Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

Tariffs


Department Title Date
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मिरारोड (पूर्व) प्रमोद महाजन व मिनाताई ठाकरे कोवीड सेंटर येथ 28-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मुख्य कार्यालयाच्या आवारातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ 28-10-2022
Education Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका शाळेती शिक्षकांना जॅकेट उपलब्ध करून देण्या बाबत 27-10-2022
Health Department Cleanup premier league स्पर्धा करिता साहित्य वस्तू खरेदी कामाचे कोटेशन 27-10-2022
Health Department मनपा घनकचरा वाहतूक वाहनावर साउंड सिस्टीम खरेदी कामाचे दरपत्रक. 27-10-2022
Health Department भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील Dialysis Ward मधील R O Plant चे नादुरुस्त भाग बदली करुन वार्षिक देखभाल करा 19-10-2022
Health Department भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील रुग्णालयातील मेडिकल गॅस पाईपलाईनचे वार्षिक देखभाल करार (AMC) 19-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) जैसल पार्क परीसरात मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या 17-10-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.04 मधील मेहता इंडस्ट्री येथे मुतारी बांधणे 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील घोडबंदर गांव व फाऊंटन हॉटेल जवळ मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या स 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पेणकरपाडा ग्राऊंड येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्यान 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.12 व 18 मध्ये मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्याने र 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.13 मध्ये मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्याने रंग 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) परीसरात मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्याने रंग 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14 मधील जनतानगर सेंट झेविअर्स शाळा येथे मॉर्डन 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुर्धा, राई, मोर्वा, डोंगरी व उत्तन येथे मॉर्डन आ 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) नवघर परीसरात मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय् 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या सब-वे मध्ये मॉर्डन आर्ट व 3D 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) नयानगर व शांती नगर येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर् 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर फाटक महाराणा प्रताप चौक येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च 17-10-2022