा. आयुक्त यांच्या समवेत उपस्थित राहणे.
 • महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा/स्थायी समिती समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणे.
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये अपिलीय अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
 • विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या सर्व कामाचे प्रस्ताव तपासून मा. आयुक्त यांच्या प्रस्तावित करणे.
 • विविध न्यायालयीन प्रकरणे/विधानसभा तांराकित प्रश्न महत्वाच्या शासकीय माहितीसंबंधी पाठपुरावा व पुर्तता करणे.
 • शासनाकडुन बचत गटांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत कार्यवाही करणे.
 • शासनाकडुन बचत गट स्थापन करणे संबंधी प्राप्त उद्दीष्टये साध्य करुन घेणे.
 • मा. आयुक्त यांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर सर्व कामे.
2दिपाली जोशी 8422811411समाजविकास अधिकारी
 • दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत शासनाकडुन प्राप्त उद्दीष्टये अधिनस्त कर्मचाऱ्याकडुन
  साध्य करुन घेणे.
 • अपंग कल्याण योजने अंतर्गत विविध योजना राबविणे.
 • अपंग कल्याण योजने अंतर्गत विविध योजना राबविणे कामी  मा. महासभेची मंजुरी घेणे.
 • ज्येष्ठ नागरीक विरंगुळा केंद्र देखभाल व दुरुस्ती नियंत्रण ठेवणे.
 • पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत सर्व्हेक्षण करणे व प्राप्त लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करणे, लाभार्थी तक्रार निवारण करणे,
   लाभार्थीबाबत सर्व कारवाई करणे.
 • माहिती अधिकार 2005 अन्वये प्राप्त अर्जावर जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कारवाई करणे व प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला
  मासिक अहवाल प्रशासन विभागाकडे सादर करणे.
4वैभव सदाशिव येगडे 8655559292सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दीनदयाळ अंतोदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान
 • दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत एकुण 6 उपांगासाठीचे शासनाकडुन प्राप्त भौतिक व
  आर्थिक उद्दीष्टये साध्य करणे.
 • दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत www.nulm.gov.in पोर्टलवर अभियाना अंतर्गत लाभार्थ्यांचा तपशिल अद्यावत करणे व प्रत्येक महिन्याला मासिक अहवाल सादर करणे.  केलेल्या मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासन/राज्य शासन/राज्य अभियान संचालक यांनी दिलेले आदेश/निर्देशाप्रमाणे विहित कालावधीत कार्यवाही करुन अहवाल सादर करणे.
5प्रदीप व्यंकटराव बनसोडे 9371587381व्यवस्थापक वित्तिय समावेशन व लघुव्यवसाय
 • व्यवस्थापक वित्तीय समादेशन आणि लघुव्यवसाय हे राज्य अभियान तसेच शहर प्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान यांच्या नियंत्रणाखाली अभियानाचे काम पाहणे.
 • राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासन/राज्य शासन/राज्य अभियान संचालक यांनी दिलेले आदेश/निर्देशाप्रमाणे विहित कालावधीत कार्यवाही करुन अहवाल सादर करणे.
 • अभियाना अंतर्गत मासिक प्रगती अहवाल व राज्य अभियान संचालनालय व जिल्हा प्रशासन आधिकारी यांनी मागितलेली माहिती विहित नमुन्यात सादर करणे.
 • केंद्र शासनाचे NULM Operational guidelines मध्ये नमुद केलेल्या महत्वाच्या जबाबदाऱ्या विहित कालावधीत पार पाडणे.
6सुरेंद्र वसंतराव पाटील 9890393873व्यवस्थापक समाज विकास आणि पायाभुत सुविधा
 • व्यवस्थापक, समाज विकास आणि पायाभुत सुविधा हे राज्य अभियान तसेच शहर प्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान यांच्या नियंत्रणाखाली अभियानाचे काम करणे.
 • राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासन/राज्य शासन/राज्य अभियान संचालक यांनी दिलेले आदेश/निर्देशाप्रमाणे विहित कालावधीत कार्यवाही करुन अहवाल सादर करणे.
 • अभियाना अंतर्गत मासिक प्रगती अहवाल व राज्य अभियान संचालनालय व जिल्हा प्रशासन आधिकारी यांनी मागितलेली माहिती विहित नमुन्यात सादर करणे.
 • केंद्र शासनाचे NULM Operational guidelines मध्ये नमुद केलेल्या महत्वाच्या जबाबदाऱ्या विहित कालावधीत पार पाडणे.
9धर्मा मालु आवटेशिपाई
 • वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करणे
 • नगरसेवकांना परिपत्रक वाटप करणे.
 • बँकामध्ये कर्जप्रकरणे घेवुन जाणे.
 • समाजविकास अधिकारी यांनी दिलेली  कामे करणे व इतर कार्यालयीन कामे करणे इत्यादी.
10विद्याधर मनोहर पाटीलसफाई कामगार
 • वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करणे
 • नगरसेवकांना परिपत्रक वाटप करणे.
 • बँकामध्ये कर्जप्रकरणे घेवुन जाणे.
 • समाजविकास अधिकारी यांनी दिलेली  कामे करणे व इतर कार्यालयीन कामे करणे इत्यादी.
क्रीडा विभागाची कर्तव्यसुची
No.अधिकारी कर्मचारी यांचे नावDesignationकर्तव्यसुची
1मारुती गायकवाड उप-आयुक्त (क्रीडा  विभाग)
 • समाजविकास विभागाचे प्रमुख
 • समाजविकास विभागाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण व नियोजन
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 49 मध्ये विहित केलेल्या अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
 • समाजविकास विभाग प्रमुख म्हणून अधिनस्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे
 • शासन/मंत्रालय स्तरावरील बैठकांना मा. आयुक्त यांच्या समवेत उपस्थित राहणे.
 • महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा/स्थायी समिती समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणे.
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये अपिलीय अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
 • विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या सर्व कामाचे प्रस्ताव तपासून मा. आयुक्त यांच्या प्रस्तावित करणे.
 • विविध न्यायालयीन प्रकरणे/विधानसभा तांराकित प्रश्न महत्वाच्या शासकीय माहितीसंबंधी पाठपुरावा व पुर्तता करणे.
 • शासनाकडुन बचत गटांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत कार्यवाही करणे.
 • शासनाकडुन बचत गट स्थापन करणे संबंधी प्राप्त उद्दीष्टये साध्य करुन घेणे.
 • मा. आयुक्त यांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर सर्व कामे.
2दिपाली जोशी 8422811411समाजविकास अधिकारी
 • दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत शासनाकडुन प्राप्त उद्दीष्टये अधिनस्त कर्मचाऱ्याकडुन साध्य करुन घेणे.
 • अपंग कल्याण योजने अंतर्गत विविध योजना राबविणे.
 • अपंग कल्याण योजने अंतर्गत विविध योजना राबविणे कामी  मा. महासभेची मंजुरी घेणे.
 • ज्येष्ठ नागरीक विरंगुळा केंद्र देखभाल व दुरुस्ती नियंत्रण ठेवणे.
 • पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत सर्व्हेक्षण करणे व प्राप्त लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करणे, लाभार्थी तक्रार निवारण करणे, लाभार्थीबाबत सर्व कारवाई करणे.
 • माहिती अधिकार 2005 अन्वये प्राप्त अर्जावर जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कारवाई करणे व प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला मासिक अहवाल प्रशासन विभागाकडे सादर करणे.
4वैभव सदाशिव येगडे 8655559292सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दीनदयाळ अंतोदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान
 • दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत एकुण 6 उपांगासाठीचे शासनाकडुन प्राप्त भौतिक व आर्थिक उद्दीष्टये साध्य करणे.
 • दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत www.nulm.gov.in पोर्टलवर अभियाना अंतर्गत लाभार्थ्यांचा तपशिल अद्यावत करणे व प्रत्येक महिन्याला मासिक अहवाल सादर करणे.
5प्रदीप व्यंकटराव बनसोडे 9371587381व्यवस्थापक वित्तिय समावेशन व लघुव्यवसाय
 • व्यवस्थापक वित्तीय समादेशन आणि लघुव्यवसाय हे राज्य अभियान तसेच शहर प्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान यांच्या नियंत्रणाखाली अभियानाचे काम पाहणे.
 • राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासन/राज्य शासन/राज्य अभियान संचालक यांनी दिलेले आदेश/निर्देशाप्रमाणे विहित कालावधीत कार्यवाही करुन अहवाल सादर करणे.
 • अभियाना अंतर्गत मासिक प्रगती अहवाल व राज्य अभियान संचालनालय व जिल्हा प्रशासन आधिकारी यांनी मागितलेली माहिती विहित नमुन्यात सादर करणे.
 • केंद्र शासनाचे NULM Operational guidelines मध्ये नमुद केलेल्या महत्वाच्या जबाबदाऱ्या विहित कालावधीत पार पाडणे.
6सुरेंद्र वसंतराव पाटील 9890393873व्यवस्थापक समाज विकास आणि पायाभुत सुविधा
 • व्यवस्थापक, समाज विकास आणि पायाभुत सुविधा हे राज्य अभियान तसेच शहर प्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान यांच्या नियंत्रणाखाली अभियानाचे काम करणे.
 • राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासन/राज्य शासन/राज्य अभियान संचालक यांनी दिलेले आदेश/निर्देशाप्रमाणे विहित कालावधीत कार्यवाही करुन अहवाल सादर करणे.
 • अभियाना अंतर्गत मासिक प्रगती अहवाल व राज्य अभियान संचालनालय व जिल्हा प्रशासन आधिकारी यांनी मागितलेली माहिती विहित नमुन्यात सादर करणे.
 • केंद्र शासनाचे NULM Operational guidelines मध्ये नमुद केलेल्या महत्वाच्या जबाबदाऱ्या विहित कालावधीत पार पाडणे.
7दिपाली जोशीक्रीडा अधिकारी
 • जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करणे.
 • जिल्हास्तरावरील विविध प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करुन संपुर्ण स्पर्धेचे सविस्तर अहवाल मा. उपसंचालक क्रीडा व युवक युवा संचालनालय, मुंबई विभाग व मा. जिल्हाअधिकारी ठाणे यांचेकडे पाठविणे.
 • जिल्हास्तर स्पर्धेचे आयोजन करुन प्राविण्य संपादन केलेल्या खेळाडूंचे प्रमाणपत्र तयार करुन त्यांना वाटप करणे.
 • राज्यशासनाच्या क्रीडा धोरणास अनुसरुन क्रीडा विषयक प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करणे.
 • क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या उद्दीष्टय पुर्ततेबाबत कारवाई करुन नियोजन करणे.
 • माहिती अधिकार 2005 अन्वये प्राप्त अर्जावर जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कारवाई करणे व प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला मासिक अहवाल प्रशासन विभागाकडे सादर करणे.
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका महापौर चषक अंतर्गत विविध क्रीडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
 • मा. महासभेच्या धोरणानुसार खेळाडुंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंना क्रीडा शिष्यवृत्तीचे वाटप करणे.
 • क्रीडा संकुल मैदानाची देखभाल व दुरुस्तीविषयी कामावर नियंत्रण ठेवणे.
 • क्रीडा विभागा अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बाबीची पुर्तता करणे.
 • स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या खेळाचे साहित्य पुरवठा करणेकामी लागणारी प्रशासकीय मंजुरी व प्रस्ताव सादर करणे.
 • विभागीय स्तरावर पाठविण्यात येणाऱ्या संघाचे प्रवेश अर्ज तयार करणे.
8प्रेमनाथ भगवान पाटीललिपिक क्रीडा विभाग
 • क्रीडा विभाग पत्रव्यवहाराच्या आवक जावक नोंदी ठेवणे.
 • स्पोटर्स कॉम्पलेक्स देखभाल व दुरूस्तीवर नियंत्रण ठेवणे.
 • क्रीडा अधिकारी यांनी नेमुन दिलेली कामे करणे.
 • क्रीडा स्पर्धेविषयी महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांना कळविणे.
9धर्मा मालु आवटेशिपाई
 • वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करणे
 • नगरसेवकांना परिपत्रक वाटप करणे.
 • बँकामध्ये कर्जप्रकरणे घेवुन जाणे.
 • समाजविकास अधिकारी यांनी दिलेली  कामे करणे व इतर कार्यालयीन कामे करणे इत्यादी.
10विद्याधर मनोहर पाटीलसफाई कामगार
 • वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करणे
 • नगरसेवकांना परिपत्रक वाटप करणे.
 • बँकामध्ये कर्जप्रकरणे घेवुन जाणे.
 • समाजविकास अधिकारी यांनी दिलेली  कामे करणे व इतर कार्यालयीन कामे करणे इत्यादी.
जॉब चार्ट
No.

अधिकारी कर्मचारी यांचे नाव

 

Designation

 

कर्तव्यसुची

 

1स्वप्निल सावंत

उप-आयुक्त

(समाजविकास विभाग)

 • समाजविकास  विभागाचे प्रमुख
 • समाजविकास  विभागाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण व नियोजन
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 49 मध्ये विहित केलेल्या अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
 • समाजविकास विभाग प्रमुख म्हणून अधिनस्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे
 • शासन/मंत्रालय स्तरावरील बैठकांना मा. आयुक्त यांच्या समवेत उपस्थित राहणे.
 • महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा/स्थायी समिती समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणे.
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये अपिलीय अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
 • विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या सर्व कामाचे प्रस्ताव तपासून मा. आयुक्त यांच्या प्रस्तावित करणे.
 • विविध न्यायालयीन प्रकरणे/विधानसभा तांराकित प्रश्न महत्वाच्या शासकीय माहितीसंबंधी पाठपुरावा व पुर्तता करणे.
 • शासनाकडुन अपंगासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत कार्यवाही करणे.
 • मा. आयुक्त यांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर सर्व कामे.
2

दिपाली जोशी

8422811411

समाजविकास अधिकारी
 • समाजविकास विभाग अंतर्गत विविध योजना राबविणे.
 • समाजविकास विभाग अंतर्गत विविध योजना राबविणे कामी  मा. महासभेची मंजुरी घेणे.
 • ज्येष्ठ नागरीक विरंगुळा केंद्र देखभाल व दुरुस्ती नियंत्रण ठेवणे.
 • पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत सर्व्हेक्षण करणे व प्राप्त लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करणे, लाभार्थी तक्रार निवारण करणे, लाभार्थीबाबत सर्व कारवाई करणे.
 • माहिती अधिकार 2005 अन्वये प्राप्त अर्जावर जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कारवाई करणे व प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला मासिक अहवाल प्रशासन विभागाकडे सादर करणे.
 • समाजविकास विभागा अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बाबींची पुर्तता करणे.
 • विभागातील हजेरी मस्टर, हालचाल रजिस्टर इ. वर नियंत्रण ठेवणे.
 • विधानसभा, विधानपरिषद अधिवेशनाअंतर्गत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची सविस्तर माहिती देणे.
 • मा. आमदार, महापौर, उप-महापौर, पदाधिकारी, नगरसेवक व शासनाकडुन आलेल्या पत्रव्यवहाराबाबत पाठपुरावा करुन पुर्तता करुन घेणे.
 • राज्यशानाच्या शासननिर्णयानुसार समाजविकास विभागा अंतर्गत योजना राबविणे.
 • अपंग व्यक्तींना त्यांच्या गरजेनुसार साहित्य पुरवठा करणे, पुरवठादारांचे कार्यादेश, करारनामा तयार करणे देयक अदायगीसाठी प्रस्तावित करणे.
 • खरेदी केलेल्या साहित्याची नोंदवहीमध्ये नोंद ठेवणे.
3

वर्षा सतिश तांबे

9930928860

बालवाडी शिक्षिका तथा लिपिक
 • आवक-जावक नोंदी ठेवेण.
 • खरेदी केलेल्या साहित्याची नोंदवहीमध्ये नोंद ठेवणे.
 • समाजविकास अधिकारी यांनी दिलेली  कामे करणे व इतर कार्यालयीन कामे करणे इत्यादी.
4

धर्मा मालु आवटे

9226140866

शिपाई
 • वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करणे
 • नगरसेवकांना परिपत्रक वाटप करणे.
 • समाजविकास अधिकारी यांनी दिलेली  कामे करणे व इतर कार्यालयीन कामे करणे इत्यादी.
5मुनियन अंलकनंदनसफाई कामगार
 • वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करणे
 • नगरसेवकांना परिपत्रक वाटप करणे.
 • समाजविकास अधिकारी यांनी दिलेली  कामे करणे व इतर कार्यालयीन कामे करणे इत्यादी.
4

विद्याधर मनोहर पाटील

9769282551

सफाई कामगार
 • वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करणे
 • नगरसेवकांना परिपत्रक वाटप करणे.
 • समाजविकास अधिकारी यांनी दिलेली  कामे करणे व इतर कार्यालयीन कामे करणे इत्यादी.
नागरीकांची सनद
1 स्वयं सहाय्य्‍ता गट (SELF HELF GROUP) प्रस्ताव तयार करुन योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अनुषंगाने महिला गटांना देण्यात येणारे कर्ज प्रकरण बँकेकडे पाठविणे अर्जाची पडताळणी करुन सादर करणे समुदाय संघटक/व्यवसथापक वित्तिय समावेशन आणि लघु व्यवसाय 7 दिवस 14 दिवस उप-आयुक्त्‍ (समाजविकास विभाग)
अंतिम निर्णय घेणे समाजविकास अधिकारी 7 दिवस
2 शहरी स्वयंरोजगार कार्यक्रम (USEP)  योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांस वैयक्ति कर्ज  व्याज अनुदानाचा लाभ दणे अर्जाची पडताळणी करुन सादर करणे समुदाय संघटक/व्यवसथापक वित्तिय समावेशन आणि लघु व्यवसाय 7 दिवस 28 दिवस उप-आयुक्त (समाजविकास विभाग)
छाननी करणे व्यवसथापक वित्तिय समावेशन आणि लघु व्यवसाय 7 दिवस
अंतिम निर्णय देणे समाजविकास अधिकारी 7 दिवस
3 नागरीकांकडुन प्राप्त् होणारा पत्रव्यवहार प्राप्त् अर्ज छाननी करुन सादर करणे समुदाय संघटक 7 दिवस 35 दिवस उप-आयुक्त (समाजविकास विभाग)
व्यवसथापक वित्तिय समावेशन आणि लघु व्यवसाय 7 दिवस
अर्जावर शिफारस करणे समाजविकास अधिकारी 7 दिवस
समाजविकास अधिकारी यांचा प्रस्ताव विचारात घेवुन अर्जावर शिफारस करणे उप-आयुक्त्‍ (समाजविकास विभाग) 7 दिवस
    अंतिम निर्णय देणे आयुक्त्‍ 7 दिवस

फेरीवाला सर्वेक्षण यादी प्रसिध्द झालेल्या 7221 फेरीवाल्यांना मोबाईल संदेश पाठविण्याविषयी…

फेरीवाला सर्वेक्षण यादी प्रसिध्द झालेल्या 7221 फेरीवाल्यांना मोबाईल संदेश पाठविण्याविषयी…

शहरी बेघर निवारा करीता जागा उपलब्ध करुन देणेबाबतची जाहिर सुचना

जाहिर सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणेबाबत

राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत रोजगार मार्गदर्शन मेळावा
नागरी पथविक्रेत्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि पथविक्रेत्यांच्या कृत्यांचे २०१४ च्या अनुषंगाने शहर फेरीवाला समिती सदस्य नियुक्ती बाबद
  फेरीवाला ऍक्ट
  नॅशनल पोलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स
  नगर पथविक्रेता समिती
  मिरा भाईंदर महानगरपालिका नागरी पथविक्रेत्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे
  समाजविकास विभागाची कर्तव्यसुची
  विभागवार सार्वजनीक प्राधिकरणांची यादी
  पथ विक्रेता ( उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन ) अधिनियम, २०१४
  जाहीर सूचना १७- १०-२०१६
अंध व अपंग कल्याण विभाग
  अपंग व्यतींना साहित्य / उपकरणे पुरवठा करणेबाबत -१.
  अपंग व्यतींना साहित्य / उपकरणे पुरवठा करणेबाबत -२.
  अपंग व्यतींना साहित्य / उपकरणे पुरवठा करणेबाबत -३.
  अपंग व्यतींना साहित्य / उपकरणे पुरवठा करणेबाबत -४.
  असाधारण भाग चार – अ
  प्रकरण क्र. १५२ अंध व अपंग योजने अंतर्गत ‘अंध व अपंग व्यतीसाठी वैद्यकीय उपचाराकरीता आर्थिक मदत’
  प्रकरण क्र. ७२ अपंग व्यतींना स्वयं रोजगारासाठी बँकेमार्फत आर्थिक मदत देणेबाबत
  प्रकरण क्र. ४२ मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील अपंग व्यतींसाठी अपंग कल्याण योजना राबविण्याबाबत -१
  प्रकरण क्र. ४२ मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील अपंग व्यतींसाठी अपंग कल्याण योजना राबविण्याबाबत -२
  प्रकरण क्र. ४२ मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील अपंग व्यतींसाठी अपंग कल्याण योजना राबविण्याबाबत -३
दिव्यांग योजनांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत १२.०१.२०२१
अपंग पेंशन योजना ठराव
मा. महासभा अपंग योजना ठराव