मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑक्टोबर 20th, 2021 at 07:54 am

लेखा खाते

विभाग प्रमुखपदई- मेल

अजित कुलकर्णी

(प्र)मुख्यलेखाधिकारीaccount@mbmc.gov.in
प्रस्तावना

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामांचा आणि कर्तव्याचा तपशिल :-

सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (लेखा विभाग)

संपुर्ण पत्ता

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१

कार्यालय प्रमुख

मा.आयुक्त्‍ मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर(प.) जि.ठाणे.

कोणत्या खात्याच्या अंतर्गत हे कार्यालयाकडे सादर केला जातो.

मा.आयुक्त्‍ मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर(प.) जि.ठाणे.

कामाचा अहवाल कोणत्या कार्यालयाकडे सादर केला जातो.

मा.आयुक्त्‍ मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर(प.) जि.ठाणे.

कार्यकक्षा: भौगोलिक

सुमारे ७९ चौरस कि.मी.

अंगीकृत व्रत

लेखे ठेवणेचे काम. लेखा लेखन.

ध्येय धोरण

अंदाजपत्रकिय तरतुदीनुसार खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.

साध्ये

खर्चावर नियंत्रण आणणे.

१०

प्रत्य्‍क्ष्‍ कार्य

लेखा संहितेनुसार लेखा विषयक लेखा लेखन, नमुने ठेवणे.

११

जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात तपशिल

अंदाजपत्रक/त्रैमासिक/वार्षिक जमा खर्च  जनतेसाठी प्रसिध्द करणे.

१२

स्थावर मालमत्ता

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन, चौथा माळा,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१

१३

प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता (वशवृक्षा तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढून प्रत्येक पातळीवर कार्यकक्षा व संपर्काच्या पत्याशी त्याची जोड घालून दाखवावी)

सोबत जोडलेला आहे.

१४

कार्यालयाची वेळ व दुरध्व्‍नी क्रमांक

सकाळी १०.०० वा. ते संध्या ०५.४५ वाजेपर्यंत २८१९३०२८, २८१८११८३ (विस्तार क्र. २६२, २६३)

१५

साप्ताहिक सुटटी आणि विशेष सेवेचा कालावधी

दुसरा व चौथा शनिवार, रविवार, पब्लिक हॉलीडे.

कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचा आकृतीबंध

मा.आयुक्त्‍
|
मुख्यलेखाधिकारी(१)
|
लेखाधिकारी(१)
|
लेखापाल (१)
|
लिपिक/रोखपाल(७)
|
शिपाई(५)

कर्मचारी यांचे कामाचे स्वरूप

अक्र

अधिकारी/कर्मचारी नांव हुदा

नेमून दिलेले व दैनंदिन करीत असलेले नैमत्तिक काम

1

उत्तम तारमळे

लेखापाल

सर्व साधारण निधी, रोखवही लिहिणे, महिनाखेर बँक ताळमेळ करणे, शासकिय कार्यालयांचा पत्रव्यवहार करणे व शासनास आवश्यक असणारी माहिती सादर करणे, वरिल कामांच्या अनुषंगाने इतर कामे करणे. 

2

शर्मिला गायकर

लिपिक

नमुना नं.२० बिलांची नोंद घेणे, पोटर्किदबनविणे, पे-ऑर्डर, चेक, बॅंकेत पाठविणे तसेच बांधकाम/नगररचना व इतर विभागांच्या सर्वसाधारण पावत्या बनविणे. बँक गॅरंटी रजिस्टंर अद्यावत करणे.

3

विनया मिरांडा

लिपिक

स्वतंत्र खात्याचे कॅशबुक, निवृती वेतन कॅशबुक, गुंतवणूक रजिस्टंर, कर्ज रजिस्टंर इत्यादी. आयकर/कार्यकंत्राटकर रिपोर्ट करून शासकिय कोषागारात चलनाने भरणा करणे व रजिस्टंर नोंद घेणे. TDS व WCT सर्टिफीकेट तयार करणे. तसेच धनादेश तयार करणे.

 

4

निल डिसोजा

लिपिक

लेखा विभागातील पत्रव्य्‍ाहार करणे, सर्व पत्रव्य्‍हारांच्या नोंदी घेणे,स्व्‍च्छ महाराष्ट्र्‍ अभियान, 14 केंद्रिय वित्त्‍ आयोग , नविन पाणी पुरवठा योजना, अमृत योजना या निधींच्या रोखवही व धनादेश लिहिणे. अग्रिम रजिस्टर अद्यावत करणे, अग्रिम समायोजनासाठी पाठपुरावा करणे. स्व्‍तंत्र खात्याच्या समायोजन पावत्या तयार करुन नोंदवहीत नोंद घेणे. शासकिय कार्यालयांचा पत्रव्यवहार करणे व शासनास आवश्यक असणारी माहिती सादर करणे, वरिल कामांच्या अनुष्ंगाने इतर कामे करणे.

5

विकास सावंत

लिपिक

जमा-खर्चाच्या नोंदी घेऊन त्याप्रमाणे खर्च वर्गीकरणे लिहीणे, त्रैमासिेक/वार्षिक जमा-खर्च बनविणे. मासिक लेखापरिक्षणातील आक्षेपांची पूर्तता करणे. अर्थसंकल्प्‍ तयार करण्यास आवश्यक माहिती संकलित करणे.

6

नारायण पाटील लिपिक

लेजर नोंद, स्वतंत्र खाते, कॅशबुक नोंद करणे, मत्ता, दायित्व्‍, जमा-खर्च नोंद घेणे. जमा वर्गीकरण अद्यावत ठेवणे, बँक ताळमेळ घेणे.

7

चंद्रकांत अहिरराव

रोखपाल

सर्व विभागाकडून येाणारी चलनाप्रमाणे कॅश जमा करणे, बँकेत भरणे, रोखपाल रोकडवही लिहीणे, ॲडजेस्टमेंट पावत्या बनविणे.

8

हैबत खडके

लिपिक

लेखा विभागातील सर्व पत्रव्यहार, शासकिय तसेच माहितीचया अधिकारातील पत्रांची उत्त्‍रे तयार करुन संबंधितांना मुदतीत माहिती देणे. इसारा/सुरक्षा रजिस्टंर अद्यावत ठेवणे व त्याचा परतावा करणेबाबत तसेच वर्षाअखेरचा ताळमेळ घेणे.

9

दुंडप्पा शिवणे

सफाई कामगार

लेखा विभागाची शिपाईची कामे करणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करणे.

10

दिलीप पाटील

सफाई कामगार

रोखपाल यास कॅश मोजण्यास व बँकेत कूश भरण्यास मदत करणे. लेखा विभागाची शिपाईची कामे करणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करणे.

11

राजेंद्र अय्यातोरे

सफाई कामगार

राष्ट्रध्व्ज वेळेनुसार चढविणे व उत्रविणे. लेखा विभागाची शिपाईची कामे करणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करणे.

12

कुमार तंगवेल

सफाई कामगार

राष्ट्रध्व्ज वेळेनुसार चढविणे व उत्रविणे. लेखा विभागाची शिपाईची कामे करणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करणे.

लेखाविभागातीलअधिकारी/कर्मचारीयांचे (JOB CHART) कामकाज
 •  

. क्र.

अधिकारी/कर्मचारीयांचेनांव

पदनाम

सोपविलेलीकामे  (JOB CHART)

1

अजित कुलकर्णी

लेखाधिकारी   (वर्ग-2)

 • लेखा विभागातील कार्यालयीन अंतर्गत कामकाजाचे योग्य ते नियोजन करून त्यावर मा. मुख्यलेखाधिकारी/मा. आयुक्त सो., यांचे वतीने व मार्गदर्शनाखाली नियंत्रण ठेवणे.
 • मा. मुख्यलेखाधिकारी यांचेकडे सादर करण्यांत येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या सर्व विभाग/प्रभागांच्या सर्व संबंधित संचिका, नस्त्या, सर्व प्रकारची देयके इत्यादी लेखाविषयक बाबी व अर्थसंकल्पिय तरतूदी तपासून सादर करणे.
 • लेखा विभागाच्या कामकाजावर पर्यवेक्षण करणे.
 • आयकर व इतर कर तपासणे.
 • जमाखर्च व वर्गीकरण तपासणे.
 • महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तपासून सादर करण्यास मा.मुख्यलेखाधिकारी यांना सहाय्य करणे.
 • गुंतवणूक नोंदवहीवर नियंत्रण ठेवणे.
 • लेखा शाखेतील कर्मचाऱ्यांवर अंतर्गत नियंत्रण ठेवणे.
 • जन माहिती अपिलीय अधिकारी म्हणून काम पहाणे व त्यानुषंगिक कामे.
 • महानगरपालिका निधीशी संबंधित रोखवहया व बँक ताळमेळ तपासून मुख्यलेखाधिकारी यांचेकडे सादर करणे.
 • शिक्षण व परिवहन विभागाच्या लेखा विषयक कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
 • वरिष्ठांच्या आदेशानुसार जमेची पडताळणी करणे.
 • लेखा विभागाकडे येणारे टपाल संबंधितांना मार्क करणे.
 • मा.आयुक्त व मुख्यलेखाधिकारी यांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी नेमून दिलेली काम.

2

उत्तम तारमळे

लेखापाल

 • लेखा विभागात महानगरपालिकेच्या इतर विभागांकडून प्राप्त होणारी देयक तपासणी, तसेच संगणकाव्दारे प्राप्त देयकांची तपासणी, देयकांतील चेकलिस्टनुसार पुर्तता आहे की नाही इत्यादी लेखा तपासणी करणे. या तपासणीसाठी वाटप करण्यात आलेले विभाग
 1. वृक्षप्राधिकरण विभाग
 2. उद्यान विभाग
 3. अस्थायी आस्थापना विभाग
 4. शिक्षण विभाग
 5. विधी विभाग
 6. दलित वस्ती सुधारणा
 7. आमदार-खासदार निधी
 8. बांधकाम विभागांची देयके,भाईंदर (पुर्व) विभाग
 • राज्यकेंद्रिययोजना :-1)स्वच्छ महाराष्ट्रयोजना 2) डी.पी.रोड/सिव्हरेज
 • सदर योजनांची लेखा विषयक आणि अनुषंगिक सर्व कामे
 • महानगरपालिका सर्वसाधारण निधी, मालमत्ता कर, वेतन खाते नोंदवही लिहिणे व अनुषांगिक लेखा कामे.
 • महानगरपालिका सर्वसाधारण निधी, मालमत्ता कर व पाणीपट्टी यांची रोख नोंदवही लिहिणे व अनुषांगिक कामे.
 • महानगरपालिका जमेची पडताळणी करून मासिक अहवाल तयार करून सादर करणे.
 • मुद्रांक शुल्क अनुदान, स्थानिक संस्था कर अनुदान इत्यादी अनुदानांची नांदवही अद्यावत ठेवणे.
 • लेखा विषयक सर्व कामांची कर्तव्यनिष्ठेने पुर्तता करणे. जनमाहिती अधिकारी म्हणून काम करणे.
 • लेखा शाखेतील आस्थपना विषयक कामे करणे.
 • लेखा शाखेत पर्यवेक्षणाचे काम करणे.
 • महानगरपालिका लेखापरीक्षण विभाग, स्थानिक निधी लेखा, महालेखापाल या विभागांच्या लेखा आक्षेपांचे अनुपालन पुर्तता करणे.
 • मा. मुख्यलेखाधिकारी/लेखाधिकारी यांचे सहाय्यक म्हणून काम पहाणे.
 •  वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी देतील ती कामे करणे.

3.

चंद्रकांत अहिरराव

लिपिक

 • महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांकडून येणारी रोख रक्कम स्विकारुन त्याच दिवशी बँकेत महानगरपालिकेच्या खात्यावर भरणा करणे.
 • सर्वसाधारण निधी खात्याच्या समायोजना पावत्या तयार करून नोंदवहीत नोंद घेणे.
 • धनादेश लिहिणे व अनुषांगिक कामे.
 • बांधकाम विभागाची देयके, मिरारोड विभाग
 • सामान्य प्रशासन विभाग
 • भांडार विभाग
 • महिला व बालकल्याण विभाग
 • पाणी पुरवठा, राखीव निधी लेखे ठेवणे व अनुषांगिक कामे.
 • वेतन राखीव निधी लेखे ठेवणे व अनुषांगिक कामे.
 • परिवहन विभागाचे कॅशबुक लिहिणे व अनुषांगिक कामे.
 • अग्रिम नोंदवही अद्यावत करणे व अनुषांगिक करणे.
 • लेखा विषयक सर्व कामांची कर्तव्यनिष्ठेने पुर्तता करणे.
 • शासकिय कार्यालयाचा पत्रव्यवहार करणे व शासनास आवश्यक ती माहिती सादर करणे.
 • वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे.

4.

विकास सावंत

लिपिक

 • लेखा विभागात महानगरपालिकेच्या इतर विभागांकडून प्राप्त होणारी देयक तपासणी तसेच संगणकाव्दारे प्राप्त देयकांची तपासणी, देयकांतील चेकलिस्टनुसार पुर्तता आहे की नाही इत्यादी लेखा तपासणी करणे. या तपासणीसाठी वाटप करण्यांत आलेले विभाग
 1. बांधकाम विभाग
 2. अतिक्रमण विभाग
 3. अग्निशमन विभाग
 4. महिला व बालकल्याण विभाग
 5. सामान्य प्रशासन विभाग
 6. नगरसचिव विभाग
 7. भांडार विभाग
 8. वाचनालय विभाग
 9. इतर कोणताही वाटप न केलेला विभाग
 10. बांधकाम विभागांची देयके, मुर्धा ते उत्तन विभाग
 • राज्यकेंद्रिययोजना
 1. नविनपाणीपुरवठायोजना
 2. आगामीकाळातयेणारीयोजना
 • सदरयोजनांचीलेखाविषयकआणितदनुषंगानेयेणारीसर्वकामे.
 • वार्षिक व सुधारीत अर्थसंकल्प तयार करण्यास आवश्यक माहिती संकलित करणे व तपासणे.
 • महानगरपालिका आगसुरक्षा निधीची लेखाविषयक आणि अनुषांगिक कामे.
 • लेखाविषयक सर्व कामांची कर्तव्यनिष्ठेने पुर्तता करणे.
 • महानगरपालिका लेखापरिक्षण विभाग, स्थानिक निधी लेखा तथा महालेखापाल याकडील लेखा आक्षेपांचे अनुपालन/पुर्तता करणे.
 •  शासकिय कार्यालयांचा पत्रव्यवहार करणे व शासनास आवश्यक ती माहिती सादर करणे.
 •  वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे. 

5.

नारायण पाटील

लिपिक

 • लेखा विभागात महानगरपालिकेच्या इतर विभागांकडून प्राप्त होणारी देयके तपासणी, तसेच संगणकाव्दारे प्राप्त देयकांची तपासणी, देयकातील चेकलिस्टनुसार पुर्तता आहे की नाही इत्यादी लेखा तपासणी करणे. या तपासणीसाठी वाटप करण्यांत आलेले विभाग
 1. पाणीपुरवठाविभाग
 2. सार्वजनिकआरोग्यविभाग
 3. वैद्यकियआरोग्यविभाग
 4. वाहनविभाग
 5. रस्तानिधी
 6. रस्ताअनुदान
 7. बांधकाम विभागाची देयके, काशिमिरा/घोडबंदर विभाग
 • राज्यकेंद्रिययोजना :-
 1. अमृतयोजना
 2. 13/14 वाकेंद्रियवित्तयोजना
 • सदरयोजनांचीलेखाविषयकआणिअनुषांगिकसर्वकामे.
 • मालमत्ताकरामधूनवसूलहोणाराशासकियकरवकराचातसेचवेतनकपातीरकमांचीयोग्यत्यालेखाशिर्षाखालीभरणाकरणेवपडताळणीकरणे.
 • शासकियकार्यालयांचापत्रव्यवहारकरणेवशासनासआवश्यकतीमाहितीसादरकरणे.
 • मत्तावदायित्वतयारकरणे
 • लेखाविषयकसर्वकामांचीकर्तव्यनिष्ठेनेपुर्तताकरणे.
 • महानगरपालिकालेखापरीक्षणविभाग, स्थानिकनिधीलेखातसेचमहालेखापालयांकडीलआक्षेपांचेअनुपालन/पुर्तताकरणे.
 • वरिष्ठांनीवेळोवेळीनेमूनदिलेलीकामे.

6

निल डिसोजा

लिपिक

 • लेखा विभागात महानगरपालिकेच्या इतर विभागांकडून प्राप्त होणारी देयक तपासणी, तसेच संगणकाव्दारे प्राप्त देयकांची तपासणी, देयकांतील चेकलिस्टनुसार पुर्तता आहे की नाही इत्यादी लेखा तपासणी करणे. या तपासणीसाठी वाटप करण्यात आलेले विभाग
 1. जनसंपर्कविभाग
 2. संगणकविभाग
 3. सुरक्षाविभाग
 4. उद्यानविभाग
 5. बांधकाम विभागाची देयके, भाईंदर (प.) विभाग
 • राज्यकेंद्रिययोजना :-
 1. पर्जन्यजलवाहिन्या
 2. JNNURM
 • वरीलराज्य/केंद्रिययोजनांचीरोखनोंदवहीठेवणेवअनुषांगिककामे.
 • संगणकआज्ञावलीमध्येनोंदविलेल्यारोखवहयांच्यानोंदीचीतपासणीकरणे.
 • संगणकआज्ञावलीमधूनमासिक, त्रैमासिकववार्षिकजमाखर्चअहवालवइतरसर्वअहवालकरूनसादरकरणे.
 • सर्वनिधींच्याखर्चाच्यारकमांचेलेखाशिर्षनिहायखर्चवर्गीकरणनोंदवहीतनोंदीघेणेवरक्कमवर्गीकरणअद्यावतकरणे.
 • दुहेरीलेखानोंदपध्दतीनुसारसंगणकावरजमाखर्चवप्रत्यक्षजमाखर्चरकमांच्यानोंदीघेणेवअनुषांगिककामे.
 • दुहेरीलेखापध्दतीनुसारसंगणकावरजमाखर्चाचेएकत्रीकरणकरणेवतेरीजआणिताळेबंदपत्रकतयारकरणे.
 •  लेखाविषयकसर्वकामांचीकर्तव्यनिष्ठेनेपुर्तताकरणे.
 • मा.मुख्यलेखाधिकारीयांनासंगणकविषयककामातमदतकरणे.
 • महानगरपालिकालेखापरीक्षणविभाग, सथानिकनिधीलेखातथामहालेखापालयाकडीललेखाआक्षेपांचेअनुपालन/पुर्तताकरणे.
 • शासकियकार्यालयांचापत्रव्यवहारकरणेवशासनासआवश्यकतीमाहितीसादरकरणे.
 • वरिष्ठांनीवेळोवेळीनेमूनदिलेलीकामे. 

7

शर्मिला गायकर

लिपिक

 • लेखा विभागास महानगरपालिकेच्या इतर विभागांकडून प्राप्त होणारी देयकांची नोंद घेणे व देयकांवर नोंद क्रमांक टाकून संबंधित कार्यभार असल्यास लेखा लिपिकांकडे पुढील तपासणीसाठी देणे व त्याची पोहोच घेणे.
 • लेखा विभागात प्राप्त होणारी विकास आकार, रस्ते खोदाई, निविदा फॉर्म फी, इसारा, सुरक्षा अनामत रक्कम माहिती अधिकारी शुल्क तत्सम रकमा, रोख भाडे, ना हरकत दाखला शुल्क, कोंडवाडे दंड, चौपाटी भाडे, इत्यादी रकमा स्विकारुन नियमानुसार पावत्या देणे व अनुषांगिक कामे.
 • लेखा विषयक सर्व कामांची कर्तव्यनिष्ठेने पुर्तता करणे.
 • लेखा आक्षेपांचे अनुपालन/पुर्तता करणे.
 •  वरिष्ठांनीवेळोवेळीनेमूनदिलेलीकामे.

8.

विनया मिरांडा

लिपिक

 • कर्ज निवारण निधी, कर्मचारी निवृत्ती वेतन BSUPइत्यादी योजनांची लेखाविषयक सर्व कामे.
 • बँकेतील ठेवी व गुंतवणूक विषयक सर्व बाबी
 • आयकर, वॅट, जीएसटी इत्यादींचे नियमित रिटर्न्स सादर करून त्याची संबंधितांना प्रमाणपत्रे देण्याची कामे.
 • सहाय्यक जन माहिती अधिकारी म्हणून काम पहाणे.
 • शासकिय कार्यालयाचा पत्रव्यवहार करणे व शासनाला आवश्यक असणारी माहिती सादर करणे व अनुषांगिक कामे.
 • लेखा आक्षेपांची पुर्तता/अनुपालन करणे.
 • वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी देतील ती कामे करणे.
 • बँक गॅरंटी पडताळणी करून त्याची नोंदवही अद्यावत ठेवणे.

9.

हैबत खडके

लिपिक

 • इसारा व सुरक्षा नोदवही अद्यावत ठेवणे व अनुषांगिक कामे.
 • इसारा व सुरक्षा अनामत परतावा देयकांची तपासणी करून अभिलेख्यांवर खात्री करणे व अनुषांगिक कामे.
 • लेखा विभागाचे आवक/जावक विषयक कामकाज पहाणे. यात सर्वसामान्य पत्रे, शासकिय लोकप्रतिनिधींची पत्रे, इत्यादी महत्वाच्या पत्रांची नोंद घेऊन वरिष्ठांची निदर्शनास आणून देणे.
 • पत्रांच्या निपटाऱ्याचा मासिक/साप्हिक अहवाल तयार करणे. प्रलंबित पत्राचा अहवाल तयार करून वरिष्ठांना सादर करणे
 •  जमेचा महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करणे.
 • जमा रकमांचे वर्गीकरण करून मासिक वार्षिक लेखे तयार करणे
 •  शासकिय पत्रव्यवहाराच्या अनुषंगांने कामे.
 • लेखा आक्षेपांची पुर्तता/अनुपालन करणे.
 • वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी देतील ती कामे करणे.

10.

रंजना डोके

संगणक चालक

 • RTGS/DATA ENTRY करणे.
 • लेखा विषयक अनुषंगिक कामे.
 • वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी देतील ती कामे करणे.

11.

आशुतोष पांडव

संगणक चालक

 • RTGS/DATA ENTRY करणे.
 • लेखा विषयक अनुषंगिक कामे.
 • वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी देतील ती कामे करणे.
कर्मचारी माहिती (लेखा विभाग)

अ.क्र.

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नावे

पद

1

अजित कुलकर्णी

(प्र.) मुख्यलेखाधिकारी

2

उत्तम जानू तारमळे

लेखापाल

3

नारायण बाळू पाटील

लिपिक

4

चंद्रकांत मुरलीधर अहिरराव

लिपिक

5

शर्मिला धर्मा गायकर

लिपिक

6

विकास एकनाथ सावंत

लिपिक

7

विनया पिटर मिरांडा

लिपिक

8

हैबत सोमा खडके

लिपिक

9

 निल अल्फ्रेड डिसोजा

लिपिक

10

राजेंद्र अय्यातोरे

सफाई कामगार

11

दुंडाप्पा हरीबा शिवणे

सफाई कामगार

12

कुमार तंगवेल

सफाई कामगार

13

दिलीप ज्ञानेश्वर पाटील

सफाई कामगार

14

सदानंद कोंडीबा भुरकुंडे

शिपाई

कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक(लेखा विभाग)

दुरध्वनी क्रमांक :-

02228192828

EXT No

 

मुख्यलेखाधिकारी

119

लेखाधिकारी

264

लेखापाल

265

रोखपाल

159

कर्मचारी

263

कर्मचाऱ्याचे दुरध्वनी क्रमांक (लेखा विभाग)
अ.क्रअधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नांवभ्रमणध्वनी क्रमांक
1 अजित कुलकर्णी8422992699
2उत्तम जानू तारमळे8369910627
3नारायण बाळू पाटील8806886022
4चंद्रकांत मुरलीधर अहिरराव8169705835
5शर्मिला धर्मा गायकर9503025418
6विकास एकनाथ सावंत9967412136
7विनया पिटर मिरांडा7798100111
8हैबत सोमा खडके8879872096
9निल अल्फ्रेड डिसोजा8369524367
10राजेंद्र अय्यातोरे8108837168
11दुंडाप्पा हरीबा शिवणे7738253026
12कुमार तंगवेल9702372035
13दिलीप ज्ञानेश्वर पाटील9867475918
14सदानंद कोंडीबा भुरकुंडे9867286701
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4(1) ख अन्वये 17 मुद्दयांची माहिती

कलम (1) (ब) 1

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामांचा आणि  कर्तव्याचा तपशिल 

1

सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

2

संपुर्ण पत्ता

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, चौथा मजला, छ. शिवाजी महाराज मार्ग भाईंदर (प.)जि. ठाणे. पिन नं. 401 101.

3

कार्यालय प्रमुख

आयुक्त.मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प) जि.ठाणे.

4

कोणत्या खात्याच्या अंतर्गत हे कार्यालय आहे.

मा. आयुक्त.मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

5

कामाचा अहवाल कोणत्या कार्यालयाकडे सादर केला जातो.

मा.आयुक्त.मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प.)जि. ठाणे.

6

कार्यकक्षा: भौगोलिक

सुमारे 79 चौरस कि.मी.

7

अंगीकृत व्रत

लेखे ठेवणेचे काम. लेखा लेखन

8

ध्येय धोरण

अंदाजपत्रकिय तरतुदीनुसार खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.

9

साध्ये

खर्चावर नियंत्रण आणणे.

10

प्रत्यक्ष कार्य

महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 1971 नुसार लेखा विषयक लेखा लेखन, नमुने ठेवणे.  

11

जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात तपशिल

अंदाजपत्रक/त्रैमासिक/‍वार्षिक जमा खर्च जनतेसाठी प्रसिध्द करणे.

12

स्थावर मालमत्ता

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, चौथा मजला, छ. शिवाजी महाराज मार्ग भाईंदर (प.)जि. ठाणे. पिन नं. 401 101.

13

प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता (वटवृक्षाचा तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढून प्रत्येक पातळीवर कार्यकक्षा व संपर्काच्या पत्याशी त्याची जोड घालून दाखवावी.

सोबत जोडलेला आहे.

14

कार्यालयाची वेळ आणि दुरध्वनी क्रमांक

सकाळी 9.45 वा. ते संध्या. 06.15 वाजपर्यंत

28193028, 28181183 ‍(विस्तार क्र.119,263,264)

15

साप्ताहिक सुट्टी आणि विशेष सेवेचा कालावधी

‍शनिवार, रविवार, पब्लिक हॉलीडे

कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचा आकृतीबंध

     मा.आयुक्त
|
मुख्यलेखाधिकारी (1)
|
लेखाधिकारी (1)
|
लेखापाल (1)
|
रोखपाल (1)
|
लिपिक (7)
|
शिपाई (5)

कलम 4(1) (ब) 2

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील लेखा विभाग कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

अक्रपदनामअधिकार आर्थिककोणता कायदा/नियम/शासननिर्णय/‍परिपत्रक  क नुसार
1मुख्यलेखाधिकारीवरील अधिकारी/कर्मचारी वर्गास सर्व विषयांचे कामाचे वाटप केले असले तरी सर्व विषय व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण मुख्यलेखाधिकारी यांचे राहील. अर्थसंकल्प तयार करणे, कॅश बुक तपासणे, वार्षिक जमा खर्च, ठेवी गुंतवणूक/कर्ज परतफेड/नोंदी तपासणे, सादर करणे, आयकर/कार्यकंत्राटकर/‍शिक्षण/ रोजगार/पाणी बील/इलेक्ट्रिक बिले मुदतीत भरणा करणे. लेखासंहिते नुसार नमुने ठेवणे, कार्यविवरण, साप्ताहिक आढावा घेणे, पत्रावर मुदतीत कार्यवाही करणे.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम MAC-1971 अन्वये मा. स्थायी ‍ समिती ठराव क्र. 09 दि.10/10/2002 नुसार लेखे ठेवणे
2लेखापाल, रोखपाल व लिपिकविभागातंर्गत नेमुन दिलेली कामे प्रशासकिय कामे करणे–//–
3शिपाईविभागातंर्गत नेमुन दिलेली कामे प्रशासकिय कामे करणे–//–

अक्रपदनामअधिकार-फौजदारीकोणता कायदा/नियम/शासननिर्णय/‍परिपत्रक  क नुसार
  लागू नाही 

अक्र

पदनाम

अधिकार-फौजदारी

कोणता कायदा/नियम/शासननिर्णय/‍परिपत्रक  क नुसार

 

 

लागू नाही

 

कलम 4 (1) (ब) 3

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणात कोणताही निर्णय घेताना प्रक्रियेची आणि त्यावरील देखरेखीची पध्दत आणि सोपवलेले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व.कामाचे स्वरुप       :- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार MAC-1971 लेखासंहितेनुसार

                      नमुने ठेवणे.

संबधित तरतुद             :-

संबधित अधिनियम   :-                 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

नियम              :-                 MAC-1971 अन्वये मा. स्थायी समिती ठराव क्र.09

शासन निर्णय        :-                  दि. 10/10/2002 नुसार लेखे ठेवणे.

परिपत्रक क्रमांक      :-

कार्यालयीन आदेश

अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामाचे स्वरुप

कलम 4(1) (ब) 4

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणात होणाऱ्या कामा संबंधीत सर्वसामान्यपणे ठरविलेली भौतिक व आर्थिक ‍ उदिष्टे

अंदाजपत्रक/त्रैमासिक/वार्षिक जमा खर्च/अंदाजपत्रकिय नियंत्रण

अ.क्र

अधिकार पद

काम

भौतिक उदिष्टे

आर्थिक उदिष्टे

कालावधी

शेरा

1

मुख्यलेखाधिकारी

लेखा विभागात संपुर्ण नियंत्रण ठेवणे

MAC  1971 प्रमाणे आवश्यक नमुने ठेवणे

अंदाजपत्रकानुसार खर्चावर नियंत्रण ठेवणे

01/04/2020

ते

31/03/2021

 

कलम 4(1) (ब) 5

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणात होणाऱ्या कामासंबंधी सर्वसामान्यपणे आखलेले नियम

अ.क्र

विषय

संबंधित शासकिय निर्णय/कार्यालयीन आदेश/‍नियम/राजपत्र वैगेरेचा क्र. व तारीख

शेरा (असल्यास)

1

लेखाविषयक नमुने ठेवणे

मा. स्थायी समिती ठराव क्र.09दि.10/10/2002 अन्वये महाराष्ट्र लेखा संहिता 1971 नुसार लेखाविषयक नमुन्यामध्ये माहिती ठेवणे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील तरतूदीप्रमाणे कार्यवाही करणे.  

 

कलम 4(1) (ब) 6

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभागया सार्वजनिक प्राधिकरणात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांची यादी

अ.क्र

विषय

ऐवज/धारिणी नोंदवही यापैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध

धारणी क्र./

नोंदवही क्र.

तपशिल

किती काळापर्यंत ही माहिती सांभाळून ठेवली जाते.

1

सर्वसाधारण रोकडवही

नोंदवही

नमुना क्र. 11

मा.स्थायी समिती ठराव क्र.0‍9 दि.10/10/2002, अन्वये महाराष्ट्र लेखा संहिता 1971 नुसार लेखाविषयक नमुन्यामध्ये माहिती ठेवणे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम  1949 मधील तरतूदीप्रमाणे कार्यवाही करणे.

‘अ’ वर्ग अभिलेख

2

सुरक्षा/इसारा प्रमाणके

धारिणी

नमुना क्र.147

— // —

‘ब’ वर्ग अभिलेख

3

जमा/खर्च वर्गीकरण

नोंदवही

नमुना क्र.24

— // —

‘ब’ वर्ग अभिलेख

4

रोखपालाची रोखवही

नोंदवही

नमुना क्र.18

— // —

‘ब’ वर्ग अभिलेख

5

सर्वसाधरण प्रमाणके

धारिणी

 

— // —

‘क’ वर्ग अभिलेख

6

स्टॅम्प रजिस्टर

नोंदवही

नमुना क्र.113

— // —

‘क’ वर्ग अभिलेख

7

चलन

धारिणी

फॉर्म क्र.03

— // —

‘क’ वर्ग अभिलेख

8

सर्वसाधारण पावती

धारिणी

नमुना क्र.02

— // —

 

9

सर्वसाधारण पोटर्किद

नोंदवही

नमुना क्र.78

— // —

 

कलम 4 (1) ब (b) (7)

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापुर्वी किंवा त्याची कार्यालयात अंमलबजावणी करण्यापुर्वी जनतेशी अथवा जनतेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याबाबत असलेल्या व्यवस्थेचा तपशिल

अ.क्र.

कोणत्या विषयासंबंधी सल्लामसलत

व्यवस्थेची कार्यपध्दती

संबंधीत शासकिय निर्णय/कार्यालयीन आदेश/राजपत्र वैगेरेचा क्र. व तारीख

पुर्नविलोकनाचा काळ

1

सर्व विभागांची अंदाजपत्रकिय तरतूद पाहून देयकांवर नोंद घेणे

अंदाजपत्रकिय तरतूदीनंतर देयक अंतर्गत लेखा परिक्षक  विभागाकडे पाठविणे अलेप मंजुरी व मा.आयुक्त यांचेकडीलि अंतिम मंजुरीनंतर देयक प्रदान करणे

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

विषयातील तरतूदीप्रमाणे

कलम 4(1) (ब) 8

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिकप्राधिकरणातील समित्या, परिषदा अथवा मंडळांच्या बैठकिचे तपशिल

अ.क्र

समिती मंडळा वा परिषदेचे नाव

समिती मंडळा वा परिषदेचे सदस्य किती

समिती मंडळा वा परिषदेचा उदेश

समिती मंडळा वा परिषदेच किती वेळा घेण्यांत येत 

बैठकिस उपस्थित राहण्याची जनतेस मुभा आहे का?

बैठकिस इतिवृत्तांत जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे का?

बैठकिस इतिवृत्तांत कोणाकडे उपलब्ध असतो?

               
               
               

लेखा विभागासाठी स्वतंत्र अशा समितीबाबत अधिनियम तरतुद नाही.

अ.क्र

अधिसभेचे नाव

सभेचे सदस्य किती

समिती मंडळा वा परिषद किती वेळा घेण्यांत येत 

बैठकिस उपस्थित राहण्याची जनतेस मुभा आहे का?

बैठकिस इतिवृत्तांत जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे का?

बैठकिस इतिवृत्तांत कोणाकडे उपलब्ध असतो?

             
             
             

लेखा विभागासाठी स्वतंत्र अशा समितीबाबत अधिनियम तरतुद नाही.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची यादी

अ.क्र.

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नाव

अधिकार पद

वर्ग

1

शरद बेलवटे

मुख्यलेखाधिकारी

1

2

अजित कुलकर्णी

लेखाधिकारी

2

3

उत्तम तारमळे

लेखापाल

3

4

शर्मिला गायकर

लिपिक

3

5

विनया मिरांडा

लिपिक

3

6

नील डिसोजा

लिपिक

3

7

विकास सावंत

लिपिक

3

8

नारायण पाटील

लिपिक

3

9

चंद्रकांत अहिरराव

लिपिक

3

10

हैबत सोमा खडके

लिपिक

3

11

दुंडप्पा ‍ शिवणे

शिपाई

4

12

दिलीप पाटील

शिपाई

4

13

राजेंद्र अय्यातोरे

शिपाई

4

14

कुमार तंगवेल

शिपाई

4

15

सदानंद भुरकुंडे

शिपाई

4

कलम 4(1) (ब) 10

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील लेखा विभाग या सार्वजनिक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतन विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

अ.क्र

वर्ग

वेतन रुपरेषा

नियमित            (महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता)

प्रसंगानुसार          (जसे प्रवास भत्ता)

विशेष           (जसे प्रकल्प भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता)

           

सदरची माहिती आस्थापना विभागाकडून प्रसिध्द करण्यांत येते.

कलम 4(1) (ब) 11

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणासाठी दि.01 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या काळासाठी मंजूर झालेल्या आणि खर्च झालेल्या रकमेचा तपशिल

 1) अंदाजपत्रकाची प्रत प्रसिध्द करावी  (रुपायांमध्ये)

2) मंजूर रकमेपैकी वाटून झालेल्या रकमेचा तपशिल प्रसिध्द करावा  (रुपायांमध्ये)

अ.क्र

अंदाजपत्रकिय शीर्ष

मंजूर रक्कम

नियोजित वापर                (येथे क्षेत्र व कामाचा तपशिल स्वतंत्र)

शेरा

         

अंदाजपत्रक महानगरपालिका वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यांत आला आहे.

नमुना ख (मागील वर्षासाठी)

अ.क्र

अंदाजपत्रकिय शीर्ष

मंजूर रक्कम

न वापरल्यामुळे परत करावी लागलेली रक्कम

परिणाम

         

वार्षिक जमा-खर्च अंदाजपत्रकिय तरतुदीसह मा.स्थायी समितीच्या मंजूरीनंतर वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यांत येईल.

कलम 4 (1) (ब) 12

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अनुदान वाटपाची पध्दत

कार्यक्रमाचे /योजनेचे नाव

वर्ष :- 01‍ एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021

अ.क्र.

लाभधारकाचे संपुर्ण नाव व पत्ता

दिलेल्या अनुदानाची रक्कम

1

निरंक

निरंक

2

निरंक

निरंक

कलम 4(1) (ब) 13

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणातून कोणतीही सवलत, परवाना अथवा अधिकारपत्र मिळालेल्या लाभार्थीचा तपशिल

अ.क्र

परवाना धारकाचे नाव

परवाना क्र.

परवाना ‍दिल्याची तारीख

वैधता

सर्वसामान्य अटी

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

2

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4(1) (ब) 14

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या कार्यालयात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहिती

अ.क्र

धारणी/नोंदवहीचा प्रकार/दस्तऐवजाचा प्रकार

विषय

कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात माहिती साठविलेली आहे. 

माहिती मिळविण्याची पध्दत

जबाबदार व्यक्ती

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

2

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4(1) (ब) 15

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील लेखा विभाग या कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे

  उपलब्ध सुविधा

 • भेटण्याची वेळ संदर्भात माहिती
 • वेबसाईट विषयी माहिती
 • कॉल सेंटर विषयी माहिती
 • अभिलेखे तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
 • कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
 • नमुने मिळण्यासाठी उपलब्ध माहिती
 • सुचना फलकाची माहिती
 • ग्रंथालयाची माहिती

अ.क्र

सुविधेचा प्रकार

वेळ

कार्यपध्दती

ठिकाण

जबाबदार व्यक्ती

तक्रार निवारण

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

2

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4(1) (ब) 16

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील लेखा विभागातील माहिती संदर्भात अधिकारी, सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलिय अधिकारी यांची तपशिलवार माहिती.

माहिती अधिकारी

अ.क्र

माहिती अधिकाऱ्याचे नाव

अधिकार पद

माहिती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

संपुर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्र.

ई-मेल आयडी

अपिलीय अधिकारी

1

उत्तम तारमळे

लेखापाल

लेखा विभागातील माहिती

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, चौथा मजला, छ. शिवाजी महाराज मार्ग,भाईंदर (प.)

जि. ठाणे.

पिन नं. 401 101.

मो.नं.8422811506

निरंक

मुख्यलेखाधिकारी

 सहाय्यक माहिती अधिकारी

अ.क्र

सहाय्यक माहिती अधिकाऱ्याचे नाव

अधिकार पद

सहा.माहिती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

संपुर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्र.

1

विनया मिरांडा

लिपिक

माहिती अधिकारी यांना माहिती अधिकार संदर्भात सहाय्य करणे

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, चौथा मजला, छ. शिवाजी महाराज मार्ग,भाईंदर (प.) जि. ठाणे.

पिन नं. 401 101.

 अपिलीय अधिकारी

अ.क्र

अपिलीय अधिकाऱ्याचे नाव

अधिकार पद

अपिलीय प्राधिकारी म्हणून संबंधी अपिलीय प्राधिकारी

अहवाल देणारे माहिती अधिकारी/सहाय्यक माहिती अधिकारी

संपुर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्र.

1

अजित कुलकर्णी

(प्र)मुख्यलेखाधिकारी

लेखा विभागासंबंधी अपिलीय अधिकारी

1. श्री. हैबत खडके

2. श्रीम.विनया मिरांडा

3. श्री. चंद्रकांत अहिरराव

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, चौथा मजला, छ. शिवाजी महाराज मार्ग,भाईंदर (प.) जि. ठाणे. 401101

 कलम 4(1) (ब) 17

महाराष्ट्र येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका लेखा विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.

 1) अंदाजपत्रक

2) त्रैमासिक जमा/खर्च

3) वार्षिक जमा/खर्च

4) पुर्नविनियोजन पत्रक फॉर्म नं.10

माहिती अधिकार पत्र/उत्तर माहिती (माहितीचा अधिकारी प्राप्त अपील व उत्तरे)

माहिती अधिकार माहिती लेखा विभाग

लेखा विभाग
अ.क्रसनअर्जनिकालीशिल्लक
12020-202142411
     
अ.क्रसनअपिलनिकालीशिल्लक
12020-2021330
अर्थसंकल्प २०१९-२०२०
MBMC BUDGET
Transport Budget
FIRE Budget
अर्थसंकल्प २०१८-२०१९
001. MBMC BUDGET 2018-19
002. FIRE Budget 18-19
003. Transport Budget 2018-19
अर्थसंकल्प २०१७ – २०१८
001.MBMC BUDGET 2017-18
002. FIRE Budget 17-18
003. Transport Budget 2017-18 –
अर्थसंकल्प २०१६-२०१७
001. Mbmc Budget 16-17
002. FIRE Budget 16-17
003. Transport Budget 2016-17 –
अर्थसंकल्प २०१५-२०१६
001. Mbmc Budget 15-16 -MEN BUDGET…..
002. Education Budget 15-16 MEN
003. Tree Plan. Budget 15-16 MEN
004. Transport Budget 2015-16