मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Law Department विधी विभागातील संगणकीय आज्ञाप्रणालीचे दरपत्रक मागविणेकामी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत 24-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी 19-11-2021
Computer Department मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील संगणक आज्ञावली वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकामी 17-11-2021
Computer Department मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील संगणक आज्ञावली वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकामी 17-11-2021
Garden & Tree Department श्री शनी मंदिरा समोरील धोकादायक झाड काढणे कामी. 11-11-2021
Garden & Tree Department मिरारोड (पु.) गोल्डन नेस्ट येथील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढुन पुर्न:रोपण करणे व मुळासहित 11-11-2021
Garden & Tree Department मिरारोड (पु.) गोल्डन नेस्ट येथील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढुन पुर्न:रोपण करणे व मुळासहित 11-11-2021
Health Department मीरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत(lab material) 10-11-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत(LAB MATERIAL) 10-11-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत(printing material) 10-11-2021
Health Department मीरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत(IEC MATERIAL) 10-11-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत(PRINTING MATERIAL) 10-11-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत(IEC MATERIAL) 10-11-2021
Garden & Tree Department मौजे गोडदेव सर्वे क्र. हिस्सा क्र. जुना 79/1 नविन 3/1 सदर इमारत बांधकामातील बाधित झाडे मुळासहित काढणे 26-10-2021
Health Department मीरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत:सुक्ष्मदर्षकचि AMC 22-10-2021
Health Department राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत मिरा भाईंदर येथे Specimen management EPTB Adult & Pediatric नुसार TB Extra Pulmonary रुग 18-10-2021