मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 26th, 2022 at 05:38 am

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग

विभागाचे नांवआपत्ती व्यवस्थापन विभाग
उपआयुक्तांचे नांवश्री. मारुती गायकवाड
विभागप्रमुख आणि पदश्रीम. मनस्वी म्हात्रे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी तथा सिस्टीम ॲनालिस्ट
ई-मेलdm.mbmc@gmail.com/dm@mbmc.gov.in

प्रस्तावना

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान २९०० मिली मिटर आहे. महानगरपालिका हद्दीत साधारणत: जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडयातच पर्जन्यवृष्टीस सुरूवात होते व माहे सप्टेंबर पर्यंत सुरू राहतो.

संभाव्य आपत्ती व व्यवस्थापन

1)  अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती

2)  पाणी तुंबणे

3)  धोकादायक इमारती

4)  झाडे कोसळणे

5)  विज पडणे व विजेचा धक्का लागणे

6)  रोगराई

7)  त्सुनामी

8)  भूकंप

9)  दरड कोसळणे

10)   ईमारत कोसळणे

11)   साथरोग

12)   अन्न विषबाधा

13)   आगीपासून संरक्षणासाठी

14)   आग

15)   बॉम्बस्फोट

16)   भूकंप

17)   दरड कोसळणे

18)   पूर

19)   गर्दीचे ठिकाण

20)   वीज पडणे

21)   वायूगळती

22)   रसायनांची गळती

23)   रस्ते अपघात

विभागाचे काम

 

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये खालीलप्रमाणे कामकाज केले जाते :

1) शहरात येणाऱ्या नैसर्गिक वा मानव निर्मित आपत्तीच्या वेळेस नागरीकांना सोई –  सुविधा पुरविणे.

2) अशा आपत्ती वा आपात्कालीन परीस्थितीमध्ये नागरीकांना सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे.

3) शहरामध्ये आपत्ती वा आपात्कालीन परीस्थितीमध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करणे.

4) आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करून त्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

5) मा. आयुक्त यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.

6) आपत्ती बाबत नागरीकांच्या तक्रारी स्विकारून संबंधित विभागाकडून सदर बाबत कार्यवाही करणे.

7) मा.आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे कर्मचारी यांच्या कृती व कामकाजांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.

8) शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश यांची अंमलबजावणी करणे.

9) अधिकारी तथा कर्मचारी यांचेकरीता प्रशिक्षणांचे आयोजन करणे.

10) बाधितांकरीता मदत, निवारा, खान-पान अथवा पुनर्वसनाची सोय करणे

जॉब चार्ट -2022-23

अधिकारी/कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये

अनु क्र.

पदनाम

कायदेशीर तरतूद

जबाबदारी व कर्तव्ये

1)

उप-आयुक्त

(आपत्ती व्यवस्थापन)

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005

1.       शहर आपत्ती धोके न्यूनीकरण कार्यक्रम अंतर्गत कामकाजावर नियंत्रण करणे.

2.       महापालिका कार्यक्षेत्रातील होणाऱ्या घटनांच्या अनुसरुन मदत कार्याचे नियोजन करणे.

3.       आपत्तीच्या वेळी आवश्यक साहित्य/ यंत्रसामग्री खरेदी करणेकरीता अर्थसंकल्पामध्ये आवश्यक निधी/ तरतूद करणे.

4.       आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व सुरक्षा विभागाचे कार्यालयिन कामकाजावज नियंत्रण ठेवणे.

5.       नियंत्रण कक्ष सुसज्ज व अद्यावत ठेवणे.

6.       आपत्तीच्या परिस्थितीत संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे व त्यानुसार आदेश देऊन कार्यवाहीची पुर्तता करणे.

7.       मा.जिल्हाधिकारी कार्यालय/ राज्य शासन यांचेकडून प्राप्त माहिती/ आदेश सर्व विभागांना कळवून दक्षतेचा इशारा देणे

8.       माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत अपिलिय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.

2)

आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख

 

 

 

 

 

 

 

1.          आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 ची अंमलबजावणी करणे

2.          शहर आपत्ती धोके न्यूनीकरण कार्यक्रम अंतर्गत कामकाज व अंमलबजावणी करणे.

3.          आपत्ती बाबतची माहिती व अहवाल वरीष्ठांना कळविणे.

4.          नियंत्रण कक्ष सुसज्ज व अद्यावत ठेवणे.

5.          आपत्तीचे वेळेस अधिकारी/ कर्मचारी मदत कार्य पथके व उपलब्ध साधन सामुग्री यांचा समन्वय साधणे.

6.          इतर सरकारी तसेच निमसरकारी संस्थाचा समन्वये साधणे/ मदत घेणे माहिती घेणे.

7.          आपत्ती व्यवस्थापनकरीता आवश्यक कामांचे व सामुग्री खरेदी करणे निविदा व त्याबाबतची कार्यवाहीकरीता प्रस्ताव तयार करणे.

8.          नियंत्रण कक्ष 24X7 असे वर्षाचे 365 दिवस सुस्थितीत व अद्यावत ठेवणे.

9.          आपत्ती बाबतची माहिती व अहवाल मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये त्वरीत कळविणे.

10.       आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील प्रशासकीय व तांत्रिक कामकाजा संबंधित नस्ती तपासून  प्रस्तावित करणे.

11.       माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.

3)

नियंत्रण कर्मचारी :- महानगरपालिकेने वेळोवेळी नेमणूक केलेले कर्मचारी

(3 पाळ्यांमध्ये)

 

1.          आपत्तीच्या वेळेस नियंत्रण कक्षातून इतर विभागातील अधिकारी यांचेशी समन्वय साधणे.

2.          पावसाळा कालावधीत महानगरपालिका क्षेत्रातील पावसाची नोंद घेणे.

3.          नियंत्रण कक्षातील नागरीकांच्या तक्रारी दुरध्वनीवरून स्विकारणे व त्यांची नोंद घेणे व संबंधित विभागांना त्याबाबत कळविणे.

4.          आपल्या जागी दुसरा कर्मचारी हजर झाल्याशिवाय आपत्ती नियंत्रण कक्ष न सोडणे.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची यादी

श्री. मारुती गायकवाड

उपआयुक्त

9767442424

श्रीम. मनस्वी म्हात्रे

आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी तथा सिस्टीम ॲनालिस्ट

8433911144

श्री.सचिन पाटील

ठेका संगणक चालक

7977429211

श्री. चंद्रशेखर म्हात्रे

स. का.

7208541270

माहितीचा अधिकारी अधिनियम, 2005 चे कलम 4 (1) (ब) अंतर्गत माहिती

कलम 2 एच नमुना (अ)

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये विभागावर लोकप्रधिकारी यांची यादी

शासकीय विभागाचे नाव :- मिरा -भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प.) जि.ठाणे

कलम 2 (एच) a/b/c/d

अ.क्र लोक प्राधिकारी संस्था संस्था प्रमुखांचे पदनाम ठिकाण / पत्ता
1. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, दुसरा मजला, छ.शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.) जि.ठाणे 401 101.

कलम 2 एच नमुना (ब)

शासनाकडून पूरेसा निधी प्राप्त लोकप्राधिकारी संस्थांची यादी

शासकीय विभागाचे नाव :-  आपत्ती व्यवस्थापन विभाग,

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

स्व. इंदिरा गांधी भवन, तिसरा मजला , छ.शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)जि.ठाणे 401

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतर्गत

अ.क्र लोक प्राधिकारी संस्था संस्था प्रमुखांचे पदनाम ठिकाण / पत्ता
1. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका उपायुक्त (आ. व्य.) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, पहिला मजला, छ.शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)जि.ठाणे 401 101

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
|
मा.आयुक्त सो
|
मा.उप-आयुक्त (आ. व्य.)
|
विभाग प्रमुख ( आ. व्य.)
|
शिपाई/स.का./मजुर

कलम 4 (1) (b) (i)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयातील कार्ये कर्तव्ये यांचा तपशील.

कार्यालयाचे नांव

:-

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

पत्ता

:-

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व, इंदिरा गांधी भवन, तिसरा  माळा, छ.शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)जि.ठाणे 401 101.

कार्यालय प्रमुख

:-

उपायुक्त, (आपत्ती व्यवस्थापन) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प.), जि.ठाणे.

शासकीय विभागाचे नांव

:-

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त  

:-

नगर विकास विभाग

कार्यक्षेत्र

:-

मिरा-भाईदर शहर भौगोलिक :- 79 चौ.कि.मी. / कार्यानुरूप

विशिष्ट कार्ये :-

:-

1)     शहरात येणाऱ्या नैसर्गिक वा मानव निर्मित आपत्तीच्या वेळेस नागरीकांना सोई – सुविधा पुरविणे.

2)  अशा आपत्ती वा आपात्कालीन परीस्थितीमध्ये नागरीकांना सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे.

3)  शहरामध्ये आपत्ती वा आपात्कालीन परीस्थितीमध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करणे.

4)  आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करून त्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

विभागाचे ध्येय / धोरण :-

:-

1)     शहरात येणाऱ्या नैसर्गिक वा मानव निर्मित आपत्तीच्या वेळेस नागरीकांना सोई –  सुविधा पुरविणे.

2)  अशा आपत्ती वा आपात्कालीन परीस्थितीमध्ये नागरीकांना सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे.

3)  शहरामध्ये आपत्ती वा आपात्कालीन परीस्थितीमध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करणे.

4)  आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करून त्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

धोरण

:-

वरिलप्रमाणे

सर्व संबंधित कर्मचारी

:-

—-

कार्य

:-

1)     शहरात येणाऱ्या नैसर्गिक वा मानव निर्मित आपत्तीच्या वेळेस नागरीकांना सोई –  सुविधा पुरविणे.

2)  अशा आपत्ती वा आपात्कालीन परीस्थितीमध्ये नागरीकांना सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे.

3)  शहरामध्ये आपत्ती वा आपात्कालीन परीस्थितीमध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करणे.

4)  आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करून त्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

कामाचे विस्तृत स्वरुप :-

 1. मा. आयुक्त यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.
 2. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अन्वये कार्यवाही करणे.
 3. आपत्ती बाबत नागरीकांच्या तक्रारी स्विकारून संबंधित विभागाकडून सदर बाबत कार्यवाही करणे.
 4. मा.आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे कर्मचारी यांच्या कृती व कामकाजांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.
 5. शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश यांची अंमलबजावणी करणे. 

उपलब्ध सेवा : महापालिकेतील वेबसाईटचे व्यवस्थापन / ई-गर्व्हनन्स

प्राधिकरणा-या संरचनेच्या तक्ता वंशवृक्षाचा तक्ता असा असतो तसा तक्ता काढून प्रत्येक पातळीवर कार्यकक्ष व संपर्काच्या पत्त्यांशी त्यांची जोड घालून दाखवा. तक्ता सोबत जोडला आहे.

कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक व वेळा :- 28193028, 28181183, 28181353, 28145985,

28192828 (विस्तार क्र.250)

वेळ :- सकाळी 09.45 ते संध्याकाळी  06.15 वा.

 

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग संपर्क क्रमांक : ८६५७९४९७१५ / 02228117102 / 02228117104

(कक्ष 24 X 7 कार्यरत)

 

साप्ताहिक सुट्टी व विशिष्ट सेवेसाठी :- शनिवार व रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस

आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष 24 X 7 कार्यरत

कलम 4 (1) (b) (ii) (अ)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशील

अ.क्र

पदनाम

अधिकार-अर्थिक

कोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र क नुसार

अभिप्राय

1

 

उपायुक्त

(आपत्ती व्यवस्थापन)

1)     अधिकारी तथा कर्मचारी यांचेकरीता प्रशिक्षणांचे आयोजन करणे.

2)     आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये कार्यवाही करणेकरीता विभाग प्रमुख (आपत्ती व्यवस्थापन) व कर्मचारी यांना निर्देशीत करणे.

3)     मिरा भाईंदर महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन वार्षिक कृती आराखड्यानुसार संबंधितांना आदेश देणे.

4)     आपत्तीच्या वेळी कामकाजाचे नियोजन करणे

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तथा विविध शासन निर्णय तथा परीपत्रके

 

अ.क्र

पदनाम

अधिकार-अर्थिक

कोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र क नुसार

अभिप्राय

1

 

विभाग प्रमुख

(आपत्ती व्यवस्थापन)

1)     अधिकारी तथा कर्मचारी यांचेकरीता प्रशिक्षणांचे आयोजन करणे.

2)     आपत्ती व्यवस्थापनाकरीता किंवा आपात्कालिन परीस्थितीशी सामना करणेकरीता साहित्य व उपकरणे उपलब्ध करणे.

3)     मिरा भाईंदर महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे.

4)     आपत्तीच्या वेळी कामकाजाचे नियोजन करणे व यंत्रणा सज्ज ठेवणे.

5)     बाधितांकरीता मदत, निवारा, खान-पान अथवा पुनर्वसनाची सोय करणे.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तथा विविध शासन निर्णय तथा परीपत्रके

 

2

शिपाई/स.का/मजुर

1)     विभागांतर्गत नेमुन दिलेली कामे करणे.

2)        वरिष्ठांनी आदेशीत केलेली इतर कामे करणे.   

 

 

अ.क्रपदनामअधिकार – फौजदारीकोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र नुसारअभिप्राय
गैरलागू

अ.क्रपदनामअधिकार – अर्धन्यायीककोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र नुसारअभिप्राय
गैरलागू

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशील

अ.क्र

 

पदनाम

 

अधिकार – अर्धन्यायीक

 

कोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र नुसार

अभिप्राय

 

1

 

आयुक्त

 

सक्षम प्राधिकारी

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005

 

2.

 

उपायुक्त

(आपत्ती व्यवस्थापन)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

 

3.

 

विभाग प्रमुख

(आपत्ती व्यवस्थापन)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

 

4.

शिपाई / स.का / मजुर

विभागातर्गंत नेमून दिलेली  कामे

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

 

कलम 4 (1) (ब)  (iii)

निर्णया प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार/ नांव )

कामाचे स्वरुप :-

 1. अधिकारी तथा कर्मचारी यांचेकरीता प्रशिक्षणांचे आयोजन करणे.
 2. आपत्ती व्यवस्थापनाकरीता किंवा आपात्कालिन परीस्थितीशी सामना करणेकरीता साहित्य व उपकरणे उपलब्ध करणे.
 3. मिरा भाईंदर महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे.
 4. आपत्तीच्या वेळी कामकाजाचे नियोजन करणे व यंत्रणा सज्ज ठेवणे.
 5. बाधितांकरीता मदत, निवारा, खान-पान अथवा पुनर्वसनाची सोय करणे.
 6. मा. आयुक्त यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.
 7. मा.आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या कृती व कामकाजांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.
 8. शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश यांची अंमलबजावणी करणे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्गत निर्णय घेताना पाळली जाणारी निर्णय प्रक्रियेची आणि त्यावरील देखरेखीची पध्दत व सोपविलेले व्यक्तीगत उत्तर दायित्व.

अधिनियमाचे नाव : महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम
अ.क्र कामाचे स्वरुप कालावधी दिवस कामासाठी जबाबदार अधिकारी अभिप्राय
1. 1)  अधिकारी तथा कर्मचारी यांचेकरीता प्रशिक्षणांचे आयोजन करणे. 2)  आपत्ती व्यवस्थापनाकरीता किंवा आपात्कालिन परीस्थितीशी सामना करणेकरीता साहित्य व उपकरणे उपलब्ध करणे. 3)  मिरा भाईंदर महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे. 4)  आपत्तीच्या वेळी कामकाजाचे नियोजन करणे व यंत्रणा सज्ज ठेवणे. 5)  बाधितांकरीता मदत, निवारा, खान-पान अथवा पुनर्वसनाची सोय करणे. तात्काळ उपायुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन)

कलम 4(1) (ब) (चार)

नमुना (अ)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये होणाऱ्या कामाचे प्रकटीकरण

संघटनाचे लक्ष (वार्षिक)
अ.क्र.   काम/कार्य   कामाचे प्रमाण   आर्थिक लक्ष   दिवस/तास पूर्ण करण्यासाठी   जबाबदार अधिकारी   तक्रार निवारण अधिकारी   अभिप्राय  
लागू  नाही

कलम 4(1) (ब) (पाच)

नमुना (अ)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन या सार्वजनिक प्राधिकरणात होणाऱ्या कामाशी संबंधित कार्यालयीन आदेश/धोरणात्मक परिपत्रके

अ.क्र. सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषय संबंधित शासकीय निर्णय/कार्यालयीन आदेश/नियम वगैरेचा क्रमांक व तारीख अभिप्राय असल्यास
लागू  नाही

कलम 4(1) (ब) (सहा)

नमुना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन या कार्यालयामध्ये उपलब्ध असलेल्या दस्ताऐवजाची यादी

अ. क्र.   दस्तऐवजाचा प्रकार   विषय   नोंदवही क्रमांक प्रमुख बाबींचा तपशीलवार विषय सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी
1 माहिती अधिकार माहिती अधिकार पत्रव्यवहार कार्यविवरण नोंद वही विषयाची नोंद घेतली जाते लागू नाही
2 जनता दरबार जनता दरबार पत्रव्यवहार कार्यविवरण नोंद वही विषयाची नोंद घेतली जाते
3 लोकशाही दिन लोकशाही दिन पत्रव्यवहार कार्यविवरण नोंद वही विषयाची नोंद घेतली जाते
4 आवक-जावक रजिस्टर आवक-जावक रजिस्टर कार्यविवरण नोंद वही विषयाची नोंद घेतली जाते
5 आपले सरकार आपलॆ सरकार अंर्तगत तक्रार कार्यविवरण नोंद वही विषयाची नोंद घेतली जाते
6 आपत्ती व्यवस्थापन तक्रार नोंद वही आपत्ती व्यवस्थापन विषयक प्राप्त तक्रार नोंद वही कार्यविवरण नोंद वही विषयाची नोंद घेतली जाते
7 पर्जन्य नोंद वही पावसाळ्यामध्ये दैनंदिन पावसाची नोंद घेणेकरीता कार्यविवरण नोंद वही विषयाची नोंद घेतली जाते

कलम 4(1) (ब) (सात)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाच्या परिणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था

अ.क्र.   सल्लामसलतीचा विषय   कार्यप्रणालीची विस्तृत वर्णन   कोणत्या अधिनियम/नियम/परिपत्रकाद्वारे   पुर्नविलोकनाचा काळ  
लागू नाही
टीप :- कलम 4(1)(ब)(सात) अंतर्गत प्रत्येक लोकप्राधिकारी संस्थेने अधिनियम/नियम/परिपत्रक इत्यादी अंतिम करण्यापूर्वी/राबविताना जनतेची मते/आक्षेप जाणून घेण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कार्यपध्दतीची माहिती देणे अपेक्षित आहे. अनेक वेळा समितीची स्थापना करुन शिबिराद्वारे, ग्रामसभेद्वारे, जनसुनवाई अथवा कर्मचाऱ्यांच्या दरबारातून जनमताची चाचणी करण्यात येते.

कलम 4(1) (ब) (आठ)

नमुना (अ)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाच्या समित्या/परिषदा/मंडळाच्या बैठकीचे तपशील प्रकाशित करणे

अ.क्र.   समितीचे नांव   समितीचे सदस्य   समितीचे उद्दीष्ट   किती वेळा घेण्यात येते   सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही   सभेचा कार्यवृत्तांत (कोणाकडे उपलब्ध)
लागू नाही

कलम 4(1) (ब) (आठ)

नमुना (ब)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाच्या अधिसभांचे यादी प्रकाशित करणे

अ.क्र.   अधिसभेचे नाव   सभेचे सदस्य   किती वेळा घेण्यात येते   सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही   सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)  
लागू नाही

महत्वाची परिपत्रके व अधिसूचना

कलम 4(1) (ब) (आठ)

नमुना (क)

अ.क्र. परिषदेचे नांव परिषदेचे सदस्य परिषदेचे उद्दीष्ट किती वेळा घेण्यात येते सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)
लागू नाही

कलम 4(1) (ब) (आठ)

नमुना (ड)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशित करणे

अ.क्र. संस्थेचे नांव संस्थेचे सदस्य संस्थेचे उद्दीष्ट किती वेळा घेण्यात येते सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

लागू नाही

अ.क्र

पदनाम

अधिकारी/कर्मचा-यांचे नांव

वर्ग

 

रुजू दिनांक

 

दुरध्वनी क्र. /फॅक्स/ईमेल

एकूण वेतन

1

उपायुक्त

(आपत्ती व्यवस्थापन)

श्री. मारुती गायकवाड

1

गट

            वरिष्ठ

28192828

2

आपत्ती व्यवस्थापन विभागप्रमुख

श्रीम. मनस्वी म्हात्रे

                2

              गट ब

26/02/2015

28192828 Ext 250

3

ठेका संगणक चालक तथा लिपिक

श्री. सचिन पाटील

            ठेका 

06/05/2021

4

शिपाई

श्री. चंद्रशेखर म्हात्रे

             4

           गट ड

18/12/2017

कलम 4(1) (ब)

(x)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयाच्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.

अ.क्र. वर्ग वेतन रुपरेषा इतर अनुज्ञेय भत्ते
      नियमित (महागाई भत्ता घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता) प्रसंगानुसार जसे प्रवास भत्ता विशेष (जसे प्रकल्प भत्ता, अपंग भत्ता प्रशिक्षण भत्ता)
——————-निरंक—————————

कलम 4(1) (ब) (xi)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यांलयचे मंजुर अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशिल यांची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.

 • अंदाजपत्रकाचा प्रतीक प्रकाशन
 • अनुदानाच्या वितरणाचा प्रतीचे प्रकाशन
अ.क्र. अंदाजपत्रकिय शिर्षकाचे वर्णन अनुदान नियोजित वापर (क्षेत्र व कामाचा तपशिल) अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात अभिप्राय
निरंक

 कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपद्धती 2021-22 या वर्षासाठी प्रकाशीत करणे.

माहिती निरंक

 • कार्यक्रमाचे नांव.
 • लाभार्थीचा पात्रता संबंधीतच्या अटी व शर्ती .
 • लाभ मिळण्यासाठीच्या अटी.
 • लाभ मिळण्यासाठीच्या कार्यपद्धती.
 • पात्रता ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र.
 • कार्यक्रमामध्ये मिळणाऱ्या लाभाची विस्तृत माहिती.
 • अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती.
 • सक्षम अधिकाऱ्याचे पदनाम.
 • विनंती अर्जासोबत लागणारे शुल्क.
 • इतर शुल्क.
 • विनंती अर्जाचा नमुना.
 • सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी (दस्तऐवज/दाखले)
 • जोड कागदपत्राचा नमुना.
 • कार्यपद्धती संदर्भात तक्रार निवारणासाठी संबंधित अधिकाऱ्याचे पदनाम.
 • तपशिलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ध निधी.(उदा. जिल्हा पातळी, तालुका पातळी, गाव पातळी)
 • लाभार्थी यादी खालील नमुन्यात.

कलम 4 (1) (ब) (xii)  नमुना (ब)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमाअंतर्गत लाभार्थीची विस्तृत माहिती प्रकाशत करणे.

अ.क्र.लाभार्थीचे नांव व पत्ताअनुदान/लाभ यांची रक्कम/स्वरुपनिवड पात्रतेचे निकषअभिप्राय

———————–निरंक———————————

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयातील मिळणाऱ्या/सवलतीचा परवाना याची चालु वर्षाचा तपशिवार माहिती.

परवना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार.

अ.क्र.परवाना धारकाचे नांवपरवान्याचा प्रकारपरवाना क्रमांकदिनांका पासुनदिनांका पर्यंतसाधारण अटीपरवान्याची विस्तृत माहिती

———————–निरंक———————————

 

प्रकार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दुचाकी/चार चाकी/जड वाहन इ. चा तपशील.

विस्तृत माहिती-विषयावर परवान्याची माहिती उदा. अकृषी वापरासाठीच्या परवानगीचे असल्यास सर्वे नं. आवश्यक आहे. इ.

कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत माहितीची इलेक्ट्रिॉनिक स्वरुपात साठविलेली माहिती प्रकाशीत करणे. चालु वर्षाकरीता.

अ.क्र.दस्तऐवजाचा विषयविषयकोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यातमाहिती मिळविण्याची पद्धतीजबाबदार व्यक्ती
 अर्जाची सद्यस्थितीमाहितीचा अधिकारी 2005महानगरपालिकेची वेबसाईटहार्ड कॉपी / सॉफ्ट कॉपीसिस्टीम मॅनेजर, नागरी सुविधा केंद्र
 • हार्ड कॉपी.
 • इतर कोणत्याही स्वरुपात

कलम 4 (1) (ब) (xv)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.

उपलब्ध सुविधा :-

 • भेटण्याच्या वेळे संदर्भात माहिती.
 • वेबसाईट विषयी माहिती.
 • कॉलसेंटर विषयी माहिती.
 • अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
 • कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
 • नमुने मिळण्याबाबत माहिती
 • सुचना फलकाची माहिती
 • ग्रंथालय विषयी माहिती.
अ.क्रसुविधेचा प्रकारवेळकार्य पध्दतीठिकाणजबाबदार व्यक्ती / कर्मचारीतक्रार निवारण
1भेटण्याच्या वेळ संदर्भात माहितीस.11.00 ते दु. 01.30मिरा-भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.)उपायुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन)आयुक्त
2वेबसाईट विषयी माहितीपूर्णवेळमिरा-भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.)सिस्टीम मॅनेजर, नागरी सुविधा केंद्रउपायुक्त
3सूचना फलकाची माहितीकार्यालयीन वेळेतमिरा-भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.)विभाग प्रमुख (आपत्ती व्यवस्थापन)उपायुक्त

कलम  4 (1) (ब) (xvi)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी/ सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी/अपिलीय प्राधिकारी (तेथील लोक प्राधिकारीच्या कार्यक्षेत्रातील) यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

अ. शासकीय माहिती अधिकारी

अ.क्र

शासकीय माहिती पदनाम अधिकारीचे नांव

पदनाम

 

कार्यक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई- मेल

अपिलीय प्राधिकारी

1.

श्रीम. मनस्वी म्हात्रे

विभाग प्रमुख

(आपत्ती व्यवस्थापन)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन तिसरा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.) जि.ठाणे -401101

28192828

विस्तारीत क्र.250

dm.mbmc@gmail.com / dm@mbmc.gov.in

उपायुक्त

(आपत्ती व्यवस्थापन) मिरा-भाईंदर महानगर पलिका

 

 

ब. सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारी

अ.क्र.सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारीचे नांवपदनाम कार्यक्षेत्रपत्ता/फोनई-मेल
1निरंकनिरंकनिरंकनिरंकनिरंक

क. अपिलीय अधिकारी

अ.क्र

अपिलीय अधिकाऱ्याचे नांव

कार्यक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

यांच्या अधिनस्त शासकिय माहिती अधिकारी

1

 

श्री. मारुती गायकवाडक

उपायुक्त

(आपत्ती व्यवस्थापन)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन पहिला माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.) जि.ठाणे – 401101

28192828

 

विभाग प्रमुख

(आपत्ती व्यवस्थापन)

कलम 4 (1) (ब) (xvii)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयातील प्रकाशीत माहिती.

कलम 4 (1) (क)

सर्वसामान्य  लोकांशी संबंधित महत्वाचे निर्णय व धोरणे यांची यादी प्रकाशना करीता तयार करणे व वितरीत करणे.

कलम 4 (1) (ड)

सर्व साधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणा-या प्रशासकीय/अर्धन्यायिक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मीमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहीर करणे

६० नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी महानगरपालिकेने पुरवलेल्या जागांचा भोगवटा करणे व त्या सोडण्याची जबाबदारी :-
मुंबई  प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ६० अन्वये उत्तर
1) जो कोणताही नगरपालिका अधिकारी किंवा कर्मचारी महानगरपालिकेने त्यास राहण्यासाठी पुरवलेल्या कोणत्याही जागेचा भोगवटा करत असेल त्याने-  
अ) महानगरपालिकेकडुन सामान्यत: किंवा विशेष बाबतीत विहित करण्यात येतील अशा शर्तीच्या व अटींच्या अधीन अशा जागेचा भोगवटा केला पाहिजे, आणि लागू नाही
ब) त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी, त्याने महानगरपालिकेच्या नोकरीचा राजीनामा दिल्यावर, त्यास बडतर्फ करण्यात आल्यावर, काढुन टाकण्यात आल्यावर किंवा तो सेवानिवृत्त झाल्यावर अशी जागा सोडली पाहिजे किंवा जेव्हा जेव्हा आयुक्तास महानगरापालिकेच्या संमतीने, त्यास तसे करण्यास फर्माविणे आवश्यक व इष्ट आहे असे वाटेल तेव्हा तेव्हा त्याने अशी जागा सोडाली पाहिजे. लागू नाही
2) जी कोणतीही व्यक्ती पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही जागा सोडण्यास बांधलेली असेल किंवा तिला तसे करण्यास फर्माविण्यात आले असेल व तिने तसे करण्यात कसुर केली तर, आयुक्तास अशा व्यक्तीला अशी जागा सोडुन देण्याविषयी आदेश देता येईल आणि अशा व्यक्तीने अशा जागेत राहु नये व तीत पुन्हा प्रवेश करु नये म्हणुन उपाययोजना करता येईल. लागू नाही
3) प्रकरण २० अन्वये नेमलेल्या नगरपालिका अधिका-याच्या किंवा कर्मचा-याच्या संदर्भात, या कलमाच्या तरतुदी त्यात “आयुक्त” या शब्दाऐवजी “परिवहन व्यवस्थापक” हे शब्द दाखल करण्यात आले होते असे समजुन लागु होतील. लागू नाही
आठ) महानगरपालिकेने पुरविलेल्या प्रमुख सेवांसाठीच्या किंवा पार पाडलेल्या कामांसाठीच्या अर्थसहाय्य कार्यक्रमांचा तपशील आणि अशा कार्यक्रमांसाठीचे लाभार्थी निश्चित करण्याची रीत व निकष: लागू नाही
नऊ) महानगरपालिका क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित बृहत योजनेचा, शहर विकास योजनेचा किंवा इतर कोणत्याही योजनेचा तपशील: लागू नाही
दहा) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसुचनेव्दारे, विनिर्दिष्ट करेल असे, प्रमुख बांधकामाचे तपशील, तसेच बांधकामाचे मुल्य, पुर्ततेचा कालावधी आणि कराराचा तपशील यांबाबतची माहिती. लागू नाही
अकरा) महानगरपालिका निधीचा तपशील, म्हणजेच मागील वर्षामध्ये पुढील बाबींव्दारे मिळालेले उत्पन्न :- अ) कर, शुल्क, उपकर आणि अधिभार, मालमत्तेतुन मिळणारे भाडे, लायसन व परवानगी यांतुन मिळणारी फी; लागू नाही
ब) वसुल न केला गेलेला कर, शुल्क, उपकर आणि अधिभार, मालमत्तेतुन मिळणारे भाडे, लायसन व परवानगी यांतुन मिळणारी फी आणि वसुली न करण्यामागची कारणे; लागू नाही
क) राज्य शासनाने वसुल केलेल्या करांचा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केलेला हिस्सा आणि महानगरपालिकेला मिळालेली अनुदाने; लागू नाही
ड) महानगरपालिकेला नेमुन दिलेल्या किंवा तिच्याकडे सोपवलेल्या योजना, प्रकल्प व आराखडे यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने दिलेली अनुदाने, त्यांचे स्वरुप आणि विनियोगाची मर्यादा; लागू नाही
इ) जनतेकडुन किंवा अशासकीय अभिकरणांकडुन मिळालेल्या देणग्या किंवा अंशदाने यामर्फत उभा केलेला पैसा; लागू नाही
बारा) प्रत्येक प्रभागाला नियतवाटप केलेली वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुद; लागू नाही
तेरा) विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती लागू नाही

ई ‍ निविदा विभाग

प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करुन त्याअनुषंगाने पारदर्शकरित्या पुढील कार्यवाही करण्यात येते.

विभागाचे काम
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.
 • निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.
 • निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.
 • विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.
 • तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.
 • दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.
 • मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे.
जॉब चार्ट -2022-23

अधिकारी/कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये

अनु क्र.पदनामकायदेशीर तरतूदजबाबदारी व कर्तव्ये
1)

उप-आयुक्त

(ई-टेंडरींग कक्ष)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.

2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.

3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.

4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.

5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.

7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.

9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.

10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे.

2)सिस्टिम ॲनालिस्ट 

1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.

2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.

3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.

4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.

5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.

7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.

9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.

10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे.

3संगणक चालक तथा लिपिक वरीष्ठांनी दिलेल्या उपरोक्त सर्व बाबीं बाबत कार्यवाही करणे.
ई-टेंडरींग कक्षामधील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची यादी
संजय शिंदे उपआयुक्त 9920407777
मनस्वी म्हात्रे सिस्टीम ॲनालिस्ट  8433911144
वृषाली वाघ संगणक चालक तथा लिपिक 7208136503
माहितीचा अधिकारी अधिनियम, 2005 चे कलम 4 (1) (ब) अंतर्गत माहिती

कलम 2 एच नमुना (अ)
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये विभागावर लोकप्रधिकारी यांची यादी
शासकीय विभागाचे नाव :- मिरा -भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प.) जि.ठाणे
कलम 2 (एच) a/b/c/d

अ.क्रलोक प्राधिकारी संस्थासंस्था प्रमुखांचे पदनामठिकाण / पत्ता
1.मिरा-भाईंदर महानगरपालिकाआयुक्तमिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, दुसरा मजला, छ.शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.) जि.ठाणे 401 101.

कलम 2 एच नमुना (ब) शासनाकडून पूरेसा निधी प्राप्त लोकप्राधिकारी संस्थांची यादी

शासकीय विभागाचे नाव :- ई-टेंडरींग कक्ष, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्व. इंदिरा गांधी भवन, तिसरा मजला , छ.शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)जि.ठाणे 401 101

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतर्गत

अ.क्र लोक प्राधिकारी संस्था संस्था प्रमुखांचे पदनाम ठिकाण / पत्ता
1. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका उपायुक्त मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, चौथा मजला, छ.शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)जि.ठाणे 401 101

ई-टेंडरींग कक्ष
|
मा.आयुक्त सो.
|
मा.उप-आयुक्त
|
सिस्टिम नालिस्ट
|
संगणक चालक तथा लिपिक

कलम 4 (1) (b) (i) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयातील कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशील.

कार्यालयाचे नांव :- ई-टेंडरींग कक्ष, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका
पत्ता :- मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व, इंदिरा गांधी भवन, तिसरा माळा, छ.शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)जि.ठाणे 401 101.
कार्यालय प्रमुख :- उपायुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प.), जि.ठाणे.
शासकीय विभागाचे नांव :- ई-टेंडरींग कक्ष
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त   :- नगर विकास विभाग
कार्यक्षेत्र :- मिरा-भाईदर शहर भौगोलिक :- 79 चौ.कि.मी. / कार्यानुरूप
विशिष्ट कार्ये :- :- 1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे. 2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे. 3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे. 4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे. 5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे. 6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे. 7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे. 8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे. 9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे. 10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे.
विभागाचे ध्येय / धोरण :-   :- 1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे. 2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे. 3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे. 4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे. 5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे. 6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे. 7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे. 8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे. 9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे. 10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे
धोरण :- वरिलप्रमाणे
सर्व संबंधित कर्मचारी :- —-
कार्य :- 1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे. 2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे. 3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे. 4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे. 5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे. 6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे. 7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे. 8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे. 9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे. 10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे

कामाचे विस्तृत स्वरुप :-

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.
 • निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.
 • निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.
 • विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.
 • तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.
 • दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.
 • मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे
 • शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश यांची अंमलबजावणी करणे.

उपलब्ध सेवा : महापालिकेतील वेबसाईटचे व्यवस्थापन / ई-गर्व्हनन्स

प्राधिकरणा-या संरचनेच्या तक्ता वंशवृक्षाचा तक्ता असा असतो तसा तक्ता काढून प्रत्येक पातळीवर कार्यकक्ष व संपर्काच्या पत्त्यांशी त्यांची जोड घालून दाखवा. तक्ता सोबत जोडला आहे.

कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक व वेळा :- 28193028, 28181183, 28181353, 28145985, 28192828 (विस्तार क्र.250)

वेळ :- सकाळी 09.45 ते संध्याकाळी 06.15 वा.

साप्ताहिक सुट्टी व विशिष्ट सेवेसाठी :- शनिवार व रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस

कलम 4 (1) (b) (ii) (अ)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशील

अ.क्रपदनामअधिकार-अर्थिककोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र क नुसारअभिप्राय
1उपायुक्तमहानगरपालिकेच्या ई-निविदांबाबतच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणेमहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तथा विविध शासन निर्णय तथा परीपत्रके 
अ.क्रपदनामअधिकार प्रशासकीयकोणत्या कायद्या / नियम / शासननिर्णय परिपत्रक नुसारअभिप्राय
1सिस्टिम ॲनालिस्ट

1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.

2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.

3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.

4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.

5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.

7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.

9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.

10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तथा विविध शासन निर्णय तथा परीपत्रके 
2संगणक चालक तथा लिपिक

1)  विभागांतर्गत नेमुन दिलेली कामे करणे.

2)    वरिष्ठांनी आदेशीत केलेली इतर कामे करणे.

  

अ.क्रपदनामअधिकार – फौजदारीकोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र नुसारअभिप्राय
गैरलागू

अ.क्रपदनामअधिकार – अर्धन्यायीककोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र नुसारअभिप्राय
गैरलागू

 कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशील

अ.क्र

 

पदनाम

 

अधिकार – अर्धन्यायीक

 

कोणता कायदा / नियम / शासननिर्णय / परिपत्र नुसार

अभिप्राय

 

1आयुक्तसक्षम प्राधिकारीमहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
2.उपायुक्तमहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
3.सिस्टिम ॲनालिस्टमहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
4.संगणक चालक तथा लिपिकविभागातर्गंत नेमून दिलेली  कामेमहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

कलम 4 (1) (ब)  (iii)

निर्णया प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व निश्चित करून कार्यपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार/ नांव )

माहिती निरंक

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.
 • निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.
 • निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.
 • विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.
 • तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.
 • दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.
 • निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.
 • मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्गत निर्णय घेताना पाळली जाणारी निर्णय प्रक्रियेची आणि त्यावरील देखरेखीची पध्दत व सोपविलेले व्यक्तीगत उत्तर दायित्व.

अधिनियमाचे नाव : महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम

अ.क्रकामाचे स्वरुपकालावधी दिवसकामासाठी जबाबदार अधिकारीअभिप्राय
1.    

1) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांच्या रक्कम रु. 10 लक्ष व त्यावरील सर्व निविदा ई-निविदा पध्दतीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे.

2) निविदेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे.

3) निविदा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर प्राप्त निविदांचा तपशिल विभागास उपलब्ध करुन देणे.

4) विभागाकडून अहवाल प्राप्त झालेनंतर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे अथवा प्राप्त अहवालानुसार निविदेस मुदतवाढ देणे.

5) तांत्रिक लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त तांत्रिक छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

6) पात्र निविदाधारकांचा दराचा लिफाफा उघडणे.

7) दराचा लिफाफा उघडलेल्या निविदांचा संबंधित विभागाकडून प्राप्त दर छाननी अहवाल प्रसिध्द करणे.

8) निविदा स्वीकृती बाबत अहवाल प्रसिध्द करणे.

9) निविदाकारांच्या इसारा रक्कम परतावा बाबत अहवाल संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देणे.

10) मा. आयुक्त सो. यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन आवश्यक अहवाल उपलब्ध करुन देणे

विभागाने दिलेल्या मुदतीमध्येउपायुक्त 

कलम 4(1) (ब) (चार)

नमुना (अ)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये होणाऱ्या कामाचे प्रकटीकरण

संघटनाचे लक्ष (वार्षिक)

अ.क्र.काम/कार्यकामाचे प्रमाणआर्थिक लक्षदिवस/तास पूर्ण करण्यासाठीजबाबदार अधिकारीतक्रार निवारण अधिकारीअभिप्राय
लागू  नाही

कलम 4(1) (ब) (पाच)

नमुना (अ)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग या सार्वजनिक प्राधिकरणात होणाऱ्या कामाशी संबंधित कार्यालयीन आदेश/धोरणात्मक परिपत्रके

अ.क्र.सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषयसंबंधित शासकीय निर्णय/कार्यालयीन आदेश/नियम वगैरेचा क्रमांक व तारीखअभिप्राय असल्यास
लागू  नाही

कलम 4(1) (ब) (सहा)

नमुना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग या कार्यालयामध्ये उपलब्ध असलेल्या दस्ताऐवजाची यादी

अ. क्र.दस्तऐवजाचा प्रकारविषयनोंदवही क्रमांकप्रमुख बाबींचा तपशीलवार विषयसुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी
1माहिती अधिकारमाहिती अधिकार पत्रव्यवहारकार्यविवरण नोंद वहीविषयाची नोंद घेतली जातेलागू नाही
2जनता दरबारजनता दरबार पत्रव्यवहारकार्यविवरण नोंद वहीविषयाची नोंद घेतली जाते
3लोकशाही दिनलोकशाही दिन पत्रव्यवहारकार्यविवरण नोंद वहीविषयाची नोंद घेतली जाते
4आवक-जावक रजिस्टरआवक-जावक रजिस्टरकार्यविवरण नोंद वहीविषयाची नोंद घेतली जाते
5आपले सरकारआपलॆ सरकार अंर्तगत तक्रारकार्यविवरण नोंद वहीविषयाची नोंद घेतली जाते
6निविदा प्रसिध्दी नोंदवहीविभागाकडून प्राप्त निविदा तपासून प्रसिध्द केलेचा दिनांक व वेळकार्यविवरण नोंद वहीविषयाची नोंद घेतली जाते

कलम 4(1) (ब) (सात)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कार्यालयाच्या परिणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था

अ.क्र.सल्लामसलतीचा विषयकार्यप्रणालीची विस्तृत वर्णनकोणत्या अधिनियम/नियम/परिपत्रकाद्वारेपुर्नविलोकनाचा काळ
लागू नाही

 टीप :- कलम 4(1)(ब)(सात) अंतर्गत प्रत्येक लोकप्राधिकारी संस्थेने अधिनियम/नियम/परिपत्रक इत्यादी अंतिम करण्यापूर्वी/राबविताना जनतेची मते/आक्षेप जाणून घेण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कार्यपध्दतीची माहिती देणे अपेक्षित आहे.

अनेक वेळा समितीची स्थापना करुन शिबिराद्वारे, ग्रामसभेद्वारे, जनसुनवाई अथवा कर्मचाऱ्यांच्या दरबारातून जनमताची चाचणी करण्यात येते.

कलम 4(1) (ब) (आठ)

नमुना (अ)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कार्यालयाच्या समित्या/परिषदा/मंडळाच्या बैठकीचे तपशील प्रकाशित करणे

अ.क्र.समितीचे नांवसमितीचे सदस्यसमितीचे उद्दीष्टकिती वेळा घेण्यात येतेसभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाहीसभेचा कार्यवृत्तांत (कोणाकडे उपलब्ध)
लागू नाही

 कलम 4(1) (ब) (आठ)

नमुना (ब)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कार्यालयाच्या अधिसभांचे यादी प्रकाशित करणे

अ.क्र.

 

अधिसभेचे नाव

 

सभेचे सदस्य

 

किती वेळा घेण्यात येते

 

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

 

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

 

लागू नाही

 महत्वाची परिपत्रके व अधिसूचना

कलम 4(1) (ब) (आठ)

नमुना (क)

अ.क्र.

 

परिषदेचे नांवपरिषदेचे सदस्य

परिषदेचे उद्दीष्ट

 

किती वेळा घेण्यात येतेसभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाहीसभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)
लागू नाही

कलम 4(1) (ब) (आठ)

नमुना (ड)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कार्यालयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशित करणे

अ.क्र.संस्थेचे नांवसंस्थेचे सदस्यसंस्थेचे उद्दीष्टकिती वेळा घेण्यात येतेसभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

 

लागू नाही
अ.क्रपदनामअधिकारी/कर्मचा-यांचे नांववर्गरुजू दिनांकदुरध्वनी क्र. /फॅक्स/ईमेलएकूण वेतन
1उपायुक्तसंजय शिंदे1 गट अ वरिष्ठ 28192828 
2ई-टेंडरींग कक्षप्रमुखमनस्वी म्हात्रे2 गट ब26/02/201528192828 Ext 250 
3संगणक चालक तथा लिपिकवृषाली वाघअस्थायी15/12/2015  

कलम 4(1) (ब)

(x)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयाच्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.

अ.क्र.वर्गवेतन रुपरेषाइतर अनुज्ञेय भत्ते
   नियमित (महागाई भत्ता घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता)प्रसंगानुसार जसे प्रवास भत्ताविशेष (जसे प्रकल्प भत्ता, अपंग भत्ता प्रशिक्षण भत्ता)
——————-निरंक—————————

कलम 4(1) (ब) (xi)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यांलयचे मंजुर अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशिल यांची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे.

 • अंदाजपत्रकाचा प्रतीक प्रकाशन
 • अनुदानाच्या वितरणाचा प्रतीचे प्रकाशन
अ.क्र.अंदाजपत्रकिय शिर्षकाचे वर्णनअनुदाननियोजित वापर (क्षेत्र व कामाचा तपशिल)अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयातअभिप्राय
निरंक

 कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपद्धती 2021-22 या वर्षासाठी प्रकाशीत करणे.

माहिती निरंक

 • कार्यक्रमाचे नांव.
 • लाभार्थीचा पात्रता संबंधीतच्या अटी व शर्ती .
 • लाभ मिळण्यासाठीच्या अटी.
 • लाभ मिळण्यासाठीच्या कार्यपद्धती.
 • पात्रता ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र.
 • कार्यक्रमामध्ये मिळणाऱ्या लाभाची विस्तृत माहिती.
 • अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती.
 • सक्षम अधिकाऱ्याचे पदनाम.
 • विनंती अर्जासोबत लागणारे शुल्क.
 • इतर शुल्क.
 • विनंती अर्जाचा नमुना.
 • सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी (दस्तऐवज/दाखले)
 • जोड कागदपत्राचा नमुना.
 • कार्यपद्धती संदर्भात तक्रार निवारणासाठी संबंधित अधिकाऱ्याचे पदनाम.
 • तपशिलवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ध निधी.(उदा. जिल्हा पातळी, तालुका पातळी, गाव पातळी)
 • लाभार्थी यादी खालील नमुन्यात.

कलम 4 (1) (ब) (xii)  नमुना (ब)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमाअंतर्गत लाभार्थीची विस्तृत माहिती प्रकाशत करणे.

अ.क्र.लाभार्थीचे नांव व पत्ताअनुदान/लाभ यांची रक्कम/स्वरुपनिवड पात्रतेचे निकषअभिप्राय

———————–निरंक———————————

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयातील मिळणाऱ्या/सवलतीचा परवाना याची चालु वर्षाचा तपशिवार माहिती.

परवना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार.

अ.क्र.परवाना धारकाचे नांवपरवान्याचा प्रकारपरवाना क्रमांक

दिनांका

पासुन

दिनांका

पर्यंत

साधारण अटीपरवान्याची विस्तृत माहिती

———————–निरंक———————————

 

प्रकार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दुचाकी/चार चाकी/जड वाहन इ. चा तपशील.

विस्तृत माहिती-विषयावर परवान्याची माहिती उदा. अकृषी वापरासाठीच्या परवानगीचे असल्यास सर्वे नं. आवश्यक आहे. इ.

कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष अंतर्गत माहितीची इलेक्ट्रिॉनिक स्वरुपात साठविलेली माहिती प्रकाशीत करणे. चालु वर्षाकरीता.

अ.क्र.दस्तऐवजाचा विषयविषयकोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यातमाहिती मिळविण्याची पद्धतीजबाबदार व्यक्ती
 अर्जाची सद्यस्थितीमाहितीचा अधिकारी 2005महानगरपालिकेची वेबसाईटहार्ड कॉपी / सॉफ्ट कॉपीसिस्टीम मॅनेजर, नागरी सुविधा केंद्र
 • हार्ड कॉपी.
 • इतर कोणत्याही स्वरुपात

कलम 4 (1) (ब) (xv)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.

उपलब्ध सुविधा :-

 • भेटण्याच्या वेळे संदर्भात माहिती.
 • वेबसाईट विषयी माहिती.
 • कॉलसेंटर विषयी माहिती.
 • अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
 • कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
 • नमुने मिळण्याबाबत माहिती
 • सुचना फलकाची माहिती
 • ग्रंथालय विषयी माहिती.
अ.क्रसुविधेचा प्रकारवेळकार्य पध्दतीठिकाणजबाबदार व्यक्ती / कर्मचारीतक्रार निवारण
1भेटण्याच्या वेळ संदर्भात माहितीस.11.00 ते दु. 01.30मिरा-भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.)उपायुक्तआयुक्त
2वेबसाईट विषयी माहितीपूर्णवेळमिरा-भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.)सिस्टीम प्रोग्रामरउपायुक्त
3सूचना फलकाची माहितीकार्यालयीन वेळेतमिरा-भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.)सिस्टीम प्रोग्रामरउपायुक्त

कलम  4 (1) (ब) (xvi)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कक्ष कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी/ सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी/अपिलीय प्राधिकारी (तेथील लोक प्राधिकारीच्या कार्यक्षेत्रातील) यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

अ. शासकीय माहिती अधिकारी

अ.क्रशासकीय माहिती पदनाम अधिकारीचे नांवपदनामकार्यक्षेत्रपत्ता/फोनई- मेलअपिलीय प्राधिकारी
1.मनस्वी म्हात्रेसिस्टिम ॲनालिस्टमिरा-भाईंदर महानगरपालिकामिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन तिसरा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.) जि.ठाणे -401101, 28192828 विस्तारीत क्र.250mbmc.etender@gmail.com / etender@mbmc.gov.inउपायुक्त मिरा-भाईंदर महानगर पलिका

ब. सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारी

अ.क्र.सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारीचे नांवपदनाम कार्यक्षेत्रपत्ता/फोनई-मेल
1निरंकनिरंकनिरंकनिरंकनिरंक

क. अपिलीय अधिकारी

अ.क्रअपिलीय अधिकाऱ्याचे नांवकार्यक्षेत्र पत्ता/फोनई-मेलयांच्या अधिनस्त शासकिय माहिती अधिकारी
1संजय शिंदे उपायुक्तमिरा-भाईंदर महानगरपालिकामिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन चौथा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.) जि.ठाणे – 401101, 28192828 विभाग प्रमुख

कलम 4 (1) (ब) (xvii)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील ई-टेंडरींग कार्यालयातील प्रकाशीत माहिती.

कलम 4 (1) (क)

सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित महत्वाचे निर्णय व धोरणे यांची यादी प्रकाशना करीता तयार करणे व वितरीत करणे.

कलम 4 (1) (ड)

सर्व साधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणा-या प्रशासकीय/अर्धन्यायिक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मीमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहीर करणे.

६० नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी महानगरपालिकेने पुरवलेल्या जागांचा भोगवटा करणे व त्या सोडण्याची जबाबदारी :-

मुंबई  प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ६० अन्वये उत्तर
1) जो कोणताही नगरपालिका अधिकारी किंवा कर्मचारी महानगरपालिकेने त्यास राहण्यासाठी पुरवलेल्या कोणत्याही जागेचा भोगवटा करत असेल त्याने-  
अ) महानगरपालिकेकडुन सामान्यत: किंवा विशेष बाबतीत विहित करण्यात येतील अशा शर्तीच्या व अटींच्या अधीन अशा जागेचा भोगवटा केला पाहिजे, आणि लागू नाही
ब) त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी, त्याने महानगरपालिकेच्या नोकरीचा राजीनामा दिल्यावर, त्यास बडतर्फ करण्यात आल्यावर, काढुन टाकण्यात आल्यावर किंवा तो सेवानिवृत्त झाल्यावर अशी जागा सोडली पाहिजे किंवा जेव्हा जेव्हा आयुक्तास महानगरापालिकेच्या संमतीने, त्यास तसे करण्यास फर्माविणे आवश्यक व इष्ट आहे असे वाटेल तेव्हा तेव्हा त्याने अशी जागा सोडाली पाहिजे. लागू नाही
2) जी कोणतीही व्यक्ती पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही जागा सोडण्यास बांधलेली असेल किंवा तिला तसे करण्यास फर्माविण्यात आले असेल व तिने तसे करण्यात कसुर केली तर, आयुक्तास अशा व्यक्तीला अशी जागा सोडुन देण्याविषयी आदेश देता येईल आणि अशा व्यक्तीने अशा जागेत राहु नये व तीत पुन्हा प्रवेश करु नये म्हणुन उपाययोजना करता येईल. लागू नाही
3) प्रकरण २० अन्वये नेमलेल्या नगरपालिका अधिका-याच्या किंवा कर्मचा-याच्या संदर्भात, या कलमाच्या तरतुदी त्यात “आयुक्त” या शब्दाऐवजी “परिवहन व्यवस्थापक” हे शब्द दाखल करण्यात आले होते असे समजुन लागु होतील. लागू नाही
आठ) महानगरपालिकेने पुरविलेल्या प्रमुख सेवांसाठीच्या किंवा पार पाडलेल्या कामांसाठीच्या अर्थसहाय्य कार्यक्रमांचा तपशील आणि अशा कार्यक्रमांसाठीचे लाभार्थी निश्चित करण्याची रीत व निकष: लागू नाही
नऊ) महानगरपालिका क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित बृहत योजनेचा, शहर विकास योजनेचा किंवा इतर कोणत्याही योजनेचा तपशील: लागू नाही
दहा) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसुचनेव्दारे, विनिर्दिष्ट करेल असे, प्रमुख बांधकामाचे तपशील, तसेच बांधकामाचे मुल्य, पुर्ततेचा कालावधी आणि कराराचा तपशील यांबाबतची माहिती. लागू नाही
अकरा) महानगरपालिका निधीचा तपशील, म्हणजेच मागील वर्षामध्ये पुढील बाबींव्दारे मिळालेले उत्पन्न :- अ) कर, शुल्क, उपकर आणि अधिभार, मालमत्तेतुन मिळणारे भाडे, लायसन व परवानगी यांतुन मिळणारी फी; लागू नाही
ब) वसुल न केला गेलेला कर, शुल्क, उपकर आणि अधिभार, मालमत्तेतुन मिळणारे भाडे, लायसन व परवानगी यांतुन मिळणारी फी आणि वसुली न करण्यामागची कारणे; लागू नाही
क) राज्य शासनाने वसुल केलेल्या करांचा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केलेला हिस्सा आणि महानगरपालिकेला मिळालेली अनुदाने; लागू नाही
ड) महानगरपालिकेला नेमुन दिलेल्या किंवा तिच्याकडे सोपवलेल्या योजना, प्रकल्प व आराखडे यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने दिलेली अनुदाने, त्यांचे स्वरुप आणि विनियोगाची मर्यादा; लागू नाही
इ) जनतेकडुन किंवा अशासकीय अभिकरणांकडुन मिळालेल्या देणग्या किंवा अंशदाने यामर्फत उभा केलेला पैसा; लागू नाही
बारा) प्रत्येक प्रभागाला नियतवाटप केलेली वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुद; लागू नाही
तेरा) विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती लागू नाही