मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल जून 28th, 2022 at 05:34 am

निवडणुक

अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत पोटनिवडणुक प्रभाग क्रमांक १०
नामनिर्देशन पत्रासोबत उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 1-3635
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 3,636-6,966
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 6,967-10,333
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 10,334-15,050
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 15,051-19,212
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 19,213-20,709
विशेष महासभा सूचना क्र १
मिरा भाईंदर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ निवडणूक विशलेषण
मिरा भाईंदर महानगरपामलका – साववत्रिक ननवडणूक २०१७ अनामत रक्कम जप्त झालेल्या उमेदवाराांची यादी
निवडणूक निकाल ( जोडपत्र 4)
मतमोजणीची अंतिम स्थिती दर्शविणारे प्रपत्र ( जोडपत्र 3)
वैधरित्या महापालिका सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तींची नावे
मतदारांचे टक्केवारी स. ७:३० ते सा. ५:३०
मतदारांचे टक्केवारी स. ७:३० ते सा. ५:३०
मतदानाची टक्केवारी स . ७:३० ते दु . १:३० पर्यन्त
मतदानाची टक्केवारी स . ७:३० ते दु . १:३० पर्यन्त
Election all officers detail
आदेश पेड न्यूज
आचारसंहिता भरारी पथक
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०१७ मतप्रतिका छापाई करून मिळणेबाबत..
नमुना ६ अंतिम उमेदवार यादी
मत पत्रीका १,६,७
अंतिम प्रपत्रा – ७
अंतिम उमेदवार यादी २०१७
माघार यादी २०१७
ARO list with Contact Details
RO LIst with Contact No.
नमुना -2
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 1 च्या जागा क्रमांक अ,ब,क,ड, ची सार्वत्रिक निवडणुक” बाबत PDF
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 13 च्या जागा क्रमांक अ,ब,क,ड, ची सार्वत्रिक निवडणुक” बाबत
नमुना -३ “वैधरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी” बाबत
Nomination Form details 2/8/2017
Nomination Form details 1/8/2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 31-07-2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(अ) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ड) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(अ) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ड) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ड) 29/7/2017
Reports Nomination Form Filled Report 29-07-2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 29-07-2017
एम.बी.एम.सी सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ नमुना २ नामनिर्देशन पत्राची सूचना
मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ साठी स्थानिक प्रचलित दर निश्चित करणे बाबत
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक ऑगस्ट,२०१७- प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम
प्रेस नोट (सचिव विभाग )
महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारित कार्यक्रम
वोटर लिस्ट प्रोग्राम
अंतिम प्रभाग नकाशे
अंतिम प्रभाग रचना नकाशा
अंतिम प्रभाग रचना नकाशा छायाचित्र
अंतिम अधिसूचना
मिरा-भाईंदर महानगर पालिका निगमच्या वर्ष २०१७ मध्ये होणाऱ्या जनरल निवडणुकीबद्दल सूचनेबाबत
निवडणूक परिशिष्ट १४
निवडणूक परिशिष्ट १५
सार्वत्रिक निवडणूक सन – २०१७ ( प्रारूप प्रभाग रचना )

सार्वत्रिक निवडणूक सन – २०१७ ( प्रारूप प्रभाग रचना ) – साधा नकाशा

विषय – राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा

  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १३
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १४
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १५
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १६
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ५   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १७
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ६   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १८
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ७   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १९
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ८   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २०
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ९  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २१
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १०   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २२
 प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ११   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २३
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १२   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २४
  प्रभाग रचना – एकत्रित   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २४
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २५
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २६
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २७
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २८
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ५   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २९
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ६   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३०
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ७   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३१
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ८ प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३२
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ९   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३३
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १०   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३४
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ११   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३५
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १२   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३६
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १३   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३७
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १४   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३८
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १५   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ३९
प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १६   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४०
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १७   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४१
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १८   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४२
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. १९   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४३
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २०   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४४
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २१   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४५
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २२   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४६
  प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. २३   प्रभाग रचना – प्रभाग क्रं. ४७