मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 18th, 2022 at 09:31 am

उद्यान विभाग

उप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण)

दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष
अधिकारी
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक
 संजय शिंदे ९९२०४०७७७७ कविता बोरकर (सहाय्यक आयुक्त ) 8976643989
प्रभाग समिती क्र. १, २ व ३
उद्यान अधिक्षकदूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकई- मेल
 हंसराज मेश्राम०२२-२८१०३४०९ / ८४२२८११३०५mbmc.garden@gmail.com / garden@mbmc.gov.in
प्रभाग समिती क्र. ४, ५ व ६
उद्यान अधिक्षक दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक ई- मेल
 नागेश विरकर ०२२-२८१८४५५३ / ८४२२८११४२२ mbmc.garden@gmail.com / garden@mbmc.gov.in

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना 28/02/2002 रोजी झाली असून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत मा.वृक्ष प्राधिकरण समिती दि. 19/06/2003 पासुन अस्तिवात आली असुन सदर समितीचे अध्यक्ष मा. आयुक्त सो. असतात. उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाचे कामकाज महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम,1975 व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार कामकाज करण्यात येते

उदयान विभाग :-
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उद्याने-88, स्मशाने-14, मैदाने-15 व दुभाजके-20 विकसीत करुन सुशोभिकरण करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत सदर ठिकाणची निगा व देखभाल विभागामार्फत करण्यात येते.
 • मिरा – भाईंदर हे शहर हरित व सुंदर रहावे याकरिता सर्व उद्याने, मैदाने, चौपाट्या, स्मशाने व दुभाजकांचे सुशोभिकरण केलेले असुन (पान-फुलांनी सजवलेले आहेत) त्यांची योग्य ती निगा व देखभाल करण्यात येते.
 • नागरीकांच्या मॉर्निंग वॉककरिता उद्याने, मैदाने सकाळी 05:00 ते सकाळी 09:00 या वेळेत खुली ठेवण्यात आलेली आहेत.
 • उद्यानांमध्ये लहान मुलांसाठी खेळण्याकरिता आत्याधुनिक खेळणी बसविण्यात आलेली आहेत. तसेच उद्याने व मैदानामध्ये खुल्या जागेतील व्यायामाचे साहित्य बसविण्यात आलेले आहे.
 • तसेच सन 2022-23 मध्ये नविन 2 उद्याने विकसीत करण्याचे काम चालू असून विकसीत करुन नागरीकांसाठी खुली करण्यात येणार आहेत.
वृक्ष प्राधिकरण विभाग :-
 • महानगरपालिकेच्या संपुर्ण क्षेत्रात वृक्षारोपण करुन मिरा-भाईंदर “हरित शहर” करण्याचे काम करण्यात येते. नविन विकसीत केलेले रस्ते, मैदाने, उद्याने, व इतर महापालिकेच्या जागेमध्ये वृक्ष लागवड करुन त्यांची निगा व देखभाल करण्यात येते.
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रतीवर्षी “५ जुन ’जागतीक पर्यावरण दिन” व १६ जुन “वटवृक्ष दिन” साजरा केला जातो. भारताच्या एकुण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र जंगलव्याप्त असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने अमृतवने विकसीत केलेली आहेत. मियावॉकी पध्दतीने भारतीय प्रजातीच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आलेली आहे. त्याकरीता पर्यावरणाचा समतोल साधण्याच्या अनुषंगाने लोकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वृक्षदिंडी, वृक्षारोपण इ. उपक्रम राबविण्यात येत असतात. प्रदुषणामुळे होणाऱ्या अनेक समस्यांवर एकमेव उपाय म्हणजे जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करणे हा आहे. त्यादृष्टीने उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागामार्फत वृक्ष लागवड केली जाते.
 • सन 2021 मध्ये पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये भारतीय प्रजातीच्या 3000 रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे.
 • प्रदुषणमुक्त शहर ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच पर्यावरणात वाढ होऊन शहर प्रदुषणमुक्त होणेसाठी वृक्षतोडीवर कडक निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण जतन अधिनियम १९७५ चे प्रकरण ८ कलम २१ (१) अन्वये वृक्ष तोड करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे विभागाकडून दाखल करण्यात येतात.
 • खाजगी जागेतील धोकादायक/विकासकामातील झाडे काढणेकामी या विभागामार्फत पाहणी करुन परवानगी देण्यात येते.
 • मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात फुले, फळे, औषधी वनस्पती यांचे भव्य प्रदर्शन भरविण्यात येते.
 • वृक्ष प्राधिकरण समितीवर तज्ञ व्यक्तींची सदस्य म्हणुन नेमणुक करण्यात आलेली आहे.
 • राष्ट्रीय हरित लवाद, नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे लोक जैव विविधता रजिस्टर (PBR) तयार करण्यात आलेले आहे.
विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांची यादी( प्रभाग समिती क्र. १,२ व ३ )
.क्र. नाव पद संपर्क
श्री. संजय शिंदे उप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण) 9920407777
श्रीम. कविता बोरकर सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी 8976643989
श्री. हंसराज मेश्राम उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक 8422811305
श्री. योगेश म्हात्रे लिपीक 9833712334
श्री. गणेश माने कनिष्ठ अभियंता (ठेका) 9527932798
विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांची यादी( प्रभाग समिती क्र. ४,५ व ६ )
.क्र.नावपदसंपर्क
1श्री. संजय शिंदेउप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण)9920407777
2श्रीम. कविता बोरकरसहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी8976643989
3श्री. नागेश विरकरउप. मुख्य उद्यान अधिक्षक7045214234
4श्री. गणेश गोडगेप्र. उद्यान अधिक्षक9967707027
5श्री. विनायक शिर्केलिपीक9967453850
6श्री. गणेश मानेकनिष्ठ अभियंता (ठेका)9527932798
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4(1) ख अन्वये 17 मुद्दयांची माहिती
कलम 4(1)(ख)(एक)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान वृक्ष प्राधिकरण विभाग कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा  तपशील

1.

सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव

उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग,

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

2.

संपूर्ण पत्ता

तळ मजला, प्रभाग समिती क्र.४, कै. विलासराव देशमुख भवन,

जांगिड इन्क्लेव्ह, कनकिया, मिरारोड (पुर्व), ता.जि.ठाणे-401 107. दुरध्वनी क्र.28103409

ई-मेल :- mbmc.garden@gmail.com

3.

कार्यालय प्रमुख

श्री. संजय शिंदे.

उप-आयुक्त्, मिरा भाईंदर महानगरपालिका

4.

कोणत्या खात्याच्या अधिनस्त हे कार्यालय आहे ॽ

नगरविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई,महाराष्ट्र राज्य्

5.

कामाचा अहवाल कोणत्या कार्यालयाकडे सादर केला जातो ॽ

कामाचा अहवाल मा.उप-आयुक्त यांच्या मार्फत मा.अति.आयुक्त व मा.आयुक्त यांच्याकडे सादर केला जातो.

6.

कार्यकक्षा: भौगोलिक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

7.

अंगीकृत व्रत

8.

ध्येय/धोरण

1) नियमातील तरतुदीनुसार आरक्षीत जागेत उदयाने विकसित

   करणे व त्यांची निगा व देखभाल करणे.

2) महानगरपालिका क्षेत्रात वृक्षांची लागवड करणे त्यांची निगा व देखभाल करणे,

3) वृक्षतोडीवर निर्बंध लावणे.

9.

साध्य

10.

प्रत्यक्ष कार्य

1)  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949

2)   महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व  अधिनियम, 1975, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण आणि संवर्धन नियम 2009, सह शासन आदेश, अधिसुचना

11.

जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात तपशील

1)   नागरीकांच्या मनोरंजना करीता व शहराच्या सौंदर्याकरीता उद्याने विकसीत करणे.

2)   शालेय विद्यार्थांना उद्यानामध्ये सहली करीता परवानगी देणे.

3)   मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत वृक्षारोपण करणे.

4)   फळे, फुले व भाजीपाला लागवडीची आवड नागरिकांमध्ये निर्माण व्हावी यासाठी फुले,फळे, भाजीपाला प्रदर्शनाचे आयोजन करणे.

5)   शहरातील नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक जागृती तसेच आवड निर्माण करणे. तसेच नागरिक व विद्यार्थ्यांचा वृक्ष संवर्धनामध्ये सहभाग वाढवणे या उद्देशाने हरित पर्यावरण महोत्सवाचे आयोजन करणे.

6)   मोकळ्या जागा व  तलाव याठिकाणी वृक्ष लागवड करून सुशोभिकरण करणे.

7)   रस्ता दुभाजक  व रस्त्याच्या केडेने  वृक्ष  लागवड करणे.

8)   दर ५ वर्षांनी शहरातील वृक्षांची वृक्षगणना करणे.

9)   वनमहोत्सव, जागतिक पर्यावरण दिना निमित्त जनजागृती विषयक कार्यक्रम करणे.

10) पावसाळी हंगामात, धार्मिक  सणानिमित्त व इतर  महत्वाच्या   दिवसानिमित्त  रोपांचे  मोफत वाटप करणे.

11) वृक्ष छाटणीस परवानगी देणे.

12) मिळकतीमधील बांधकाम नकाशा मान्य करणेसाठी,बांधकाम पुर्व ना हरकत दाखला देणे.

13) प्रत्यक्ष बांधकामास अडथळा करणारे वृक्ष काढणे/ वृक्षांचे पुनर्रोपण करणेस परवानगी देणे.

14) धोकादायक वृक्ष काढणेस परवानगी देणे.

15) पुनर्रोपण करणेच्या बदल्यात भरलेली अनामत रक्कम परत करणे.

16) अनधिकृत वृक्ष तोडीबाबत कारवाई करणे.

17)   हरित आच्छादन वाढवणे.

12.

स्थावर मालमत्ता

13.

कार्यालयीन वेळ आणि दूरध्वनी क्रमांक

सकाळी 09.45 वा. पासून सायंकाळी 06.15 वा. पर्यंत

दूरध्वनी क्र. :- 28184553

वेबसाईट :- www.mbmc.gov.in

14

प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता

 

15.

साप्ताहिक सुट्टी आणि विशेष सेवांचा कालावधी

सर्व शनिवार व रविवार तसेच शासनाने घोषित केलेल्या सार्वजनिक सुट्टयांचे दिवस.

कलम 4(1)(ख)(दोन)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यकक्षा

.क्र.

 

अधिकाऱ्याचे नाव

संबंधित विभाग

कोणत्या कायदया/नियम/

शासन निर्णय परिपत्रकानुसार

 

1.

श्री. संजय शिंदे.

उपआयुक्त,

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

1) उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

प्रभाग क्र. 1,2 व 3

1)   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

2)   महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009

2) उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

प्रभाग क्र.4,5 व 6

 

2.

श्री. हंसराज मेश्राम

उप.मुख्य उदयान अधिक्षक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

प्रभाग क्र. 1,2 व 3

1)   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

2)   महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009

 

3.

श्री. नागेश विरकर

उप.मुख्य उदयान अधिक्षक

मिरा भाईेंदर महानगरपालिका

उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

प्रभाग क्र. 4,5 व 6

1) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

2) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009

 कलम 4(1)(ख)(तीन)

निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायीत्व प्रणाली व ठरविण्यात आलेली मानके

कामाचे स्वरुप    :- माहिती अधिकारात माहिती देणे

संबंधित तरतुद    :- उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागासंबंधित असणारी माहिती देणे

अधिनियमाचे नाव :- माहिती अधिकार अधिनियम 2005 (भारत सरकार राजपत्र 22/12/2005)

नियम           :- माहिती अधिकार अधिनियम 2005

शासन निर्णय     :-

परिपत्रक         :-

कार्यालयीन आदेश :-

अ.क्र.कामाचे स्वरुपकामासाठी जबाबदार व्यक्तीअभिप्राय
    
    

 कलम 4 (1) (ख) (चार)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागामध्ये होणाऱ्या कामाचे प्रकटीकरण

 संघटनाचे लक्ष (वार्षीक) 

अ.क्र.काम / कार्यकामाचे प्रमाणआर्थिक लक्षदिवस / तास पूर्ण करण्यासाठीजबाबदार अधिकारीतक्रार निवारण अधिकारीअभिप्राय
        
        

 कलम 4(1)(ख)(पाच)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागामध्ये त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्याकडून वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, सूचना, नियमपुस्त‍िका आणि अभिलेख

अ.क्र.सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषयसंबंधित शासकिय निर्णय / कार्यालयीन आदेश / नियम वगैरेंचा क्र. व तारीखअभिप्राय असल्यास
1महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949  
2महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009  

कलम 4(1)(ख)(सहा)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण

.क्र.

विषय

दस्तऐवज/ धारीणी/ नोंदवही यापैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध

धारीणी क्रमांक/ नोंदवही

तपशिल

किती काळापर्यंत ही माहिती सांभाळून ठेवली जाते

1

आवक रजिस्टर

नोंदवही

प्रमाणसुची 80 म.

मा.नगरसेवक, नागरिक, सरकारी पत्र यांची नोंद घेणे.

शासकीय अधिनियमाप्रमाणे

2

जावक रजिस्ट्र

नोंदवही

Gen 40 M

मा.नगरसेवक, नागरिक, सरकारी पत्र व कार्यालयीन पत्र व्यवहाराच्या नोंद घेणे.

शासकीय अधिनियमाप्रमाणे

3

स्टॉक रजिस्टर

नोंदवही

नमुना नं. 116

विभागात मागवलेल्या सामानाची नोंद घेणे.

शासकीय अधिनियमाप्रमाणे

4

जंगम मालमत्ता

नोंदवही

नमुना नं. 114

विभागात मागवलेल्या सामानाची नोंद घेणे.

शासकीय अधिनियमाप्रमाणे

5

किरकोळ पावती बुक

(सर्वसाधारण)

नोंदवही

नमुना नं. 02

वनीकरणाची रोपे विक्री, अनामत रक्कम घेणे इत्यादी कामाकरिता

शासकीय अधिनियमाप्रमाणे

6

पाहणी फी पावती बुक

नोंदवही

पावती पुस्तक

झाडांची छाटणी करणे, झाड काढणे बाबत आलेल्या पत्रावर पाहणी फी घेणे.

शासकीय अधिनियमाप्रमाणे

7

पोटकिर्द

नोंदवही

नमुना नं. 78

रोजनिशी पावतीच्या रकमांची नोंद घेणे.

शासकीय अधिनियमाप्रमाणे

कलम 4(1)(ख)(सात)

आपले धोरण तयार करण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात, लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदन केले जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थ्‍ोचा तपशिल 

.

क्र.

कोणत्या विषयासंबधी सल्लामसलतव्यवस्थेची कार्यपध्दतसंबधित शासकीय निर्णय/कार्यालयीन आदेश /राजपत्र वगैरेंचा क्रमांक तारीख

पुनर्लोकनाचा काळ

(Periodicity)

1.आर्थिक / प्रशासकीय

मा. वृक्षप्राधिकरण समिती सभा

मा. स्थायी समिती सभा

मा. महासभा

1)   महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949

2)   महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009

 

सदर अधिनियमाप्रमाणे

1   धोरणात्मक निर्णय

2   धोरणाची अंमलबजावणी 

कलम 4(1)(ख)(आठ)

मिराभाईंदर महानगरपालिका उद्यान वृक्ष प्राधिकरण समित्या, परिषदा अथवा मंडळाच्या बैठकीचे तपशील.

.

क्र.

समिती, मंडळ वा परिषदेची संरचनासमिती, मंडळ वा परिषदेचा उद्देशसमितीची उद्दिष्टेसमिती, मंडळ वा परिषदेच्या बैठकीची संख्यात्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची जनतेस मुभा आहे का?त्या बैठकीस इतिवृत्त जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे का ?त्या बैठकीचे इतिवृत्त

(1)

 

मा. वृक्षप्राधिकरण  समिती सभामहाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन व अधिनियम 1975, (2009 पर्यंत सुधारलेला) प्रकरण क्र.2 कलम 3(1) अन्वयेचर्चा करुन सर्वानुमते लोकापयोगी निर्णय घेणे.45 दिवसात एकदानाहीहोय

नगरसचिव

विभाग

कलम 4(1)(ख)(नऊ)

मिराभाईंदर महानगरपालिका उद्यान वृक्षप्राधिकरण कार्यालयातील

अधिकारी   कर्मचायांची यादी.

.क्र.

अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे

अधिकार पद

विभाग

नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक

1)    

डॉ. संभाजी पानपट्टे

अतिरिक्त-आयुक्त

प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6

 

2)    

श्री. संजय शिंदे

उप. आयुक्त

प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6

 

3)    

श्रीम. कविता बोरकर

सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी

प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6

 

4)    

श्री. हंसराज मेश्राम

उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक

प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3

01/06/2000

5)    

श्री. नागेश विरकर

उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6

03/07/2003

6)    

श्री. योगेश म्हात्रे

लिपीक

प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3

 

7)    

श्री. गणेश गोडगे

प्र. उद्यान अधिक्षक

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6

27/06/2007

8)    

श्री. विनायक शिर्के

लिपीक

 

9)    

श्री. दत्तात्रय जाधव

प्र. मुकादम

प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3

01/01/2000

10)  

श्री. विलास साळवी

वाहन चालक

 

11)  

श्री. अच्युत नलावडे

वाहन चालक

 

12)  

श्री. सुरेश म्हात्रे

वाहन चालक

01/01/2000

13)  

श्री. शिवराम महाले

हेडमाळी

08/10/2003

14)  

श्री. जयराम खुताडे

हेडमाळी

01/10/2003

15)  

श्री.संजीव हरी पाटील

मजुर

08/10/2003

16)  

श्री. जोजेफ परेरा

मजुर

17/07/2007

17)  

श्रीम. चंद्रा दयत

मजुर

08/10/2003

18)  

श्री. व्ही. छन्नास्वामी

सफाई कामगार

01/01/2004

19)  

श्री. रमेश पाटील

सफाई कामगार

 

20)  

श्री. शेषेराव अल्हाट

सफाई कामगार

07/04/1991

21)  

श्री. रमेश लोखंडे

सफाई कामगार

 

22)  

श्री. हरेश चनाल

सफाई कामगार

05/05/2002

23)  

श्री. बाळु विंगियन

सफाई कामगार

 

24)  

श्री. प्रशांत हांडे

रखवालदार

 

.क्र.

अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे

अधिकार पद

विभाग

नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक

1)    

श्री. दत्तात्रय गभाले

हेडमाळी

 

 

2)    

श्री. सुभाष जाधव

हेडमाळी

 

 

3)    

श्री.दिनेश राऊत

वाहनचालक

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6

 

4)    

श्री. अरुण पाटील

सफाई कामगार

 

5)    

श्री. सुहास बागुल

गवंडी

 

6)    

श्री. कल्पेश विशे

रखवालदार

 

7)    

श्री. देवेंद्र माळी

मजूर

 

8)    

श्री. मधुकर हिंदोळा

रखवालदार

 

9)    

श्री. सत्यवेल पेरुमल

सफाई कामगार

 

10)  

श्री. कोलंजी मुनीयन

सफाई कामगार

 

11)  

श्री. मुनियन सुब्रमणी

सफाई कामगार

 

12)  

श्री. विरुमुत्तु छल्लन

सफाई कामगार

 

13)  

श्री. पावाडे कुमारस्वामी

सफाई कामगार

 

कलम 4(1)(ख)(दहा)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन

.क्र.

अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे

अधिकार पद

मासिक वेतन

1)    

डॉ. संभाजी पानपट्टे

अतिरिक्त-आयुक्त

मासिक वेतना बाबतची माहिती आस्थापना विभाग यांच्याकडे उपलब्ध आहे.

2)    

श्री. संजय शिंदे

उप. आयुक्त

3)    

श्रीम. कविता बोरकर

सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी

4)    

श्री. हंसराज मेश्राम

उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक

5)    

श्री. नागेश विरकर

उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक

6)    

श्री. गणेश गोडगे

प्र. उद्यान अधिक्षक

7)    

श्री. योगेश म्हात्रे

लिपीक

8)    

श्री. दत्तात्रय जाधव

प्र. मुकादम

9)    

श्री. विलास साळवी

वाहन चालक

10)  

श्री. अच्युत नलावडे

वाहन चालक

11)  

श्री. सुरेश म्हात्रे

वाहन चालक

12)  

श्री. शिवराम महाले

हेडमाळी

13)  

श्री. जयराम खुताडे

हेडमाळी

14)  

श्री.संजीव हरी पाटील

मजुर

15)  

श्री. जोजेफ परेरा

मजुर

16)  

श्रीम. चंद्रा दयत

मजुर

17)  

श्री. व्ही. छन्नास्वामी

सफाई कामगार

18)  

श्री. रमेश पाटील

सफाई कामगार

19)  

श्री. शेषेराव अल्हाट

सफाई कामगार

20)  

श्री. रमेश लोखंडे

सफाई कामगार

21)  

श्री. हरेश चनाल

सफाई कामगार

22)  

श्री. बाळु विंगियन

सफाई कामगार

23)  

श्री. प्रशांत हांडे

रखवालदार

कलम 4(1)(ख)(अकरा)

सर्व योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमुन दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल

 • अंदाज पत्रकाची प्रत प्रसिध्द करावी (रुपयांमध्ये)
 • मंजुर रकमेपैकी वाटून झालेल्या रकमेचा तपशील प्रसिध्द करावा.  (रुपयांमध्ये)

उदयान व वृक्षप्राधिकरण अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सन 2022-23

                                   उदयान विभाग                 (रुपये लाखात)

.क्र.

लेखाशिर्ष

करण्यात आलेली तरतूद

(रुपये लाखात)

1.    

स्थायी आस्थापना

200.00

2.    

उद्याने अस्थायी आस्थापना/सुरक्षा रक्षक

600.00

3.    

माती/शेणखत/सफेद रेती पुरवठा करणे

100.00

4.    

खते/किटकनाशके व बुरशीनाशके

10.00

5.    

मजुर पुरवठा

300.00

6.    

वाहन पेट्रोल इंधन-वाहन भाडे/दुरुस्ती/खरेदी

40.00

7.    

जुनी खेळणी / बँचेस दुरुस्ती

50.00

8.    

टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे/ नविन टँकर खरेदी करणे

100.00

9.    

नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान विकसित करणे

75.00

10.  

नवीन खेळणी/बँचेस/व्यायामाचे साहित्य बसविणे

200.00

11.  

ठिबक/तुषारसंच बसविणे

15.00

12.  

जैव विविधता उद्यान (बांधकाम)

अ) शासन अनुदान

100.00

ब) मनपा हिस्सा

100.00

13.  

आरक्षण क्र. 221 मा. बाळासाहेब ठाकरे मैदान विकसित करणे

25.00

14.  

उद्यानात शिल्पकला पुतळे बसविणे

25.00

15.  

सेंद्रिय (कंपोस्ट)/गांडुळ खत तयार करणे

25.00

16.  

कुंपणे, उद्यानाची दुरुस्ती / रंगरंगोटी करणे

200.00

17.  

उद्याने/दुभाजक सुशोभिकरण करणे

150.00

18.  

आर.जी. क्षेत्र उद्याने/नर्सरी विकसित

25.00

19.  

मेजर कौस्तुभ राणे जॉगर्स पार्क विकसित

200.00

 

एकुण

2540.00

         वृक्ष प्राधिकरण

        (रुपये लाखात)

.क्र.

लेखाशिर्ष

करण्यात आलेली तरतूद

(रुपये लाखात)

1.    

वृक्षारोपण / सामाजिक वनीकरण / निसर्ग उद्यान

150.00

2.    

खते / किटकनाशके व बुरशीनाशके

20.00

3.    

पुर्न:रोपण करणे

25.00

4.    

वृक्षगणना जिओ टॅगिंग

50.00

5.    

संरक्षण पिंजरे खरेदी/झाडांच्या संरक्षणार्थ विटेचे कठडे बांधणे

25.00

6.    

संरक्षण पिंजरे दुरुस्ती करणे

25.00

7.    

अवजारे/साहित्य खरेदी

10.00

8.    

लालमाती / शेणखत पुरवठा करणे

60.00

9.    

फळे/फुले प्रदर्शन, ग्रीन हाऊस बांधणे/ नर्सरी तयार करणे

10.00

10.  

झाडांच्या बुंध्याभोवती रोगप्रतिबंधकासाठी बोर्डो पेस्ट लावणे

30.00

11.  

मजुर पुरवठा / वृक्षारोपण निगा व देखभाल

200.00

12.  

तिवरांची लागवड (Mangroves Plantation)

30.00

13.  

बाधित वृक्षतोडणी / किरकोळ / अकस्मित खर्च

10.00

14.  

अभ्यास / प्रशिक्षण दौरा

10.00

15.  

वाहन पेट्रोल इंधन-वाहन भाडे/दुरुस्ती

75.00

16.  

वाहन खरेदी करणे

20.00

17.  

टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे

50.00

18.  

झाडांच्या फांद्यांपासुन ठोकळे बनविणे

50.00

19.  

माझी वसुंधरा अभियान

25.00

20.  

अमृत योजना हरीत पट्टे खर्च (अनूदान)

200.00

21.  

अमृत योजना हरीत पट्टे (स्वनिधी)

50.00

 

एकुण

1125.00

कलम 4(1)(ख)(बारा)

अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा तपशिल

विभागाशी संबंधित नाही

 कलम 4(1)(ख)(तेरा)

ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील 

अ.क्र.परवाना धारकाचे नावपरवान्याचा प्रकारपरवाना क्रमांकदिनांका पासूनदिनांका पर्यंतसाधारण अटीपरवान्याची विस्तृत माहिती
        
 • वृक्षाची छाटणी / मुळासहित काढणे कामी पाहणी फी रु. 100 प्रती झाड घेवून परवानगी देणे
 • विकास कामातील झाड मुळासहित काढणेबाबत प्रती झाड रु.5000/- अनामत रक्कम घेवून परवानगी देणे.

कलम 4(1)(ख)(चौदा)

माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रकाशित करणे

अ.क्र.दस्तऐवजाचा प्रकारविषयकोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यातमाहिती मिळविण्याची पध्दतीजबाबदार व्यक्ती
      

कलम 4(1)(ख)(पंधरा)

मिराभाईंदर महानगरपालिका उद्यान वृक्षप्राधिकरण विभागात उपलब्ध  माहिती नागरिकांना पुरविण्यासाठी  असलेल्या सुविधा.

सुविधांचा प्रकार :

 • परस्पर संवादी संकेत स्थळाची इंटरॅक्टिव्ह वेबसाईट) माहिती.- www.mbmc.gov.in)
 • अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती.- नगरभवन कार्यालय, उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग

 (कार्यालयीन वेळेत)

 • कामाच्या तपासणीच्या संदर्भांत उपलब्ध सुविधांची माहिती.-नगरभवन कार्यालय, उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग (कार्यालयीन वेळेत)
 • नमुने मिळवण्याच्या संदर्भांत उपलब्ध सुविधांची माहिती. – नगरभवन कार्यालय, उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग

  .

  क्र.

  उपलब्ध सुविधा

  वेळ

  कार्यपध्दती

  स्थान

  जबाबदार व्यक्ती

  1

   

  टपाल स्विकारणे व

  टपाल निर्गमित करणे

  सकाळी 09:45 वा. ते सायंकाळी 6.15 वा.

  प्रभाग क्र. 1, 2 3

  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, नगरभवन, भाईंदर (प) ता.जि. ठाणे

  संबंधित लिपिक

  प्रभाग क्र. 4, 5 6  स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, मिरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107

  2

   

  मनपा क्षेत्रातील 88 उद्याने, 15 मैदाने, विविध शोभिवंत झाडे व अत्याधुनिक खेळणी लावून नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली आहेत.

  सकाळी 05.00 वा.

  ते 09:00 वा.

  संध्याकाळी

  5:00 वा. ते 09.00 वा.

  सदर ठिकाणी दैनंदिन कामगार पाठवून उद्याने, मैदानांची देखभाल केली जाते.

   

  मिरा-भाईंदर

  महानगरपालिका क्षेत्र

  उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक

  प्र.स.क्र.1,2 व 3

  उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक

  प्र.स.क्र 4, 5 व 6

कलम 4(1)(ख)(सोळा)

जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची माहिती 

.

क्र.

जन माहिती अधिकारी (कलम 5 (1) अनुसार)कार्यकक्षा / विभागपत्ता / दूरध्वनी क्रमांक व ईमेल

प्रथम अपिलीय प्राधिकारी

(कलम 19 अनुसार)

1.

 हंसराज मेश्राम

प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक

प्र.स.क्र.

1, 2 व 3

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), पहिला मजला, मांडली तलावसमोर, भाईंदर (प.)

फोन नं. 28184553

ईमेल: garden@mbmc.gov.in / mbmc.garden@gmail.com

श्री. संजय शिंदे

उप-आयुक्त

2.

 नागेश विरकर

प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक

प्र.स.क्र.

 4 ,5 6

प्रभाग कार्यालय क्र. 4,

स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, मिरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107.

फोन नं. 28103409

ईमेल: garden@mbmc.gov.in / mbmc.garden@gmail.com

.क्र.

सहाय्यक माहिती अधिकाऱ्याचे नाव

कार्यकक्षा / विभाग

पत्ता/  दूरध्वनी क्रमांक

 

1.

 

श्री. योगेश म्हात्रे

प्र.स.क्र.

1, 2 3

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), पहिला मजला, मांडली तलावसमोर, भाईंदर (प.) 28184553

2

श्री. गणेश गोडगे

प्र. उद्यान अधिक्षक

प्र.स.क्र.

 4 ,5 6

प्रभाग कार्यालय क्र. 4, स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, मिरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107.

28103409 

 

3

 

श्री. विनायक शिर्के

प्र.स.क्र.

 4, 5 6

 

भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ६ अन्वये करावयाची उदघोषणा

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात माझी वसुंधरा अभियानातर्गत दि.11 ते 13 मार्च 2022 या कालावधीत आयोजित केलेल्या “वन महोत्सव २०२२” कार्यक्रमास उपस्थित राहणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढुण पुर्न:रोपण करणे कामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत. DocScanner Jan 25, 2022 4-16 PM

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 08 येथील सरोगी आर्केड जवळील गटार बांधकामातील बाधित झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे व पुर्न:रोपन करणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाकरीता व आरक्षण क्र. 122 आगरी भवन येथे वृक्षारोपण करणेकरीता नारळाची व इतर फळांची रोपे खरेदी करणे कामाची ऑफलाईन निविदा महापालिकेच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे कामाची नाेटीस प्रसिध्द करणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील बाधीत होणारी / धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे
संकेतस्थळावर जाहीर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्यासाठी सेवाभावी संस्था,खाजगी संस्था,विकासक,व्यापारी संस्था,बँक,क्लब (रोटरी लायन्स) इत्यादींना जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अटीशर्तीवर दुभाजक यांचे निगा व देखभाल करणेकामी आवाहन तृतीय मुदतवाढ सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारण) अधिनियम 1975 चे कलम 3 (3) अन्वये वृक्ष प्राधिकरण समितीवर बिनसरकारी संघटनेचे सदस्य नियुक्ती करणे.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम 1975 च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन अधिनियमाच्या कलम 8(3) अन्वये या नोटीसव्दारे असे जाहिर करण्यात येत की मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन व्दितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणेबाबत._Letter
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन व्दितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणे
उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग, प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱी झाडे मुळासहित काढण्यास परवानगी देण्यास जाहीर वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील/ धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना २७.०१.२०२१
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील/ धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन प्रथम मुदतवाढ
स्थानिक दर्तमानपत्रात जाहिरात देण्याबाबत २१.०१.२०२१
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाच्या जाहीर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत. २१.०१.२०२१
उद्याने, मैदाने, स्मशाने व दुभाजक यांची यादी 11.01.2021
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दुभाजक यांची जाहिरात लावण्याच्या व सेवाभावी सेवार्थ सेवा करण्याच्या अटी वर निगा व देखभाल करणे.
उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागाची जाहिर नोटीस सुचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत २९.१२.२०२०
उद्यान व वृक्षप्राधिकरणाची संकेतस्थळावर जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत ०४.१२.२०२०
जाहीर आवाहन संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
पब्लिक नोटीस
1
Press Note (7)
वृक्ष लागवड 2019
वृक्ष लागवड_!
वृक्ष लागवड_2
वृक्ष लागवड_3
वृक्ष लागवड_4

वृक्ष लागवड_5

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील कनकीया येथील आरक्षण क्र. 269 उद्यानाच्या बाजुला असलेल्या मलनिसारण केंद्र (STP) नं. 05 येथे शोभिवंत झाडे व गवत लावून सुशोभिकरण करणे कामाची निविदा प्रसिध्द करणेबाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध विकास कामे करणे कामी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील मिरारोड (पु.) घोडबंदर येथील महापालिकेच्या जागेत व मिरारोड (पु.) सरदार वल्लभभाई पटेल स्कुल समोरील आरक्षण येथील फांद्यांची छाटणी व फांद्यांची विक्री करणे

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱ्या विविध ठिकाणीच धोकादायक झाडे काढणे कामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरारोड (पु.) जॉगर्स पार्क समोरील कब्रस्थान येथिल झाडे मुळासहित काढणेबाबत

मिरारोड (पु.) दाऊदी बोहरा जमात कब्रस्थान मधील झाडे पुर्न:रोपण करणे व मुळासहित काढणे

मिरारोड (पु.) जे.पी. इंन्फ्रा जंक्शन पुर्न:रोपण करणेकामी व मिरारोड (पु.) स्टेशन जवळील झाडे काढणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील विविध विकास कामे करणेकामी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करणे कामाचा निविदेस जाहिर प्रथम मुदतवाढ सुचना

मिरारोड (पु.) येथील शांतीपार्क शितल नगर, साईबाबा नगर परीसरातील गटारांवर कुंड्या ठेवुन सुशोभिकरण करणेकामी कुंड्या व झाडे पुरवठा करणेकामी (प्रभाग निधी)

प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱ्या विविध ठिकाणची धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे

मिरारोड (पु.) येथील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे