मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

संपर्क

पत्ता : मिरा भाईंदर महानगरपालिका, इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,भाईंदर पश्चिम, मिरा भाईंदर , ठाणे महाराष्ट्र ४०१ १०१
दूरध्वनी: ०२२-२८१९ २८२८/ २८१९३०२८
टोल फ्री क्र.: १८०० २२४ ८४९
कार्यालय वेळ
  • सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५ ( शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील)
  • लोकशाही दिन – प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी (सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी) वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२
  • नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ : – सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००
  • आयुक्तांना भेटण्याची वेळ : – मंगळवार व गुरुवार ( कार्यालयीन दिवशी) – सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००
Sr. No. Title Contact No.
1 मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय संपर्क क्र. 022-28192828 / 28193028 / 28181353
2 आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष 022-28117102/04
3 अग्निशमन विभाग कल्पना चावला भाईंदर (प.) 022-28197637 / 28041000 / 28041001
4 अग्निशमन विभाग – उत्तन, भाईंदर (प.) 022-28452002
5 अग्निशमन केंद्र 101
6 कोविड – १९ संपर्क क्रमांक बेड/ॲम्बुलन्स/शववाहिनी बुकिंग 022-28141516
7 Isolation Ward (पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय), भाईंदर (प) 022-28041048
8 कोवीड – 19 बाबत, रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र 1800 22 4849
9 सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज (सेप्टिक टॅंक, मलनिःसारण तक्रार) (टोल फ्री हेल्पलाईन) 144  20/08657906880
10 सागरी सुरक्षा 1093
11 अग्निशमन विभाग – सिल्व्हर पार्क, मिरा रोड 022-28553661
12 कोविंड – १९ नियंत्रण कक्ष 022-28042738
13 सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज (सेप्टिक टॅंक, मलनिःसारण तक्रार) (टोल फ्री हेल्पलाईन) 144  20/ 08657906880
अग्निशमन – भाईंदर(प.) 28041001, 28041002, 28197637,28041000
 अग्निशमन – मिरारोड  28553661
 अग्निशमन – उत्त्‍न  28452002
 आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष  28117102,28117104
 रुग्ण्‍वाहिका- मुख्यकार्यालय,भा(प.)  28170196
 रुग्ण्‍वाहिका- तलाव रोड, भा(पू.)  28170197
 रुग्ण्‍वाहिका- कनकिया, मिरारोड(पू.)  9892812161-भालचंद्र
 रुग्ण्‍वाहिका-इंदिरा गांधी रुग्णालय  28110198
 इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड  28114611
 टेंबा हॉस्पीटल, भा(प.)  28041048
 टेंबा शवागृह-भा(प.)  28149335
महानगरपालिका मुख्यालय (टेलिफोन ऑपरेटर)  28192828 /28193028 /28042738 28148407 /28161102 /28181353 28190331 /28190344/ 28190345
 आयुक्त दालन  28197635
 महापौर  28192005
 उप-महापौर  28040082/28192931
 स्थायी समिती सभापती  28145985
 सभागृह नेता  28148899
 विरोधी पक्ष नेता  28152223
 उप-आयुक्त (मुख्यालय)  28193087
 सचिव (मुख्यालय)  28184924
 बांधकाम विभाग  28040480
 नगररचना विभाग  28108165 / 28121455
 शिक्षण विभाग  28149042
 वाचनालय  28044959
 वन विभाग, मिरा रोड  28103409
अ.क्र. विभागाचे नाव ईमेल
1 मा. आयुक्त सो. commissioner@mbmc.gov.in
2 मा. अतिरिक्त आयुक्त 1 admc1@mbmc.gov.in
3 मा. अतिरिक्त आयुक्त 2 admc2@mbmc.gov.in
4 उपायुक्त (मु.) dmchq@mbmc.gov.in
5 उपायुक्त 2 dmc2@mbmc.gov.in
6 उपायुक्त 3 dmc3@mbmc.gov.in
7 उपायुक्त 4 dmc4@mbmc.gov.in
8 लेखा खाते account@mbmc.gov.in
9 अंतर्गत लेखापरीक्षण विभाग audit@mbmc.gov.in
10 सामान्य प्रशासन विभाग gad@mbmc.gov.in
11 आस्थापना विभाग establishment@mbmc.gov.in
12 जाहिरात विभाग advertise@mbmc.gov.in
13 जन्म मृत्यू विभाग birth.death@mbmc.gov.in
14 संगणक विभाग it@mbmc.gov.in
15 शिक्षण विभाग education@mbmc.gov.in
16 अग्निशमन सेवा fireservice@mbmc.gov.in
17 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण  विभाग garden@mbmc.gov.in
18 वैद्यकीय आरोग्य विभाग moh@mbmc.gov.in
19 माता प्रजनन व बाळ आरोग्य विभाग rch@mbmc.gov.in
20 राष्टीय क्षयरोग निर्मूळण कार्यक्रम rntcp@mbmc.gov.in
21 विधी विभाग law@mbmc.gov.in
22 वाचनालय विभाग library@mbmc.gov.in
23 परवाना विभाग licence@mbmc.gov.in
24 स्थानिक संस्था कर lbt@mbmc.gov.in
25 नगर सचिव विभाग nagarsachiv@mbmc.gov.in
26 पशु संवर्धन विभाग animalhusbandary@mbmc.gov.in
27 जन संपर्क pro@mbmc.gov.in
28 बांधकाम विभाग pwd@mbmc.gov.in
29 विदयुत विभाग electrical@mbmc.gov.in
30 मिळकत विभाग estate@mbmc.gov.in
31 झोपडपटटी पुनरवसन विभाग housing@mbmc.gov.in
32 टॅफीक विभाग traffic@mbmc.gov.in
33 महिला व बाल  कल्याण विभाग mahilabalkalyan@mbmc.gov.in
34 समाजविकास विभाग samajvikas@mbmc.gov.in
35 परिवहन उपक्रम transport@mbmc.gov.in
36 मालमत्ता  कर विभाग propertytax@mbmc.gov.in
37 पाणी पुरवठा कर विभाग watersupply@mbmc.gov.in
38 सार्वजनिक आरोग्य विभाग public.health@mbmc.gov.in
39 नगरचना विभाग tp@mbmc.gov.in
40 अतिक्रमण विभाग controller. encroachment@mbmc.gov.in
41 प्रभाग समिती क्र. 1 ward01@mbmc.gov.in
42 प्रभाग समिती क्र.2 ward02@mbmc.gov.in
43 प्रभाग समिती क्र. 3 ward03@mbmc.gov.in
44 प्रभाग समिती क्र. 4 ward04@mbmc.gov.in
45 प्रभाग समिती क्र. 5 ward05@mbmc.gov.in
46 प्रभाग समिती क्र. 6 ward06@mbmc.gov.in
47 आपत्ती व्यवस्थापन  विभाग dm@mbmc.gov.in
48 ई – निविदा विभाग etender@mbmc.gov.in
49 बाजार विभाग market@mbmc.gov.in
50 पे अँड पार्क विभाग paypark@mbmc.gov.in
51 पर्यावरण विभाग save.environs@mbmc.gov.in
52 भांडार विभाग store@mbmc.gov.in
53 वाहन विभाग vehicle@mbmc.gov.in
54 जनगणना विभाग census@mbmc.gov.in
55 निवडणूक विभाग election@mbmc.gov.in
56 घनकचरा प्रकल्प swm.project@mbmc.gov.in
अ.क्र. विभागाचे नाव ईमेल
1 मा. आयुक्त सो. commissioner@mbmc.gov.in
2 मा. अतिरिक्त आयुक्त 1 admc1@mbmc.gov.in
3 मा. अतिरिक्त आयुक्त 2 admc2@mbmc.gov.in
4 उपायुक्त (मु.) dmchq@mbmc.gov.in
5 उपायुक्त 2 dmc2@mbmc.gov.in
6 उपायुक्त 3 dmc3@mbmc.gov.in
7 उपायुक्त 4 dmc4@mbmc.gov.in
8 लेखा खाते account@mbmc.gov.in
9 अंतर्गत लेखापरीक्षण विभाग audit@mbmc.gov.in
10 सामान्य प्रशासन विभाग gad@mbmc.gov.in
11 आस्थापना विभाग establishment@mbmc.gov.in
12 जाहिरात विभाग advertise@mbmc.gov.in
13 जन्म मृत्यू विभाग birth.death@mbmc.gov.in
14 संगणक विभाग it@mbmc.gov.in
15 शिक्षण विभाग education@mbmc.gov.in
16 अग्निशमन सेवा fireservice@mbmc.gov.in
17 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण  विभाग garden@mbmc.gov.in
18 वैद्यकीय आरोग्य विभाग moh@mbmc.gov.in
19 माता प्रजनन व बाळ आरोग्य विभाग rch@mbmc.gov.in
20 राष्टीय क्षयरोग निर्मूळण कार्यक्रम rntcp@mbmc.gov.in
21 विधी विभाग law@mbmc.gov.in
22 वाचनालय विभाग library@mbmc.gov.in
23 परवाना विभाग licence@mbmc.gov.in
24 स्थानिक संस्था कर lbt@mbmc.gov.in
25 नगर सचिव विभाग nagarsachiv@mbmc.gov.in
26 पशु संवर्धन विभाग animalhusbandary@mbmc.gov.in
27 जन संपर्क pro@mbmc.gov.in
28 बांधकाम विभाग pwd@mbmc.gov.in
29 विदयुत विभाग electrical@mbmc.gov.in
30 मिळकत विभाग estate@mbmc.gov.in
31 झोपडपटटी पुनरवसन विभाग housing@mbmc.gov.in
32 टॅफीक विभाग traffic@mbmc.gov.in
33 महिला व बाल  कल्याण विभाग mahilabalkalyan@mbmc.gov.in
34 समाजविकास विभाग samajvikas@mbmc.gov.in
35 परिवहन उपक्रम transport@mbmc.gov.in
36 मालमत्ता  कर विभाग propertytax@mbmc.gov.in
37 पाणी पुरवठा कर विभाग watersupply@mbmc.gov.in
38 सार्वजनिक आरोग्य विभाग public.health@mbmc.gov.in
39 नगरचना विभाग tp@mbmc.gov.in
40 अतिक्रमण विभाग controller. encroachment@mbmc.gov.in
41 प्रभाग समिती क्र. 1 ward01@mbmc.gov.in
42 प्रभाग समिती क्र.2 ward02@mbmc.gov.in
43 प्रभाग समिती क्र. 3 ward03@mbmc.gov.in
44 प्रभाग समिती क्र. 4 ward04@mbmc.gov.in
45 प्रभाग समिती क्र. 5 ward05@mbmc.gov.in
46 प्रभाग समिती क्र. 6 ward06@mbmc.gov.in
47 आपत्ती व्यवस्थापन  विभाग dm@mbmc.gov.in
48 ई – निविदा विभाग etender@mbmc.gov.in
49 बाजार विभाग market@mbmc.gov.in
50 पे अँड पार्क विभाग paypark@mbmc.gov.in
51 पर्यावरण विभाग save.environs@mbmc.gov.in
52 भांडार विभाग store@mbmc.gov.in
53 वाहन विभाग vehicle@mbmc.gov.in
54 जनगणना विभाग census@mbmc.gov.in
55 निवडणूक विभाग election@mbmc.gov.in
56 घनकचरा प्रकल्प swm.project@mbmc.gov.in