मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल डिसेंबर 14th, 2022 at 11:26 am

महापालिका आयुक्त

आयुक्त,मिरा भाईंदर महानगरपालिका

नाव

श्री. दिलीप ढोले

पदनाम

आयुक्त

कार्यालयीन पत्ता

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, दुसरा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)-४०१ १०१

दूरध्वनी संपर्क

०२२-२८१९२८२८ EXT १२८/१२९