मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 672_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन) येथे साऊन्ड 27-09-2022
PWD 671_मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील चेना शाळा क्र.10 येथे यु.पी.एस. सिस्टीम बसविण्याबाबत 27-09-2022
PWD 658_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पू.) डाचकुलपाडा स्मशानभुमी येथे विद्युत विषयक क 27-09-2022
PWD 657_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पू.) गोडदेव तलाव उदयान येथे गार्डन लाईट दुरुस्ती 27-09-2022
PWD 656_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पू.) रसाझ आरोग्य केंद्र येथे विविध विदयुत विषयक 27-09-2022
PWD 655_मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.05 मधील वासुदेव इस्टेट येथे सी.सी. रस्ता बनविणे 27-09-2022
PWD 654_भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 मधील राई व मोर्वा स्मशानभुमीमध्ये शेगडी दुरूस्ती करून पाण्याची टाकी बसव 27-09-2022
PWD 653_मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.05 मधील एम.आय. उद्योग येथे गटार बनविणे 27-09-2022
PWD 652_मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.05 मधील सरस्वती शाळा ते सर्वोदय येथील रस्ता दु 27-09-2022
PWD 651_मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.05 मधील यादव हॉटेल येथे गटार बनविणे 27-09-2022
PWD 649_भाईंदर (प.) गेणश देवल नगर येथील आरोग्य केंद्र व जय अंबे नगर येथील आरोग्य केंद्रामये दुरूस्ती व का 27-09-2022
PWD 650_मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.05 मधील लक्ष्मीनगर येथील पाथवे दुरूस्त करणे 27-09-2022
PWD 648_मिरारोड (पूर्व) प्रभाग समिती क्र.05 मध्ये पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी गटारावरील स्लॅब ख 27-09-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय विभागाकरीता आवश्यक औषधे व लॅब मटेरिअल तातडीने खरेदी करणेकरी 23-09-2022
Health Department 13 KL लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन टॅंक करीता PESO परवाना नूतनीकरण करणेकामी 20-09-2022
PWD 647.मिरारोड (पूर्व) आरक्षण क्र.300 मेरिगोल्ड जंक्शन समोरील भिंतीवरती महिला व बालकल्याण विभागामार्फत 19-09-2022
PWD 646.मिरारोड (पूर्व) एस.के.स्टोन चौक येथील भिंतीवर सुशोभिकरण करणे. 19-09-2022
PWD 645.रा.म.क्र.08 साई कॉम्पलेक्स येथे महिला व बालकल्याण विभागामार्फत बेटी बचाओ, बेटी पढाओ संदेश देणारा 19-09-2022
PWD 644.मिरारोड (पूर्व) शिवार गार्डन येथील रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या भिंतीवर सुशोभिकरण करणे. 19-09-2022
PWD 643.प्रभाग क्र.16 पेणकरपाडा येथील आरक्षण क्र.353 उदयानामध्ये पाण्याचे कॉक, पंपरुमची दुरुस्ती, मुख्य ग 19-09-2022