मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल डिसेंबर 3rd, 2021 at 10:01 am

महानगरपालिका पदाधिकारी

अ.क्र सदस्याचे नाव पदनाम
श्रीम.  ज्योत्स्ना जालींदर हसनाळे महापौर
श्री. हसमुख मोहनलाल गहलोत उपमहापौर
श्री.दिनेश तेजराज जैन सभापती, स्थायी समिती
श्री. प्रशांत ज्ञानदेव दळवी सभागहृ नेता
श्री.धनेश परशुराम पाटील  विरोधी पक्षनेता
सौ. वंदना मंगेश पाटील सभापती, महिला व बालकल्याण समिती,
 सौ. सुनीता शशिकांत भोईर उपसभापती, महिला व बालकल्याण समिती
श्रीम.रकवी वैशाली गजेंद्र सभापती, प्रभाग समिती क्र. १
श्रीम. भूप्ताणी रक्षा सतीश  (शाह) सभापती, प्रभाग समिती क्र. २
१०  श्रीम. कांगणे मीना यशवंत सभापती, प्रभाग समिती क्र. ३
११ श्री. गजरे दौलत तुकाराम सभापती, प्रभाग समिती क्र. ४
१२ श्रीम. परमार हेतल रतिलाल सभापती, प्रभाग समिती क्र. ५
१३  श्री. म्हात्रे सचिन केसरीनाथ सभापती, प्रभाग समिती क्र. ६