मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 18th, 2022 at 09:07 am

माहिती जनसंपर्क विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती  २०२२-२३ 

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२१-२२

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मागितलेल्या माहिती बाब

६०(अ ) विनिर्दिष्ट माहिती (१३ मुद्दे)

(पाणीपुरवठा विभाग) फेर निविदा सुचना क्र. 14 (2021-22) प्रसिध्द करणे

(भांडार विभाग) जाहिर निविदा सुचना विविध प्रकारचे बोर्ड बॅनर नेम प्लेट फलक बनविणे

(संगणक विभाग) जाहिर आवाहन तृतीय मुदतवाढ सुचना प्रसिध्द करणे

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग) मुदतवाढ शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) निविदा सुचना क्र. 35 (2021-22) प्रसिध्द करणे

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) निविदा सुचना क्र. 35 प्रसिध्द करणे

(भांडार विभाग) जाहिर फेर निविदा सुचना सन 2021-22 वर्षाकरीता दैनिके वृत्तपत्रे साप्ताहिके पाक्षिके दिवाळी अंक व मासिके इ. पुरवठा करणे.

(मिळकत विभाग) जाहिर निविदा सुचना क्र.244 प्रसिध्द भाईंदर प. बेकरी गल्ली मार्गावर असलेले समाजमंदिर देखभाल व दुरूस्ती करणे.

(वैद्यकीय विभाग) जाहिर निविदा सुचना प्रसिध्द करणेDCH, DCHC करीता प्रति दिन प्रति खाट 565 खाटांकरीता वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करणे.

(संगणक विभाग) जाहिर निविदा प्रसिध्द करणे Bid.Gem.2021.B.1323016 विविध विभागासाठी संगणक पुरवठा करणे

(परवाना विभाग) प्रथम मुदतवाढ निविदा सुचना प्रसिध्द करणे ID 2021-MBMC-697259-1

(पाणीपुरवठा विभाग) प्रथम मुदतवाढ निविदा सुचना क्र. 13 (2021-22) प्रसिध्द करणे ID 695944-1 , 695959-1

(विद्युत विभाग) निविदा सुचना क्र.10 प्रसिध्द करणे

(संगणक विभाग) जाहिर निविदा सुचना प्रसिध्द करणे Bid.Gem.2021.B.1324197

(संगणक विभाग) जाहिर प्रथम मुदतवाढ निविदा सुचना प्रसिध्द करणे Gem.2021.B.1324197

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) निविदा सुचना क्र. 39 प्रसिध्द करणे

(वैद्यकीय आरोग्य विभाग) शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे DCH DCHC करीता 565 खाटां वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करणे

( वैद्यकीय विभाग) जाहिर ई निविदा सुचना प्रसिध्द करणे वैद्यकीय विभागासाठी वैद्यकीय उपकरणे पुरवठा करणे

(उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग) जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे जतन अधिनियम 1975 च्या कलम 8(3) अन्वये जाहिर करणे.

(पे ॲण्ड पार्क विभाग) फेर निविदा सुचना प्रसिध्द करणे रामदेव पार्क आरक्षण क्र. 245 येथे पार्क ठेका पध्दतीने चालविणे बाबत

(वैद्यकीय विभाग) मुदतवाढ प्रसिध्द करणे ID 701588-1 वैद्यकीय विभागासाठी आवश्यक उपकरणे पुरविणे

(संगणक विभाग) जाहिर प्रथम मुदतवाढ निविदा सुचना प्रसिध्द करणे Bid.B.1302206

(संगणक विभाग) जाहिर प्रथम मुदतवाढ निविदा सुचना प्रसिध्द करणे Bid.B.1323016

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) निविदा सुचना क्र. 40 प्रसिध्द करणे

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) निविदा सुचना क्र.41 प्रसिध्द करणे

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) निविदा सुचना क्र.42 प्रसिध्द करणे

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) निविदा सुचना क्र.43 प्रसिध्द करणे

(उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग) जाहिर निविदा सुचना प्रसिध्द करणे आरक्षण क्र. 314 येथे शोभिवंत झाडे लावून सुशोभिकरण करणे.

(उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग) जाहिर निविदा सुचना प्रसिध्द करणे हटकेश ते विजय नगर पर्यंत नाल्यावर शोभिवंत झाडे लावून सुशोभिकरण करणे.

(उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग) जाहिर फेर निविदा सुचना प्रसिध्द करणे आरक्षण क्र. 178 येथे गवत लावून सुशोभिकरण करणे.

 

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
RO 91-100 (2020-21)
RO 81-90 (2020-21)
RO 71-80 (2020-21)
RO 61-70 (2020-21)