Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

Tariffs


Department Title Date
Animal Husbandry आजारी पशुपक्षी प्राथमिक उपचार करणेकामी 06-02-2023
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरक्षण क्र.178 कम्युनिटी हॉल, हैदरी चौक, कोविड सेंटर या ठिकाणी तयार क 29-12-2022
Water Supply बायोगॅस प्रकल्पासाठी येणाऱ्या कचऱ्याचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाटा बसविण्याकरीता Civil ची कामे कर 28-12-2022
Water Supply बायोगॅस प्रकल्पासाठी येणाऱ्या कचऱ्याचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाट्याचा पुरवठा करणे व वजनकाटा ब 28-12-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरिता आवश्यक अहवाल व रजिस्टर छपाई करणे कम 20-12-2022
Public Relation ,माहिती व जनसंपर्क विभाग,नागरी सुविधा केंद्र व माहिती तंत्रज्ञान विभाग QMS ISO 9001:2015 प्रमाणित करणे काम 15-12-2022
Law Department मिरा भाईंदर विधी विभागातील स्टेशनरी साठी दरपत्रक. 15-12-2022
E-Tendering Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये काशी गाव येथील शाळा क्र. 4 व 5 येथे सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा क 08-12-2022
Health Department Segregation at Source मोहिमेचे जनजागृती कामाचे विविध नमुने छपाई 01-12-2022
Health Department Trolley Sound System खरेदी कामाचे दरपत्रक 25-11-2022
Water Supply Project management consultant for supervision on execution of construction of sanitary landfill for Mira Bhayander Municipal Corporation. 17-11-2022
General Administration and Establishment Department महानगरपालिकेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे (DCPS) सभासद असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र 11-11-2022
Election विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२३ राबविण्याबाबत. 11-11-2022
Stores Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस विविध प्रकारचे बोर्ड-बॅनर, होर्डिग्ज, नेमप्लेट व फलक छपाई करणे. 10-11-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PMSVANIDHI) योजनेच्या कामकाजाकरित 09-11-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागासाठी Legal व A4 Size पेपर खरेदी करणेकामाची दरपत्रक सुचना प्रसिध् 07-11-2022
Stores Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस विविध प्रकारचे बोर्ड-बॅनर, होर्डिग्ज, नेमप्लेट व फलक छपाई करणे. 01-11-2022
PWD मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय येथील चौथ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागातील दा 28-10-2022
PWD मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय येथील पहिल्या मजल्यावरील समाज विकास विभागाती 28-10-2022
PWD भाईंदर (प.) स्टेशन येथील स्काय वॉय फुटपाथ वरील लादया बसविणे व रंगरंगोटी करणे 28-10-2022