Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल March 16th, 2022 at 11:02 am

Transport Department

Departments  Head Contact no. E-mail
Transport Office              स्वप्नील सावंत 
8422811401 transport@mbmc.gov.in
प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना दि.28 फेब्रुवारी, 2002 रोजी झालेली आहे.मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ 79 चौ.कि.मी.इतके आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 8,09,514 इतकी असून सद्याची लोकसंख्या अंदाजे 12,00,000 इतकी आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार“परिवहन उपक्रम” स्थापन करण्याची तरतूद आहे.त्यानुसार “मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम” सन 2005 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार 13 सदस्यांची परिवहन समितीची नेमणूक करण्यात येते.यामध्ये महापालिका सदस्य असतील वा नसतील अशा व्यक्तीकंडून “12 व्यक्तींची सदस्य” म्हणून मा.महासभेद्वारे नेमणूक करण्यात येते.तसेच “स्थायी समितीचा सभापती” हा परिवहन समितीचा “पदसिद्ध सदस्य” असतो.असे परिवहन समितीमध्ये एकूण 13 सदस्य असतात. मा.महासभेने नेमलेल्या सदस्यांपैकी एकाची परिवहन समिती “सभापती” पदावर निवड केली जाते.

महानगरपालिकेने नेमणूक केलेल्या परिवहन समितीच्या सदस्यांपैकी “निम्मे सदस्य” प्रत्येक दुसऱ्या वर्षी निवृत्त होतात.

सध्या मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची“परिवहन समितीची नेमणूक” माहे सप्टेंबर 2019 मध्ये करण्यात आलेली असून सध्यास्थितीत 20 जानेवारी 2021 पासून “सभापती” म्हणूनश्री.दिलीप जैन यांची निवड केलेली आहे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील बस तपशिल
मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडे एकूण 74 बस उपलब्ध आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील उपलब्ध बस ताफा
No. तपशिल बस संख्या एकूण शेरा
1 Tata Midi Buses (प्रवासी क्षमता 34 + 9 = 43) 10 10
2. Volvo AC Buses (प्रवासी क्षमता 32 + 19 = 51) 05 05
3. Tata Standard Buses (प्रवासी क्षमता 40 + 19 = 59) 59 59
एकूण 74 74
• टिप :- प्रवर्तनासाठी आज रोजी 74 बस उपलब्ध.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम पायाभूत सुविधा (Infrastructure)

परिवहन उपक्रमासाठी मौजे घोडबंदर येथे सुसज्ज व अद्यावत“बस आगार” बांधण्यात आलेले आहे.यामध्ये अद्यावत “Traffic Building” व “बस दुरुस्ती/निगा कार्यशाळा” (Workshop) उभारण्यात आलेली आहे. तसेच जागतिक बँकेकडून GEF (Global Environment Facility) Assisted Efficient and Sustainable City BusServices (ESCBS) प्रकल्पाअंतर्गत अर्थसहाय्य / अनुदानातून कार्यशाळेसाठी लागणारे 23 प्रकारचे“Depot Equipment” खरेदी करण्यात आलेले आहेत. तसेच या प्रकल्पाअंतर्गत Intelligent Transport System (ITS) तयार केली असून घोडबंदर बस आगार येथे ITS Control Centre उभारण्यात आले आहे. ITS अंतर्गत अद्यावत अशी Electronic Ticketing सुविधा उपलब्ध झालेली आहे.

बस ऑपरेटर तपशिल

पहिला टप्पा :- माहे सप्टेंबर 2005 ते ऑक्टोबर 2010 (मे. महालक्ष्मी कृपा इन्फ्रा. प्रा. लि.)

माहे सप्टेंबर 2005 ते माहे ऑक्टोबर 2010 पर्यंत मे.महालक्ष्मी कृपा इन्फ्रा.प्रा.लि., यांचेकडून एकूण 52 बसेस खाजगी तत्वावर घेऊन बससेवा चालविण्यात येत होती.

दुसरा टप्पा :- माहे ऑक्टोबर 2010 ते ऑक्टोबर 2015 (मे. केस्ट्रल इन्फ्रा. प्रा. लि.)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाद्वारे माहे ऑक्टोंबर 2010 पासून पी.पी.पी.(Public Private Partnership) तत्वावर बस चालविणेसाठी मे.केस्ट्रल इन्फ्रा.प्रा.लि., उल्हासनगर यांना कंत्राट देण्यात आले होते. तथापि, सदर ठेकेदार यांचेकडून रॉयल्टीची रक्कम महानगरपालिकेकडे जमा न करणे, संपूर्ण बससेवा मार्गस्थ न करणे याबाबत शहरातील नागरीक व लोकप्रतिनिधी यांच्या वारंवार तक्रारी प्राप्त होत होत्या. सदर ठेकेदार यांचेमार्फत माहे ऑक्टोबर 2015 पर्यंत महानगरपालिकेच्या JnNURM अंतर्गत प्राप्त 50 बसेसमार्फत बस सेवा चालविण्यात येत होती. तथापि, सदर ठेकेदार यांच्या बद्दल तक्रारी असल्याने माहे ऑक्टोबर 2015 मध्ये JnNURM-II अंतर्गत प्राप्त बसेस चालविण्यासाठी अन्य बस ऑपरेटर नियुक्तीची कार्यवाही करण्याचे ठरविण्यात आले.

मे.केस्ट्रल इन्फ्रा.प्रा.लि., यांचे समवेत सद्यस्थितीत Arbitration मध्ये दावा सुरु आहे.मे.केस्ट्रल इन्फ्रा.प्रा. लि., यांनी रु.40,77,57,683/- भरपाई रक्कमेचा दावा केला असून, महानगरपालिकेने रु.45,87,72,213/- रक्कमेचा प्रतिदावा केलेला आहे.

तिसरा टप्पा :- माहे ऑक्टोबर 2015 ते जुलै 2019 (MBMT)

JnNURM-II अंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस बसेस मंजुर झाल्या होत्या. JnNURM-II अंतर्गत प्राप्त बसेस दि.25/10/2015 पासून स्वत: ताब्यात घेऊन चालविण्यास सुरुवात केली. सदर मंजुर बसेसपैंकी 58 बसेस टप्प्या-टप्प्याने ताब्यात घेऊन मार्गस्थ केल्या होत्या.

सदर बसेस शहरात व शहराबाहेरील विविध बस मार्गावर चालविण्यात येत होत्या.त्याकरीता ठेका पद्धतीने चालक, वाहक, तिकिट तपासणीस, प्रवर्तक व अन्य कर्मचारी घेऊन बस चालविण्यात येत होत्या.

दि.25 ऑक्टोबर, 2015 ते दि.31 जुलै 2019 या कालावधीमध्ये महानगरपालिकेने स्वत: बस सेवा चालविली असून या कालावधीतील सरासरी दैनंदिन प्रवर्तीत बस व प्रवासी संख्या याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

Tenure सरासरी दैनंदिन बस प्रवर्तन (Turn Out) सरासरी दैनंदिन प्रवासी संख्या (Ridership) शेरा
सन 2015-16 (25 ऑक्टोंबर, 2015 ते 31 मार्च, 2016) 20 16555  
सन 2016-17 31 23690  
सन 2017-18 31 23982  
सन 2018-19 31 25797  
सन 2019-20 (एप्रिल 2019 ते जुलै 2019) 25 21126  
नविन बस ऑपरेटर नियुक्त करणे

परिवहन सेवेचे धोरण निश्चित करणेबाबत मा.महासभा ठराव क्र.15 दि.02/05/2018 अन्वये मा. महापौर यांचे अध्यक्षतेखली महानगरपालिका पदाधिकारी यांचे दि.05/03/2019 रोजीचे बैठकीमध्ये Gross cost Contract व Net Cost Contract with SMF or VGF या दोन्ही पध्दतीने Public Private Partnership (PPP) तत्वावर निविदा मागविण्यात याव्यात. सदर दोन्ही प्रकारे प्राप्त निविदांचा तुलनात्मक दृष्टया अभ्यास करून ज्या मॉडलवरील निविदा जास्त किफायतशिर असेल, त्या पध्दतीने बसेस चालविण्यासाठी निविदा मंजूरीसाठी प्रस्तावित करण्यात यावी. असा ठराव पारित केलेला आहे.त्यानुसार यापुर्वी दोन्ही पध्दतीने निविदा प्रक्रिया करून NCC with VGF तत्वावर बस ऑपरेटर नियुक्त करण्यात आलेले होते.

सदर कामी मा.महासभेच्या उपरोक्त धोरणानुसार महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने  नव्याने बस ऑपरेटर नियुक्त करणेसाठी NCC With SMF तत्वावरदि.30/12/2020 रोजी जाहिर निविदा सूचना प्रसिद्ध करुन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.परंतु दोन मुदतवाढी अंती दि.01/03/2021 पर्यंत एकही निविदा प्राप्त झालेली नाही.

तद्नंतर परिवहन सेवेचे नविन धोरण ठरविणेबाबत मा.महासभा ठराव क्र.11 दि.19/05/2021 अन्वये मा.महापौर यांचे अध्यक्षतेखाली पदाधिकारी, गटनेते मा.परिवहन समिती सभापती यांची समिती गठीत केलेली आहे.सदर समितीची बैठक प्रस्तावित आहे.

मा. परिवहन समिती
No.सदस्यांचे नांवAddressMobile number
1

दिलीप रुपचंद जैन

(सभापती)

ए/1305, इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग, मिठालाल जैन बंगल्या जवळ, न्यु गोल्डन नेस्ट, भाईंदर (पू.) जि.ठाणे – 401106.9820042040
2

दिनेश जैन

सभापती  – स्थायी समिती

(पदसिद्ध सदस्य)

सेक्टर नं.03, बिल्डींग नं.A/45, दुकान नं.14, शांतीनगर, मिरारोड (पू.) ता.जि.ठाणे- 401107.9821246550
3मंगेश आत्माराम पाटील (सदस्य)601/701 स्पॅन डुप्लेक्स, डी मार्ट जवळ, 150 फुट रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.ठाणे-401101.

9324770789

9930324441

4अन्सारी राशिद अन्वर  (सदस्य)सदनिका क्र.303, जांगिड टॉवर, शांतीपार्क, कॉ.ऑ.हौ.सो.लि., जे. अँन्ड के. बँकेसमोर, मिरारोड (पू.)9833212511
5उपाध्याय देविप्रसाद जगन्नाथ (सदस्य)रो हाऊस नं.4, सिल्व्हर पॅराडाईज, सुंदर दर्शन जवळ, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड (पू.)9987082385
6जागुष्टे अविनाश अरविंद (सदस्य)कृष्णकुंज के-2, सागर ज्वेलर्स समोर, जुनी पोस्ट ऑफिस बिल्डींग, मिरागांव, ठाणे-401107.9220331111
7

टॉमस अंतोन ग्रेसीयस

(सदस्य)

ग्रेसीयस व्हिला, घर नं.42, फातिमा शांतीनगर, डोंगरी, उत्तन रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.ठाणे.9702251846
8

पाटील विशाल रघुनाथ

(सदस्य)

द्वारकाधिश, बी.पी. रोड, खारीगांव नाका, भाईंदर (पू.) ता.जि.ठाणे-401105.9833838315
9

वनिता शंकर बने

(सदस्या)

ए/6, 401, सेक्टर-7, शांतीनगर, मिरारोड (पू.) ठाणे 401107.9167671070
10

म्हात्रे राजेश हरिश्चंद्र

(सदस्य)

101, अजय धरम बिल्डिंग, नवघर फाटक रोड, भाईंदर (पू.) ता.जि.ठाणे – 401105.

9833911016

9221595196

11लक्ष्मण बुधाजी कांदळगावकर (सदस्य)श्री. साई निवास, कांदळगांवकर चाळ, मराठी शाळेजवळ, पेणकरपाडा, मिरारोड (पू.) ता.जि.ठाणे – 401107.9969143100
12शिवशंकर सत्यनारायण तिवारी (सदस्य)5/101, सॉलीटेयर-1, कॉ.ऑ.हौ.सो.लि., पुनम गार्डन, मिरा भाईंदर रोड, एस.के. स्टोन, मिरारोड (पू.)9867943837
13राजकुमार देवनारायण मिश्रा (सदस्य)बी-105, 106 न्यु साई चरण काँम्पलेक्स, बिल्डींग नं.2-बी, गोडदेव गांव, भाईंदर (पू.)9002344456
अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये:-
No. Name Designation प्रशासकीय / आर्थिक अधिकार व कर्तव्ये कोणत्या कायद्या / नियम / शासन निर्णया परिपत्रक
1) स्वप्निल सावंत उपायुक्त (परिवहन)

1)          लोकांच्या गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार परिवहन सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

2)         परिवहन सुविधा देणेसाठी बसेस चालविण्याच्या धोरणाबाबत मा. आयुक्त यांचेकडे  प्रस्ताव सादर करणे.

3)       शासन निर्णयानुसार तसेच परिपत्रकानुसार प्राप्त झालेत्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे

4)       मा. महासभा व मा. स्थायी समिती यांनी केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणे.

5)       परिवहन सुविधा देण्यासाठी होणा-या खर्चास मान्यता घेण्यासाठी मा. आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करणे.

6)       देयके प्रदान करणे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम
2) दिलीप जगदाळे परिवहन उप-व्यवस्थापक

1)          विभागांतर्गत नेमुन दिलेली कामे पार पाडणे

2)       बस सुविधा संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन व्यवस्थापक यांचेकडे सादर करणे.

3)    शासन नियमानुसार परिवहन सेवा देण्यासाठी  बसेस चालविण्याचे धोरण ठरविणेबाबत प्रस्ताव सादर करणे.

4)       बस चालविणेसाठी येणा-या खर्चास व त्या अनुषंगाने येणा-या इतर खर्चास   मान्यता घेणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.

5)       शासन निर्णय परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम

3) दिनेश कानगुडे लिपिक

1)     विभागांतर्गतनेमून दिलेली प्रशासकीय कामे करणे.

2)    बस सुविधा संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन उप-व्यवस्थापक यांचेकडे सादर करणे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम
4) उन्मेश नाईक लिपिक विभागांतर्गत नेमून दिलेली प्रशासकीय कामे करणे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम

5) पंढरीनाथ भासे लिपिक विभागांतर्गत नेमून दिलेली प्रशासकीय कामे करणे. महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम