मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल सप्टेंबर 29th, 2022 at 07:01 am

वाचनालय माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४ नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2021-22

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती

माहिती अधिकारात दाखल केलेले अर्ज व तक्रारी बाबत माहिती

विजय सोमाणी यांना पालिकेमार्फत कोणते ठेके दिले आहेत त्याबाबात माहिती

महानगरपालिकेने काळ्या यादीत नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांच्या माहिती बद्दल

महानगरपालिकेने नेमणूक केलेल्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याची माहिती बद्दल

वाचनालय विभागाची सन २००५-०६ ते २०१७-१८ पर्यंतची १३ मुद्यांची माहिती मिळणेबाबत

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत वाचनालय विभागाची १३ मुद्द्यांची माहिती मिळणेबाबत 2016-2017
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत वाचनालय विभागाची १३ मुद्द्यांची माहिती मिळणेबाबत 2017-2018
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत वाचनालय विभागाची १३ मुद्द्यांची माहिती मिळणेबाबत 2010-11