Skip to main content
logo
logo

महापौर

महापौर यादी

नाव

कालावधी

सौ. मायर गिल्बर्ट मेंडोन्सा

28/08/2002 ते 27/02/2005

सौ. निर्मला बाबुराव सावळे

28/02/2005 ते 27/08/2007

श्री. नरेंद्र लालचंद मेहता

28/08/2007 ते 27/02/2010

श्री. तुळशीदास दत्तात्रेय म्हात्रे

28/02/2010 ते 27/08/2012

श्रीम. कॅटलिनी ऍंथोनी परेरा

28/08/2012 ते 27/02/2015

श्रीम. गीता भरत जैन

28/02/2015 ते 27/08/2017

श्रीम. डिम्पल विनोद मेहता

28/08/2017 ते 27/02/2020

श्रीम. ज्योत्सना जालिंदर हसनाळे

28/02/2020 ते 27/08/2022