मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 12th, 2021 at 06:42 am

उप महापौर

श्री. हसमुख मोहनलाल गहलोत
कार्यालयीन पत्ता : मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, दुसरा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)-४०१ १०१
भ्रमणध्वनी क्रमांक : 9820722786
कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक :
ई – मेल आयडी : deputymayor.mbmc@gmail.com
उपमहापौर यादी 
नाव कालावधी 
श्री. सय्यद मुझफर नजरहुसैन 28/08/2002 ते 23/06/2004
श्री. चंद्रकांत वैती 14/07/2004  ते 27/02/2005 – 28/02/2005 ते 27/08/2007
श्री. स्टीवन जॉन मॅन्डोन्सा 28/08/2007 ते 27/02/2010 – 28/02/2010 ते 19/11/2010
श्री. जयवंत महादेव पाटील 02/12/2010 ते 27/08/2012
श्रीम. सय्यद नूरजहाँ नजरहुसैन 28/08/2012 ते 27/02/2015
श्री. प्रवीण मोरेश्वर पाटील 28/02/2015 ते 27/08/2017
श्री. चंद्रकांत सीताराम वैती 28/08/2017 ते 27/02/2020
श्री. हसमुख मोहनलाल गेहलोत 28/02/2020 ते 27/08/2022