Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

शेवटचा बदल March 31st, 2022 at 11:48 am

प्रभाग समिती क्र.०६ माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागात जमा असलेल्या रेकॉर्ड ची माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मालमत्ता क्रमांकाची करआकारणी कोणत्या सालापासून लागण्यात आली याची माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मौजे काशीमिरा जनता गॅरेजच्या बाजूला अनाधिकृत बांधकामाबद्दल माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागात जमा असलेल्या रेकॉर्ड ची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत विभागाद्वारे तक्रार अर्जावर करण्यात आलेली कार्यवाही बद्दल माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सन २००४ ते २०१८ या कालावधीत अर्ज आणि त्यावर कार्यवाही केली कि नाही याबद्दल माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत दि. २८/०६/२०१८ या रोजीच्या पत्रावर कार्यवाहीची माहिती मिळणेबाबत मीरा भायंदर युवा फाऊंडेशन
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पांडुरंगवाडी येथे अनधिकृत बांधकाम केलेल्या गाळ्यांना जमीनदोस्त करण्यासाठीचे सर्व कागदपत्रांची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये सदनिका/दुकानांच्या संरचनात्मक बदलामध्ये चुकीच्या बदलाची/ फेरफारची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये प्रभाग समिती ६ मध्ये ‘अंकित प्रिंट’ या अनधिकृत कंपनीच्या बांधकामावर करण्यात आलेल्या कारवाई बाबत माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये प्रभाग समिती ६ मध्ये ठाकूर मॉलच्या बाजूला, नियोजित नाट्यगृहाच्या मागे होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर करण्यात आलेल्या कारवाई बाबत माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये मिरा भाईंदरच्या बेकायदेशीर व अनधिकृत इमारतीबाबत माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये सन २००० ते २०१८ दरम्यान मिरा भाईंदरच्या बेकायदेशीर व अनधिकृत इमारती आणि त्यावर केलेल्या कारवाईबाबत माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये साप्ताहिक दबंग खबरेचे मालक मुद्रक प्रकाशक व संपादक यांच्याद्वारे केलेले आर. टी. आय. अर्ज आणि त्यावर होणारी कारवाई यांची प्रत माहित मिळणेबाबत
डी-मार्ट मिरा रोड (पूर्व) च्या शेजारील गारमेंट सेल सुपर सेल मीरा भाईंदर रोडची संपूर्ण तपशीलवार माहिती द्या, जर एटीआर (कृती अहवाल) ची प्रत असेल तर सर्व विषयांचा संदर्भ संलग्न प्रतीमध्ये नमूद करूर्न माहिती देणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये साप्ताहिक निलेश संपत फापाळे यांनी अतिक्रमण विभागास करण्यात आलेल्या तक्रारी अर्ज व माहिती अधिकार अर्ज यांची प्रत मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये मालमत्ता क्र. L०१००३१९१७००/१ हा बोगस असून त्यासाठी जोडलेले कागदपत्र सत्यप्रत मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये दरेसाहेब पटेल यांच्या अर्जाचे उत्तर मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये सन ११/०६/२०१८ ला एक, १३/०६/२०१८ ला दोन, ०५/०७/२०१८ ला एक अनधिकृत बांधकाम आणि हॉटेलवर कारवाई बद्दल माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये प्रभाग ६ मध्ये दि . १/०५/२०१८ रोजी दिलेल्या पत्रावर प्रभाग अधिकाऱ्यांनी काय नोटीस आणि कारवाई केली याची माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये पत्र क्र. टी/ के/ए /१५७/२०१४ दि. २०/०५/२०१४ रोजीच्या पत्रावर तत्कालीन मा. आयुक्त यांनी दिलेल्या निर्णयाची प्रत मिळणेबाबत
डी-मार्ट मिरा रोड (पूर्व) च्या शेजारील गारमेंट सेल सुपर सेल मीरा भाईंदर रोडची संपूर्ण तपशीलवार माहिती द्या, जर एटीआर (कृती अहवाल) ची प्रत असेल तर सर्व विषयांचा संदर्भ संलग्न प्रतीमध्ये नमूद करूर्न माहिती देणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये प्रभाग कार्यालय ६ ची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये प्रभाग कार्यालय क्र. ६ ची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये प्रभाग कार्यालय क्र. ६ ची माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये प्रभाग कार्यालय क्र. ६ ची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये प्रभाग कार्यालय क्र. ६ सन २०२०-२१ ची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये मिरा भाईंदर महानगरपालिके मार्फत धार्मिक स्थळांवर करण्यात आलेल्या कारवाई बाबत माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये २०१० पासूनचा अनधिकृत बांधकामाच्या छायांकित प्रति मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये पुस्तक क्र ३०६९ कराची पावती क्र ३०६८०८ मालमत्ता क्र M०३००३९२५१००/१०१ वेबसाईटवरची छायांकित प्रतीची मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये २०१० पासूनचा अनधिकृत बांधकामाच्या छायांकित प्रति मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये विभाग क्रमांक 6 च्या कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या तक्रारी पत्रांवर दिलेल्या सर्व नोटीस द्याव्यात आणि त्या नोटिसांवर तुम्ही काय केले याची प्रत घेणेबाबत माहिती मिळणे
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये केंद्रीय मार्ग निधी (सी.आर.एफ) अंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड दहिसर एम.एल.कॉम्प्लेक्सला जोडणाऱ्या नाल्यावर पूल बांधणे बाबत माहिती
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये मा. आयुक्त यांना १४ मे २०१८, (प्राप्त दि. २४/०५/२०१८) रोजी महानगरपालिका अधिकारी यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ३९७अ चे उल्लंघन केले असल्याबाबतच्या पत्रानुसार करण्यात आलेल्या कारवाई बाबत माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये मिरा भाईंदर महानगरपालिके मार्फत सन २००६ पासून आज पर्यंत धार्मिक स्थळांवर करण्यात आलेल्या कारवाई बाबत माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये जांगीड ग्रुप ऑफ कंपनीज यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारी बाबद माहिती मिळणेबाबत
मौजे काशी येथील सर्वे क्र. ६०/४ हि जमीन ७/१२ सादरी आमच्या नावे असून सदर जमिनीत बिगर आदिवासींनी अतिक्रमण करून झोपडपट्ट्या बांधलेल्या आहेत आणि त्यावर विभागाने कर आकारणी केलेली आहे ती कर आकारणी रद्द करण्यात यावी याबद्दल माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ अन्वये संपूर्ण तपशीलवार माहिती, सर्व विषयांसह कारवाईचे अहवाल, आरटीआयच्या संलग्न प्रतींमध्ये नमूद केलेले संदर्भ प्रदान करनेबाबत