मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 10th, 2021 at 11:08 am

वाचनालय माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४ नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६
वाचनालयातील माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती देण्यासाठी नेमणूक केलेल्या अधिकारी वर्गाचा तपशील.

अपिलिय अधिकारी
मा. संभाजी पानपट्टे साो.
उपायुक्त -मिरा-भाईंदर महानगरपालिका
वाचनालय विभाग
संपर्क क्र. २८१९२८२८

माहिती अधिकारी
श्रीम. विश्वभारती चहांदे
ग्रंथपाल
संपर्क क्र. २८०४४९५९

सहाय्यक माहिती अधिकारी
श्री. देविदास ह. पाटील
लिपीक
संपर्क क्र. २८०४४९५९