मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल एप्रिल 13th, 2022 at 09:45 am

महानगरपालिका पदाधिकारी

अ.क्र.

सदस्याचेनांव

पदनाम

भ्रमणध्वनीक्र.

श्रीम. ज्योत्स्नाजालींदरहसनाळे

महापौर

9224207531

श्री. हसमुखमोहनलालगेहलोत

उपमहापौर / गटनेता, भारतीयजनतापार्टी

9820722786

श्री. राकेशरातिशचंद्रशाह

सभापती, स्थायीसमिती

9870099447

श्री. प्रशांतज्ञानदेवदळवी

सभागृहनेता

9867708777

श्री. धनेशपरशुरामपाटील

विरोधीपक्षनेता

9819224545

सौ. मिरादेवीरामलालयादव

सभापती, महिला व बालकल्याणसमिती

9224150148

सौ. विविताविवेकनाईक

उपसभापती, महिला व बालकल्याणसमिती

9930693628

डॉ. अग्रवालसुशीलगोपीकिशन

सभापती, प्रभागसमितीक्र. १

9892396201

श्री. पांडेयपंकजसुर्यमणि

सभापती, प्रभागसमितीक्र. २

9322223502

१०

श्री. भोईरगणेशगजानन

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ३

9967836460

११

‍श्रीम. शिंदेरुपालीवसंत (मोदी)

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ४

8691985112

१२

श्रीम. भावसारवंदनासंजय

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ५

9321036457

१३

श्रीम. पाटीलअनिताजयवंत

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ६

9224425973

१४

सभापती, परिवहनसमिती

१५

श्रीम. निलमहरिश्चंद्रढवण

गटनेता –  शिवसेना

9892222433

१६

श्री. जुबेरइनामदार

गटनेता –  काँग्रेसलोकशाहीआघाडी

9820318999