मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल एप्रिल 12th, 2022 at 09:42 am

कायदा माहिती अधिकार अधिनियम

केंद्रीय माहिती अधिकार अन्वये प्रसिध्द करण्याची माहिती खालीलप्रमाणे
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
Website – Mahiti – 2020-2021
Website – Mahiti – 2019-2020
Website – Mahiti – 2017-2018
Website – Mahiti – 2018-2019
17 Point Information – Ullekhniy Kamgiri – 2020-2021
17 Point Information – Ullekhniy Kamgiri – 2017-2018
विधी विभागाच्या अभिलेखी अद्यावत असलेली न्यायालयीन माहिती नागरिकांना पुरविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात www.mbmcrti.com च्या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
 ४ माहिती अधिकार अधिनियम (मराठी)
 ४ माहिती अधिकार अधिनियम (इंग्रजी)
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
हॉटेल आम्रपाली आर. सी. एस. नं. ९१९/२०१९ विरुद्ध मिरा भाईंदर महानगर पालिका कोर्ट केस माहिती मिळण्याबाबत संजय तिवारी
सन २००० ते २०२० अनधिकृत बांधकामाची माहिती मिळणेबाबतसोहेल खान एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
शासकीय राखीव जागेबद्दल माहिती मिळणे बाबत सय्यद उस्मान गणी
मौजे भाईंदर स. क्र.६७५ हिस्सा क्र.१ व ६ या जागातील देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगीच्या माहिती मिळणेबाबतसय्यद उस्मान गणी 1
मिरा भाईंदर मनगरपालिका क्षेत्रातील न्यायालयीन डाव्या बाबत कोणापुरे इरबा मष्णाजी
१५/०९/२०२० रोजीच्या जागा क्र १२ रामावतार पाठक विरुद्ध पालिका याचिकेच्या माहिती मिळणे बाबत प्रमोद देठे
रकवि कुटुंबाच्या जगामध्ये बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामाची माहिती मिळणे बाबतप्रमोद देठे1
विधी विभागाच्या जावक क्रमांक ०७/२०२०-२१ पत्राची माहिती मिळणे बाबत प्रमोद देठे2
मे . शान्तिस्टार्स बिल्डर्स भरती संबंधित माहितीजतीन कमल दधिच
विधी विभागाच्या जावक क्रमांक ०९/०७/२०२०-२१ RCS NO ५७९/२०१९ पत्राची माहिती मिळणे बाबत१- दयानंद तोमा पालन नोव्हेंबर २०१८
अनधिकृत मोबाईल टॉवर व अनधिकृत बांधकाम संधर्भात माहिती मिळणेबाबत २- दयानंद तोमा पालन नोव्हेंबर २०१८
माहिती अधिकाराच्या अर्जान्वये विधी विभागाने नगररचना विभागास जाक्र.मनपा/विधी/५९/२०२०-२१, दि. २८-०७-२०२० रोजी दावा क्र. आर. सी. सूट. ५७९/२०१९ मध्ये दिलेल्या पत्राची साक्षांकित प्रत मिळणेबाबत ३- कल्पना लोभे – नोव्हेंबर २०१८
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये मौजे घोडदेव, स. क्र ५२ जुना, ९६ नवीन, हि. क्र. २ जागेवरील अनधिकृत बांधकामावर केलेल्या कारवाईची माहिती मिळणेबाबतमंदार रकवि – ऑगस्ट २०१८
आर.सी.एस.नं ४७३/२०१९ मौजे काशी सर्वे नं ८७/४अ, मनोज चौहान विरुद्ध मिरा भाईंदर महानगरपालिका कोर्ट केव्ह बद्दल माहिती प्रमोद बी देठे सप्टेंबर २०१८
महानगरपालिकेतील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शहर अभियंता श्री. शिवाजी बारकुंड यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा क्रमांक, तारीख आणि सद्यस्थितीची माहिती मिळणेबाबत मंदार गजेंद्र रकवी सप्टेंबर २०१८
बेकायदा बांधकामांवरील नोंदी आणि कारवाई आणि U.D.D परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेली माहिती शाशन परिपत्रक क्र संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. ५१०/नवी-२०अमोल गणपत रकवी सप्टेंबर २०१८
धार्मिक स्थळांवर केलेल्या कार्यवाही बाबत राजू विश्वकर्मा सप्टेंबर २०१८
आरक्षण क्रमांक २४६ खुले करण्याबाबतची माहिती निमिष जैन सप्टेंबर २०१८
आरक्षण क्रमांक २६१ वरील मंदिराच्या बांधकामांबाबत माहिती मिळणे डी पि शेट्ये सप्टेंबर – २०१८
अपना घर केस संदर्भातील स्वाक्षरीत प्रती मिळणे बाबतअशोक हरिश्चंद्र पाटील सप्टेंबर २०१८
मौजे नवघर येथीलजागेच्या वापरामध्ये MRTP अधिनियमाचे कलम ३७ नुसार बदल करण्यासंबंधी माहिती मिळणे बाबत अमोल गजानन रकवी – ऑगस्ट २०१८
मौजे नवघर येथीलजागेच्या वापरासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याच्या प्रस्तावाबाबत माहिती मिळणे बाबत किरण ए के जुलै 2018 आर.टी.आई . अर्ज
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील घनकचरा निविदेबाबत माहिती मिळणे राममिलन यादव जुलै 2018 आर.टी.आई . अर्ज
मनपा प्रभाग ४ मधील कोर्ट केस क्रमांक RCS २०४/२०२० ची संपूर्ण माहिती व दस्तावेज ची प्रत मिळणे बाबतनिलेश शेठ जुनं २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
मौजे घोडबंदर स. क्र. व ३९ व २५ या जागेवरील बांधकामाबाबत प्रभाग कार्यालयाने केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रति मिळणे बाबत प्रेम यादव जुनं २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
3. Rakesh Agarwal – June 2020गणेश फडके जुनं २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
2. Vindo Damodar Shevante – June 2020विकास हरेश्वर पाटील मे २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
1. Arvind Kumar Dubey – June 2020राजू हमीरमल शाह मे २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
10. Vinod Damodar Shevante – March 2020फारूख कुरेशी मे २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
9. Brijesh Sharma – March 2020शशी शर्मा मे २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
8. Ramesh Chawla – March 2020प्रदीप जंगम मे २०१८ आर.टी.आई .अर्ज
7. Amol Rakvi – March 2020विनोद कुमार सिंग एप्रिल-२०१८-०६ आर.टी.आय अर्ज.
6. Gajanan Rakvi – March 2020.विनीत शहा एप्रिल-२०१८-०३ आर.टी.आय अर्ज
5. Bhalchandra Tripathi – March 2020टी.एस.ग्रेगोरी एप्रिल-२०१८-०३ आर.टी.आय अर्ज.
3. B L Agarwal – March 2020राज पाटील एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
2. Sanjay Narayan Pange – March 2020प्रदीप जंगम एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
1. K P Narayan Nambiyar – March 2020प्रदीप जंगम एप्रिल-२०१८-११ आर.टी.आय अर्ज.
12 Ketan Rasiklal Mehta – January -2020प्रदीप जंगम एप्रिल-२०१८-१०आर.टी.आय अर्ज.
11 Devendra Vartak – January 2020जतीन कमल दाढीच एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
10 Pramod Patil – February 2020इम्तियाझ शेख एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज. माहिती अधिकार अधिनियम
10 Sohel Khan – January 2020आलोक सिंग एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
9 Pramod Bansode – February 2020कलम 4(1) (ब) (एक) मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी विभाग या कार्यालयातील कामांचा व कर्तव्य यांचा तपशील
9 Gajanan Bhiwandikar – January 2020236. निर्णय – बी. एल. अग्रवाल 2018-19
8 Ramesh Chawla – February 2020237. निर्णय – प्रदीप भाटीया 2018-19
8 Pramod Dethe – January – 2020238. निर्णय पत्र – राजू शहा 2018-19
7 B L Agarwal – February 2020239. निर्णय – सोहेल खान 2018-19
7 Pradeep Bhatiya – January 2020240. निर्णय – बी. एल. अग्रवाल 2018-19
7 B L Agarwal – February 20201 Nazim Shaikh – May 2019
6 Ramesh Chawla – February 20202 Yogesh Shiva Pujari – May 2019
6 Sureshkumar Jain – January 20203 Amol Ganpat Rakvi – May 2019
5 Pramod Patil – February 20204 Haresh Eknath Sutar – May 2019
5 Adv. Vijakumar Kamble – January 20205 Brijesh Sharma – May 2019
4 B L Agarwal – February 20201 Nazim Shaikh – May 2019
4 Sureshkumar Jain – January 20202Yogesh Shiva Pujari – May 2019
3 Sanjay Narayan Pange – February – 20203 Amol Ganpat Rakvi – May 2019
3 Adv. Vijaykumar Kamble – January 20204 Haresh Eknath Sutar – May 2019
2 Rajesh Sauda – February 20205 Brijesh Sharma – May 2019
2 Raju Goyal – January 20201 Raju Lilaram Kagda – August 2019
1 Baban Laxman Babar – February 20202 Rakesh Agarwal – August 2019
1 Ramesh Chawla – January 20203 S R Tiwari – August 2019
Saji I P – March 20194 Pramod Dethe – August 2019
Rajesh Singh – March 20195 Pramod Dethe – August 2019
3 Saji I P – March 20196 Pramod Dethe – August 2019
4 Santosh Shridhar Salkar – March 20197 Pramod Dethe – August 2019
5 Akhil Surendra Pratap Singh – March 20191 Raju Goyal – November 2019
6 Akhil Surendra Pratap Singh – March 20192 Brijesh Sharma – November 2019
7 Prakash Chandrakant Salvi – March 20193 Rajesh Mahadev Jadhav – November 2019
8 Daresaheb Saheb Patel – March 20194 Raju Damodar Shevante – November 2019
9 Vishal Chavhan – March 20191 Raju Goyal – November 2019
10 Saji I P – March 20192 Brijesh Sharma – November 2019
10 Saji I P – March 20193_20191209
संजय रामसागर पांडे4 Raju Damodar Shevante – November 2019
राजू विश्वकर्मा1- रिट याचिका क्र. 4142-2021 ची प्रत मिळणेबाबत.

2- आर. सी. एस. 445-2021 ची प्रत मिळणेबाबत.

3- लक्ष्मी कारर्स बाबत न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाची माहितीबाबत.

4- शांती पार्क आर. जी. चा करारनामाबाबत.

5 – शांतीस्टार बिल्डर्स करारनामा बाबत.

6- माहितती अधिकार कलम 4 ची माहितीबाबत.

7- रिट याचिका क्र. 8551-2021 ची प्रत मिळणेबाबत.

8 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत

9 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत

10 – आर. सी. एस. 601-2019 व आर. सी. एस. 506-2020 ची माहितीबाबत.

1 – फेरीवाला बाबत.

2 – कलम 267 अे बाबत.

3 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत.

4 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत.

5 -शीजॉय मॅथेव यांच्या तक्रारीची प्रत मिळणेबाबत.

6 – पत्राशेडच्या परवानगीबाबत.

7 – सेंट ॲग्नेस स्क्लबाबत.

8 – सर्वेाच्च न्यायालयातील याचिका क्र. 21955-2012 बाबत.

9 – मा. स्थायी समितीमध्ये पारीत केलेल्या ठरांवाबाबत.

10 – एम. सी. ए. क्र. 204-2018 बाबत.

1 आर. सी. एस. 493-2019 ची माहितीबाबत.

2 विधी विभागात प्राप्त अर्ज व त्यांना दिलेल्या उत्तरांची प्रत मिळणेबाबत.

3- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 60 अन्वये माहितीबाबत

4 – विजय सोमानी यांचा ठेक्याबाबतची माहिती.

5- आर. सी. एस. 821-2007 ची माहितीबाबत.

6- जाहिरात बोर्ड बॅनर न्यायालयीन दाव्यांची माहितीबाबत.

7 जाहिरात बोर्ड बॅनर बाबत न्यायालयीन दाव्यांची माहिती

1- दिनेश कानगुडे यांच्यबाबत अभिप्रायची प्रत मिळणेबाबत.

2 – सन 2011 ते 2021 ची माहितीबाबत.

3 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत.

5 -शीजॉय मॅथेव यांच्या तक्रारीची प्रत मिळणेबाबत.

6 – पत्राशेडच्या परवानगीबाबत.

7 – सेंट ॲग्नेस स्क्लबाबत.

8 – सर्वेाच्च न्यायालयातील याचिका क्र. 21955-2012 बाबत.

9 – मा. स्थायी समितीमध्ये पारीत केलेल्या ठरांवाबाबत.

11 – मोबाईल टॉवरबाबात न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती बाबत.

10 – अनधिकृत बांधकामाबाबतच्या दाव्यांची माहिती मिळणेबाबत.