मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल जानेवारी 20th, 2023 at 12:58 pm

संपर्क

पत्ता : मिरा भाईंदर महानगरपालिका, इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,भाईंदर पश्चिम, मिरा भाईंदर , ठाणे महाराष्ट्र ४०१ १०१
दूरध्वनी: ०२२-२८१९ २८२८/ २८१९३०२८
टोल फ्री क्र.: १८०० २२४ ८४९

कार्यालय वेळ

  • सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५ ( शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील)
  • लोकशाही दिन – प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी (सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी) वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२
  • नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ : – सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००
  • आयुक्तांना भेटण्याची वेळ :  –
    मंगळवार व गुरुवार ( कार्यालयीन दिवशी)  –
    सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००

Sr. No.TitleContact No.
1मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय संपर्क क्र.022-28192828 / 28193028 / 28181353
2आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष022-28117102/04
3अग्निशमन विभाग कल्पना चावला भाईंदर (प.)022-28197637 / 28041000 / 28041001
4अग्निशमन विभाग – उत्तन, भाईंदर (प.)022-28452002
5अग्निशमन केंद्र101
6कोविड – १९ संपर्क क्रमांक बेड/ॲम्बुलन्स/शववाहिनी बुकिंग022-28141516
7 (पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय), भाईंदर (प)022-28041048
8कोवीड – 19 बाबत, रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र1800 22 4849
9सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज (सेप्टिक टॅंक, मलनिःसारण तक्रार) (टोल फ्री हेल्पलाईन)144  20/08657906880
10सागरी सुरक्षा1093
11अग्निशमन विभाग – सिल्व्हर पार्क, मिरा रोड022-28553661
   

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

संपर्क क्रमांक

अधिकारी / कर्मचारी नाव

भ्रमणध्वनी क्रमांक

प्रभाग कार्यालय क्र.1 :-  शुभम आर्केड, दुसरा

मजला, मिरा हॉस्पीटलच्या शेजारी, डिमार्ट परिसर, भाईंदर (.)

28140002

9920057697

श्रीम.कंचन गायकवाड – सहाय्यक आयुक्त  

प्रभाग क्र -1

9404696560

श्री. वैभव कुलथे, ठेका कनिष्ठ अभियंता

9552426192

श्री. धाऊ शिद, कर निरीक्षक

8149608928

श्री. राजेंद्र राऊत, कर निरिक्षक

9892693575

 

प्रभाग कार्यालय क्र. 2.

नगरभवन, मांडली तलाव, भाईंदर(.)

28144051

9167860021

श्री. जिंतेद्र कांबळेप्र. सहाय्यक आयुक्त 

प्रभाग क्र. -2

8433911976

श्री.चंचल ठाकरे, ठेका कनिष्ठ अभियंता

9561822740

श्रीम.रेखा कुंभारेकर निरीक्षक

9867291106

 

प्रभाग कार्यालय क्र. 3

खारी तलाव रोड, मराठी शाळा क्र.6, दुसरा मजला भाईंदर(पूर्व).

28162376

28186223

श्री. प्रभाकर म्हात्रे, प्र.सहाय्यक आयुक्त 

प्रभाग क्र. -3

9892851180

श्री. योगेश भोईर, ठेका कनिष्ठ अभियंता

8097523884

श्री. शशिकांत पाटील, कर निरीक्षक

9867087719

श्रीम. समीधा चव्हाण, कर निरीक्षक

9967340802

 

 

प्रभाग कार्यालय क्र. 4

स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड एनक्लेव, कनाकिया रोड, मिरारोड (पूर्व).

28113101

श्रीम. योगेश गुणिजन, सहाय्यक आयुक्त 

प्रभाग क्र. -4

9892302735

श्री. सुदर्शन काळे, ठेका कनिष्ठ अभियंता

8600870084

श्री. विवेकानंद भोईर,  कर निरीक्षक

9821251617

श्री. विजय म्हात्रे, कर निरीक्षक

9987175951

प्रभाग कार्यालय क्र. 5

पुनम सागर कॉ., इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, तळमजला, मिरारोड (पूर्व).

28123409

 

28103101

श्री. स्वप्निल सावंत, सहाय्यक आयुक्त 

प्रभाग क्र. 5

8422811401

श्री. वैभव पेडवी, कनिष्ठ अभियंता– 5

8149970636

श्री. संजय पाटील, कर निरीक्षक

8422811365

 

प्रभाग कार्यालय क्र. 6

सुरीस्वरजी भवनसे-5, शांती गार्डन, रामनगर

मिरारोड (पूर्व).

28116103

श्री. सचिन बच्छाव, सहाय्यक आयुक्त 

प्रभाग क्र.-6

9599513222

श्री. संजय सोनी,ठेका कनिष्ठ अभियंता

9921158807

श्री. शुभम पाटील, ठेका कनिष्ठ अभियंता

 

श्री. नरेंद्र डोंगरे, कर निरीक्षक

8652016699

श्री. तुषार केणी, कर निरीक्षक

 

8286082690

 कर विभाग

 मालमत्ता कर‍

श्री. नरेंद्र चव्हाण, सहा. आयुक्त

(प्रभाग क्र.1, 2 व 4)

श्री. चंद्रकांत बोरसे , सहा. आयुक्त

(प्रभाग क्र. 3, 5 व 6)

    120

 

8422811370

 

 

8422811314 

कर्मचारी वर्ग कर विभाग

(मुख्य कार्यालय)

125

श्री. संदिप निरगुडे,

ऑनलाईन टॅक्स भरणा समस्या (मुख्यालय)

 

233

8433912068

विभागीय कर विभाग


मिरा कार्यालय, कर विभाग

28454021

काशि गाव कार्यालय, कर विभाग

28454023

उत्तन कार्यालय, कर विभाग

28452383

डोंगरी कार्यालय, कर विभाग

28452448

मुर्धा पश्चिम, कर विभाग

28144793

पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग

मा.अतिरिक्त शहर अभियंता श्री.सुरेश वाकोडे

107

8422811356

कार्यकारी अभियंताश्री. शरद नानेगावंकर (पाणीपुरवठा)

234

8422811413

कनिष्ठ अभियंताश्री.प्रशांत जानकर (टँकर/ वसुली व मिटर टेंस्टींग)

170

 

8422811224

कनिष्ठ अभियंता,श्री. प्रफुल वानखेडे (प्रभाग क्र.1,5 6)

171

8422811308

कनिष्ठ अभियंताश्री.दिपक जाधव (प्रभाग क्र. 1,5 व 6)

172

 

8422811449

कनिष्ठ अभियंताश्री. अरविंद पाटील (प्रभाग क्र.2,3 व 4)

173

8422811470

श्रीम.लतिका शिंदे (कार्यालयीन अधिक्षक)

 

 

 

श्री. दुर्गेदास अहिरे ,ठेका कनिष्ठ अभियंता

 

 

 

  8850499493

श्री.भुषण पाटील

174

श्री.विजय गायकवाड

108

श्री.अशोक सांवत

109

श्री. भरत सोनारे

110

 

 

पाणी पुरवठा आवक जावक

175

पाणी पुरवठा संगणककक्ष

256

पाणीपुरवठा वसुली कांऊटर (मु.)

249

J.N.N.U.R.M.अरिहंत टॉवर

    —

28167673

 

 विभागीय पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग

अस्मीता पंपीग मिरारोड

28552272

एम.आय.डी.सी. पंपींग मिरा

28455893

पाण्याची टाकी फाटकरोड पुर्व

28195018

28175018

गोडदेव पाण्याची टाकी भाईंदरपुर्व

28144405

नवघर पाण्याची टाकी भाईंदरपुर्व

28174406

काशी गाव जलकुंभ

 

29452313

 

कमला पार्क पाण्याची टाकी भाईंदर पश्चिम

28044406

डोंगरी पाण्याची टाकी भाईंदर (प.)

28452201

उत्तन पाण्याची टाकी भाईंदर(प.)

28452202

 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग

श्री. सचिन बच्चाव, सहा.आयुक्त

9599513222

सहा.सार्व.आरोग्य अधिकारी,

श्री. राजकुमार कांबळे

115

8422811299

मुख्य आरोग्य निरीक्षक,

श्री. संदिप शिंदे

127

8422811291

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग,

श्री.प्रकाश पवार

317

8422811286

कर्मचारी वर्ग आरोग्य विभाग

117

आरोग्य विभाग पुर्व

28048351

आरोग्य विभाग पश्चिम

28042723

 पशु वैद्यकीय विभाग

डॉ. विक्रम निराटले,

पशुवैदयकीय अधिकारी

9819544642

8976835431

कर्मचारी वर्ग

138

 

 सार्व आरोग्य विभाग

प्र.वैद्यकीय अधिकारी

डॉ. नंदकिशोर लहाने

28199093

8422811240

भारतरत्न इंदिरा गांधी रूग्णालय अधिक्षकडॉ. प्रकाश जाधव

 

 

9930811123

क्षयरोग अधिकारी/ डास नियंत्रण

अधिकारी डॉ. बालनाथ चकोर

 

8422811233

 

माता व बालकल्याण अधिकारीडॉ.प्रमोद पडवळ

9653111607

बंदरवाडी वैद्यकीय अधिकारी,

डॉ.अजंली पाटील

8422811235

शहर कार्यक्रम व्यवस्थापक, आदिती वसईकर

8779066233

कर्मचारी वर्ग- श्रीम. पुनम रेड्डी

श्रीम. रेश्मा शेट्टी

 

7738365038

8422811456

कर्मचारी वर्गश्री. फिरोज

9594407600

9768502103

कर्मचारी वर्गश्रीम. सविता

9960243781

स्व.इंदिरा गांधी रुग्णालय,मिरारोड

28114611

स्व.इंदिरा गांधी रुग्णालय, टि.बी.सेक्श्न, मिरारोड

28108422

टेंबा हॉस्पिटल,पंडीत भिमसेन जोशी

28041048

28199330

टेंबा शवागृह

28149335

 रुग्णवाहिका / शववाहिका

प्रभाग क्र.1, भाईंदर (.) मुख्यालय, वाहनचालक पुकले

28170196

8108219475

प्रभाग क्र.2, तलावरोड, भाईंदर (पूर्व.) खारीगांव,

28170197

इंदिरा गांधी रुग्णालय, पुनमसागर

28110198

 द्यान विभाग

श्री. कविता बोरकर,

सहा. आयुक्त, उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग व पर्यावरण विभाग

8976643989

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागश्री. हंसराज मेश्राम, भाईंदर (.)

28184553

8422811305

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागश्री. नागेश इरकर,

मिरारोड

28103409

7045214234

 अग्निशमन विभाग

प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी

श्री. प्रकाश बोराडे

28041000

9167860018

8422811204

 

अग्निशमन विभाग पश्चिम सबस्टेशन ऑफिसर

28197637

28041002

 

28041001

अग्निशमन विभाग कनकिया

28104101 28105101

8657949714

अग्निशमन विभाग सिल्व्हर पार्क, मिरारोड

28553661

9167860017

अग्निशमन विभाग महेश्वरी भवन,भाईंदर (.)

28041101

28041103

 

अग्निशमन विभागनवघर, भाईंदर(पु)

28192829

8657906833

8657906833

अग्निशमन विभाग-उत्तन,भाईंदर()

28452002

8291370021

 शिक्षण विभाग

शिक्षण अधिकारीश्रीम. सोनाली मातेकर

28149042

9405930460

प्र.प्रशासकिय अधिकारी-

श्री. विजय वाकडे

 

 

9869131397

                               ग्रंथालय विभाग

वाचनालयसहा.आयुक्त

श्रीम. प्रियंका भोसले

28044959

7972539718

वाचनालय, नगरभवन,

भाईंदर (.)

 

                           नगरभवन

श्री. संजय दोंदे, सहा.आयुक्तमिळकत विभाग व बाजार

8422811309

(नगरभवन व्यवस्थापक) (हॉल बुकिंग)

श्री.कैलाश शेवंते (लिपीक)

8422811478

 परवाना विभाग

श्री. अविनाश जाधव-

सहा.आयुक्त

8422811363

कर्मचारी- श्री. दिलीप कांबळे

9029657374

 

स्थानिक संस्था कर

श्रीम. प्रियंका भोसले-सहा.आयुक्त

28174080

7972539718

कर्मचारी- श्री. प्रसाद गोखले

8433911168

 जाहीरात विभाग

सहाय्यक आयुक्त

श्री. संजय दोंदे

8422811309

कर्मचारी वर्गश्री.काशीनाथ भोये

   8600216820

 नगररचना विभाग

कनकिया (मिरारोड)

28121455

28108165

मा.सहा.संचालक, श्री.हेंमत ठाकुर

9967837578

मा.नगररचनाकार,- श्री.केशव शिंदे

9324361899

सर्व्हेअर,श्री. सुनिल म्हात्रे

8422811337

सर्व्हेअर, श्री. विनोद नाईक

8422811339

श्री. सचिन पवार, कनिष्ठ अभियंता

8422811345

श्री.सचिन पाटील, कनिष्ठ अभियंता

8422811330

श्री.विकास परब, कनिष्ठ अभियंता

8422811424

अनुरेखक, श्री. मंगेश करलाद

8433911102

श्री. डोके, लिपीक

 

 

9224425517

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यकार्यालय, विस्तारीत क्रमांक

तळमजला

दुरध्वनी कक्ष (टेलिफोन ऑपरेटर)

101

102

 

28192828

28193028

 

आपत्कालीनकक्ष

 

 

28117102

28117104

8657949715

टोल फ्री नंबर

1800224849

 

वाहन चालक कक्ष  1

104

सिक्युरीटी (मुख्यगेट) 2

106

मुख्य प्रवेशद्वार

105

मुख्यगेट (आवकजावक विभाग)

103

28166225

 

208

 

 

 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग

सिस्टीम मॅनेजर, श्री. राजकुमार घरत

255

8422811399

संगणक विभाग कर्मचारी

राठोड / अनया

258

संगणक विभाग

माधुरी / मेघा

251

253

तांत्रिक कर्मचारी सायली / रणजित

259

प्रिंटर इंजिनिअर

267

जन्ममृत्यू – प्र.उप निबंधक –

श्री.मेहबुब खोजिया

275

7990903010

कर विभाग, वसुली काउंटर

252

पाणी पुरवठा, वसुली काउंटर

249

माहिती जनसंपर्क विभाग

श्री.राजकुमार घरत, जनसंपर्क अधिकारी

28042223

8422811399

श्री.जिंतेद्र कांबळे, कार्यालयीन अधिक्षक

230

 

8433911976

 अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग

सहा. आयुक्त श्री.नरेंद्र चव्हाण (विभाग प्रमुख)

8422811370

कर्मचारी वर्गश्री.रमण सोलंकी

113

8828155866

 परिवहन विभाग

श्री.सुदाम गोडसे, सहा.आयुक्त,  उप व्यवस्थापक, परिवहन विभाग

8422811311

प्र.प्रशासकिय अधिकारी

 श्री.दिनेश कानगुडे

8422811359

 मध्यवर्ती भांडार विभाग

सहा. आयुक्त भांडारपाल श्री.जगदिश भोपतराव

142

8422811226

श्रीम. माधुरी घेगडमलवरिष्ठ लिपीक

144

 

 वाहन व यांत्रिकी विभाग

श्री. कविता बोरकर सहा.आयुक्त

8976643989

कर्मचारी वर्ग

146

पहिला मजला

मा.अतिरिक्त आयुक्त

मा.अतिरिक्त आयुक्त मा.श्री.संभाजी पानपट्टे,

212

28190697

7738314777

स्वीय सहाय्यक श्री.सुनिल नेहे (कार्यालयीन अधिक्षक)

143

 

 मा.उपायुक्त दालन

मा. उपायुक्त श्री. रवि पवार

119

9689931521

स्विय सहाय्यकश्री.निखिल मेश्राम

218

8898514826

 पे ॲण्ड पार्क विभाग

सहा.आयुक्त – श्रीम.कविता बोरकर

8976643989

पे ॲण्ड् पार्क विभाग

125

— 

 सामान्य प्रशासन विभाग

सहा.आयुक्तश्री.सुनिल यादव

8422811507

कर्मचारी वर्ग

सौ.अन्सेलमा चिंचक (कार्यालयीन अधिक्षक)

श्री.नितीन राठोड (लिपीक)

136

8355964473

 

9967914930

 विधी विभाग

श्रीम. सई वडके – विधी अधिकारी

213

28042224

9769753253

कर्मचारी वर्ग

223

 समाज विकास विभाग

समाज विकास अधिकारी –     श्रीम. दिपाली जोशी (पोवार)

289

 

8422811411

कर्मचारी वर्ग

(दिव्यांग कल्याण योजना)

389

 

 महिला व बालकल्याण विभाग

श्रीम.चारुशिला खरपडे-विभागप्रमुख

8422811377

कर्मचारी वर्ग

126

 दुसरा मजला

मा.आयुक्त सो. दालन

मा.आयुक्त सो. श्री. दिलीप ढोले

28192828

8879736555

स्विय सहाय्यक श्री.महेश भोसले

128

28193028

 तिसरा मजला

अति.आयुक्त (मु.) दालन

मा.अति.आयुक्तश्री. अनिकेत मानोरकर

8087589051

स्वीय सहाय्यक श्री. अनि देसाई

301

8433500324

 मा.उपायुक्त (मु.) दालन

मा.उपायुक्त (मु.), श्री.मारुती गायकवाड

311

 

9767442424

स्विय सहाय्यक श्री.रणजित गावडे

312

7977909124

 मा.उपायुक्त दालन

मा.उपायुक्त, श्रीम.कल्पीता पिंपळे

200

28193087

स्विय सहाय्यक

228

 सचिव विभाग

श्री. वासुदेव शिरवळकर, नगर सचिव

123

28184924

8422811444

स्विय सहाय्यकश्री. कैलास म्हात्रे (लिपीक)

165

9867077799

 निवडणूक व जनगणना विभाग

श्री.कैलास शेवंते (लिपीक)

166

8422811478

 आपत्ती व्यवस्थापन / टेंडरिंग विभाग

सिस्टीम ॲनालिस्ट

श्रीम. मनस्वी म्हात्रे

250

28181230

8433911144

 आस्थापना विभाग

सहाय्यक आयुक्त  – श्री.सुनिल यादव

149

8422811507

कर्मचारी वर्ग

148/150

 

 

 चौथा मजला

मा.उपायुक्त दालन

मा. उपायुक्त ,श्री. संजय शिंदे (उद्यान / कर विभाग)

261

9920407777

स्विय सहाय्यक  श्री.हर्षल संखे

162

9637005760

 सार्व बांधकाम/ विद्युत विभाग

मा.प्र.शहर अभियंता, श्री. दिपक खांबित

155

8422811340

कार्यकारी अभियंता, श्री. नितिन मुकणे

277

28196226

8422811350

प्र.उपअभियंता, श्री. यतिन जाधव

168

8422811360

कनिष्ठ अभियंता, श्री.भुपेश काकडे – प्र..क्र. 01

    182

8422811324

कनिष्ठ अभियंता, श्री. संदिप साळवे, प्र..क्र. 02

8422811320

कनिष्ठ अभियंता, श्री. राजेंद्र पांगल प्र..क्र. 03

181

 

 

8422811455

कनिष्ठ अभियंता, श्री. उत्तम रणदिवे, प्र..क्र. 04

371

8422811390

कनिष्ठ अभियंता, श्री. सतिश तांडेल, प्र..क्र. 05

242

8433911180

कनिष्ठ अभियंता, श्री.चेतन म्हात्रे,

प्र..क्र. 06

186

–     

8422811386

श्री. प्रशांत जानकर, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत विभाग)

 

8422811224

श्री. धिरज भोये, बांधकाम विभाग

254

9049524522

श्री. संजय म्हात्रे, मिळकत विभाग

214

9224812845

श्री. जितेश मोरे (आवकजावक)

216

बांधकाम विभाग संगणक कक्ष

215

लेखा परिक्षण विभाग

मा. प्र.मुख्य लेखापरिक्षक

श्रीम. मंजिरी डिमेलो 

141

8422811222

सहा.लेखापरिक्षक –

श्रीम.चारुशिला खरपडे

158

8422811377

कर्मचारी वर्ग

133

 

 लेखा विभाग

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

डॉ. का.रा. जाधव

265

28183027

9320141073

लेखाधिकारी

श्री. अजित कुलकर्णी

193

8422992699

लेखाधिकारी श्री.उत्तम तारमळे

264

8369910627

रोखपाल श्री.चंद्रकांत अहिरराव

159

8169705835

लेखा विभाग कर्मचारी वर्ग

263

अ.क्र.

विभागाचे नाव

ईमेल

1

मा. आयुक्त सो.

commissioner@mbmc.gov.in

2

मा. अतिरिक्त आयुक्त 1

admc1@mbmc.gov.in

3

मा. अतिरिक्त आयुक्त 2

admc2@mbmc.gov.in

4

उपायुक्त (मु.)

dmchq@mbmc.gov.in

5

उपायुक्त 2

dmc2@mbmc.gov.in

6

उपायुक्त 3

dmc3@mbmc.gov.in

7

उपायुक्त 4

dmc4@mbmc.gov.in

8

लेखा खाते

account@mbmc.gov.in

9

अंतर्गत लेखापरीक्षण विभाग

audit@mbmc.gov.in

10

सामान्य प्रशासन विभाग

gad@mbmc.gov.in

11

आस्थापना विभाग

establishment@mbmc.gov.in

12

जाहिरात विभाग

advertise@mbmc.gov.in

13

जन्म मृत्यू विभाग

birth.death@mbmc.gov.in

14

संगणक विभाग

it@mbmc.gov.in

15

शिक्षण विभाग

education@mbmc.gov.in

16

अग्निशमन सेवा

fireservice@mbmc.gov.in

17

उद्यान व वृक्षप्राधिकरण  विभाग

garden@mbmc.gov.in

18

वैद्यकीय आरोग्य विभाग

moh@mbmc.gov.in

19

माता प्रजनन व बाळ आरोग्य विभाग

rch@mbmc.gov.in

20

राष्टीय क्षयरोग निर्मूळण कार्यक्रम

rntcp@mbmc.gov.in

21

विधी विभाग

law@mbmc.gov.in

22

वाचनालय विभाग

library@mbmc.gov.in

23

परवाना विभाग

licence@mbmc.gov.in

24

स्थानिक संस्था कर

lbt@mbmc.gov.in

25

नगर सचिव विभाग

nagarsachiv@mbmc.gov.in

26

पशु संवर्धन विभाग

animalhusbandary@mbmc.gov.in

27

जनसंपर्क

pro@mbmc.gov.in

28

बांधकाम विभाग

pwd@mbmc.gov.in

29

विदयुत विभाग

electrical@mbmc.gov.in

30

मिळकत विभाग

estate@mbmc.gov.in

31

झोपडपटटी पुनरवसन विभाग

housing@mbmc.gov.in

32

टॅफीक विभाग

trafic@mbmc.gov.in

33

महिला व बाल  कल्याण विभाग

mahilabalkalyan@mbmc.gov.in

34

समाजविकास विभाग

samajvikas@mbmc.gov.in

35

परिवहन उपक्रम

transport@mbmc.gov.in

36

मालमत्ता  कर विभाग

propertytax@mbmc.gov.in

37

पाणी पुरवठा कर विभाग

watersupply@mbmc.gov.in

38

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

public.health@mbmc.gov.in

39

नगरचना विभाग

tp@mbmc.gov.in

40

अतिक्रमण विभाग

controller.encroachment@mbmc.gov.in

41

प्रभाग समिती क्र. 1

ward01@mbmc.gov.in

42

प्रभाग समिती क्र.2

ward02@mbmc.gov.in

43

प्रभाग समिती क्र. 3

ward03@mbmc.gov.in

44

प्रभाग समिती क्र. 4

ward04@mbmc.gov.in

45

प्रभाग समिती क्र. 5

ward05@mbmc.gov.in

46

प्रभाग समिती क्र. 6

ward06@mbmc.gov.in

47

आपत्ती व्यवस्थापन  विभाग

dm@mbmc.gov.in

48

निविदा विभाग

etender@mbmc.gov.in

49

बाजार विभाग

market@mbmc.gov.in

50

पे अँड पार्क विभाग

paypark@mbmc.gov.in

51

पर्यावरण विभाग

save.environs@mbmc.gov.in

52

भांडार विभाग

store@mbmc.gov.in

53

वाहन विभाग

vehicle@mbmc.gov.in

54

जनगणना विभाग

census@mbmc.gov.in

55

निवडणूक विभाग

election@mbmc.gov.in

56

MBMC Abhilekh

abhilekh@mbmc.gov.in

57

आवक जावंक विभाग

headoffice@mbmc.gov.in