मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल डिसेंबर 3rd, 2021 at 12:42 pm

महापालिका आयुक्त

श्री. दिलीप ढोले,  आयुक्त
कार्यालयीन पत्ता: मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, दुसरा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)-४०१ १०१
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२८१९२८२८ EXT १२८/१२९