मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल जानेवारी 17th, 2023 at 05:41 am

जाहिरात विभाग माहिती आधिकार आधिनियम

अपिलीय अधिकारी
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
भा. रा. रा. प्रा. ची मालकी असलेल्या जागेत व्यवसाहिक जाहिरात फलक लावणे संधर्भातमहापौर नरेंद्र लालचंद मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेली पत्र मिळणेबाबत 
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये आस्थापना विभागाची माहिती मिळणेबाबतआमदार नरेंद्र लालचंद मेहता यांनी दिलेल्या विविध विभागीय तक्रार अर्जाची प्रत मिळणेबाबत 
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये शाळेच्या मैदानात कार्यालयाच्या बाहेर राजकीय पक्षाच्या होर्डिंग्स / बोर्ड /बॅनर बाबतकेंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ महासभेत निश्चित केलेल्या जाहिरातींच्या दराचा तपशील मिळणेबाबत
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये नामफलक परवानगीबाबतकेंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये जाहिरात होर्डिंग्जबाबत
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये दि. ०८/०२/२०१८ रोजीचा प्राप्त दि. १४/०२/२०१८ चा अर्जकेंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये दि. ०७/०३/२०१८ रोजीचा प्राप्त दि. १२/०३/२०१८ चा अर्ज
एस.ए.रेसिडेन्सी लॉजिंग अँड हॉटेल लतीफ पार्क, एस.के.स्टोन समोर, येथे लावलेल्या होर्डिंग्ज बाबतकेंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये होर्डिंग्ज बाबत माहिती
एस.ए.रेसिडेन्सी लॉजिंग अँड हॉटेल लतीफ पार्क, एस.के.स्टोन समोर, येथे लावलेल्या होर्डिंग्ज बाबतकेंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये एंगेज आऊटडोअर मीडिया यांनी उभारलेल्या जाहिरातींबाबत
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये होर्डिंग्ज बाबतकेंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये एंगेज आऊटडोअर मीडिया यांनी उभारलेल्या जाहिरातींबाबत