मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 5th, 2021 at 12:21 pm

नेमणूक / बदली

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
आस्थापना विभाग कर्मचारी बदली 2018-09-27
आस्थापना विभाग कार्यालयीन आदेश (कर्मचाऱ्यांची बदली) 2018-04-13
आस्थापना विभाग कार्यालयीन आदेश (कर्मचाऱ्यांची बदली) 2018-04-13
इतर कार्यालयीन आदेश २५/११/२०१६ 2018-04-13
आस्थापना विभाग कार्यालयीन आदेश (Budget Control Register) बाबद 2018-04-05
प्रशासन शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ दि. २५/०५/२००६ अधिसूचनेनुसार प्रकरण दोन ३.(१) तरतुदीनुसर कर्मचाऱ्यांची बदली 2016-07-27
प्रशासन शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ दि. २५/०५/२००६ अधिसूचनेनुसार प्रकरण दोन ३.(१) तरतुदीनुसर कर्मचाऱ्यांची बदली 2016-07-27
प्रशासन शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ दि. २५/०५/२००६ अधिसूचनेनुसार प्रकरण दोन ३.(१) तरतुदीनुसर कर्मचाऱ्यांची बदली 2016-07-27