मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल ऑगस्ट 18th, 2021 at 06:38 am

उद्याने

अ . क्र.उद्यानाचे नावपत्ता
1चिमाजी अप्पा उद्यानउत्तन चौक, भाईंदर (प.)
2उत्तन देव तलाव उदयानवेलंकनी चर्च रोड, उत्तन भाईंदर (प)
3उत्तन मोह तलाव उदयानसेंट जोजेफ हायस्कुल जवळ उत्तन, भाईंदर (प)
4धारावी देवी मंदिर उद्यानडोंगरी तारोडी रोड, भाईंदर (प.)
5स्व्. गजानन सोन्या पाटील तलाव उदयानमोर्वा गाव, उत्त्न रोड, भाईंदर (प)
6राई राम मंदिर तलाव उद्यानराईगाव, उत्त्न रोड, भाईंदर (प)
7बालयोगी सदानंद महाराज उदयानराईगाव आरोग्य ऑफिसजवळ, उत्तन रोड, भाईंदर (प)
8राई गांधी तलाव उदयानराईगाव, उत्त्न रोड, भाईंदर (प)
9मुर्धा राम मंदिर तलाव उद्यानमुर्धा गाव, उत्तन रोड, भाईंदर (प.)
10मुर्धा बाल उद्यानमुर्धास्मशाना जवळ, मुर्धा गाव, उत्त्‍न रोड,भाईंदर (प.)
11मुर्धा गावदेवी उद्यानमुर्धा गाव, उत्तन रोड, भाईंदर (प.)
12गीतानगर उदयान 1गीतानगर, फाटक रेाड, भाईंदर (प)
13गीतानगर उदयान 2जय भैरव पार्क, गीतानगर फाटक रोड, भाईंदर (प)
14भाईंदर (प), फाटक उदयानफाटक रोड, भाईंदर (प)
15वृक्षमित्र स्व्. रघुनाथ त्रिय्ंबक ऊर्फ अण्णा दामले उदयाननगरभवन समोरील उदयान, भाईंदर (प)
16डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन उद्यानभाईंदर (प.) नगरभवन कार्यालय
17व्यंकटेश्वर उदयान90 फुट रजिस्टेशन ऑफिस मागे, भाईंदर (प)
18मायरा मेंडोसा उदयान (जॉगर्स पार्क)मॅक्सेस मॉल समोरील, भाईंदर (प)
19श्री सालासर हनुमान उद्यान (आरक्षण क्र.100)ओव्हर ब्रीजच्या बाजुला, भाईंदर (प.)
20आरक्षण क्र. 93 उद्यानअमृतवाणी सत्संग रोड, भाईंदर (प.)
एकूण मैदाने – 03
अ.क्र.मैदानाचे नावपत्ता
1नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानउत्तन रोड, भाईंदर (प.)
2सरनेनापती अरूण कुमार वैद्य पटांगणराई गाव, उत्तन रोड, भाईंदर (प.)
3आर के. क्रिडांगणमोर्वा गाव, उत्तन रोड,मिठागराच्या बाजूला, भाईंदर (प.)
एकूण स्मशानभूमी – 05
अ.क्र.स्मशानभूमीचे नावपत्ता
1उत्तन स्मशानभुमीउत्त्न मोठागाव, भाईंदर (प)
2मोर्वागाव स्मशानभुमीउत्त्न रोड, भाईंदर (प.)
3राईगाव स्मशानभुमीउत्त्न रोड, भाईंदर (प.)
4मुर्धागाव स्मशानभुमीउत्त्न रोड, भाईंदर (प.)
5वैकुंठधाम स्मशान (हिंदु स्मशानभुमी)भाईंदर (प), (अण्णानगर)
 
एकूण दुभाजके – 03
अ.क्र.दुभाजकपत्ता
1नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानासमोरील दुभाजकभाईंदर (प.) उत्त्न रोड
2भाईंदर (प.) फाटक रोड वरील दुभाजकभाईंदर (प.)
3लिंक रोड दुभाजकओव्हरब्रिज खालील रोड
एकूण उदयाने -07
अ. क्र. उद्यानाचे नाव पत्ता
1 गुरुगिरनार उदयान शिवसेना गल्ली, भाईंदर (प)
2 गणेश आनंद नगर उदयान गणेश आनंद नगर उदयान, भाईंदर (प)
3 राव तलाव उदयान राममंदीर रोड, हनुमान मंदीराजवळ, भाईंदर (प)
4 मुख्य कार्यालय उद्यान स्टेशन रोड, भाईंदर (प.)
5 महाराण प्रताप उदयान महाराणा प्रताप रोड, भाईंदर (प)
6 साईबाबा उदयान मोदी पटेल रोड, भाईंदर (प)
7 राणी लक्ष्मीबाई उदयान सुदामानगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, भाईंदर (प)
एकूण उदयाने – 11
अ. क्र. उद्यानाचे नाव पत्ता
1 सत्यनारायण उदयान, (व्यंकटेश उदयान) व्यंकटेश पार्क, सत्यनारायण मंदीराजवळ , खारीगाव, भाईंदर (पु)
2 आर. एन पी. पार्क उदयान आर. एन पी. पार्क जैसलपार्क, भाईंदर (पु)
3 प्रियदर्शनी जॉगर्स पार्क, उदयान जेसलपार्क, भाईंदर (पु) चौपाटी
4 चाचा नेहरु बाल उदयान जेसलपार्क, भाईंदर (पु) चौपाटी
5 काका-काकी गुलाब बाग उदयान जेसलपार्क, भाईंदर (पु) चौपाटी
6 यशवंतराव चव्हाण उदयान नवघर रोड, (सरस्वतीनगर) गुरुव्दारशेजारील, भाईंदर (पु)
7 स्व्. सै. स्व्. आत्माराम पाटील उदयान (नवघर – जुने) नवघर गाव, दत्तमंदीर जवळ,भाईंदर (पु)
8 स्व्. सै. स्व्. श्यामराव पाटील उदयान (नवघर – नविन) एस.एन कॉलेज समोर भाईंदर (पु)
9 स्व्.प्रमोद महाजन उद्यान चंदन पार्क, भाईंदर (पु.)
10 खारीगाव तलाव उद्यान प्रभाग कार्यालय 3 ऑफिस भाईंदर (पु.)
11 रामलिला उद्यान (आरक्षण क्र. 111) लताकुंज गल्ली, नवघर रोड, भाईंदर (पु)
एकूण मैदाने – 03
अ. क्र. मैदानाचे नाव पत्ता
1 आरक्षण क्र.122/सी मैदान नवघर क्रॉस रोड, गुरूव्दारजवळ, भाईंदर (पु.)
2 बालाजी खेळ मैदान जेसलपार्क चौपाटी, भाईंदर (पू.)
3 नवघर मराठी शाळा क्र. 13 क्रिडांगण नवघर नाका, भाईंदर (पु.)
एकूण स्मशानभुमी -02
अ. क्र. स्मशाने पत्ता
1 खारीगाव स्मशानभुमी (बंदरवाडी) भाईंदर (पु)
2 नवघर स्मशानभुमी नवघर गाव, मच्छिमार्केट रोड, भाईंदर (पु)
एकूण उदयाने – 07
अ. क्र. उद्यानाचे नाव पत्ता
1 स्व. इंदिरा गांधी तलाव उदयान गोडदेव गाव, गावदेवी मंदीराजवळ, भाईंदर (पु)
2 राम रहिम उदयान गीतानगर फेज-10, ओव्हरब्रिजजवळ मिरारोड (पु)
3 आरक्षण क्र.167 उद्यान कानुंगो इस्टेट मिरा रोड पुर्व
4 उडडणपुल खालील उद्यान रेशनिंग कार्यालय समोर, मिरा रोड
5 स्व. बाळासाहेब ठाकरे उदयान (आरक्षण क्र. 221) इंद्रलोक, मिरारोड (पू)
6 कै.अरविंद पेंडसे उद्यान(आरक्षण क्र. 216 ) सेव्हन स्क्वेअर हॉस्पीटलच्या मागे, मिरा रोड पूर्व
7 आरक्षण क्र.235 उद्यान रामदेव पार्क मिरा रोड पूर्व
एकूण मैदाने – 01
अ. क्र. मैदानाचे नाव पत्ता
1 आला हजरत इमाम अहमद रजा खाँ मैदान (मिरा रोड आरक्षण क्र.170) कानुगो इस्टेट, पयाडे हॉटेलच्या मागे, मिरा रोड (पु.)
एकूण स्मशानभूमी – 04
अ. क्र. स्मशानाचे नाव पत्ता
1 पाणटेकडी स्मशानभुमी विमल डेरी रोड, गोडदेव, भाईंदर (पु)
2 चेणा स्मशानभुमी चेणा गाव
3 घोडबंदर गाव स्मशानभुमी घोडबंदर गाव
4 घोडबंदर रोड स्मशानभुमी घोडबंदर रोड
एकूण दुभाजके – 07
अ. क्र. दुभाजकाचे नाव पत्ता
1 रेल्वे समांतर दुभाजक ओव्हरब्रीज ते नयानगर पर्यंत रेल्वे समांतर रस्ता मिरा रोड पुर्व
2 मिरा रोड स्टेशन ते नयानगर पोलिस स्टेशन पर्यंत दुभाजक नयानगर, मिरारोड (पू)
3 सेव्हन इलेव्हन हॉस्पीटल ते ऑरेंज हॉस्पीटल दुभाजक मिरा रोड पुर्व
4 क्वीन्स पार्क दुभाजक क्वीन्स पार्क मिरा रोड पुर्व
5 एल.आर.तिवारी कॉलेज समोरील रोड तिवारी कॉलेज मिरा रोड पुर्व
6 कनकिया दुभाजक कनकिया मिरा रोड पुर्व
7 जी.सी.सी क्लब ते शांती विद्यानगरी हाटकेश, मिरा रोड पुर्व
 

 

एकुण उद्याने 19
अ.क्र.उदयानेपत्ता
1नाना-नानी पार्क उदयानसेक्टर क्र. 3 मिरारोड (पु)
2सेक्टर नं. 2 मिरारेाड उदयानसेक्टर नं. 2 मिरारेाड (पु)
3सेक्टर-2, सी/26 च्या बाजुचे उदयानसेक्टर नं. 2 मिरारेाड (पु)
4साईबाबा उदयानसाईबाबा नगर, मिरारोड (पु)
5अहिल्याबाई होळकर उदयान(R.N.A)सृष्टी जुन्या ब्रिजजवळ मिरारोड (पु)
6चाचा नेहरु बाल उदयानसेक्टर 8 सी 39/40 समोरील मिरारेाड (पु)
7सेक्टर 8 सी 30च्या बाजुला उदयानसेक्टर – 8 मिरारोड (पु)
8सेक्टर -11 बी/31,32 समोरील उदयानसेक्टर – 11 मिरारोड (पु)
9शितलनगर उदयानशितलनगर, मिरारोड (पु)
10सेक्टर – 11 बी/21 समोरील उदयानसेक्टर- 11 मिरारोड (पु)
11मिरारोड सेक्टर- 4 उदयानमिरारोड (पु)
12मिरारोड सेक्टर- 5 उदयानमिरारोड (पु)
13मिरारोड सेक्टर- 6 उदयानमिरारोड (पु)
14मिरारोड सेक्टर- 7 उदयानमिरा रोड (पु)
15पुनम फेज – 3 उद्यानमिरा रोड (पू)
16लोकमान्य टिळक उद्यान, सेक्टर क्र. 9सेक्टर 09, मिरारोड (पु)
17सरदार वल्लभभाई पटेल उद्यानसेक्टर 10, मिरारोड (पु)
18सेक्टर क्र. 1, बी/ 20, 21, 22 बाजुचे उद्यानसेक्टर 01, मिरारोड (पु)
19सेक्टर क्र. 1, बी/ 16, 17, 50 बाजुचे उद्यानसेक्टर 01, मिरारोड (पु)
एकुण मैदाने 04
अ.क्र.मैदानेपत्ता
1सेक्टर नं. 4 मिरा रोड पूर्व मैदानसेक्टर नं. 4 मिरा रोड पूर्व
2सेक्टर नं. 2 मिरा रोड पूर्व मैदानसेक्टर नं. 2 मिरा रोड पूर्व
3सेक्टर नं. 3 मिरा रोड पूर्व मैदानसेक्टर नं. 3 मिरा रोड पूर्व
4सेक्टर नं. 8 मिरा रोड पूर्व गणेश मैदानसेक्टर नं. 8 मिरा रोड पूर्व
एकुण स्मशानभुमी 01
अ.क्र.स्मशानेपत्ता
1मिरारोड स्मशानभुमीपुनमसागर रोड, मिरारोड (पु)
एकुण दुभाजके 02
अ.क्र.दुभाजकेपत्ता
1मिरारोड स्टेशन ते सृष्टी दुभाजकमिरारोड (पुर्व)
2मिरारोड स्टेशन ते एस. के. स्टोन दुभाजकमिरारोड (पुर्व)
एकुण उद्याने 10
अ . क्र .उदयानेपत्ता
1शांती पार्क हॅप्पी होम बाजुचे उद्यानशांती पार्क, मिरा रोड (पु)
2महावीर उद्यानमाधव टॉवरजवळ, शांती पार्क, मिरा रोड (पु.)
3सुकाला तलाव उदयानदत्तमंदीर रेाड, पेणकरपाडा गाव, पो.मिरा
4छ. शिवाजी पुतळा उदयानकाशिमिरा प्रवेशव्दार
5सावित्रीबाई फुले उदयानमाशाचा पाडा, साईकृपा कॉम्लेक्स जवळ, काशिमिरा
6राणी लक्ष्मीबाई उद्यानपुनमसागर कोम्पलेक्स, मिरारोड (पुर्व)
7सातकरी तलाव उद्यानएम.आय.डी.सी. रोड, मिरारोड (पुर्व)
8जोगर्स पार्क उद्यानपुनमसागर कोम्पलेक्सच्या मागे, मिरारोड (पुर्व)
9आरक्षण क्र. 329 उद्यानसंघवी नगर, मिरारोड (पुर्व)
10पेणकरपाडा स्मशानभुमी बाजुचे उद्यानपेणकर पाडा, मिरारोड (पुर्व)
एकुण स्मशानभुमी 05
अ . क्र .स्मशानेपत्ता
1चेणा स्मशानभुमीचेणा गाव
2घोडबंदर गाव स्मशानभुमीघोडबंदर गाव
3काशिमिरा स्मशानभुमीकाशिमिरा नाका
4पेणकरपाडा स्मशानभुमीपेणकरपाडा गाव
5घोडबंदर रोड स्मशानभुमीघोडबंदर रोड
एकुण दुभाजके 07
अ . क्र .दुभाजकेपत्ता
1सृष्टी ते सिल्व्हर पार्क दुभाजकसिल्व्हर पार्क मिरा रोड (पुर्व)
2कनाकीया दुभाजककनाकिया, मिरारोड (पुर्व)
3जी.सी.सी. कल्ब ते शांती विद्यानगरी दुभाजकहाटकेश, मिरारोड (पुर्व)
4प्लेझंट पार्क ते एम.आय.डी.सी. दुभाजकएम.आय.डी.सी, मिरागांव
5रोयल महाविद्यालयासमोरील दुभाजकमिरारोड (पुर्व)
6संघवी नगर दुभाजकसंघवी नगर, मिरारोड (पुर्व)
7काशिमीरा दुभाजककाशिमीरा ते गोल्डन नेस्ट मुख्य रस्ता