मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Computer Department Upgrade and Annual Maintenance of Open Land Tax Software कामी जाहिर दरपत्रक प्रसिध्द करणेबाबत 13-05-2022
Department of Women and Child Welfare जाहिर निविदा बेसिक कॉम्प्युटर, ङिटी.पी व टॅली प्रशिक्षण टेंडर 09-05-2022 10-05-2022
Transport Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमासाठी घोडबंदर डेपो येथे रेकॉर्ड ठेवणेकरिता रॅक पुरवठा क 09-05-2022
Town Planning नागरिकांचा जाहिरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत. 06-05-2022
Computer Department जाहिर दरपत्रक AMC of Budget & Geo Tracking Software including Mobile App. कामी 06-05-2022
Transport Department जाहीर कोटेशन नोटीस ५-५-२०२२ परिवहन उपक्रमासाठी रेकॉर्ड ठेवणेकरिता रॅक पुरवठा कामी 06-05-2022
Computer Department जाहीर दरपत्रक सुचना दि. २९-०४-२०२२ Upgrade & Annual Maintenance of Pharmacy Software कामी 06-05-2022
Health Department टाकाऊ भंगारातून (लोखंडी वस्तु, हातगाड्या, पाईप, पडीक मोटरसायकल इत्यादी) विविध कलाकृती (Artefacts) तयार क 28-04-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय येथे Static Ip सह इंटरनेट सेवा पुरवठा करणेकामी 25-04-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील टाकाऊ भंगारातून (लोखंडी वस्तु, हातगाड्या, पाईप, पडीक मोटरस 05-04-2022
Garden & Tree Department मिरारोड (पु.) शांतीनगर सेक्टर 6 ते ॲक्सिस बॅक पर्यंत गटार बांधकामातील झाडे व सेक्टर -8 जाफरी खाडी ते 25-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरीआरोग्य अभियाना अंतर्गत डिजीटल वॉल पेटींग व वॉल पेटींग करणेबाबत 24-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरीआरोग्य अभियाना अंतर्गत पॅम्पलेट, स्टीकर्स, फिल्पबुक, पोस्टर्स, बॅनर्स छपाई करणेब 24-03-2022
Health Department वैद्यकीय विभागाकरिता आवश्यक "Fire Extinguisher"खरेदी करणे बाबतचे जाहीर कोटेशन नोटीस बाबत शुध्दीपत्रक 23-03-2022
Stores Department मिरा भाईंदर महानगर¬पालिकेच्या मा. नगरसेवक/पदाधिकारी /अधिकारी यांचेकरिता मंजूर अर्थसंकल्पीय प् 22-03-2022
Health Department मीरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग ,राष्ट्रीय शहर आरोग्य अभियान, कायाकल्प कार्यक् 17-03-2022
Computer Department जाहीर दरपत्रक सुचना -मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील Salary Administrative Online Module विकसित करुन पूर 17-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत कायाकल्प आरोग्य संस्थाकरीता 3 बकेट संच खरेदी करणेबाबत 16-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत कायाकल्प आरोग्य संस्थामध्ये पेस्ट कंट्रोल करणेबाबत 16-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्यवर्धिनी प्रकल्पाकरीता टेलिकन्सल्टेशन सेवा सुरु क 16-03-2022