मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत (गॅसपाईप लाईन ) 14-01-2022
Health Department स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 Project Implementation Unit करीता तांत्रिक सल्लागार 04 महिने करीता नियुक्ती करणे कामी कोटेशन 13-01-2022
Fire Brigade जाहीर सूचना :अग्निशमन विभागाचे ISO सर्टिफिकेशन करणेबाबत 13-01-2022
General Administration and Establishment Department मनपाच्या विविध विभागातील अस्थायी स्वरूपात ठोक मानधनावरील कर्मचारी भ. नि. नि. कायदा 1952 मधील व संलग 04-01-2022
Disaster Management Department जाहिर दरपत्रक सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत. - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये क्वॉरंटाईन से 03-01-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका निवडणूक विभागाकरिता All in one संगणक संच खरेदी करणेकामी 30-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-12-2021
Health Department कोविड रुग्णालयाकरिता monitor Accessories व ECG cable साठी जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत 29-12-2021
Health Department जाहीर कोटेशन नोटीस:Geo Mapping करणेकामी 27-12-2021
Health Department स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत इंदोर या शहराची स्वच्छतेची पाहणी करणे कामी पदाधिकरी व अधिकारी यांचा 22-12-2021
Health Department स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वक्षण 2022 करीता प्रमाणपत्र छपाई 20-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 17-12-2021
Public Relation जाहीर दरपत्रक सुचना - Awarness Activity on Digital Platform of MBMC 16-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 10-12-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील प्रयोगशाळेकरीता मे. मेरील डा 08-12-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील प्रयोगशाळेकरीता मे. मेरील डा 06-12-2021
Health Department राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरन कार्यक्रमांतर्गत आयईसी साहित्य छपाई करनेसाठी वेबसाईटवर जाहिर कोटे 03-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-11-2021
Social Development Department ई -ऑटो रिक्षा वाटप कार्यक्रम दरपत्रक 29-11-2021