Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल November 3rd, 2021 at 11:07 am

भांडार विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०२०-२१
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१९-२०
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१८-१९
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१७-१८
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१६-१७
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
Ashok Kumar Nigam
ॲड. दर्शित जैन
Ketan Bariya
Brijesh Sharma
भांडार विभाग सार्वजनिक प्राधिकरणाची खातेनिहाय यादी
 माहिती अधिकार(युनिकोड)मराठी