मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल जानेवारी 13th, 2023 at 10:02 am

महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त

नावदूरध्वनी क्र.ई – मेल
डॉ. संभाजी श्रीहरी पानपट्टे022-28190697admc2@mbmc.gov.in
अधिनस्त विभाग
 • घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
 • शिक्षण विभाग
 • समाजविकास विभाग (एन.यु.एल.एम)
 • वैद्यकीय आरोग्य विभाग
 • परवाना विभाग
 • जाहिरात विभाग
 • लेखा परिक्षण विभाग
 • ई-टेंडरिंग, सि. सि. टी. व्ही. विभाग
 • संगणक व नागरी सुविध केंद्र
 • बाजार लिलाव विभाग
 • पे एण्ड पार्क, भुईभाडे विभाग
 • महिला व बालकल्याण विभाग
 • पशुसंवर्धन विभाग
 • क्रिडा विभाग