Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

Order


Department Title Date
PWD मिरारोड (पुर्व) येथील राणी लक्ष्मीबाई उद्यान (पुनम सागर) विकसित करणे. 28-01-2022
PWD प्रभाग क्र. 12 मधील आरक्षण क्र. 242 येथे खुली अभ्यासिका बांधणे. 28-01-2022
PWD प्रभाग क्र. 13 मधील वेलकर नगर, घोडबंदर येथे स्मशानभूमी बनविणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) येथील आरक्षण क्र. 178 येथील मैदान विकसित करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) उत्तन चौक येथील चिमाजी अप्पा उद्यान विकसित करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) उत्तन रोड, मुर्धा गाव येथील गावदेवी उद्यान सुशोभिकरण (विकसित) करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) येथील श्री सालासर हनुमान उद्यान (आरक्षण क्र.100) सुशोभिकरण (विकसित) करणे. 28-01-2022
PWD Proposal for the Supply Installation and testing of 50 cu mtr Advanced Ro Membrane 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील नवघर मनपा शाळेसमोर गेटचे बांधकाम करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 पुनम सागर कॉम्पलेक्स मधील ओमसाई कॉम्पलेक्स समोरील मोकळया जागेत जेष् 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 सृष्टी येथील कल्पतरु सोसायटी समोरील दुभाजकाचे सुशोभिकरण करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 मध्ये आवश्यक त्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मध्ये इंदिरा नगर गल्ली नं.04 व 05 रुम नं.261 ते 275 व रुम नं.321 ते 305 येथे गटार नाली 28-01-2022
PWD शिवशक्ती नगर येथील अंतर्गत रस्ते व मुख्य रस्ता सी.सी (कॉक्रीटीकरण) करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील उत्तन भाटेबंदर बालवाडीचे स्लॅबचे व स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील चौक येथील चिमाजी अप्पा गार्डनच्या खालच्या व वरच्या बाजुने संरक्षण भ 28-01-2022
PWD नवघर चाळघर शिवालय समोर सी.सी. रस्ता बनविणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 10 मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनमसागर कॉम्पलेक्स स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालय इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावरील क 28-01-2022