मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

परिवहन समितीमार्फत सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मिरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन समितीमार्फत सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.