मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 24th, 2021 at 08:53 am

अतिक्रमण विभाग

विभाग प्रमुख दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक ई- मेल
नरेंद्र चव्हाण
  8422811370 controller.encroachment@mbmc.gov.in

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलनासाठी करण्यांसाठी मुख्य कार्यालय व प्रभाग कार्यालय असे दोन क्षेत्रांत मध्ये विभागणी करण्यांत आलेली आहे. कार्यालयातुन आलेल्या सर्व तक्रारी प्राधान्यांने प्रभाग अधिकारी यांच्याकडे पाठवुन शहानिशा करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्रभाग अधिकारी यांच्याकडुन घेवुन मा. उपायुक्त(मु.) व मा. आयुक्त साो. यांचेकडे सादर करण्यांत येत आहे.

प्रस्तावना :-

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे भौगोलिक क्षेत्र ७९.४० चौ.कि.मी. इतके आहे. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलनासाठी करण्यांसाठी मुख्य कार्यालय व प्रभाग कार्यालय असे दोन क्षेत्रांत मध्ये विभागणी करण्यांत आलेली आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात एकुण ६ प्रभाग समिती कार्यालय कार्यरत असून, प्रत्येक प्रभाग समितीसाठी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे सहा. आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत.  मुख्य कार्यालयात प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारी प्राधान्यांने संबंधित प्रभाग समिती कार्यालयात सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडे पाठवुन शहानिशा करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सहा.आयुक्त यांचेकडुन मा. उपायुक्त (अतिक्रमण) यांचेकडे सादर करण्यांत येत असतो.

कर्तव्य व जबाबदाऱ्या

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात होणाऱ्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्याच्या दृष्टीने खाली नमूद केल्याप्रमाणे कार्यपद्धती व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्राचे एकूण सहा प्रभाग समिती स्थापन करण्यात आलेले आहेत. या सहा प्रभागांचा समिती कार्यालयाचा कार्यभार सहा  सहा.आयुक्त यांच्याकडे आहे. प्रत्येक प्रभागात प्रभाग स्तरावर अनधिकृत बांधकाम /अतिक्रमण नितंत्रण /निर्मुलन पथक स्थापन करण्यात आलेले आहे. प्रत्येक सहा.आयुक्त यांचे अधिनस्त कनिष्ठ अभियंता व मजूर वर्ग असे पथक तयार करण्यात आलेले आहे. प्रभागा अंतर्गत होणाऱ्या अतिक्रमण व पुर्णत: अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबधित सहा.आयुक्त यांची आहे.

मा. प्रधान सचिव , नगरविकास विभाग यांचेकडील शासन परिपत्रक क्र. ठामपा/2008/प्र.क्र.05/2008/नवि-23/दि .28/02/2008 अन्वये मा.आयुक्त यांचेकडील कार्यालयीन आदेश क्र. मनपा/आयुक्त /05/2008-09 दि . 01/04/2008 अन्वये बीट निरीक्षक म्हणुन कर विभागाच्या 38 लिपिकांची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. कर विभागाकडील बीट निरीक्षक सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमणाबाबतीत लेखी अहवाल सहा.आयुक्त यांना देवून त्याची एक प्रत मुख्य कार्याकायास सादर करतात.

सर्व सहा. आयुक्त यांना अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवणेकरीता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २६०(१)(क) २६१, २६४, २६७, ४७८ तसेच महाराष्ट्र महानगरपिलिका अधिनियम १९४९ चे कलम २६० (१), ४७८, २६७ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ नुसार पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सहा.आयुक्त यांनी अनधिकृत बांधकामाची उपलब्ध असलेल्या अभिलेखाची तपासणी केल्यानंतर ते समाधानकारक न आढळल्यास नियमानुसार संबधितांना महाराष्टू महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम २६० अन्वये नोटीस बजावुन नियमानुसार पुढील कार्यवाही सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते.

अतिक्रमण विभागातील कामकाज :-
 1. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रत्येक प्रभागात प्रभाग स्तरावर अनधिकृत बांधकाम /अतिक्रमण नितंत्रण /निर्मुलन पथक स्थापन करण्यात आलेले आहे. प्रत्येक सहा.आयुक्त यांचे अधिनस्त कनिष्ठ अभियंता व मजूर वर्ग असे पथक तयार करण्यात आलेले आहे. प्रभागा अंतर्गत होणाऱ्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई संबधित सहा.आयुक्त यांचे मार्फत केली जाते.
 2. मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, फेरीवाले, होर्डींग्ज, पोस्टर्स,बेनर्स,मोबाईल टॉवर याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित सहा. आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांना कळवून सदर तक्रारीवर उचित कार्यवाही करणेकरीता सूचित करणे. व सदरची कार्यवाही करतेवेळी सहा. आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी समवेत मोहिमेच्या वेळी विभाग प्रमुख म्हणून उपस्थित राहणे.
 3. संबंधित प्रभागातील सहा.आयुक्त यांचेकडून अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या एम.आर.टी.पी अर्तगत व महाराष्ट्र अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिलेल्या नोटीसीवर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे.
 4. अतिक्रमण विभागासाठी पुरविण्यांत आलेल्या पोलीस यंत्रणेशी समन्वय ठेवणे.
 5. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामासंबधी कार्यावाहीबाबतचा सहा.आयुक्त पदनिर्देशित अधिकारी यांचेकडुन प्राप्त झालेले अहवाल उप-आयुक्त यांना सादर करणे.
 6. अतिक्रमण विभागाकडून केलेल्या मोहिमा तसेच पोलीस गुन्हे दाखल झाले असल्यास त्याची प्रसिध्दी संबंधित प्रभागाचे सहा.आयुक्त यांचेमार्फत मिभामनपाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे.
 7. माहीती अधिकार अर्ज संबंधित प्रभाग समितीस कार्यालयास वर्ग करुन सदर अर्जावर कार्यवाही करुन अर्जदारास माहीती अवगत करणेबाबत कळविणे.
 8. शासनाकडील प्राप्त तारांकित/ अतारांकित प्रश्न व ठराव सूचना क्र. यावरील प्रश्नाचे सर्व/ संबंधित प्रभाग समिती कार्यालयातून माहितीचे एकत्रिकरण करुन शासनास सादर केले करणे.
जॉबचार्ट :-
अ.क्र अधिकारी यांचे पदनाम कार्य
1) उपायुक्त (अतिक्रमण) 1.    उपायुक्त यांच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या सर्व विभाग कार्यालयाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. 2.    अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवणे संदर्भात सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांचेकडून कार्यवाही करणेबाबत सूचना देवून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागविणे व आढावा घेणे. 3.    अपिलिय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.
2) विभागप्रमुख (अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग) 1.    अतिक्रमण विषयक कामकाजांचे नियोजन करणे व  अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवणे. 2.    अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, फेरीवाले, होर्डींग्ज, पोस्टर्स,बेनर्स,मोबाईल टॉवर हटविणे बाबतच्या कारवाईवर नियंत्रण ठेवणे. पदनिर्देशित अधिकारी अधिकारी समवेत मोहिमेच्या वेळी उपस्थित राहणे. 3.    अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या एम.आर.टी.पी अर्तगत व महाराष्ट्र अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिलेल्या नोटीसीवर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे. 4.    अतिक्रमण विभागासाठी पुरविण्यांत आलेल्या पोलीस यंत्रणेशी समन्वय ठेवणे. 5.    अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामासंबधी कार्यावाहीबाबतचा पदनिर्देशित अधिकारी यांचेकडुन प्राप्त झालेले अहवाल उप-आयुक्त यांना दर पंधरा दिवसांनी सादर करणे. 6.      अनधिकृत बांधकामाची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे. 7.      अतिक्रमण विभागाकडून केलेल्या मोहिमा तसेच    पोलीस गुन्हे दाखल झाले असल्यास त्याची प्रसिध्द    मिभामनपाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे. 8.      माहीती अधिकार अर्ज संबंधित प्रभाग समितीस वर्ग करणे.
3) लिपिक (मुख्य कार्यालय) 1.         अतिक्रमण विभागात आलेल्या टपाल /तक्रार अर्जाची नोंद घेणे. 2.         टपाल प्रभाग निहाय वाटप कारणे. 3.         प्रभाग निहाय आलेले अहवाल एकत्रित करणे. 4.         वरिष्ठांनी वेळो वेळी दिलेले कामकाज पाहणे. 5.         अतिक्रमण व अनधिक्रत बांधकाम नियंत्रण विभागातील कामकाजाचे देयके बनविणे. 6.         माहीती अधिकार अर्ज प्रभागवार करणे/ पाठविणे
४) सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी (प्रभाग समिती कार्यालय क्र. ०१ ते ०६)  1.         अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, फेरीवाले, होर्डींग्ज, पोस्टर्स,बेनर्स,मोबाईल टॉवर हटविणे ची कारवाई करणे. 2.         अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, फेरीवाले, होर्डींग्ज, पोस्टर्स,बेनर्स,मोबाईल टॉवर याबातच्या प्राप्त तक्रारीचे निरसन करणे व संबंधित तक्रारदारास कळविणे. 3.      अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करुन एम.आर.टी.पी अर्तगत व महाराष्ट्र अधिनियमातील तरतुदीनुसार नोटीसा बजाविणे. व तसा अहवाल मा. उपायुक्त (अतिक्रमण) यांचेकडे सादर करणे. 4.      प्रभागातील अतिक्रमण विभागाकडून केलेल्या मोहिमा, अनाधिकृत बांधकामाची यादी तसेच पोलीस गुन्हे दाखल झाले असल्यास त्याची प्रसिध्द  मिभामनपाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे. 5.      शहरातील पदपथ/ रत्यावरील अनधिकृत फेरीवाले/स्टॉल तसेच होर्डींग्ज, पोस्टर्स,बेनर्स यांचेवर फेरीवाला पथकामार्फत कारवाई करुन सामान/साहित्य जप्त करुन मनपाच्या गोडाऊन मध्ये जमा करणे. सदरचा मासिक अहवाल फेरीवाला पथक प्रमुख यांचेमार्फत मुख्यालयात सादर करणे. 6.      मिरा भाईंदर शहरातील मोबाईल टॉवर ची कर विभागाकडील प्राप्त यादी नुसार अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई करणे. 7.      जनमाहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.  
५) कनिष्ठ अधियंता (प्रभाग समिती कार्यालय क्र. ०१ ते ०६)  1.         सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांचे सूचनेप्रमाणे अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे व अनधिकृत फेरीवाले यांचेवर नियंत्रण ठेवणे. 2.    सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांनी वेळो वेळी दिलेले कामकाज पाहणे. 3.    वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे. 4.    सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.
अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग

पत्ता :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्यालय, इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर पश्चिम, मिरा भाईंदर , ठाणे महाराष्ट्र ४०१ १०१

कार्यालयीन दूरध्वनी :- ०२२- २८१९२८२८

अधिकारी/ कर्मचारी माहिती, भ्रमणध्वनी क्रमांक

अ) मुख्य कार्यालय

अ. क्रअधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नावेपदनामभ्रमणध्वनी क्रमांक
१)नरेंद्र चव्हाण

विभाग प्रमुख

(अतिकमण नियंत्रण)

8422811370
२)योगेश भोईरकनिष्ठ् अभियंता8097523884
३)रमण सोलंकीलिपीक8828155866
४)सुरेश कोकेरामजुर
५)राजु शिरसाठस.का.
६)एलियाराजन लक्ष्म्णस.का.
७)गौरव संखेसंगणक चालक तथा लिपीक
८)रिना निजाईसंगणक चालक तथा लिपीक

ब) प्रभाग समिती कार्यालय सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी व कनिष्ठ् अभियंता यांचे नाव

<table< p=””> प्रभाग समिती क्रमांग सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांचे नावे भ्रमणध्वनी क्रमांक कनिष्ठ् अभियंता यांचे नाव भ्रमणध्वनी क्रमांक ०१ श्री. प्रभाकर म्हात्रे 9892851180 श्री. संदिप जठाळकर 9049031401 ०२ श्रीम. प्रियांका भोसले 9921158807 श्री. वैभव कुलथे 9552426192 ०३ श्री. दामोदर संखे 9764478031 श्री. संजय सोनी 9921158807 ०४ श्रीम. कांचन गायकवाड 9404696560 श्री. सुर्दशन काळे 7796808826 श्री. विकास शेळके 9082932148 ०५ श्री. चंद्रकांत बोरसे 8422811314 श्री. वैभव पेडवी 8149970636 ०६ श्री. स्वाप्निल सावंत 8422811401 श्री. शुभम पाटील 7768887410 श्री. दुर्गेदास आहीरे 8850499493 </table<>

अंदाजपत्रके :-
सन 2020-21
अ.क्र. अंदाज पत्रकिय शिर्ष लेखाशिर्ष कोड मंजुर रक्कम (तरतुद) (रु. लाखांत)
1) अतिक्रमण सुरक्षा रक्षक/पोलिस बंदोबस्त (आस्थापना संबंधीत) 2572 405.00 (आस्थापना संबंधीत)
2) आकस्मित खर्च/ अतिक्रमण सर्वेक्षण 2229 5.00
3) जे.सी.बी., गॅसकटर्स, ट्रक इत्यादी भाडयाने घेणे. 2560 150
4) मुख्य रस्त्यावरील अनधिकृत फेरीवाले हटविणेकामी येणारा खर्च् 2560 75
    सन 2021-22
अ.क्र. अंदाज पत्रकिय शिर्ष लेखाशिर्ष कोड मंजुर रक्कम (तरतुद) (रु. लाखांत)
1) अतिक्रमण सुरक्षा रक्षक/पोलिस बंदोबस्त (आस्थापना संबंधीत) 2572 350.00 (आस्थापना संबंधीत)
2) आकस्मित खर्च/ अतिक्रमण सर्वेक्षण 2229 5.00
3) जे.सी.बी., गॅसकटर्स, ट्रक इत्यादी भाडयाने घेणे. 2560 150
4) मुख्य रस्त्यावरील अनधिकृत फेरीवाले हटविणेकामी येणारा खर्च् 2560 10
अंदाजपत्रके :-

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. -२०१३/प्र.क्र.३९/नवि-३४ दि.२१ आक्टोबर, २०१३

मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या नागरी भागातील फेरीवाल्यांच्या संदर्भात  राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही/उपाययोजना करणेबाबत.

प्रदान करण्यात आलेली देयके :-

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम हटविणेकामी वापरण्यात आलेले मनुष्य बळ व साहित्य पुरवठा करणे कामाचे सन २०२१-२२ या वर्षात रक्कम रु.१,४८,२३,०९३.०० इतकी अदा केलेली आहे.

नागरिकांची सनद :-

नागरिकांनकडून कार्यालयास प्राप्त तक्रारी संबंधीत प्रभाग समिती कार्यालयास पुढील उचित कार्यवाही करीता वर्ग करण्यात येत असतात.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१) ख अन्वये १७ मुद्द्यांची माहिती :-

१७ मुद्द्यांची माहिती यापूर्वी संगणक विभागास सादर करण्यात आलेली आहे.

६० (अ) विनिर्दिष्ट् माहिती प्रकट करणे
६० नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी महानगरपालिकेने पुरवलेल्या जागांचा भोगवटा करणे व त्या सोडण्याची जबाबदारी :-
मुंबई  प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ६० अन्वये उत्तर
१) जो कोणताही नगरपालिका अधिकारी किंवा कर्मचारी महानगरपालिकेने त्यास राहण्यासाठी पुरवलेल्या कोणत्याही जागेचा भोगवटा करत असेल त्याने- निरंक
अ) महानगरपालिकेकडुन सामान्यत: किंवा विशेष बाबतीत विहित करण्यात येतील अशा शर्तीच्या व अटींच्या अधीन अशा जागेचा भोगवटा केला पाहिजे, आणि निरंक
ब) त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी, त्याने महानगरपालिकेच्या नोकरीचा राजीनामा दिल्यावर, त्यास बडतर्फ करण्यात आल्यावर, काढुन टाकण्यात आल्यावर किंवा तो सेवानिवृत्त झाल्यावर अशी जागा सोडली पाहिजे किंवा जेव्हा जेव्हा आयुक्तास महानगरापालिकेच्या संमतीने, त्यास तसे करण्यास फर्माविणे आवश्यक व इष्ट आहे असे वाटेल तेव्हा तेव्हा त्याने अशी जागा सोडाली पाहिजे. निरंक
२) जी कोणतीही व्यक्ती पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही जागा सोडण्यास बांधलेली असेल किंवा तिला तसे करण्यास फर्माविण्यात आले असेल व तिने तसे करण्यात कसुर केली तर, आयुक्तास अशा व्यक्तीला अशी जागा सोडुन देण्याविषयी आदेश देता येईल आणि अशा व्यक्तीने अशा जागेत राहु नये व तीत पुन्हा प्रवेश करु नये म्हणुन उपाययोजना करता येईल. निरंक
३) प्रकरण २० अन्वये नेमलेल्या नगरपालिका अधिका-याच्या किंवा कर्मचा-याच्या संदर्भात, या कलमाच्या तरतुदी त्यात “आयुक्त” या शब्दाऐवजी “परिवहन व्यवस्थापक” हे शब्द दाखल करण्यात आले होते असे समजुन लागु होतील. निरंक
आठ) महानगरपालिकेने पुरविलेल्या प्रमुख सेवांसाठीच्या किंवा पार पाडलेल्या कामांसाठीच्या अर्थसहाय्य कार्यक्रमांचा तपशील आणि अशा कार्यक्रमांसाठीचे लाभार्थी निश्चित करण्याची रीत व निकष: निरंक
नऊ) महानगरपालिका क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित बृहत योजनेचा, शहर विकास योजनेचा किंवा इतर कोणत्याही योजनेचा तपशील: निरंक
दहा) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसुचनेव्दारे, विनिर्दिष्ट करेल असे, प्रमुख बांधकामाचे तपशील, तसेच बांधकामाचे मुल्य, पुर्ततेचा कालावधी आणि कराराचा तपशील यांबाबतची माहिती. निरंक
अकरा) महानगरपालिका निधीचा तपशील, म्हणजेच मागील वर्षामध्ये पुढील बाबींव्दारे मिळालेले उत्पन्न :- अ) कर, शुल्क, उपकर आणि अधिभार, मालमत्तेतुन मिळणारे भाडे, लायसन व परवानगी यांतुन मिळणारी फी; निरंक
ब) वसुल न केला गेलेला कर, शुल्क, उपकर आणि अधिभार, मालमत्तेतुन मिळणारे भाडे, लायसन व परवानगी यांतुन मिळणारी फी आणि वसुली न करण्यामागची कारणे; निरंक
क) राज्य शासनाने वसुल केलेल्या करांचा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केलेला हिस्सा आणि महानगरपालिकेला मिळालेली अनुदाने; निरंक
ड) महानगरपालिकेला नेमुन दिलेल्या किंवा तिच्याकडे सोपवलेल्या योजना, प्रकल्प व आराखडे यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने दिलेली अनुदाने, त्यांचे स्वरुप आणि विनियोगाची मर्यादा; निरंक
इ) जनतेकडुन किंवा अशासकीय अभिकरणांकडुन मिळालेल्या देणग्या किंवा अंशदाने यामर्फत उभा केलेला पैसा; निरंक
बारा) प्रत्येक प्रभागाला नियतवाटप केलेली वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुद; निरंक
तेरा) विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती निरंक
माहिती अधिकार पत्र/उत्तर माहिती (माहितीचा अधिकारी प्राप्त अपील व उत्तरे)

अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग कार्यालयाचे जनमाहिती अधिकारी व सहा.जनमाहिती अधिकारी हे संबंधित प्रभाग समिती कार्यालयाचे सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी व कनिष्ठ् अभियंता असून त्यांची माहिती खालील प्रमाणे :-

प्रभाग समिती क्र.

कार्यक्षेत्र

 

शासकीय जनमाहिती तथा सहा.आयुक्त

सहाय्यक जनमाहिती अधिकरी

 

अपिलीय अधिकारी

 

1.

भाईंदर पश्चिम जुना फाटक रस्त्याची उजवी बाजू  ते सुभाषचंद्र बोस मैदान,

मुर्धा ते उत्तन, गोराई

प्रभाकर म्हात्रेसंदिप जठाळकर

 

मा. उपायुक्त (अतिक्रमण)

2.

भाईंदर पश्चिम जुना फाटक डावी बाजू ते ९० फुट रोडप्रियांका भोसलेवैभव कुलथे
3.भाईंदर पुर्व बी.पी. रोड ते भाईंदर खाडीदामोदर संखेसंजय सोनी
4.गोडदेव गाव ते वर्सावे घोडबंदरकांचन गायकवाडसुर्दशन काळे
विकास शेळके
5.मिरा रोड स्टेशन व सेक्टर परीसरचद्रकांत बोरसेवैभव पेडवी
6.काजुपाडा ते दहिसर चेक नाका परीसर ते साई पेट्रोल पंप पर्यंतस्वप्निल सावंतशुभम पाटील
दुर्गेदास आहीरे
 • टोल फ्री क्रमांक : १८००२२८६४९
 • ई-मेल : mbmc.encr@gmail.com
 • लघुसंदेश, व्हाट्सअप व मोबाइल नंबर : 
 1. स्वप्नील सावंत – प्रभाग अधिकारी, प्रभाग कार्यालय क्र. ०१ – ८४२२८११४०१
 2. नरेंद्र चव्हाण – प्रभाग अधिकारी, प्रभाग कार्यालय क्र. ०२ – ८४२२८११३०७
 3. अविनाश जाधव – प्रभाग अधिकारी, प्रभाग कार्यालय क्र. ०३ – ८४२२८११३६३
 4. सुनिल यादव – प्रभाग अधिकारी, प्रभाग कार्यालय क्र. ०४ – ८४२२८११५०७
 5. जगदीश भोपतराव – प्रभाग अधिकारी, प्रभाग कार्यालय क्र. ०५ – ८४२२८११२२६
 6. संजय दोंदे – प्रभाग अधिकारी, प्रभाग कार्यालय क्र. ०६ – ८४२२८११३०९