मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 9th, 2021 at 05:20 pm

संगणक विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

१३ मुदयांची सन २०१९-२० ची  माहिती
१३ मुद्दे माहिती २०१९-२०
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ अंतर्गत बी.एल.अग्रवाल यांचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. आपल्या विभागाची Year wise Information about Imp
श्री.श्रावण कुमार मिश्रा आर.टी.आय. अर्ज
श्री.जंगम प्रदीप दिलीप आर.टी.आय. अर्ज
श्री. विपुल काकुभाऊ कामदार आर.टी.आय. अर्ज
श्री मनोज कपाडिया आर.टी.आय. अर्ज
श्री वसंत बळीराम माने आर.टी.आय.अर्ज
श्री शौकत अली शेख आर.टी.आय. अर्ज
श्री राजू दामोदर शेवन्ते आर.टी.आय. अर्ज
वली मोहम्मद शेख आर.टी.आय. अर्ज
कृष्ण सि गुप्ता आर.टी.आय. अर्ज
प्रमोद जयराम सामंत आर.टी.आय. अर्ज
राजू दामोदर शेवन्ते आर.टी.आय. अर्ज
भगवती शर्मा आर.टी.आय. अर्ज
माहिती अधिकार श्री.प्रविण परमार सन.2014-19-20 पर्यतची तरतुद माहिती