मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 6th, 2021 at 06:52 am

अर्ज

जन्म मृत्यू विभाग
जन्म दाखला
नमुना ०१ जन्म दाखला
नमुना ०१ दत्तक
नमुना क्र १० (अ) व १० (ब)
मृत्यु दाखला नमुना ०१
मृत्यु दाखला
जाहिरात विभाग
जाहिरात लायसन नवीकरणाचा नमुना ( नमुना ब )
लायसन व आकाश चिन्ह ( नमुना -अ )
आकाश चिन्ह लायसन ( नमुना – क )
परवाना विभाग
दुकाने/कारखाने चालू ठेवणे/नविन चालू करणेसाठी परवाना मिळ्ण्याचा अर्ज
मांस विक्री परवाना
बाजाराच्या बाहेर मटणाचे / मासळीचे चालविण्याकरीता परवाना
हॉटेल/उपहारगृह रेस्टॉरंट/रेस्टॉरंट अ‍ॅन्ड बार/लॉजींग परमिट व बोर्डींग/चायनीज/किराणा दुकाने/ मिठाई दुकाने/दुध डेरी/स्वीट अ‍ॅन्ड फरसाण मार्ट/शितपेय गृह
नविन परवाना / परवाना नुतनीकरण करुन मिळणेबाबत.
उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग
वृक्षतोड / वृक्षांच्या पुनर्रोपणासाठी परवानगी अर्ज
वृक्षप्राधिकरण विभागाचा ना हरकत दाखला मिळणेबाबतचा नमुना अर्ज
स्थानिक संस्था कर
सहामाही विवरणाचा नमुना ( नमुना ड – एक )
वार्षिक विवरणाचा नमुना ( नमुना ड – दोन )
नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी अर्ज ( नमुना ग )
खरेदी नोंदवही किंवा मालाची नोंदवही ( नमुना घ )
नोंदणीसाठी अर्ज ( नमुना क )
मालमत्ता कर विभाग
कर आकारणी अर्ज
सुधारीत चटई क्षेत्रफळानुसार कर आकारणी अर्ज
बिगर निवासी दराने कर आकारणी अर्ज
प्रभाग समिती क्रं.१
धार्मिक / सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता मंडप / स्टेज परवानगी अर्ज
क्रिकेट / फुटबाल / सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता मनपा आरक्षित मैदान भाडयाने मिळणे बाबत
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणे बाबत
प्रभाग समिती क्रं.३
विवाह निवेदन ( नमुना – ड )
मंडप परवानगी मिळणेबाबत
प्रभाग समिती क्रं. ४
धार्मिक / सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता मंडप / स्टेज परवानगी अर्ज
क्रिकेट / फुटबाल / सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता मनपा आरक्षित मैदान भाडयाने मिळणे बाबत
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणे बाबत
पाणी पुरवठा विभाग
अनधिक्रुत नळ कनेक्शन नियमीत करण्यासाठी अर्ज
नक्कल (डयुप्लीकेट) पाणी देयक मिळणे बाबत अर्ज
जलजोडणी दुरूस्त करणेबाबत अर्ज
जलजोडणी खंडीत करणे बाबत अर्ज
नविन नळ कनेक्शन मिळणेबाबत अर्ज
समाज विकास विभाग
अपंग वैयक्तिक माहिती
अपंग कल्याण योजना
अपंग विदयार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणेबाबत करावयचा अर्जाचा नमुना
अपंग लाभार्थ्यांनी कर्जासाठी करावयाचा अर्ज
लाभार्थ्यांनी कर्जासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना
स्वयंसहाय्यता गट
राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान
नगरपथ विक्रेता नमुना अर्ज