मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल मार्च 24th, 2023 at 10:34 am

सामान्य प्रशासन व आस्थापना विभाग

विभाग प्रमुखसुनिल यादव
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक०२२-२२८१९२८२८  विस्तारीत क्रमांक १३६
ई- मेलgad@mbmc.gov.in

प्रस्तावना

महानगरपालिका सामान्य प्रशासन विभाग हा शासन आणि प्रशासन मधील दुवा आहे. शासनाकडून विविध GR पारीत होऊन महानगरपालिकेकडे कार्यवाहीकरिता पाठविले जातात. सदर सर्व GR परिपत्रकांची अमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी संबधित विभागात आदेशित करुन कार्यवाही करुन घेतली जाते. शासनाकडील महत्वाच्या राष्ट्रीय कामामध्ये आर्थिक गणना कार्यवाही प्रभावीपणे होणेकरिता (सा.प्र.) विभागाकडून कार्यवाही प्रस्थापित केली जाते. तसेच मा. आयुक्त, उपआयुक्त (मु.) यांचेकडील आदेशांची अमंलबजावणी संबधित विभागाकडून करण्याबाबतची कार्यवाही केली जाते. लोकशाही दिनी नागरिकांच्या प्राप्त तक्रारीवर प्रभावीपणे कार्यवाही करणे करिता संबधित विभागाकडून कार्यपूर्तीचा अहवाल प्राप्त केला जातो. राष्ट्रीय सण साजरा करण्याचा सदरची कार्यवाही सा. प्र. विभागाकडून केली जाते. माहिती अधिकारातील व्दितीय अपिले याबाबतची कार्यवाही संबधित विभागांना पत्रे देऊन केली जाते. कर्मचाऱ्यांच्या मेडीक्लेम बाबतची कार्यवाही सामान्य प्रशासनतर्फे केली जाते.

कर्तव्य व कामकाज

प्रशासकिय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. कार्यालयीन दैनंदिन कामकाजावर पर्यवेक्षण करणे. अधिकारी कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे. कोकण विभागीय आयुक्त यांचेकडील लोकशाही दिनी आढावा बैठकीस उपस्थित राहणे.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये प्राप्त झालेल्या अर्जावर विहित मुदतीत कार्यवाही करणे. आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेले तक्रार अर्जांना विहित मुदतीत उत्तर देणे. आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेले तक्रार अर्जांबाबत सर्व विभागाचा आढावा घेऊन संबंधित विभाग प्रमुख यांना कार्यवाही बाबत पत्र व्यवहार करणे. माहितीच्या अधिकारासंदर्भात जिल्हा लोकशाही दिनी आढावा बैठकीस उपस्थित राहणे. महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय ग्रुप विमा योजनेबाबतची कार्यवाही करणे. सामान्य प्रशासन विभागाकडील निविदाबाबतची कार्यवाही करणे. सामान्य प्रशासन विभागाकडील अर्थसंकल्पाबाबत कार्यवाही करणे व लेखापरिक्षण आक्षेपाची पुर्तता करणे. विभागानूसार जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची नेमणूक करणे वार्षिक प्रशासन अहवाल बाबत कार्यवाही करणे. आर्थिक गणनेचे काम पाहणे. 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 1 मे या राष्ट्रीय सणांचे ध्वजरोहणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सोपविण्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्या बाबत मा. उपायुक्त (मु.) यांच्या मंजूरीने आदेश देणे. सहा. आयुक्त यांच्याकडील प्राप्त झालेल्या पत्रावर कार्यवाही करणे. मा. उपायुक्त, (मु.), सहा. आयुक्त (सा.प्र.) यांनी वेळोवेळी सोपवलेली कामे करणे आर्थिक गणनेचे काम पाहणे.

महानगरपालिका लोकशाही दिनी प्राप्त झालेले तक्रार अर्ज संबंधित विभागांना कार्यवाहीसाठी देऊन कार्यवाही बाबतची गोषवारा तयार करणे व लोकशाही दिनी मा. आयुक्त सो. / उपायुक्त (मु.) यांना सादर करणे. माहितीच्या अधिकारासंदर्भात प्रत्येक महिन्याच्या जिल्हा लोकशाही दिनाच्या आढावा बैठकीकरिता सर्व विभागाची नमुना प्र-पत्रामध्ये माहिती संकलीत करून बैठकी करिता गोषवारा तयार करणे. माहितीच्या अधिकारातील प्र-पत्राबाबत वार्षिक अहवाल शासनास पाठविणे. अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय प्रतिपुर्ती देयकाबाबत पुढील कार्यवाही करणे. लेखापरिक्षण आक्षेपाची पुर्तता करणे. शासन परिपत्रकाप्रमाणे राष्ट्रपुरुषांच्या जंयतीबाबत कार्यवाही करणे. सहा. आयुक्त, (सा.प्र.) यांचे कडील प्राप्त झालेल्या पत्रावर कार्यवाही करणे. विभाग प्रमुख / वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार आवक नोंदीनूसार संबंधित विभागास देणे. आवक-जावक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. माहिती अधिकार खालील प्राप्त झालेले तक्रार अर्ज संबंधित विभागास कार्यवाहीसाठी देणे. माहितीच्या अधिकाराचे नोंदणी आवक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. कार्यालयीन आदेश / परिपत्रक, शासन निर्णयची नस्ती अद्यावत ठेवणे. सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित शासकिय, महापौर, नगरसेवक, नागरीक यांच्या पत्रांना उत्तरे देणे. शासन परिपत्रकाप्रमाणे राष्ट्रपुरुषांच्या जंयतीबाबत कार्यवाही करणे. अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय प्रतिपुर्ती देयकाबाबत पुढील कार्यवाही करणे. विभाग प्रमुख / वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे.

जॉबचार्ट

अ.क्रपदनामकायदेशीर तरतूदजबाबदारी व कर्तव्ये
1उपायुक्तमहाराष्ट्र महानगरपालिका
अधिनियम कलम ४९, ९४
 1. प्रशासकिय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
 2. कार्यालयीन दैनंदिन कामकाजावर पर्यवेक्षण करणे.
 3. अधिकारी/कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे.
 4. महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय ग्रुप विमा योजनेबाबतची कार्यवाही
  करणे.
 5. विभागानूसार जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबतची कार्यवाही करणे.
 6. २६ जानेवारी,१५ ऑगस्ट ,१ मे या राष्ट्रीय सणांचे ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करणेसाठी तसेच राष्ट्रीय महापुरुष जयंती ,पुण्यतिथी कार्यक्रमासाठी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना आदेश बजाविणे 
2सहा. आयुक्तमहाराष्ट्र महानगरपालिका
अधिनियम कलम ४९, ९४
 1. प्रशासकिय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
 2. कार्यालयीन दैनंदिन कामकाजावर पर्यवेक्षण करणे.
 3. अधिकारी/कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे.
 4. कोकण विभागीय आयुक्त यांचेकडील लोकशाही दिनी आढावा बैठकीस उपस्थित राहणे.
 5. महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय ग्रुप विमा योजनेबाबतची कार्यवाही करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.
 6. सामान्य प्रशासन विभागाकडील निविदाबाबतची कार्यवाही करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.
 7. विभागानूसार जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची नेमणूक करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.
 8. 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 1 मे या राष्ट्रीय सणांचे ध्वजरोहणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सोपविण्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्या बाबत मा. उपायुक्त (मु.) यांच्या मंजूरीने आदेश देणे.
 9. राष्ट्रीय महापुरुष जयंती, पुण्यतिथी कार्यक्रमासाठी खर्चाला मान्यता घेणेबाबतचे प्रस्ताव सादर करणे व त्यांचे आयोजन करणे.
 10. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ संबंधी सर्व विभागांचे कामकाजामध्ये समन्वय राखणे. त्याबाबतच्या अद्यावत सूचना, परिपत्रकांची माहिती सर्व विभागांना देणे.
 11. विविध विभागांना थेट दूरध्वनी उपलब्ध करुन देणेबाबतची कार्यवाही करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे. तसेच महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांची दूरध्वनी देयके, टोल फ्री क्रमांक इत्यादिंची देयके प्रदान करण्यासाठी तसेच अधिकारी वर्गांची दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी देयके प्रदान करणेसाठी कार्यवाही प्रस्तावित करणे.
3लिपीक 
 1. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये जनमाहिती अधिकारी म्हणून प्राप्त झालेल्या अर्जावर विहित मुदतीत कार्यवाही करणे.
 2. आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेले तक्रार अर्जांना विहित मुदतीत उत्तर देणे.
 3. आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेले तक्रार अर्जांबाबत सर्व विभागाचा आढावा घेऊन संबंधित विभाग प्रमुख यांना कार्यवाही बाबत पत्र व्यवहार करणे.
 4. माहितीच्या अधिकारासंदर्भात जिल्हा लोकशाही दिनी आढावा बैठकीस उपस्थित राहणे.
 5. प्रशासन अहवाल बाबत कार्यवाही करणे.
 6. मा.उपायुक्त यांच्याकडील प्राप्त झालेल्या पत्रावर कार्यवाही करणे.
 7. मा. उपायुक्त, (मु.), सहा. आयुक्त (सा.प्र.) यांनी वेळोवेळी सोपवलेली कामे करणे.
 8. महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय ग्रुप विमा योजनेबाबतची कार्यवाही करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.
 9. महानगरपालिका लोकशाही/ तक्रार दिनी प्राप्त झालेले तक्रार अर्ज संबंधित विभागांना कार्यवाहीसाठी देऊन कार्यवाही बाबतची गोषवारा तयार करणे व लोकशाही दिनी मा. आयुक्त सो. / उपायुक्त (मु.) यांना सादर करणे.
 10. माहितीच्या अधिकारासंदर्भात प्रत्येक महिन्याच्या जिल्हा लोकशाही दिनाच्या आढावा बैठकीकरिता सर्व विभागाची नमुना प्र-पत्रामध्ये माहिती संकलीत करून बैठकी करिता गोषवारा तयार करणे.
 11. अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय प्रतिपुर्ती देयकाबाबत पुढील कार्यवाही करणे.
 12. दैनंदिन पत्रव्यवहार आवक नोंदीनूसार संबंधित विभागास देणे.
 13. आवक-जावक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे व मासिक गोषवारा तयार करणे.
 14. सहा. आयुक्त, (सा.प्र.) यांचे कडील प्राप्त झालेल्या पत्रावर कार्यवाही करणे.
 15. माहितीच्या अधिकारातील प्र-पत्राबाबत वार्षिकअहवाल शासनास पाठविणे.
 16. शासन परिपत्रकाप्रमाणे राष्ट्रपुरुषांच्या जंयतीबाबत कार्यवाही करणे.
 17. 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 1 मे या राष्ट्रीय सणांचे ध्वजरोहणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणेसाठी व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सोपविण्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्या सोपविणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.
 18. विभागानूसार जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची नेमणूक करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.
 19. माहिती अधिकार खालील प्राप्त झालेले तक्रारअर्ज संबंधित विभागास कार्यवाहीसाठी देणे.
 20. माहितीच्या अधिकाराचे नोंदणी आवक रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.
 21. विभाग प्रमुख / वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे.
 22. कार्यालयीन आदेश / परिपत्रक, शासन निर्णयची नस्ती अद्यावत ठेवणे.
 23. सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित शासकिय, महापौर, नगरसेवक, नागरीक यांच्या पत्रांना उत्तरे देणे.
4दुरध्वनी
सहाय्यक
 1.  
 1. विभागीय कार्यालयांना नवीन दुरध्वनी देणे बाबत कार्यवाही करणे.
 2. अधिकारी / कर्मचारी यांच्या भ्रमणध्वनी देयकाबाबत पुढील कार्यवाही करणे.
 3. पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या सीम कार्ड तसेच विभागांच्या मागणीनुसार इंटरनेट, डोंगल उपलब्ध करुन देणेबाबत कार्यवाही करणे.
 4. महानगर टोलिफोन निगम लि. यांचे देयकाबाबत पुढील कार्यवाही करणे.
 5. विभाग प्रमुख / वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे.
5‍शिपाई विभाग प्रमुख/वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे.
6सफाई कामगार विभाग प्रमुख/वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे.
7ठेका संगणक चालक संगणकावरील कार्यालयीन सर्व कामकाज करणे. तसेच ऑनलाईन बजेट एन्ट्री करणे.

सामान्य प्रशासन विभागाने राबिवलेले विविध कार्यक्रम यांची माहिती

 1. दि. 26 जानेवारी, 2021 रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम.
 2. दि. 19 फेब्रुवारी, 2021 रोजीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती कार्यक्रम.
 3. दि. 27 फेब्रुवारी, 2021 रोजी ज्येष्ठ कवी वि.वा.शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज याचा हा जन्मदिवस “मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत.
 4. शासन परिपत्रकांप्रमाणे राष्ट्रपुरुषांच्या जयंत्या कार्यक्रमाबाबत.
 5. दि. 14 एप्रिल, 2021 रोजी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती कार्यक्रम.
 6. दि. 01 मे,2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 61 वा वर्धापन दिन कार्यक्रम.
 7. दि. 15 ऑगस्ट, 2021 रोजी स्वातंत्र दिनानिमित्त ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम.
 8. वर्ष 2021 मध्ये साजरे करण्यात आलेल्या विविध सण/कार्यक्रम/उत्सव यांचे प्रभावीपणे सुनियोजन करण्याकरिता अधिकारी/कर्मचारी यांना दिलेले नेमणूक आदेश.
 9. दि. 26 जानेवारी, 2022 रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम.
 10. दि.14 जानेवारी 2022 ते दि. 28 जानेवारी 2022 या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा कार्यक्रम.
 11. दि. 25 जानेवारी 2022 रोजी “राष्ट्रीय मतदार दिवस” कार्यक्रम.
 12. दि. 19 फेब्रुवारी, 2022 रोजीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती कार्यक्रम.
 13. दि. 27 फेब्रुवारी, 2022 रोजी ज्येष्ठ कवी वि.वा.शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज याचा हा जन्मदिवस “मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत.
 14. दि. 14 एप्रिल, 2022 रोजी परमपुज्य भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती कार्यक्रम.
 15. दि. 01 मे,2022 रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 62 वा वर्धापन दिन कार्यक्रम.

शासन निर्णय/परिपत्रक

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१) ख अन्वये १७ मुद्द्यांची माहिती

६०(अ) विनिर्दिष्ट माहिती प्रकट करणे( १३ मुद्यांची माहिती )

आस्थापना विभाग
विभाग प्रमुखसुनिल यादव
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक८४२२८११५०७
ई- मेलestablishment@ mbmc.gov.in

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेमधील आस्थापना विभागाद्वारे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवाविषयक बाबी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949, महाराष्ट्र शासन नियम/निर्णयपरिपत्रके/अधिसूचना व महानगरपालिकेतील संविधानिक समित्याद्वारे पारित ठराव इविचारात घेऊन नियमानुसार खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात येते.

विभागाची कामे :
 • म.ना.से. (सेवेच्यासर्व साधारण शर्ती) नियम १९८१ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे.
 • शा.निबीसीसी१०९७/प्र.क्र.६३/९७/१६ब, दि.१८/१०/१९९७ व शा.नि.बीसीसी-२०१५/प्र.क्र.१०२-ए/१५/१६ब, दि.१९/०१/ २०१६ अन्वये बिंदुनामावली अद्यावत ठेवणे.
 • महाराष्ट्रमहानगरपालिका अधिनियम –कलम ५१ (४) नुसार आकृतीबंध विषयक कार्यवाही करणे.
 • महाराष्ट्रशासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनिमय आणि शासकीय कर्तव्ये, अधिनियम २००५ अन्वये बदल्यांबाबतची कार्यवाही करणे.
 • शासनपरिपत्रक क्र. एसाअरव्ही-२१५/प्र.क्र.५६६/का-१२, दि.०८/०१/२०१६ अन्वये पदोन्न्तीबाबतची कार्यावाही करणे.
 • म.ना.से.(पदग्रहणअवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतुन काढुन टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ अन्वये शिस्तभंग व विभागीय चौकशी करणे. प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीबाबतची कार्यवाही.
 • म.ना.से.(शिस्तव अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ नुसार विभागीय चौकशी प्रकरणे करणे.
 • म.ना.से.(रजा) नियम१९८१ अन्वये रजा मंजुरी.
 • म.ना.से.(वेतन) नियम१९८१ अन्वये मा.आयुक्त/प्रशासन विभागातील अधिकारी कर्मचा-यांचे स्वग्राम व रजाप्रवास सवलत देयके वेतननिश्चिती कामे करणे.
 • म.ना.से.(निवृत्तीवेतन) १९८२ अन्वये सेवानिवृत/स्वेच्छा निवृत्त/कुंटुंब निवृत्ती/उपदान/अर्जित रजा रोखीकरण अंतिमीकरण व त्यासंबंधी प्रकरणे.
 • म.ना.से.(निवृत्तीवेतनअंशराशीकरण) नियम १९८४ अन्वये निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरणबाबत कार्यवाही करणे.
 • म.ना.से.(वेतन) नियम1981 नुसार अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन प्रदानाविषयक कार्यवाही करणे.
 • महाराष्ट्रमहानगरपालिका अधिनियम ५३ (३) अन्वये करार पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणुकीबाबतची कार्यवाही.
 • केंद्रशासनाचा माहिती अधिकारी अधिनियम – २००५ अन्वये कार्यवाही करणे.
 • शासननिर्णय क्र.बी.जी.टी-१०००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दि.१०/०९/२००१ अन्वये अभिलेखांचे वर्गीकरण, जतन, नाशन व सहा गठ्ठे पध्दतीप्रमाणे अंमलबजावणी करणे.
 • म.ना.से.(ज्येष्ठ्तेचेविनिमय) नियमावली १९८२ अन्वये सेवा ज्येष्ठता अंतिम यादी प्रसिध्द करणे.
 • सा.प्र.वि.शा.नि.सी.एफ.आर१२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा, दि.०१/११/२०११गोपनीय अहवाल जतन करणे.
 • वित्तविभाग, वेतन -११९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा-३, दि.२०/०७/२०१३.
 • वि.वि.वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१/०४/२०१०अन्वये आश्वासित प्रगती योजना लागु करणेबाबत. सा.प्र.वि.एसआरव्ही- १०९५/प्र.क्र.१/९१-१२, दि.०८/०६/१९९५.
 • सा.प्र.वि.शा.नि.वशिअ/१२१४/प्र.क्र.५१(२)/११, दि.१७/११/२०१४अन्वये मत्ता व दायित्व विषयक कामे करणे.
 • शासननिर्णय क्र.सकानि-२००७/प्र.क्र.१७६/२००७/नवि-६, दि.२२/१०/२००८ नुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेड्कर, श्रमसाफल्य आवास योजनेअंतर्गत कामकाज करणे.
 • मा.महालेखापाल/स्थानिक निधी व महानगरपालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागाने आक्षेपिलेल्या परिच्छेदांचे अनुपालन करणे.
प्रदान करण्यात आलेली देयके

स्थायी अधिकारी/कर्मचारी देयक

महिना

अधिकारी/कर्मचारी संख्या

रक्कम

ऑगस्ट-2021

1300

रु.6,13,20,929/-

अधिाकारी /कर्मचारी यांची अंत‍िम सेवा जेष्ठता यादी दि. 01-01.2019 ते 31.12.2019
अंतिम सेवा जेष्ठता यादी वर्ग-01-2019
अंतिम सेवा जेष्ठता यादी वर्ग-02-2019
अंतिम सेवा जेष्ठता यादी वर्ग-03-2019
अंतिम सेवा जेष्ठता यादी वर्ग-04-2019
प्रतीक्षासुची ३
भरारी पथकासाठी मुख्य नियंत्रण अधिकारी नेमणूक आदेश -28-06-2021
कार्यालयीन आदेश – देयक मंजुरीचे अधिकार – 29.06.2021
प्रत्यायोजन आदेश
प्रत्यायोजन आदेश -अध्यक्ष निविदा निवड समिती.pdf
दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज सोपविण्याबाबत
ई-अभ्यांगत प्रणाली सुरू करावयाची असल्याने कर्मचारी नियुक्ती आदेश.
झुम ॲपद्वारे प्रथम अपिल सुनावणीबाबत प्रशिक्षणाकरीता कर्मचारी नियुक्ती आदेश
अनुकंपा प्रतिक्षासुची २ – अंतिम यादी
अनुकंपा प्रतिक्षासुची २
अभ्यांगताना तातडीचे कामा व्यतिरिक्त प्रवेश न देणेबाबत.
विषय – आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्द करणेबाबत . कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी याना मजूर आकृतिबंधानुसार पादनाममध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.
दि.31/03/2021 पर्यंत मालमत्ता कराची वसुली करणेकरीता कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश
अनुकंपा अंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणे बाबत (आस्थापना विभाग)
प्रारुप सेवा जेष्ठता सन 2019 व सन 2020 यादीवर आक्षेप घेणेबाबत
सेवा प्रवेश नियम 2019
मंजूर रिक्त पदे तपशिल
आकृतीबंध-2019, सेवाप्रवेश नियम-2019 व रिक्त पदांचा तपशिल इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
अतिरिक्त आयुक्त पदाचा अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. सुधारीत आदेश – 87-05-03-2021
Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने महत्वाच्या असलेल्या जाहिरात परवाना, सिनेमा चित्रीकरण परवाना व व्यवसाय परवाना या 3 घटकांतर्गत येणाऱ्या सेवा, आवश्यक कागदपत्रे, फी, नियमकालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचना करण्याबाबत.
जॉब चार्ट बाबत 12.02.2021
vaidyakiy vima yojanebabat
26 जानेवारी 2021 – परिपत्रक
अधिकारी बदली आदेश दि.14-01-2021
सेवानिवृत्त लेखापरिक्षण अधिकारी यांची दि. 08-12-20 रोजीच्या मुलाखतीद्वारे निवड केलेल्या उमेदवारांची निवड यादी
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 2020
डेल्टा गार्डन , एस.एम.आर.डी रेन्टल इमारत मिरागाव या ठिकाणी अलगीकरण कक्ष सुरु करण्याबाबत आदेश दि.11-07-2020
अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. दि.11-07-2020
माननीय आयुक्त सो यांचे आदेश दि.25/06/2020
उपायुक्त पदाचा पदभाराबाबत
प्रभाग अधिकारी बदली आदेश
मा. अतिरिक्त आयुक्त कार्यमुक्ती बाबत आदेश
बदली आदेश ०६.०४.२०२०
बदली आदेश
सतत गैरहजर कर्मचा-याबाबत जाहिरात वेब साईटवर प्रसिध्द करणेबाबत.
सचिन संगित साळंके-वर्ग4 च्या कर्मचाऱ्यांबाबत.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती मिळवण्याच्या अर्जाचा नमुना.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार बजेट आणि कोणत्या कामासाठी खर्च केला त्याचा तपशील.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार बजेट आणि कोणत्या कामासाठी खर्च केला त्याचा तपशील (२०१८-१९)
KIRAN A.K.
सुरक्षा रक्षक तसेच वार्डेन ची माहिती बाबत 1
सुरक्षा रक्षक तसेच वार्डेन ची माहिती बाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतीत्ल कार्यरत अधिकारीकर्मचारी यांना मंजूर आकृतीबंधानुसार पदनामामध्ये बदल करण्यात आलेला आदेश संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (ॲक्ट नं.एलआयएक्स ऑफ 1949) नुसार कलम 72 सी (2) अन्वये प्रभाग अधिकारी, अभियंते, अतिक्रमण विभागप्रमुख, मा.आयुक्त, फायर ऑफिसर, चिफ फायर ऑफिसर यांच्या कर्तव्याबाबत
बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन नुसार कर्मचाऱ्यांचे  वेतन अदा करण्यात येईल.
कार्यालयीन आदेश (Budget Control Register बाबद)
 प्रशासकीय दृष्टिकोनातून कामकाजामध्ये सुसूत्रता येण्याच्या अनुषंगाने खालील नमुन्यात दर्शविल्या प्रमाणे कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात येत आहे.
 बडतर्फ कर्मचाऱ्यांची जाहिरात “वेब साईटवर ” प्रसिद्ध करण्याबाबत
 सतत गैरहजर कर्मचाऱ्यांबाबत जाहिरात “वेब साईटवर” प्रसिद्ध करण्याबाबत
 सुट्टी यादी – 2016
 वर्ग -०४ कर्मचा-यांची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी (१० वी पास)
आधिकारी/कर्मचारी बदली यादी
भरती बाबत