मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल डिसेंबर 20th, 2022 at 06:25 am

निवडणूक माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2022-23

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२१-२२

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहीती अधिकार अर्ज. 2022-23
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती

केंद्र शासन महीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळणे बाबत.मिरा भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवणुक-2017 मध्ये श्री. श्यामराव इंगोले यांनी केलेले कामकाज मतदान ओळख चिट्टी वाटप करणे,मतदानाचे नविन नाव नोंदणी 6 नंबर फॉर्म व वोटिंग कार्ड 8 नंबर फॉ

केंद्र शासन महीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळणे बाबत.मिरा भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुक-2017 मधील प्रभाग क्रं.20 (ड) चे उमेदवार श्री. दिनेश तेजराज जैन यांच्याशी संबंधीत माहिती मिळणे बाबत.

केंद्र शासन महीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळणे बाबत.मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौर सौ. ज्योत्सना हसनाळे यांचा जातीचा दाखला तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राची सत्यप्रत मिळणेबाबत.

अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती २०१७-१८

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत २०१७-१८
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती देणे बाबद (किरण ए के 01)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती देणे बाबद (किरण ए के 02)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका २०१७ च्या निवडणुकीची माहिती २०१७-१८(भाग-१)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका २०१७ च्या निवडणुकीची माहिती २०१७-१८(भाग-२ )
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री अरविंद शेट्टी नगरसेवक ,प्रा.क्र. १२, यांची सर्व कागद पत्रे मिळणे बाबद