Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल August 10th, 2021 at 05:33 pm

प्रभाग कार्यालय क्र.०२ माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत अंतर्गत सन २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत
अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती
अनधिकृत बांधकामाबाबत
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मालमत्ता कर विभागातील माहिती मिळवणे बाबत
वाली मोहम्मद मोहम्मद इसाक
राजू दा. शेवन्ते
राजू दामोदर शेवन्ते
प्रेम यादव (पत्रकार )
जन माहिती अधिकारी तथा विभाग प्रमुख
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-१)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-२)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-३)
>महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-४)