मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 9th, 2022 at 12:22 pm

अग्निशमन माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती 2022-23
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2020-21)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2019-20)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2018-19)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2017-18)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2016-17)
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
गृहनिर्माण संस्थेने अग्निशमन विभागाकडे प्रमाणपत्र सादर केले आहे की नाही हे जाणून घेणेबाबत
विनापरवानगी गॅस लाईन घेण्यात आली असून त्यासंबंधी तपशील मिळण्या बाबत
स्व . मिनाताई ठाकरे सभागृह व स्व . प्रमोद महाजन सभागृह येथे बसवलेले अग्निशमन यंत्रणा बाबत
संपूर्ण फाइल्स किंवा सर्व पत्रांच्या प्रती, पत्रव्यवहार, योजना, नोट्स आणि अहवाल, जमिनीच्या संदर्भात अंतर्गत अहवाल सर्व्ही क्र. जुना क्रमांक. 476 pt नवीन क्र. 120/2 मिळणेबाबत
माहितीच्या अधिकारात कलाम ४(१) (ब ) स्वयं प्रेरणेने एकूण १७ बाबींची माहिती विहित नमुन्यात व माहिती अधिकाराची माहिती देणेबाबत 
(ओ . सी ) भोगवटा दाखल्याची माहिती मिळणेबाबत