Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

Order


Department Title Date
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 20 शांतीनगर सेक्टर नं. 03 व 07 मधील उद्यानाची तसेच फुटपाथची दुरुस्ती करणे. 28-01-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. 23 भाईंदर (प.) येथील राई गावातील राम मंदिर समोरील तला 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 22 नयानगर मधील टेनव्हिला इमारत ते के.जी.एन टॉवर पर्यंतचा रस्ता डांबरीकर 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील जहागीड इस्टेट समोरील मनपाच्या पत्राशेडमध्ये ग्रील दुरुस्ती व र 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील क्रिस्टल बी इमारत समोरील बस स्टॉप बांधणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) मिरागाव येथील हरी दर्शनापासुन महादेव जाबवर यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व गटार 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 15 मधील मिरागाव साई दर्शन बिल्डींग अनिल भोईर यांच्या घरापासुन प्रमोद भ 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 8 प्रभाग क्र 14 मध्ये सरोगी आर्केड ते महानगरपालिका शौचालय पर्यंत गटार बांधणे. 28-01-2022
PWD रा.म.क्र.8 प्रभाग समिती क्र.14 मधील काशिमिरा विभागातील जनतानगर, जयसंतोषी माता चाळ, संगम चाळ, एकता चाळ 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 हनुमान नगर मधील विकास उद्योग नगर जे ते धारा इंडस्ट्री येथे रस्त्याचे प 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) मौजे. मिरा सर्वे क्र.185 नविन हिस्सा क्र.5 मधील 225.80 चौ.मी. या मनपाच्या जागेवर जेष्ठ नागर 28-01-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 21 मधील शहीद मेजर कौस्तुभ राणे ज 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मधील नवघर पाण्याची टाकी येथे नविन गेट बसविणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मधील नवघर नाका येथे सुंदरीकरण करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मधील नवघर जुना तलाव येथील उद्यानामध्ये लोकांसाठी बसण्याची सोय करणे व 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.03 मधील विविध ठिकाणी तुटलेले स्लॅब, गटार, सी.सी. रस्ता, फुटपाथ यांची दुरुस् 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.2 येथील आर.एन.पी. पार्क उदयान आणि जैसल पार्क येथील ओस्तवाल ऑनेक्स बिल्डीं 28-01-2022
PWD नवघर गाव प्रविण पाटील ऑफिस समोरील सार्वजनिक शौचालय ते कुणाल कुटीर बिल्डींग पर्य्ंत (मच्छी मार्क 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.18 मधील आरक्षण क्र.314 येथे सामाजिक सभागृह समाजमंदिर बांधणे. (भाग - 2) 28-01-2022