Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

Tariffs


Department Title Date
Health Department राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत कायाकल्प आरोग्य संस्थांमध्ये पेस्ट कंट्रोल करणेबाबत. 17-03-2023
Health Department राष्ट्रीयशहरी आरोग्य अभियान, आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यक्रमांतर्गत पॅम्प्लेट, सेल्फ फुल गमिं 17-03-2023
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका माहिती व तंत्रज्ञान विभागासाठी अ‍ॅक्रेलिक बोर्ड, टेबलटॉप, बॉक्स फाईल, 06-03-2023
Water Supply मिरा भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी कल्चर फवारणी करणेबाबत. 03-03-2023
Health Department जाहिर दरपत्रक सुचना- मिरा भाईंदर महानगरपालिका राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत तीन बकेट स 03-03-2023
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील संगणक आज्ञावली वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकामी… 02-03-2023
E-Tendering Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या ई-निविदा उघडणेकामी नियुक्त अधिकाऱ्यांकरीता डीजीटल सही प्रमाणपत 02-03-2023
PWD मिरा भाईंदर महानगरपलिका क्षेत्रातील मिरारोड (पू.) स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालयातील शवगृहाकरीता शि 02-03-2023
PWD मिरा भाईंदर महानगरपलिका क्षेत्रात विविध स्मशानभुमी येथे एअर एक्झोस्ट सिस्टिम बसविणे कामी दरपत 23-02-2023
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील संगणक आज्ञावली वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकामी 22-02-2023
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक INSTRUMENT खरेदी करणेकामी दरपत्रक 17-02-2023
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक लिनेन खरेदी करणेकामी दरपत् 17-02-2023
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक औषधे खरेदी करणेकामी दरपत्र 17-02-2023
E-Tendering Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मा.आयुक्त निवास परीसर येथे सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा कार्या 16-02-2023
Water Supply कोटेशन क्र. 17 (2022-23) 16-02-2023
Stores Department मिरा भाईंदर महानगर¬पालिकेच्या स्थायी / अस्थायी अधिकारी व कर्मचा-यांकरिता ओळखपत्र छपाई करणे 13-02-2023
Stores Department मिरा भाईंदर महानगर¬पालिकेच्या स्थायी / अस्थायी अधिकारी व कर्मचा-यांकरिता ओळखपत्र छपाई करणे 13-02-2023
Health Department घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता मनपा. क्षेत्रातील सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयामध्ये स्त्रिया 10-02-2023
E-Tendering Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये दालमिया कॉलेज रोड, नताषा पार्क सर्कल व उत्तन येथील धारा 08-02-2023
Animal Husbandry मोकाट श्वानांचे श्वानदंश लसीकरण मोहीम राबविणे कामी 06-02-2023